תביעות ייצוגיות בגין ארנונה – בית המשפט העליון מגביל מאוד את הגשתן (החל מיום 16.8.2016)

בתאריך 16.8.2016 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון אשר קבע בדעת רוב כי אין להגיש תביעות ייצוגיות בגין ארנונה, כל עוד הנושא נמצא במסכות ועדת הערר (עע”ם 6685 עיריית תל אביב נ’ אספיאדה בע”מ). יחד עם זאת, נקבע במפורש שניתן להגיש תביעה ייצוגית בכל סוגיה שאינה בסמכות ועדת הערר.

מעוניינים לשוחח עם עורך דין אדי בליטשטיין בנושא זה? השאירו פרטים ליצירת קשר

בין היתר נקבע כך:

16 . לאחר ששקלתי את הדברים הגעתי לכלל דעה כי דין ערעורה של העירייה להתקבל ואילו דין ערעורם של המשיבים להידחות, וכך אציע לחברותיי לעשות. 

17 . אני סבורה שהדין עם העירייה בטענה העקרונית שעמדה במרכז ערעורה – היינו, שעל דרך הכלל, לא ניתן לברר טענות הנוגעות לסיווג נכסים לצורכי ארנונה במתכונת של תובענה ייצוגית מחמת קיומו של מסלול סטטוטורי חלופי שנקבע בדין לצורך כך. לנוכח קביעה זו, ממילא מתייתר הדיון בערעורם של המשיבים.

בענייננו, וכפי שיפורט להלן, לפי דיני הארנונה, טענה שעניינה סיווג בלתי מתאים יש להעלות בהליך הסטטוטורי שנקבע לכך – הגשת השגה, ובהמשך לכך, על-פי הצורך, הגשת ערר והגשת ערעור מינהלי. כל אחד מן הנישומים, בפני עצמו, נדרש ללכת בדרך זו ביחס לטענתו האישית, ולכן אינו יכול להגיש תביעת השבה. ברי כי קבוצה של נישומים אינה יכולה להגיש תובענה בנסיבות שבהן יחידי הקבוצה לא יכלו לעשות כן.


25 . אין בעובדה שעסקינן בתובענה ייצוגית כדי לשנות מעקרונות אלה. כפי שצוין לעיל, תובענה ייצוגית היא אמצעי דיוני לתביעה משותפת עבור יחידים שלכל אחד ואחד מהם הייתה עומדת זכות תביעה בבית משפט אילו היה בוחר לנקוט בהליך אינדיווידואלי. היא אינה מצמיחה זכות תביעה מעבר לכך. יחיד, לו היה מבקש להגיש תביעה לבית המשפט בלי שפעל בהתאם להליכים הקבועים בחוק הערר, היה נדחה על הסף מאחר שלא צעד בנתיב הסטטוטורי לבירורן של טענות בעניין סיווג נכסים. התוצאה לא תהיה שונה במקרה של הגשת תובענה ייצוגית בשם קבוצה של נישומים שלא נקטו את ההליכים הנדרשים. ואכן, מדוע יפנה נישום לדרך של הגשת השגה, ערר ועוד ערעור, על-פי הצורך, אם ניתן באבחת חרב אחת להביא את עניינו אל בית המשפט במישרין בדרך של תובענה ייצוגית? הכרה באפשרות להגיש תובענה מינהלית כאמור עלולה לאיין למעשה את הדרך שהותוותה בחוק ובפסיקה (ראו והשוו: עניין בן דור, בפסקה 25 לחוות דעתי ובפסקה ב’ לחוות דעתו של השופט (כתוארו אז) א’ רובינשטיין).

26 . ראוי להדגיש, כי דברים אלה יפים ביחס לתובענות ייצוגיות בעילות הקבועות בסעיף 3(א) לחוק הערר, שהסמכות בהן מסורה לוועדת הערר. לעומת זאת, מובן כי אין מניעה להגיש תובענה ייצוגית נגד רשות להשבת כספים שנגבו על-ידה בארנונה, בעילות שאינן נמצאות בסמכותה של ועדת הערר …

מהלכה למעשה
27 . ענייננו נמנה עם סוג המקרים הנופלים לגדר סמכותה של ועדת הערר לפי סעיף 3(א) לחוק הערר. על כן, בהתאם למוסבר לעיל, אין המשיבים יכולים לעקוף את החובה להגיש השגה וללכת בנתיב הסטטוטורי הנובע מכך. בית המשפט המחוזי קבע שהמשיבים נקטו בדרך של הגשת השגה וערר כפי שנדרש. על כן, כך קבע בית המשפט המחוזי, הבקשה לאישור התובענה הייצוגית לא מהווה ניסיון לעקוף את המסלול הקבוע בדין. ואולם, לא כך הם פני הדברים. ראשית, המשיבים לא הגישו השגות ביחס לשנת 2010 ; העררים שהגישו לשנת 2011 נמחקו בלי שניתנה בהם הכרעה; ובין חברי הקבוצה נמצאים גם מכוני יופי שכלל לא הגישו השגה או ערר באף אחת משנים אלה. שנית, אף אם המשיבים היו מתחילים לפסוע בדרך של הגשת השגה וערר כפי שמורה החוק, היה עליהם להגיש ערעור מינהלי, כמתואר לעיל. אף שבשני המקרים מתקיים ההליך בבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים קיימים הבדלים בין שני ההליכים, לרבות באופן שבו ניתן להשיג על פסק הדין בהליכים אלה לבית משפט זה. אין לומר אפוא שהמשיבים מיצו את ההסדר שנקבע בדין לתקיפתו של סיווג נכס לצורכי ארנונה.

לסיכום, טרם הגשת תביעות ייצוגיות בגין ארנונה, בדקו האם הסוגיה נמצא בסמכות ועדת הערר. אם כן, על אף הפתח הצר מאוד שהושאר על ידי בית המשפט העליון לצורך הגשת תביעות ייצוגיות בגין ארנונה (שלא צוטט לעיל), הסיכוי שבית המשפט ידחה בקשה בנושא זה הוא גבוה.

הזינו מייל ותקבלו ללא תשלום או התחייבות עדכונים משפטיים בנושא זה ובנושאים משפטיים נוספים

אנחנו לא שולחים דואר זבל אלא רק מידע משפטי שימושי. ניתן לבצע הסרה בכל שלב.

לעומת זאת, אם הסוגיה אינה נמצאת בסמכות ועדת הערר, ניתן להגיש תביעות ייצוגיות בגין ארנונה.

עורך דין אדי בליטשטיין

מאמר זה נכתב על ידי עורך דין אדי בליטשטיין, אשר עוסק בליטיגציה אזרחית - מסחרית מורכבת, תוך מתן דגש על תביעות כספיות בסכומים גבוהים. ההליכים המשפטיים בהם עורך דין אדי בליטשטיין מטפל מסוקרים באופן קבוע ובהרחבה בכלי התקשורת השונים (דוגמאות לכתבות תוכלו לקרוא באתרנו).

כתיבת תגובה

הזינו מייל והצטרפו למאות הגולשים שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומועילים

ניתן לבצע הסרה בכל שלב. אנחנו לא שולחים דואר זבל.

הזינו את כתובת המייל שלכם והצטרפו שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים במייל

ניתן לבצע הסרה מרשימת התפוצה בכל עת. אנחנו לא שולחים פרסומות או דואר זבל – רק מידע משפטי עדכני וחשוב