רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

צו הגנה בגין אלימות במשפחה – מהו וכיצד מקבלים אותו?

צו הגנה בגין אלימות במשפחה

צו הגנה בגין אלימות במשפחה ניתן במקרים בהם מתקיימת אלימות ממשית או חשש תיאורטי לאלימות בין בני המשפחה. בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לתת את הצו מכוח חוק למניעת אלימות במשפחה, ובהתאם לתנאים המפורטים בחוק (אליהם נתייחס בהמשך).

צו הגנה בגין אלימות במשפחה אינו מחייב הגשת תלונה במשטרה (אם כי הגשת תלונה במשטרה לא תפגע בבקשה למתן צו הגנה בגין אלימות במשפחה, ועשויה בהחלט אפילו לסייע לבקשה). על מנת להחליט האם במקרה שלכם יהיה זה נכון להגיש תלונה במשטרה כדאי להתייעץ עם עורך דין צו הגנה.

מי שרשאי לבקש צו הגנה בגין אלימות במשפחה הוא "בן משפחה" כמוגדר בחוק:

"בן משפחה" – לרבות מי שהיה בן משפחה בעבר, והוא אחד מאלה:

(1) בן זוג, הורה או בן זוג של הורה, הורה של בן זוג או בן זוגו של ההורה, סב או סבתא, צאצא או צאצא של בן זוג, אח או אחות, גיס או גיסה, דוד או דודה, אחיין או אחיינית;

(2) מי שאחראי לצרכי מחייתו, בריאותו, חינוכו או שלומו של קטין או חסר ישע, המתגורר עמו, וקטין או חסר ישע המתגורר עם מי שאחראי עליו כאמור;

באילו מקרים ניתן לבקש צו הגנה בגין אלימות במשפחה?

סעיף 3 לחוק למניעת אלימות במשפחה קובע את התנאים בהם יש לעמוד לצורך קבלת צו הגנה בגין אלימות במשפחה:

לבקשת בן משפחה, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, תובע משטרתי או עובד סוציאלי שהתמנה על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960 או על פי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966, רשאי בית המשפט לתת צו הגנה מפני אדם אם ראה כי נתקיים אחד מאלה:

(1)בסמוך לפני הגשת הבקשה נהג באלימות בבן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין;

(2)התנהגותו נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין;

(3)התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת, או התנהג באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו;

לענין סעיף זה, "עבירת מין" – עבירה לפי סימן ה' בפרק י' לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

יש לשים לב שהחלופה הראשונה מתייחסת למקרה אלימות בסמוך למועד הגשת הבקשה. כלומר, אם בן המשפחה נתקל במקרה אלימות לפני חודש וכעת החליט להגיש בקשה למתן צו הגנה בגין אלימות במשפחה, הסיכוי שבקשתו תתקבל נמוך מאוד.

כיצד מגישים את הבקשה למתן צו הגנה בגין אלימות במשפחה?

את הטפסים הרלוונטיים לבקשה למתן צו הגנה בגין אלימות במשפחה ניתן להוריד על ידי לחיצה כאן.

יש לשים לב שיש לחתום על הבקשה לקבלת צו הגנה בגין אלימות במשפחה בפני עורך דין, מפני שהבקשה כוללת תצהיר. כמו כן, יש לשים לב שהבקשה כוללת כתב ערובה, במסגרתו מגיש הבקשה מתחייב לפצות את מי שנגדו מוגשת הבקשה בגין כל נזקיו, במידה ויתברר שהבקשה הייתה קנטרנית.

את הבקשה למתן צו הגנה בגין אלימות במשפחה ניתן להגיש בכל בית משפט שלום או בית משפט לענייני משפחה, למעט במקרים בהם הנפגע הוא קטין, מתחת לגיל 18, שאז יש להגיש את הבקשה אך ורק בבית משפט לענייני משפחה.

בקשה למתן צו הגנה בגין אלימות במשפחה אינה כרוכה בתשלום אגרה.

מהו צו הגנה אותו מוסמך לתת בית המשפט לענייני משפחה?

סעיף 2 לחוק למניעת אלימות במשפחה מגדיר מהו צו הגנה, וקובע כך:

(א)        בית המשפט רשאי לתת צו האוסר על אדם לעשות את אלה כולם או מקצתם או לקבוע להם תנאים (להלן –  צו הגנה):

(1)     להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להימצא בתחום מרחק מסויים מאותה דירה, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בה;

(2)     להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום;

(3)     לפעול בכל דרך המונעת או המקשה על שימוש בנכס המשמש כדין את בן משפחתו, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בנכס;

במסגרת צו ההגנה בית המשפט רשאי גם לקבוע ערובה שעל מקבל הצו להפקיד/לשלם כדי להבטיח את קיומו של הצו והתנהגותו הטובה של האדם כלפיו מופנה הצו.

ככל שלאדם נגדו מופנה צו ההגנה יש נשק, יורה בית המשפט לענייני משפחה על תפיסתו של הנשק.

לכמה זמן תקף צו הגנה?

בית המשפט רשאי לתת צו הגנה בגין אלימות במשפחה מיד עם הגשת הבקשה (במעמד צד אחד, וטרם קבלת תגובתו של האדם כלפיו מופנה הצו). במקרה כזה בית המשפט יורה על דיון במעמד שני הצדדים בהקדם האפשרי, ולא יאוחר משבעה ימים מיום מתן צו ההגנה.

לאחר קיומו של הדיון במעמד שני הצדדים בית המשפט לענייני משפחה רשאי להעריך את הצו. ככלל צו הגנה תקף לשלושה חודשים. בית המשפט רשאי להאריך את תוקפו של צו ההגנה עד שנתיים במצטבר (מנימוקים מיוחדים).

נתקלתם במקרה של אלימות במשפחה? פנו אלינו מיידית על מנת להגדיל את הסיכויים לקבלת צו הגנה בגין אלימות במשפחה או להתגונן מפני צו הגנה, ככל שניתן נגדכם.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב