רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

דמי ביטול עסקה – האם בית עסק רשאי לדרוש יותר מ-100 ש"ח?

דמי ביטול עסקה

ביטול עסקה מול בית עסק יוביל ברוב המוחלט של המקרים לתשלום דמי ביטול עסקה. בחלק ניכר מהמקרים (לפחות מהפניות הרבות המגיעות למשרדנו) בתי עסק אינם מודעים תמיד לסכומים שהם רשאים לגבות בתור דמי ביטול עסקה, ובחלק גדול מהמקרים גובים סכומים גבוהים יותר מהקבוע בהוראות חוק הגנת הצרכן או בהוראות תקנות הגנת הצרכן.

דמי ביטול עסקה: 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם

הכלל בעניין גובה דמי ביטול העסקה קבוע בחוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן אשר מתייחסים לעסקאות שונות (עליהן נפרט בהמשך). על מנת להבין את הכלל נתייחס לשתי דוגמאות.

דוגמה א': לקוח ביצע עסקה בשווי 1000 ש"ח וביקש מבית העסק לבטל עסקה. 5% מסכום העסקה שווים ל-50 ש"ח בלבד, ובמקרה זה, זה יהיה הסכום המקסימלי אותו בית העסק יהיה רשאי לגבות מהצרכן כדמי ביטול עסקה.

דוגמה ב': לקוח ביצע עסקה בשווי 5000 ש"ח. 5% מסכום העסקה שווים ל-250 ש"ח. במקרה זה הסכום המקסימלי אותו בית העסק יהיה רשאי לגבות מהצרכן הוא 100 ש"ח בלבד.

בטרם נמשיך, יובהר, כי דמי ביטול עסקה מכוח חוק הגנת הצרכן או תקנות הגנת הצרכן רלוונטיים אך ורק לכל אדם המוגדר "צרכן".

מיהו "צרכן"?
כל אדם הרוכש מוצר או שירות לשימוש שעיקרו פרטי. כלומר, אם אתם לא "צרכנים", אלא לקוחות עסקיים או לקוחות שקונים מוצר או שירות שלא לשימוש פרטי, אתם עשויים לשלם סכומים שונים, וגבוהים יותר, בתור דמי ביטול עסקה.

גביית דמי ביטול עסקה מכוח חוק הגנת הצרכן

הוראות הרלוונטיות לביטול עסקה או דמי ביטול עסקה במסגרת חוק הגנת הצרכן מתייחסות לעסקאות שנעשות דרך הטלפון, האינטרנט או כאשר העסקה נעשית ביוזמת בית העסק ומחוץ לבית העסק (לדוגמה: כאשר איש מכירות מגיע לביתו של הלקוח, או במסגרת יריד מכירות מחוץ לבית העסק).

הסעיף הרלוונטי לביטול עסקה וגובה דמי ביטול עסקה הוא 14ה, אשר קובע כך:

(א) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג) עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב), עקב איאספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק –

1) יחזיר העוסק לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם;

(2) קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לעוסק, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

(ב) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג), שלא מהטעמים המנויים בסעיף קטן (א) –

1) יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם;

(2) קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יחזירו לעוסק במקום עסקו, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

(ב1) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), בוטלה עסקה מתמשכת כאמור בסעיף 14ג(ג) או 14ג1(ג), שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.

(ב2) התקין העוסק טובין בבית הצרכן לצורך מתן שירות לפי העסקה, יהיה רשאי לגבות מהצרכן תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים; השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי עסקאות שלגביהן יהיה עוסק רשאי לגבות סכומים אחרים בשל הוצאות ההתקנה ואת הסכומים שייגבו.

(ג) אין בהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) כדי לגרוע מזכותו של עוסק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

(ד) בסעיף זה, "דמי ביטול" – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת העוסק הוצאו על ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בחוזה, או בשל ביטולה.

הוראות סעיף זה נחלקות לשני מצבים עיקריים: מצב בו קיימת הפרה כלשהי מצד בית העסקה ויתר המצבים (לדוגמה מצב בו הצרכן התחרט מסיבותיו שלו).

במצב בו בית העסק הפר את תנאי העסקה בצורה כלשהי הצרכן לא ישלם דמי ביטול עסקה (סעיף 14ה(א)).

במצב בו הצרכן התחרט ומעוניין לבטל עסקה הוא ישלם דמי ביטול עסקה לפי הוראות סעיף 14ה(ב)(1).

דמי ביטול עסקה אינם כוללים את הוצאות התקנת המוצר. כלומר, אם וככל שהמוצר הותקן בביתו של הלקוח (לדוגמה) הרי שבנוסף לדמי ביטול עסקה בית העסק רשאי לגבות עד 100 ש"ח נוספים עבור הוצאות ההתקנה (סעיף 14ה(ב2)).

