עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

תוכן עניינים למאמר

יצירת קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב telegram
טלגרם
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב email
דואר אלקטרוני

על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, התנתקות מחברת תקשורת (או כל חברה אחרת שמספקת שירות מתמשך ללקוח) אמורה להתבצע בקלות ובזמן קצר. לא כל החברות מקפידות על קיום הוראות הדין, ולאחרונה בזק בינלאומי נאלצה להתמודד עם בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא זה, מכיוון שלא הקפידה לנתק את לקוחותיה שפנו אליה באמצעות פקס.

בית המשפט המחוזי אישר ניהולה של תביעה ייצוגית נגד בזק בינלאומי בתאריך 19.6.2019 (ת"צ 24408-05-15 אריאלה קראוס נ' בזק בינלאומי).

התנתקות מחברת תקשורת בהתאם להוראות הרישיון שניתן להן ממשרד התקשורת

במסגרת ההחלטה לאשר תביעה ייצוגית נגד חברת בזק בינלאומי בית המשפט המחוזי התייחס להוראות רישיונה. ההוראות המפורטות להלן רלוונטיות גם לחברות תקשורת אחרות, ובעניין התנתקות מחברת תקשורת הן קובעות כך:

סעיף 63.1 לרישיון המשיבה קובע כדלהלן:

"מנוי רשאי לבקש מבעל הרישיון הפסקת שירות; לצורך כך, יוכל המנוי לפנות אל בעל הרישיון בכתב, לרבות באמצעות פקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני; בעל הרישיון יעשה כן, לאחר שווידא את אמינות הבקשה".

סעיף 63.2 לרישיון המשיבה קובע כדלהלן:

"בעל הרישיון יפסיק אספקת שירותיו כאמור בסעיף 63.1 לא יאוחר משני ימי עבודה שלאחר המועד שקבע המנוי בהודעתו; לא נקב המנוי במועד, תבוצע הפסקת השירות והפסקת החיוב בגינם לא יאוחר משני ימי עבודה שלאחר מסירת ההודעה לבעל הרישיון"

התנתקות מחברת תקשורת מכוח הוראות חוק הגנת הצרכן

בנוסף להוראות הרישיון קיימת התייחסות בחוק הגנת הצרכן לחובה לנתק צרכן שמבקש לסיים את התקשרותו עם חברה, וגם אליהן התייחס בית המשפט המחוזי בהחלטתו:

בהתאם לאמור בסעיפים 13ד ו – 14ט לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן – חוק הגנת הצרכן), ניתן לבטל חוזה ב"עסקה מתמשכת" בדרכים הבאות: בעל פה, בדואר רשום או בדואר אלקטרוני, בפקסימיליה או באינטרנט. כך גם נקבע, ש"חוזה בעסקה מתמשכת יסתיים בתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול לפי הוראות סעיף 14ט, ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום – בתוך שישה ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח…" (סעיף 13ד(ג)). 

על הרציונל שעמד בבסיס הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מספר 26)(ביטול עסקה מתמשכת), התשס"ח-2008 ניתן ללמוד מדברי ההסבר להצעת החוק:

"צרכנים המתקשרים בעסקאות להספקת טובין או למתן שירותים באופן מתמשך נתקלים לעתים בקשיים בבואם לבטל עסקאות אלה, ועל כן מחויבים בתשלומים מכוחן, אף שאינם מעוניינים עוד בקבלת הטובין או השירותים לפי העסקאות האמורות… על כן, האינטרס של הצרכן הוא כי מנגנון סיום ההתקשרות יהיה מהיר ופשוט ככל הניתן מבחינת הפעולות הנדרשות ממנו ומבחינת העלות הכלכלית הכרוכה בכךהצעת החוק המתפרסמת בזה נועדה להקל על הצרכנים לבטל עסקאות מתמשכות ולחזק את מעמדם מול העוסקים, תוך צמצום פערי הכוחות וחוסר השוויון בעמדות המיקוח של הצדדים, באופן העולה בקנה אחד עם עיקר תכליתו של חוק הגנת הצרכן. (ה"ח פ/3179/17, מיום 26.2.2008, הדגשה הוספה).

על פי הראיות שהוצגו לבית המשפט המחוזי – לבזק בינלאומי מדיניות במסגרתה היא לא מנתקת לקוחות שפונים אליה בפקס

בית המשפט תיאר את הראיות שהוצגו בפניו, עליהן החליט להתבסס ולקבוע שלבזק בינלאומי מדיניות המפרה את הוראות הדין:

כאמור לעיל, הן קראוס והן רפפורט הצהירו על כך, שנציגת השירות עמה שוחחו אמרה להן, שהמשיבה מתעלמת מבקשות ביטול הנשלחות אליה בפקס. יודגש, נציגי המשיבה אמרו את הדברים למבקשות בשיחות נפרדות, בשתי הזדמנויות שונות.

בנוסף לכך, הצביעו ב"כ המבקשות על מספר פסקי דין בהם נקבע, שהמשיבה לא ניתקה את הלקוחות מהשירות למרות שנתבקשה: פסק הדין בת"ק 28955-10-13ליס נ' בזק בינלאומי בע"מ, בו קבע בית המשפט, שהמשיבה הפרה את חובתה לנתק את התובע שם מקבלת שירותי טלפוניה ואינטרנט, עם קבלת הודעת הניתוק (פסק דין מיום 30.3.2014). פסק הדין בתא"מ 36068-05-13גנאים נ' בזק בינלאומי בע"מ, בו קבע בית המשפט, שהתובע שם הודיע טלפונית על ביטול ההתקשרות עם המשיבה ולאחר מכן שלח הודעה בכתב. למרות זאת, הנתבעת לא ביטלה את השירות והמשיכה לחייבו עבור שירותיה. עוד נקבע בפסק הדין, שהמשיב פעלה בחוסר תום לב, כאשר ביקשה לשמר את התובע כלקוח שלה, על אף שהביע את דעתו הנחרצת, שמספר הזדמנויות, שהוא מעוניין להתנתק מהשירות של המשיבה (פסק הדין מיום 26.3.2025). פסק הדין בת"ק 12392-09-11שני נ' בזק בינלאומי בע"מ בו קבע בית המשפט, "דומה כי הנתבעת ניהלה מלחמת התשה מול התובע, אשר ניסה לעשות כל פעולה אפשרית להתנתק משירותי הנתבעת, אך ללא הצלחה" (פסק דין מיום 19.4.2012). יצוין, שהצדדים הגיעו להסדר פשרה במסגרת הערעור על פסק הדין (רת"ק 28073-05-12בזק בינלאומי בע"מ נ' שני, מיום 10.9.2012). בסעיף 70.4 לסיכומי המבקשות מפנים ב"כ לפסקי דין נוספים באותו עניין.    

המבקשות צירפו לבקשת האישור עמודים רלבנטיים מדוחות המועצה לצרכנות, שפורסמו בשנים 2009, 2012, 2013 (נספח 8 לבקשת האישור). כך, בשנת 2009, 17% מהתלונות בגין שירותי אינטרנט הופנו כלפי המשיבה. כאשר 46% מהתלונות עסקו בסירוב להתנתק מהשירות. בשנת 2012 16% מהתלונות הופנו כלפי המשיבה ושיעור התלונות בגין ביטול עסקה היה 20%. בשנת 2013 17% מהתלונות הופנו כלפי המשיבה, כאשר שיעור התלונות בגין ביטול עסקה היה 14%. המבקשות מוסיפות ומפנות ל"מדריך למתנתק מבזק בינלאומי" (נספח 11 לבקשת האישור). לגישת המבקשות, לקוח של המשיבה טרח ושקד על המדריך, שנועד לסייע ללקוחות אחרים לעבור את המסכת המתישה של הילך ההתנתקות (סעיף 72 לסיכומי המבקשות).

נדמה, שמכלול הראיות שהוצגו על ידי המבקשות די בו על מנת לקבוע, שעמדו ברף הנדרש בשלב זה להוכיח, שהמשיבה הפרה את ההסכם עם לקוחותיה את הוראות הרישיון ואת הוראות חוק הגנת הצרכן בכך, שהמשיכה לחייב את לקוחותיה גם לאחר קבלת בקשת ניתוק, שנשלחה בפקס. על רקע האינדיקציות שהוצגו על ידי המבקשות, יש לייחס חשיבות לדברי שתי נציגות השירות, שהמשיבה מתעלמת מבקשות ניתוק שנשלחו באמצעות הפקס וכי עליהן להתקשר טלפונית לצורך הניתוק. דברים אלה מצביעים על מדיניות לכאורה וגישה כללית מצד המשיבה. 

בית המשפט אישר ניהולה של תביעה ייצוגית נגד בזק בינלאומי וחייב אותה בשלב זה בשכר טרחת עורך דין בגובה 50 אלף ש"ח בתוספת מע"מ.

הגדרת הקבוצה בשמה תנוהל התביעה הייצוגית הוגדרה כך:

לקוחות המשיבה אשר בשבע השנים שקדמו להגשת בקשת האישור ביקשו להתנתק משירותיה באמצעות הפקסימיליה ולא נותקו בפרק הזמן הקבוע בהסכם או ברישיון או בחוק הגנת הצרכן, במועד הגשת בקשת ההתנתקות.

התנתקות מחברת תקשורת

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב telegram
טלגרם
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב email
דואר אלקטרוני

לקבלת עדכונים משפטיים נוספים בנושא זה ובנושאים משפטיים נוספים הזינו כתובת מייל והצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

כתובת מייל

יש לכם שאלה או הערה בעניין המאמר? כתבו לנו תגובה ונשתדל להגיב בהקדם

כתיבת תגובה

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים....

הזינו כתובת מייל והצטרפו למאות הגולשים שמקבלים מאיתנו עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים (אנחנו לא שולחים פרסומות או ספאם)

וגם….

הצטרפו לקבוצות הפייסבוק והטלגרם שלנו במסגרתן הגולשים יכולים לקבל ייעוץ משפטי ראשוני ללא תשלום