עורך דין אדי בליטשטיין

איזון משאבים – מה קובע חוק יחסי ממון וכיצד פוסק בית המשפט?

איזון משאבים
איזון משאבים
5
(16)

איזון משאבים זו פעולה המבוצעת לבקשת אחד מבני הזוג, על ידי בית משפט לענייני משפחה, כאשר בני הזוג מעוניינים לסיים את חייהם המשותפים. פעולת האיזון מבוצעת בשלב פקיעת הנישואים (גירושין או מוות של אחד מבני הזוג).

איזון משאבים זוהי למעשה חלוקת רכושם המשותף של בני הזוג. איזון המשאבים יכול להתבצע באופן שוויוני או באופן לא שוויני, והכל בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט.

הסדר איזון משאבים חל אך ורק אם אין בין בני הזוג הסכם ממון או הסכם גירושים (הסכם בכתב). אם קיים הסכם שכזה פועלים בהתאם למפורט בהסכם.

חשוב לדעת – איזון משאבים על פי חוק יחסי ממון חל אך ורק על בני זוג שנישאו לאחר התאריך 1.1.1974.

חוק יחסי ממון קובע כיצד ומתי יש לבצע איזון משאבים

סוגיית איזון המשאבים מוסדרת בסעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, אשר קובע כך:

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין לענייני משפחה אדי בליטשטיין מסביר על איזון משאבים

הזכות לאיזון בפקיעת הנשואין (תיקון מס' 4) תשס"ט-2008

5 (א)  עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג (בחוק זה – פקיעת הנישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט –

(1)   נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין;

(2)   גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף, או מוות;

(3)   נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.

(ב)  בפקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג יבואו, לענין הזכות, לאיזון המשאבים, יורשיו במקומו.

(ג)   בסעיף זה, "כלל נכסי בני הזוג" – לרבות זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות.

סעיף 5א קובע שניתן לערוך איזון משאבים אף בשלב מוקדם יותר ולא רק בעת פקיעת נישואים. סעיף זה קובע כך:

הקדמת המועד לאיזון המשאבים (תיקון מס' 4)  תשס"ט-2008

5א(א)  הזכות לאיזון משאבים לפי סעיף 5 תהיה לכל אחד מבני הזוג אף בטרם פקיעת הנישואין אם הוגשה בקשה לביצועו של הסדר איזון משאבים לפי פרק זה והתקיים אחד מהתנאים המפורטים להלן:

(1)   חלפה שנה מיום שנפתח אחד מההליכים האלה:

(א)   הליך להתרת נישואין;

(ב)   תביעה לחלוקת רכוש בין בני הזוג, לרבות תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין המשותפים לבני הזוג לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, תביעה לפסק דין הצהרתי בדבר זכויות בני הזוג ברכוש, בקשה לביצוע הסדר איזון משאבים לפי פרק זה או בקשה לפי סעיף 11;

(2)   קיים קרע בין בני הזוג או שבני הזוג חיים בנפרד אף אם תחת קורת גג אחת במשך תקופה מצטברת של תשעה חודשים לפחות מתוך תקופה רצופה של שנה; בית המשפט או בית הדין רשאי לקצר את התקופה האמורה בפסקה זו אם ניתנה החלטה שיפוטית המעידה על קיומו של קרע בין בני הזוג.

(ב)  בית המשפט או בית הדין רשאי בהחלטה מנומקת בכתב, לקצר את התקופות האמורות בסעיף קטן (א) או, אם הוגשה בקשה לביצוע הסדר איזון המשאבים לפי פרק זה ומצא בית המשפט או בית הדין כי קיימות נסיבות המצדיקות זאת, להקדים את המועד לביצוע ההסדר אף אם לא התקיימו הוראות סעיף קטן (א), בהתקיים אחד מאלה:

(1)   ניתן כלפי בן הזוג של המבקש צו הגנה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991, צו לפי חוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001, או צו הרחקה להבטחת מדור שקט, והכל בדיון שנקבע למעמד שני הצדדים;

(2)   הוגש כתב אישום נגד בן הזוג של המבקש הכולל אישום בעבירת אלימות שבוצעה במבקש או בילדו;

(3)   בית משפט ציווה על מעצרו של בן הזוג של המבקש לאחר ששוכנע כי קיים חשד סביר שהוא עבר עבירת אלימות שבוצעה במבקש או בילדו וכי קיים יסוד סביר לחשש שהוא יסכן את ביטחונם, או ציווה על שחרורו ממעצר בנסיבות האמורות, בתנאים המפורטים בסימן ו' לפרק ב' בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, אם קבע כי התנאים, כולם או חלקם, נועדו להגן על המבקש או על הילד.

(ג)   בית המשפט או בית הדין שנתן פסק דין לאיזון המשאבים רשאי להתנות את ביצועו בהפקדת כתב הסכמה להתרת נישואין, לרבות כתב הסכמה למתן גט או לקבלת גט, מצד המבקש, בבית הדין או בבית המשפט המוסמך להתיר את נישואי בני הזוג.

(ד)  בית המשפט או בית הדין שנתן פסק דין לאיזון המשאבים רשאי לעכב את ביצועו אם סבר כי המבקש פועל בחוסר תום לב בעניין התרת הנישואין; ואולם לא יראו סירוב של המבקש לוותר על זכויות שהוא או ילדו זכאים להן על פי דין, כחוסר תום לב.

(ה)  בקשה לביצוע הסדר איזון משאבים לא תידחה או תימחק בשל כך שטרם חלפה שנה מיום שנפתח הליך כאמור בסעיף קטן (א)(1)(ב), ובית המשפט או בית הדין רשאי לעכב את הדיון בבקשה כאמור.

איזון משאבים בין בני זוג
איזון משאבים בין בני זוג

בית משפט לענייני משפחה אף בעל סמכות לתת הוראות אם עולה חשש שאחד מהצדדים מנסה לבריח נכסים או כספים במטרה להימנע מביצוע איזון משאבים הוגן ובהתאם להוראות החוק. עניין זה קבוע בסעיף 11 אשר קובע כך:

אמצעים לשמירת זכויות

11. עשה אחד מבני הזוג פעולה שיש בה כדי לסכל זכות או זכות עתידה של בן הזוג השני על פי הסכם ממון או על פי הסדר איזון המשאבים, או שקיים חשש סביר שהוא עומד לעשות פעולה כזאת, רשאי בית המשפט או בית הדין, לפי בקשת בן הזוג השני, לנקוט אמצעים לשמירת הזכות האמורה, ובין השאר רשאי הוא לעשות אחת או יותר מאלה:

(1)  לצוות על מתן ידיעות ועל מתן ערובה;

(2)  לקבוע פעולות שיהיו טעונות הסכמת שני בני הזוג;

(3)  לצוות על רישום הערה מתאימה בפנקס המתנהל על פי חוק שרשום בו נכס של אחד מבני הזוג.

כיצד בית משפט לענייני משפחה מבצע איזון משאבים בפועל

בפסיקות בית משפט לענייני משפחה ניתן למצוא הרחבה של הוראות חוק יחסי ממון, וזאת אחת הסיבות מדוע חשוב להסתייע בשירותיו של עורך דין לענייני משפחה הבקיא היטב בהוראות החקיקה והפסיקה הרלוונטית, בעת נקיטת הליכים משפטיים בנושא דיני משפחה.

ניתן לעיין בפסק הדין הבא המפרט כיצד בית המשפט מבצע איזון משאבים בפועל כאשר מדובר בבעל אשר מרוויח יותר מאישתו. תלה"מ 17883-10-21 י.ב.א נגד ב.א. (פסק דין מיום 10.1.2023 שניתן בבית משפט לענייני משפחה בקריית שמונה):

על הצדדים חלות הוראות סעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973, לפיהן עם פקיעת הנישואין יהיה זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווי כלל הנכסים שצברו בני הזוג במהלך החיים המשותפים, להוציא נכסים שהיו לבני הזוג ערב הנישואין, או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין, או נכסים שהוסכם בכתב ששווים לא יאוזן.

הפסיקה התוותה מספר שלבים להליך איזון המשאבים ועיקרם:

קביעת מועד הקרע;

קביעת כלל נכסי בני הזוג אותם יש לאזן;

איזון הנכסים ע"י הערכת שווים וחלוקת הפער שבין ערך נכסי בן הזוג האחד לערכם של נכסי בן הזוג השני. 

אני סבור כי כאשר מבוצעת משיכת כספים משמעותית על ידי אחד הצדדים, במועד קרוב למועד הקרע, חובת ההוכחה בדבר השקעת הכספים ברכוש משותף רובצת על הטוען לכך. הנתבע, כאמור, לא עמד בנטל זה ולפיכך החזקה היא כי כספים אלה, שנצברו כל כולם בתקופת החיים המשותפת, הם כספים משותפים שיש לאזנם.

מאחר שמקור הכספים שבמחלוקת הם ברכוש אישי של האישה, שהיה שלה טרום הנישואין, ואשר לא בוצעו בו השקעות משמעותיות בזמן הנישואין, הרי שהנטל להוכיח כי, חרף האמור, כוונת הצדדים הייתה כי כספים אלו יהיו משותפים רובץ על הטוען לכך, היינו, על האיש.

מהראיות עולה כי לא רק שהאישה הקפידה לשמור כספים אלה בחשבון נפרד ולא לערבבם בכספי התא המשפחתי, אלא שהאיש עצמו חתם על תצהיר, עוד בשנת 2015 בסמוך למכירת הדירה, בו הצהיר כי אין לו כל זכויות בדירה. בהקשר זה יצוין, כי לצדדים היה חשבון בנק משותף, כך שהעובדה כי האישה בחרה להפקיד את כספי מכר הדירה בחשבון פרטי ונפרד מלמדת במובהק כי לא הייתה כל כוונת שיתוף בכספים אלה.

בעדותו טען האיש כי התצהיר נחתם בעת שהיחסים לא היו טובים (עמ' 15 ש' 20) ובהמשך טען כי הוא לא מיומן ואין לו ידע נדרש והוא חשב שהצדדים יוכלו להתחשבן לאחר מכן (עמ' 15 ש' 23-26).

עדותו של האיש בנקודה זו אינה משכנעת. התצהיר עליו הוא חתום אינו מצריך מיומנות מיוחדת או ידע יוצא דופן, מדובר בתצהיר פשוט בו האיש מצהיר כי אין לו זכויות בדירה. טענתו המאוחרת, שנים אחרי שנמכרה הדירה, בדבר זכויות לכאוריות שיש לו בה, או שהיו לו בה, אינה יכולה להתקבל.

לאור האמור אני דוחה טענתו של האיש כי יש לכלול את כספי מכירת דירתה של האישה ברכוש המשותף ולאזנם.

עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים ליווי משפטי בעניין איזון משאבים? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

לצורך איזון משאבים בית המשפט יעשה שימוש בחוות דעת אקטואר

בפסק הדין המוזכר במאמר זה בית המשפט נעזר בחוות דעתו של אקטואר לצורך ביצוע איזון משאבים. האקטואר הציע שתי אפשרויות לצורך ביצוע איזון משאבים:

 1. איזון זכויות על בסיס ערכן הנוכחי.
 2. איזון הזכויות על בסיס מימושן וקבלתן בפועל.

בחוות דעת האקטואר ילקחו בחשבון קרנות השתלמות, פנסיה, ביטוחים, פדיון חופשה, זכויות פנסיוניות, חשבונות בנק, כלי רכב, וכל רכוש אחר.

במקרה המוזכר במאמר זה, בית המשפט החליט על איזון משאבים בהתאם לאפשרות השניה.

לסיכום

איזון משאבים זאת פעולת חלוקת רכוש המבוצעת בעת גירושין או מוות של אחד מבני הזוג. איזון משאבים בהתאם לחוק יחסי ממון חל רק על בני זוג שהתחתנו לאחר ה-1.1.1974.

איזון משאבים יכול להתבצע באופן שווה או באופן בלתי שווה, והכל בהתאם להחלטת בית המשפט.

אם ישנו חשש שאחד מבני הזוג יבצע פעולות לצורך הברחת כספים או נכסים אפשר לפנות בעניין זה לבית המשפט על מנת שיתן הוראות מתאימות כיצד להתמודד עם מצב זה ולהבטיח איזון משאבים הוגן וצודק, בהתאם להוראות החוק.

שאלות נפוצות בעניין איזון משאבים

 • האם איזון משאבים מבצעים בכל מקרה?

  לא.
  איזון משאבים בהתאם להוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 מבצעים רק כאשר בני הזוג התחתנו לאחר תאריך 1.1.1974, ורק אם אין הסכמה אחרת בכתב.

 • האם איזון משאבים תמיד חייב להיות שווה?

  לא.
  בית המשפט ראשי לקבוע איזון משאבים באופן שווה או באופן בלתי שווה, ובהכל בהתאם לנסיבות העניין.

 • מה זה איזון משאבים?

  איזון משאבים זאת פעולת חלוקת רכוש לאחר גירושים או מוות של אחד מבני הזוג.

 • מה אפשר לעשות אם יש חשש להברחת נכסים במטרה להמנע מאיזון משאבים הוגן?

  ניתן לפנות לבית המשפט ולבקש לתת החלטות אשר מטרתן למנוע את הברחת הנכסים או הכספים, כדי להבטיח איזון משאבים הוגן ובהתאם לחוק.

גולשים דירגו את המאמר:

5 / 5. 16

No votes so far! Be the first to rate this post.

רוצים לחזור לחלק ספציפי במאמר?

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע רלוונטי נוסף

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב