רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

תיקון במסגרת אחריות יצרן לא בוצע במועד? מגיע פיצוי כספי

תיקון במסגרת אחריות יצרן

יצרן או יבואן אשר מוכרים מוצרי חשמל, אלקטרוניקה או גז, בשווי העולה על 150 ש"ח חייבים לספק אחריות יצרן למוצר (מינימום שנה אחת). תיקון במסגרת אחריות יצרן חייב להתבצע על פי המועדים הקבועים בתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו – 2006. מפניות רבות למשרדנו עולה כי יצרנים או יבואנים רבים לא מקיימים את החובות הקבועות בתקנות, ולעיתים, מתקנים את המוצר בפרק זמן ארוך פי שניים או שלושה מהמועד המקסימלי הקבוע בתקנות.

באותם מקרים בהם תיקון במסגרת אחריות יצרן אורך פרק זמן ארוך מהמותר נגרם נזק לצרכן. לצורך הדוגמה, צרכן אשר רכש מקרר לא יוכל להתנהל בצורה תקינה במשך פרק זמן ארוך אם המקרר יתקלקל. משכך, המחוקק קבע כי מקרר יתוקן בביתו של הצרכן תוך יום אחד ממועד פניית הצרכן.

משך תיקון במסגרת אחריות יצרן קבוע גם ביחס למוצרים אחרים, בתוספת השניה לתקנות:

תיקון במסגרת אחריות יצרן

ביחס למוצרים אחרים תקנה 10 קובעת כך:

(א) יצרן ימלא את חובתו לתקן טובין על פי תקנות אלה לא יאוחר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסרו הטובין לתחנת השירות, לפי הענין; נמסרו הטובין לנקודת המכירה בהתאם כאמור בתקנה 9(ב), ימלא היצרן את חובתו לתקן את הטובין לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסרו הטובין.

(ב) חויב עוסק בתיקון הטובין לפי תקנה 19, ימלא את חובתו בתוך תקופה של שלושה שבועות מיום שנקרא לעשות כן או מיום שהטובין נמסרו לנקודת המכירה, לפי הענין.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), יתוקנו חלק מהטובין המפורטים בטור א' בתוספת השניה, בתוך פרק הזמן הנקוב בטור ב' לצדם, ובלבד שהקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועדים אותם טובין.

מהן זכויות הצרכן אם תיקון אורך יותר מהמותר?

עיון בתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) יגלה כי לא קבועה בהן סנקציה כלשהי בגין הפרתן. לשם איתור הפיתרון המשפטי יש לעיין בהוראות חוק הגנת הצרכן. סעיף 31א לחוק הגנת הצרכן קובע רשימה של מקרים בהם אי קיום החוק יאפשר לצרכן לתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק (פיצויים לדוגמה).

הסעיף הרלוונטי לאי ביצוע תיקון במסגרת אחריות יצרן במועד הוא סעיף 31א(א)(8), אשר קובע כך:

נקשרה עסקה בין עוסק לצרכן והעוסק הפר, בקשר  לאותה עסקה, הוראה מההוראות המפורטות להלן, רשאי בית המשפט לפסוק, בשל אותה הפרה, פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 10,000 שקלים חדשים:

ביקש צרכן מיצרן טובין או מעוסק, שיתקן קלקול שנתגלה בטובין שנמכרו לו או שיספק חלקי חילוף לשם תיקון הטובין, כפי שנדרש לפי סעיף 18א(1) – והיצרן או העוסק, לפי העניין, לא תיקן כל קלקול כאמור במהלך תקופת האחריות בלא תמורה או לא סיפק חלקי חילוף כאמור עד תום תקופת האחריות, בתוך התקופה שנקבעה לכך לפי אותו סעיף.

כלומר, בגין הפרה חד פעמית של פרק הזמן המקסימלי לצורך תיקון במסגרת אחריות יצרן, זכאי הצרכן לדרוש פיצוי כספי עד לסכום של 10,000 ש"ח.