גביית דמי ביטול עסקה מכוח תקנות הגנת הצרכן

בניגוד לחוק הגנת הצרכן, תקנות הגנת הצרכן מתייחסות לעסקאות אשר בוצעו בנוכחות הצדדים, בבית העסק (עסקאות פרונטליות).

התקנה העוסקת בביטול עסקה וגובה דמי ביטול עסקה בתקנות הגנת הצרכן היא תקנה 5, אשר קובעת כך:

(א) ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 2, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.

(ב) נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.

התקנה העיקרית היא תקנה 5(א) והיא כוללת הוראה דומה מאוד להוראה הקבועה בחוק הצרכן, לפיה דמי ביטול עסקה יהיו בגובה 5% ממחיר המוצר או השירות, או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

תקנה זו מוסיפה וקובעת כי בנוסף לדמי ביטול עסקה בית העסק רשאי לגבות מהצרכן את הוצאות סליקת כרטיס האשראי, ככל העסקה נעשתה בכרטיס אשראי.

מתי בית עסק רשאי לגבות דמי ביטול עסקה בסכומים גבוהים יותר?

  • לאחד המצבים כבר התייחסנו בתחילת המאמר – במצב בו הלקוח איננו "צרכן", הוראות חוק הגנת הצרכן או תקנות הגנת הצרכן אינן חלות עליו, ובית העסק רשאי לגבות דמי ביטול עסקה בסכומים גבוהים יותר (בדרך כלל בהתקשרות עסקית בין הצדדים נחתם הסכם התקשרות המפרט את גובה דמי ביטול עסקה).
  • במצב בו נעשה עסקה פרונטלית, כלומר העסקה רלוונטית לתקנות הגנת הצרכן, ונעשה שימוש במוצר (לדוגמה המוצר חובר לחשמל).

מקרים בהם ניתן לגבות דמי ביטול עסקה גבוהים יותר המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:

  • טובין פסידים.
  • שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

  • מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995.

  • טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה. בעניין זה ישנו חידוש עליו תוכלו לקרוא על ידי לחיצה כאן.

  • טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

מקרים בהם אין חובה לבטל עסקה

(1) ריהוט שהורכב בבית הצרכן;

(2) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות;

(3) טובין שעל פי דין אין להחזירם;

(4) מוצרי מזון;

(5) תרופות ותוספי תזונה;

(6) טובין פסידים;

(7) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

(8) טובין הניתנים להחלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

(9) הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים;

(10) גז, כהגדרתו בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989;

(11) תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ-3,000 שקלים חדשים, למעט שעונים;

12) שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל לרבות –

(א) טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברת תעופה אחרת (להלן – טיסת המשך);

(ב) חבילת נופש מחוץ לישראל, למעט טיסה מחוץ לישראל ואליה, שאינה טיסת המשך;

ובלבד שהעוסק גילה לצרכן, בטרם ההתקשרות את תנאי ביטול העסקה של נותן השירות מחוץ לישראל; נטל ההוכחה לעניין פסקה זו מוטל על העוסק; בפסקה זו –

"מחוץ לישראל" – למעט האזור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

"נסיעה" – טיסה, שיט, טיול מאורגן וכיוצא באלה ובשיט, למעט הובלת טובין.

(ב) ביקש הצרכן כי טובין שהזמין יסופקו לו במועד מאוחר משישה חודשים ממועד העסקה, לא תחול זכות הביטול אם ביקש הצרכן לבטל את העסקה לאחר מועד ההספקה.

(ג) נעשתה עסקה ושולמה התמורה בידי הצרכן בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על עסקה זו.

בכל המקרים המפורטים כאן בית העסק אינו חייב לבטל את העסקה, או לחלופין רשאי לדרוש דמי ביטול עסקה גבוהים באופן משמעותי.

גביית דמי ביטול עסקה גבוהים מהמותר – עילה לתביעה ייצוגית

אם נתקלתם בבית עסק שנוהג באופן קבוע (ולא רק במקרה הרלוונטי אליכם) לגבות דמי ביטול עסקה גבוהים מהמותר על פי הוראות הדין, יתכן שתוכלו להגיש נגדו בקשה לאישור תביעה ייצוגית. לצורך כך תצטרכו בפועל לאסוף מספר רב של דוגמאות בהן בית העסק הפר את הוראות הדין ולא תוכלו להגיע לבית המשפט עם הדוגמה הרלוונטית אליכם ולדרוש מבית העסק לחשוף את היסטוריית העסקאות וביטולי העסקאות שלו.

תביעה ייצוגית זהו הליך שונה ומורכב הרבה יותר מהליך של תביעה קטנה, אך במסגרת תביעה ייצוגית סכום הפיצוי עשוי להיות גבוה באופן משמעותי לעומת סכום הפיצוי בתביעה קטנה (במקרים מסוימים עשוי להגיע לעשרות ואף מאות אלפי שקלים).

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב