משרדנו אינו מספק ללא תשלום

שאלות כלליות בנושא זה ניתן לשאול בתחתית העמוד (במקום המיועד לכתיבת תגובות) ונשתדל לסייע

בתאריך 28.10.2018 אישר בית המשפט המחוזי בירושלים תביעה ייצוגית נגד סיטיפס (חברה זכיינית המפעילה את הרכבת הקלה בירושלים) אשר בעקבותיה נוסעים אשר קיבלו קנסות מוגדלים בגין אי תיקוף כרטיס הנסיעה ברכבת הקלה עשויים לקבל החזר כספי (ת”צ 56778-05-16 עמותת צחור – צדק, חופש חינוך ורווחה בירושלים ואח’ נ’ סיטיפס בע”מ).

המבקשים הגישו בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סיטיפס בטענה כי הפקחים שחילקו את הקנסות בפועל לנוסעים לא היו רשאים לעשות זאת משום שפעילותם לא מפוקחת על ידי הגורם המתאים. ככל שבית המשפט יכריע באופן סופי לטובת המבקשים, הרי שהדבר יוביל בהכרח לשינוי בנוהל העבודה של הפקחים שמחלקים קנסות, ויקנה החזר כספי ו/או פיצוי לטובת הנוסעים.

בית המשפט אישר ניהולה של תביעה ייצוגית נגד סיטיפס, חייב את סיטיפס בשלב זה ב-50,000 ש”ח, וקבע, בין היתר כך:

בענייננו אנו, כפי שפורט לעיל, הליך הגיוס וההסמכה של פקידי הרכבת, רובו ככולו, מתבצע על ידי חברת הקבלן מיקוד. תפקידה של חברת ההפעלה קונקט מתמצה בעריכת ריאיון אישי למועמד, אולם נראה לכאורה כי אין לה כל מעורבות בתהליך ההכשרה התיאורטי והמעשי, אשר מתבצע למעשה על ידי חברת מיקוד, ובוודאי שלא על ידי המשיבה עצמה. אין חולק, כי המשיבה לא הצביעה על מי מאנשיה המופקד על הליך ההסמכה וההכשרה של פקידי הרכבת או לכל הפחות שותף מהותי בדרך כזו או אחרת להליך זה. כך, המשיבה ציינה בתשובתה כי ריאיון הקבלה עם המנהל המקצועי מטעם חברת ההפעלה קונקט, ולא עם מי מטעמה, הוא התנאי לקבלת המועמד לתפקיד.

מדברים אלה עולה, לכאורה, כי המסד לדיוני הוועדה היה כי אמנם מוענקות סמכויות שלטוניות לעובדי המשיבה, שהינה גוף פרטי, על כל הבעייתיות הכרוכה בכך. עיון בפרוטוקול דיוני הוועדות מלמד, כי הדרך שבה בחרה המדינה להתמודד עם בעייתיות זו, הייתה להטיל את מלאכת מינוי פקידי הרכבת על המשיבה בהיותה גורם פרטי אשר קיבל היתר הפעלה מהמדינה בהתאם לקריטריונים הקבועים בדין. עם זאת, אף בהינתן הנחה יסודית זו, הסתייגו נציגי הוועדה מהעובדה שניתנות לגורם פרטי סמכויות הפוגעות בזכויות אדם. בהתאם, היושבים על המדוכה בעת חקיקת התיקון להגדרת “פקיד רכבת” בפקודה נמנעו מלהוסיף את המילים “מי מטעמו” של בעל היתר ההפעלה והתנגדו להוספת האפשרות שחברת ההפעלה קונקט תסמיך את פקידי הרכבת. על משקל קל וחומר, נראה כי לא שיערו כי החברה המעסיקה לא תהא אף חברת ההפעלה קונקט, אשר המדינה מודעת לקיומה במארג ההסכמים שעליהם חתומה המשיבה, אלא תהא זו חברת קבלן חיצונית איתה התקשרה חברת קונקט, אשר אין בינה לבין המדינה ולא כלום.

נוכח כך, נראה שקיימים סיכויים טובים לכך שתתקבל הטענה לפיה קיים פגם בכך שפקידי הרכבת אינם עוברים תהליך הכשרה והסמכה אצל המשיבה עצמה ואינם מועסקים על ידה אלא על ידי חברת קבלן מכוח הסכם עם חברת ההפעלה. בהקשר זה אעיר כי העסקתם של פקידי הרכבת באמצעות גורם שלישי, ללא זיקה ישירה בין המשיבה לבין פקידי הרכבת, עלולה לכאורה להיות כר פורה להעסקת בסיס כוח אדם אשר מידת מחויבותו למעסיקו ולנורמות החלות על המעסיק, מוגבלת, ולא נרחיב בעניין בשלב זה. מכל מקום, התוצאה היא שקיים סיכוי סביר שטענות המבקשות בענין זה תוכרענה לטובת חברי הקבוצה.

[Total: 1 Average: 5]

משרדנו אינו מספק ללא תשלום

שאלות כלליות בנושא זה ניתן לשאול בתחתית העמוד (במקום המיועד לכתיבת תגובות) ונשתדל לסייע

כתיבת תגובה