מה קורה אם ההפרה אינה חד פעמית אלא הצרכן נתקל שוב ושוב במועדי תיקון במסגרת אחריות יצרן ארוכים מהמותר? לצורך כך יש להעזר בהוראות סעיף 31א(ג) לחוק הגנת הצרכן, אשר קובע כך:

(1)על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי בית המשפט לפסוק בשל הפרה כאמור באותו סעיף קטן פיצויים לדוגמה בסכום העולה על 10,000 שקלים חדשים ובלבד שאינו עולה על 50,000 שקלים חדשים, אם מצא כי ההפרה היא הפרה חוזרת או הפרה נמשכת או שהיא נעשתה בנסיבות מחמירות כהגדרתן בסעיף 23א(ב).

(2)בסעיף קטן זה –

"הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות לפי אחת הפסקאות שבסעיף קטן (א), בתוך שנתיים מהפרה קודמת של סעיף המנוי באותה פסקה שבשלה הורשע לפי סעיף 23;

"הפרה נמשכת" – הפרת הוראה מהוראות הסעיפים המנויים בסעיף קטן (א), לאחר שנמסרה הודעה לפי סעיף 21(4) או שניתן צו לפי סעיף 30, או לאחר שנסתיימה תקופת הזמן שנקבעה בהודעה או בצו כאמור, לפי המאוחר.

כלומר, בנסיבות מסוימות הצרכן יהיה זכאי לתבוע פיצוי כספי בגובה עד 50,000 ש"ח אם מועדי תיקון במסגרת אחריות יצרן אינם עולים בקנה אחד עם הוראות התקנות.

מסרתי את המוצר לתיקון ומשך תיקון ארך יותר מהמותר – מה עושים עכשיו?

בניגוד לדעה הרווחת, הגשת תביעה באופן מיידי איננה הפיתרון הנכון במקרים מסוג זה. סעיף 31א(ב) קובע שלפני שמגישים תביעה יש לפנות בכתב לבית העסק ולהתריע בפניו כי בכוונתכם להגיש תביעה בגין פרק הזמן הארוך שארך התיקון במסגרת אחריות יצרן.

הסעיף קובע כך:

לא תוגש נגד עוסק תביעה לפיצויים לדוגמה לפי סעיף קטן (א), אלא לאחר שהצרכן שלח או מסר בקשה לפי אותו סעיף קטן, בכתב, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית; …

כלומר, עליכם לפנות לבית העסק בכתב (ניתן גם בדוא"ל), להפנות לסעיף הרלוונטי ולדרוש את הפיצוי המקסימלי שמגיע לכם על פי חוק הגנת הצרכן.

שימו לב לנוסח הסעיף הקובע את גובה הפיצוי – "בסכום שלא יעלה על 10,000 שקלים חדשים". משמעות הדברים היא שלבית המשפט ישנו שיקול דעת לקבוע מה יהיה גובה הסכום, וסכום הפיצוי בגין תיקון במסגרת אחריות יצרן בפרק זמן ארוך מהמותר לא חייב להיות דווקא הסכום המקסימלי.

אם שלחתם לבית העסק את הדרישה לפיצוי ולא זכיתם למענה תוך פרק זמן סביר או שקיבלתם הודעה לפיה בית העסק אינו מתכוון לשלם לכם פיצוי כספי, תוכלו להגיש תביעה קטנה לבית משפט לתביעות קטנות ולדרוש את הפיצוי המקסימלי. חשוב לצרף את כל ההתכתבויות ביניכם לבית העסק.

ככל שתרצו להגיש תביעה בגין הפרה חוזרת או נמשכת ולדרוש פיצוי עד 50,000 ש"ח, תצטרכו לפנות לבית משפט השלום. במקרה זה מומלץ להתייעץ עם עורך דין.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב