עורך דין אדי בליטשטיין

תביעה ייצוגית נגד וולט בגין ספאם – שלחה פרסומת ללא אישור

בית המשפט השלום בחיפה אישר הסדר הסתלקות מתוגמלת במסגרת תביעה ייצוגית נגד וולט, בה נטען על ידי שלושה מבקשים שוולט שלחה להם הודעת דוא"ל אחת שהיא דבר פרסומת, וזאת ללא אישורם (ת"צ 8535-09-22 דוידוביץ ואח' נ' וואלט אנטרפריזס ישראל בע"מ).

תביעה ייצוגית בגין ספאם שונה מתביעה אישית בגין משלוח ספאם. בעוד שבמסגרת תביעה אישית בגין קבלת ספאם ניתן לקבל פיצוי כספי מקסימאלי עד 1000 ש"ח בגין כל דבר פרסומת שנשלח אליכם ללא אישור, במסגרת תביעה ייצוגית ניתן לקבל הרבה יותר (כפי שגם קרה במקרה זה).

במסגרת הליך זה וולט טענה כי היא חברה שומרת חוק, ומשלוח ההודעה בוצע עקב טעות אנוש, דבר שאינו מצדיק ניהולה של תביעה ייצוגית נגד וולט.

סכומי הפיצוי במסגרת תביעה ייצוגית נגד וולט

במסגרת תביעה ייצוגית נגד וולט סוכם כי וולט תתרום 20 אלף שקלים לעמותה למלחמה בספאם.

בנוסף, סוכם שוולט תשלם 4500 ש"ח בתוספת מע"מ לכל אחד משלושת המבקשים הייצוגיים (במסגרת תביעה אישית הם היו יכולים לקבל לכל היותר עד 1000 ש"ח).

עורך דינם של המבקשים יקבל שכר טרחה בגובה 41,500 ש"ח בתוספת מע"מ.

החלטת בית המשפט במסגרת תביעה ייצוגית נגד וולט

זוהי החלטת בית המשפט במלואה:

  1. המבקשים הגישו בקשה להסתלקותם מהבקשה לאישור התובענה כייצוגית, וזאת על פי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "החוק").

בבסיס בקשת האישור טענת המבקשים בדבר קבלת הודעת דוא"ל מאת המשיבה, המהווה, לטענתם, דבר פרסומת וזאת על אף שלא נתנו הסכמה מפורשת לקבלת דברי פרסומת מהמשיבה או ביקשו שלא לקבלם. עוד נטען כי בכותרת ההודעה לא צוינה המילה "פרסומת", וזאת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

המבקשים ציינו כי סמוך לנקיטת הליך זה, ניתן פסק דין המאשר הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה  נגד המשיבה בעניין דומה, במסגרת ת"צ (מחוזי חיפה) 30928-10-20 כהן נ' וואלט אנטרפרייז ישראל בע"מ.

בראשיתו, הוגש  ההליך  לביהמ"ש המחוזי בחיפה ובתאריך 18/09/22 הועבר הוא לבית משפט זה, מטעמי סמכות עניינית ולאור הסעד הכספי לו עתרו המבקשים.

  • הקבוצה אשר בשמה התבקש לנהל את התובענה כייצוגית הוגדרה כך:

"כל אדם שקיבל מהמשיבה ו/או מי מטעמה, החל מיום 28/04/22, דבר פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982, וכתוצאה מכך נגרם להם נזק, לפי אחת החלופות הבאות:

  1. ללא שנתן את הסכמתו המפורשת לכך ו/או;
  2. לאחר ששיגר למשיבה הודעת סירוב לקבלת דברי פרסומת ו/או;
  3. לא נכלל בדבר הפרסומת שהתקבל בדוא"ל המילה "פרסומת"."
  • בתשובתה לבקשת האישור, הדגישה המשיבה כי היא חברה שומרת חוק וכי מדובר בהודעת דוא"ל אחת בלבד ואין בלתה אשר נשלחה למשתמשי המשיבה וזאת בשל טעות אנוש שלא אירעה קודם לכן ואף לא נשתנה מאז.

המשיבה הבהירה כי היא עומדת על-כך שבקשת האישור אינה מגלה עילת תביעה ולא היה כל צורך בהגשתה שכן , לדידה, אין מקום להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית בגין הודעה אחת ויחידה שנשלחה בשל טעות אנוש, כמפורט בתשובת המשיבה לבקשת האישור.

