בתאריך 20.3.2018 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב, תביעה ייצוגית אשר עוסקת במשלוח הודעה בחשבונית על שינוי בתעריפים (ת”צ 56325-02-16 אריה שרף נ’ לאומי קארד בע”מ).

מעוניינים לשוחח עם עורך דין אדי בליטשטיין בנושא זה? השאירו פרטים ליצירת קשר

במקרה הנדון בעל בית עסק הגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד לאומי קארד משום שלאומי קארד שינתה את גובה עמלת הסליקה שגבתה ממנו. לא הייתה מחלוקת שהתובע הייצוגי קיבל על כך הודעה בדפי הפירוט, אך הוא טען שהוא לא הבחין בהודעה על השינוי המשמעותי בגובה העמלה, משום שההודעה לא הייתה בולטת מספיק.

בית המשפט קבע שלאומי קארד הייתה רשאית לשנות את גובה העמלה אך היה עליה להודיע על כך ללקוחותיה באמצעות הודעה נפרדת, ולא בהכרח באמצעות הודעה בחשבונית אלא בהודעה נפרדת, או לחלופין, באמצעות הודעה בחשבונית כאשר הודעה כזו בולטת במיוחד ולא נבלעת בין כל יתר המלל.

הזינו מייל ותקבלו ללא תשלום או התחייבות עדכונים משפטיים בנושא זה ובנושאים משפטיים נוספים

אנחנו לא שולחים דואר זבל אלא רק מידע משפטי שימושי. ניתן לבצע הסרה בכל שלב.

בין היתר קבע בית המשפט כך:

עיון בדף פירוט החיובים לחודש מרץ, אשר צורף כנספח הלבקשת האישור, מעלה, כי מדובר בהודעה אשר נטמעת בקלות בדף פירוט החיובים, על המלל הרב שבו, כך שבנקל ניתן היה שלא להבחין בה (דפי פירוט החיובים צורפו כנספח הלבקשת האישור).

אכן, זכותה של המשיבה לשנות את תנאי ההסכם אינה תלויה בקיומה של הוראה מפורשת בהסכם בית העסק. זכות זו מהווה תנאי משתמע בכל חוזה שירות ארוך טווח שתקופתו לא נקצבה. אולם, גם מקום שבו קיימת הוראה מפורשת בהסכם, המתירה לספק השירות לשנות את תעריפיו, כבענייננו, הדבר אינו פוטר אותו מליתן הודעה ניאותה על כך ללקוחותיו ולקבל את הסכמתם לשינוי. זאת, באשר הזכות לשינוי התעריף מבוססת על אפשרותו של הלקוח להשתחרר מההסכם עם שינוי התעריף, ובהעדר ידיעה על השינוי בתעריף, האפשרות של הלקוח להשתחרר מההסכם הינה תיאורטית גרידא. לפיכך, על ספק שירות המשנה תנאים בחוזה מסוג זה מוטלת החובה להביא את השינוי לידיעת הלקוח בצורה ברורה ומבעוד מועד, על מנת שזה ייבחר אם להסכים לשינוי או לסיים את ההתקשרות (ראו והשוו תא 1740/08 (מחוזי תא, כבהשופט עמירם בנימיני) אביעד סרן ניהול בעמ נבזק בינלאומי בעמ נ בזק בינלאומי בעמ (פסק דינו של כבהשופט עמירם בנימיני מיום 23.8.12, להלן: עניין אביעד סרן, פסקה 17). ידיעתו של הלקוח אודות השינוי בתנאי ההתקשרות הינה, אם כן, הנתון המהותי כאשר נבחנת שאלת קיומה של הסכמה לשינוי (ראו: בשא (בש) 4309/05 בארי נ הוצאת עיתון הארץ בעמ (החלטת כבהשופטת רחל ברקאי מיום 26.5.09, שם בעמ‘ 12, להלן: עניין בארי).

בידי המשיבה, וספקי שירותים כדוגמתה, קיים, כאמור, כוח משמעותי רב לשנות את המחירים החוזיים שסוכמו, וזאת באופן חד צדדי. מטבע הדברים, מחיר ההתקשרות החוזית הוא הפרט המהותי ביותר בהתקשרות ומהווה את הרכיב המהותי ביותר אשר עומד לתחרות ולמשא ומתן בין ספקי השירותים הרלבנטיים. במצב דברים זה, גם אם הסכם ההתקשרות מעניק לספק השירותים זכות לשנות את ההסכם מעת לעת לפי שיקול דעתו, וזאת בכפוף למתן הודעה מראש, הרי שמקום שבו המדובר בשינוי בפרט מהותי בהתקשרות, כדוגמת מחיר ההתקשרות, דומה כי חובת תום הלב מחייבת את הספק לבחור בדרך שתבטיח יידוע בפועל של הלקוחות על דבר השינוי. הזכות הקיימת לספק השירות לשנות באופן חד צדדי את תנאי ההתקשרות נועדה להגן על אינטרס לגיטימי של ספק השירות להמשיך ולפעול ולהתקיים באופן עסקי ורווחי וכדי לאפשר את קיומו והמשך מתן שירותיו ללקוחותיו. זכות זו לא נועדה לאפשר לספק השירות הזדמנות להגדיל את רווחיו באמצעות שינוי הסכם ההתקשרות שבין הצדדים במחשכים ותוך מחטף. העלאת מחיר ללא יידוע אפקטיבי של הלקוח, מהווה הפרה של החובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב, שכן מדובר בחובה אלמנטרית ליידע את הצרכן, כי המחיר המשולם על ידו עלה לעומת המחיר הקודם ששולם על ידו. זוהי גם ציפייתו החוזית הסבירה של הלקוח, כי תינתן לו הודעה כי התעריף שהוא משלם עלה.

עמדתי לעיל על אופן ניסוח ההודעה עי המשיבה במסגרת דפי פירוט החיובים. כאמור, מדובר בהודעה בת שורה וחצי, בגופן בגודל ובהדגשה כמו הודעות אחרות הכלולות בדף פירוט החיובים. גם אם אניח, כי דף פירוט החיובים לחודש מרץ אכן התקבל בידי המבקש עובר לשינוי בעמלה, וזאת במועד התואם את הקבוע בכללי גילוי נאות, ולמצער במועד הנקוב בהסכם בית העסק – וכפי שעולה מהתאריך המודפס על גבי דף פירוט החיובים לחודש מרץ, הדבר מוטל בספק – הרי שלטעמי בנסיבות העניין אין המדובר בהודעה שעונה על ייעודה, היינו יידוע הלקוח בדבר השינוי הצפוי בשיעור עמלת הסליקה. בוודאי ובוודאי שאין לומר, כי ההודעה ללקוחות נעשתה באופן ראוי, בולט לעין וברור, באופן שניתן היה בנקל להבחין בה“, כנטען על ידי המשיבה (ראו סעיף 74 לתגובת המשיבה).

במצב דברים זה, אין לתמוהה על שום מה המבקש – ויש להניח רבים כמותו – לא הבחין בהודעה האמורה ולמד על השינוי בשיעור עמלת הסליקה באקראי, חודשים מספר לאחר העלאת העמלה. ואמנם, המשיבה לא הביאה נתונים המלמדים על כך, כי ציבור לקוחותיה היה ער לעדכון האמור, כדוגמת פניות שקיבלה מבתי עסק שביקשו להעמיד את עמלת הסליקה על שיעורה המקורי, או להתנתק משירותי המשיבה.

אני סבורה, כי אופן היידוע בנסיבות ענייננו לא מתיישב עם חובת תום הלב, וכי היה על המשיבה להודיע ללקוחותיה על השינוי בעמלת הסליקה באמצעות הודעה נפרדת, ברורה ונהירה. גם אם תתקבל טענת לאומי קארד כי על פי החוזה בינה לבין בית העסק, רשאית הייתה להודיע על השינוי האמור במסגרת דף פירוט החיובים, הרי שלכל הפחות, היה עליה לעשות זאת בצורה מובלטת מודגשת ומובחנת בדף פירוט החיובים, ולא כפי שנעשה בפועל. הדברים מקבלים משנה תוקף, שעה שאין חולק כי המשיבה ידעה גם ידעה לשלוח הודעות ייחודיות בעבר, שלא במסגרת דפי פירוט החיובים, כתוספת של דף או הודעה נפרדים לדף פירוט החיובים;

עורך דין אדי בליטשטיין

מאמר זה נכתב על ידי עורך דין אדי בליטשטיין, אשר עוסק בליטיגציה אזרחית - מסחרית מורכבת, תוך מתן דגש על תביעות כספיות בסכומים גבוהים. ההליכים המשפטיים בהם עורך דין אדי בליטשטיין מטפל מסוקרים באופן קבוע ובהרחבה בכלי התקשורת השונים (דוגמאות לכתבות תוכלו לקרוא באתרנו).

כתיבת תגובה

הזינו מייל והצטרפו למאות הגולשים שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומועילים

ניתן לבצע הסרה בכל שלב. אנחנו לא שולחים דואר זבל.

הזינו את כתובת המייל שלכם והצטרפו שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים במייל

ניתן לבצע הסרה מרשימת התפוצה בכל עת. אנחנו לא שולחים פרסומות או דואר זבל – רק מידע משפטי עדכני וחשוב