המשיבה ציינה כי חידדה את נהליה לאחר שיגור ההודעה כאמור וזאת באמצעות הוספת הנחיה לפיה ככל ומשוגרת הודעה לכלל רשימת התפוצה – הדבר יצריך בכל מקרה את אישור המחלקה המשפטית שלה.

  • בתגובה שהגישו המבקשים טענו הם כי טעות אנוש, לה טוענת המשיבה, אינה יכולה להקים לה הגנה וכי בנקיטת ההליך היה כי להעלות סוגיה ציבורית חשובה מאוד. צוין, כי מדובר בהפרה לכאורה פרק זמן קצר לאחר שניתן פסק דין קודם בעניין כנגד המשיבה.

אישור בקשת ההסתלקות:

אני מאשרת את ההסתלקות בנסיבות בהן אין לטעמי תועלת ממשית בהמשך ניהול ההליך כנגד המשיבה.

וכך, בהאי לישנה, עוגנו ההסכמות (מבלי שיהיה בכך משום הודאה של מי מהצדדים בטענות הצד שכנגד):

"המבקשים יסתלקו מבקשת האישור נגד המשיבה באופן שבקשת האישור תימחק ותביעתם האישית תידחה, ללא צו להוצאות.

המשיבה תתרום סך של 20,000 ₪ לעמותה למלחמה בספאם (ע"ר), הפועלת למיגור תופעת דואר  הזבל בישראל, בתוך 45 ימים מיום הפיכתו של פסק הדין המאשר בקשה זו לחלוט, ובכפוף לכך.

המשיבה תשלם גמול ושכ"ט , בתוך 45 ימים ממועד הפיכתו של פסק דין המאשר בקשה זו לחלוט, ובכפוף לכך, כמפורט להלן:

  • לכל אחד מהמבקשים (3 מבקשים בסה"כ) ישולם גמול סופי ומלא אשר ישולם להם  ישירות בסך 4,500 ₪ (לכל מבקש) בתוספת מע"מ כדין. התשלום יועבר לחשבון הבנק

של כל אחד מהמבקשים לאחר קבלת פרטי חשבון בנק מלאים, והצגת פטור מניכוי

              מס במקור. ככל שלא יוצג פטור מניכוי מס במקור ינוכה מס במקור על-פי דין;

  • לבא-כוח המבקשים ישולם שכ"ט בסך 41,500 ₪ בתוספת מע"מ. התשלום יועבר   לחשבון הבנק של ב"כ המבקש לאחר קבלת פרטי חשבון בנק מלאים, והצגת פטור

מניכוי מס במקור".

ההסכמות שצוטטו לעיל מדברות בעד עצמן ומביאות לכלל מסקנה לפיה צמחה תועלת מניהול

הליך זה.

בהקשר זה אפנה אף לתשובת המשיבה מתאריך 11/06/23 בה צויין כי המשיבה מסרה

למבקשים את דו"ח האירוע הפנימי אשר הוכן על ידה בהתייחס למשלוח ההודעה מושא

בקשת האישור.

צוין עוד כי מדובר בדו"ח הכולל את בחינת הנסיבות אשר בעטין נשלחה ההודעה

וכן כולל הוא הבהרות באשר לאופן שבו חידדה המשיבה את הנהלים הפנימיים על מנת למנוע

הישנות מקרה שכזה.

לבקשת ההסתלקות צורפו תצהירי המבקשים ובאי כוחם לפיהם לא קיבלו ולא הובטחה להם כל טובת הנאה מהמשיבה או מכל גורם אחר בקשר להסתלקות מלבד האמור לעיל.

כמו כן, יצוין, כי הסתלקות אינה יוצרת מעשה בי- דין כלפי כלל חברי הקבוצה, ובשים לב לאופי הנזק ולאינטרס הציבור בניצול יעיל של משאבי השיפוט, דומה שהאינטרס הציבורי יצא נשכר אם התובענה לא תתברר במסגרת הליך משפטי.  

כפועל יוצא מהאמור, לא מצאתי להורות על איתור תובעים מייצגים חלופיים ואף לא על באי כוח חלופיים מייצגים. כמו כן, אינני מוצאת ליתן הוראות נוספות לפרסום הודעה בדבר ההסתלקות.

פסיקת גמול ושכר טרחה:

סעיף 16(א) לחוק מורה לבחון עמידה בשני תנאים במסגרת בחינת הבקשה:

אם התביעה גילתה עילת תביעה;

אם בקשת האישור הביאה תועלת ממשית ורלוונטית לחברי הקבוצה [(ראו ע"א 8114/14 מרקיט שירותי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (מתאריך 22/08/18) להלן: "עניין מרקיט"].

בנוסף לשני תנאים אלו, יש לבחון את אינטרס הציבור בכללותו בשים לב לתכליותיו של הליך התובענה הייצוגית .

אשר לתנאי הראשון, עילה לכאורה: מבלי לקבוע מסמרות, דומה שבקשת האישור אכן מגלה עילה לכאורה. בהינתן שהפרה היתה (גם אם נקודתית, אחת ויחידה ובתום לב) די באמור כדי לקבוע שתנאי זה מתקיים ברמה הנדרשת לצורך בקשת הסתלקות מתוגמלת.

אשר לשיקול השני, תועלת ממשית ורלוונטית לחברי הקבוצה: נראה כי ניתן לומר כי זו התקיימה במקרה דנן. כפי האמור, הדרוש תיקון תוקן וההתחייבויות שנטלה על עצמה המשיבה מדברות בעד עצמן. מעבר לכך, יש ליתן את הדעת לכך שההסכם כולל בחובו הטבה לא מבוטל ורלוונטית לציבור.

יש להקנות משקל לעובדה שיש בבקשת ההסתלקות כדי לתרום של המשיבה ויש בה כדי  לתרום לצרכנים עתידיים של המשיבה . בחינת האינטרס הציבורי בקידום תכליות החוק, מטה את הכף לאשר את ההסתלקות כמבוקש.

על כל האמור, יש לפסוק גמול למבקשים ושכר טרחה לבאי כוחם ובנסיבות הענין, הסכומים שהוצעו ראויים וסבירים.

הבקשה ערוכה כנדרש. נראה כי היא לא הוגשה בחופזה, ובסופו של יום היא תרמה ליישום החוק וקידום תכליתו.

סוף דבר:

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נמחקת.

תביעתם האישית של המבקשים נדחית.

המשיבה תשלם למבקשים ולבאי כוחם את הגמול ואת שכר הטרחה כפי שהוסכם, כמפורט בסעיף 6 לפסק הדין, ובתוך פרק הזמן  שנקבע, שאם לא כן יתווספו להם הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק הדין ועד התשלום בפועל.

באשר למחציתה הראשונה של האגרה:

בבקשתם, עותרים הצדדים להורות על שיפויים של המבקשים בהפרש האגרות בין הערכאות בשים לב לכך שבקשת האישור הוגשה לבית משפט המחוזי והמבקשים לא התנגדו להעברתה לבית משפט זה לאור המלצת בית המשפט המחוזי.

אינני מוצאת להיעתר לכך . בסיס משפטי לבקשה שכזו לא ניתן ובסופו של יום המבקשים הם אלו שכלכלו את צעדיהם והחליטו לאיזו ערכאה יוגש ההליך – על כל המשתמע מכך [ואפנה לרישא של החלטת כבוד השופט בולוס (בית המשפט המחוזי) מיום 18/09/23].

על כן, אני קובעת כי המשיבה תשפה את המבקשים בסכום חלקה הראשון של האגרה ששולמה על ידם.

ובאשר לחלקה השני של האגרה:

בנסיבות הענין ובשים לב לשלב המקדמי בו הסתיים ההליך (לאחר דיון קדם משפט אחד) מוצאת אני ליתן פטור מתשלום מחציתה השניה של האגרה.

הצדדים השכילו להביא את התביעה לסיומה באורח מהיר ויעיל תוך ניצול מזערי במשאבים השיפוטיים. משכך, אני סבורה כי מתקיימים טעמים מיוחדים המצדיקים מתן פטור  כאמור.

המזכירות תמציא את פסק הדין למנהל בתי המשפט וכן ליועץ המשפטי לממשלה באמצעות פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי).

דירוג הגולשים:

5 / 5. 60

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

תביעה ייצוגית נגד וולט
תביעה ייצוגית נגד וולט
חזרה לחלק ספציפי במאמר
מדוע כדאי לשכור את שירותינו?
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
0 +
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
% 0
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

חיוג לעו"ד אדי בליטשטיין 03-6427876
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

מידע משפטי בווידאו

מידע משפטי במגוון נושאים
17 Videos
מאמרים באותה קטגוריה

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב