רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

ביטול עסקה טלפונית תוך 14 ימים וגם לאחר מכן – דגשים חשובים

ביטול עסקה טלפונית תוך 14 ימים

אגלה לכם "סוד" – בניגוד למה שאתם יודעים, בתנאים מסוימים, ביטול עסקה טלפונית ניתן לדרוש גם לאחר שחלפו 14 ימים ממועד קבלת המוצר או השירות. לצורך כך צריכים לקרוא בעיון את הוראות חוק הגנת הצרכן, להבין מתי תוכלו לדרוש ביטול עסקת מכר מרחוק (או מהי עסקת מכר מרחוק), ולעמוד על זכותכם לבטל עסקה טלפונית גם כאשר בית העסק מסרב לכך (לעיתים הדבר נובע מאי הכרות עם הוראות החוק).

לקוח עסקי אינו יכול (לרוב) לדרוש ביטול עסקה טלפונית

חוק הגנת הצרכן נועד להגן על "צרכן" אשר מוגדר בחוק כך:

"צרכן" – מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי;

לקוח עסקי (נניח חברה) אינו רוכש מוצר או שירות לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי, ולכן לקוח עסקי לא יכול (לרוב) לדרוש ביטול עסקה טלפונית תוך 14 ימים (או לאחר פרק זמן ארוך יותר) מכוח הוראות חוק הגנת הצרכן.

הסיבה שכתבתי שלקוח עסקי לא יכול לרוב לדרוש ביטול עסקה טלפונית מכוח חוק הגנת הצרכן היא שישנה פסיקה של בתי המשפט אשר מבחינה בין לקוחות עסקיים שונים ובוחנת מה הייתה מטרת רכישת השירות או המוצר.

הפסיקה מקילה לעיתים עם לקוחות עסקיים שהם "עוסק מורשה" (בניגוד לחברות) ומחילה לעיתים את הוראות חוק הגנת הצרכן גם על לקוחות אלה. במצבים אלה נבחנת גם מטרת הרכישה של המוצר או השירות, ואם הלקוח העסקי יצליח להוכיח שרכש את המוצר או השירות דרך הטלפון לצורך אישי, יתכן שיוכל לדרוש ביטול עסקה טלפונית תוך 14 ימים (לדוגמה: עורך דין אשר רכש מחשב לשימוש בן משפחתו).

במקרים מסוג זה בית המשפט עשוי לבחון מספר פרמטרים, כגון מה נרשם על גבי חשבונית המס, האם מופיעה בחשבונית המס הכתובת של בית העסק או כתובת הבית, האם בחשבונית כתוב עורך דין אדי בליטשטיין (לדוגמה) או רק אדי בליטשטיין, וכו'.

אם אתם עוסק מורשה על תמהרו לוותר על דרישתכם מבית העסק לבטל עסקה טלפונית תוך 14 ימים.

ביטול עסקה טלפונית תוך 14 ימים

ביטול עסקה טלפונית – הוראות חוק הגנת הצרכן

לפני שנצלול להסבר מפורט הכולל את הוראות החוק והפסיקה הרלוונטית חשוב להבין דבר אחד בסיסי, קיימים מספר חוקים הרלוונטיים לסוגיית ביטול עסקה. כל חוק או תקנה עוסקים במצבים שונים בהם מתבצעות עסקאות ולכן קיימים גם תנאים שונים לביטול עסקאות שונות.

כך לדוגמה; תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) עוסקות במצבים בהם הלקוח מבצע עסקה פרונטלית, כלומר מגיע פיסית לבית העסק. תקנות אלה אינן רלוונטיות כאשר דורשים ביטול עסקה טלפונית או ביטול עסקה שנעשתה דרך האינטרנט (ביטול עסקת מכר מרחוק).

הוראות חוק הגנת הצרכן מקילות עם צרכנים בעת ביטול עסקה טלפונית משום שגם המחוקק וגם בתי המשפט מבינים שעסקה טלפונית (או דרך האינטרנט) בעלת מאפיינים מיוחדים, היא שונה מעסקה פרונטלית בה הלקוח יכול להתרשם טוב הרבה יותר מהמוצר, ובעסקאות טלפוניות עשויים להיות פערי מידע הרבה יותר גדולים בין בית העסק לבין הצרכן.

גם בית המשפט העליון מודע לקשיים אלה ופסק בעבר כך (רע"א 3429/13 ישי רז נ' גוליבר תיירות בע"מ, פסק דין מיום 13.4.2014):

"המחוקק סבר כי עסקת מכר מרחוק מחייבת להעניק לצרכנים הגנה נוספת על זו הקיימת בסוג העסקאות הרגיל, וזאת בשל החשש לפערי מידע מוגברים בין הצרכן לעוסק בסוג עסקה כזו. ההנחה היא כי בעסקה בה השיווק נעשה מרחוק מוגבל הצרכן ביכולתו להתרשם מהנכס או השירות ומלשאול ולחקור אודותיו. לפיכך, המידע המועבר לצרכן הינו בעיקר המידע אותו בוחר העוסק להעביר במסגרת השיווקית. עובדה זו מגבירה את פערי המידע הקיימים ממילא בין העוסק לצרכן."

דבר חשוב נוסף שאתם כצרכנים צריכים לדעת הוא שהוראות חוק הגנת הצרכן הן הוראות קוגנטיות, כלומר, לא אתם ולא בית העסק לא יכולים להתנות על הוראות חוק זה לרעת הצרכן. כלומר, אתם לא רשאים לוותר על הזכויות שמגיעות לכם מכוח חוק הגנת הצרכן, אך בית העסק רשאי לתת לכם יותר מהקבוע בחוק הגנת הצרכן (לדוגמה לאפשר ביטול עסקה טלפונית תוך 30 ימים).

סוגיה זו עולה לעיתים בגלל תקנונים שמפורטים באתרי האינטרנט של בתי העסק. לעיתים ניתן למצוא בתקנונים אלה הוראה שאינה עולה בקנה אחד עם הוראות חוק הגנת הצרכן ולעיתים אף מונעת את זכותו של הצרכן לדרוש ביטול עסקה טלפונית. בתי המשפט אינם מקבלים התנהגות מעין זו בעין יפה (ראו לדוגמה ת"ק 43149-03-14 יותם אמזלג נ' סי.די.סופט, פסק דין מיום 11.8.2014):

"עניין נוסף שיש להידרש אליו הינה טענת הנתבע שלפיה התובע הסכים לתנאי תקנון האתר, וגם מטעם זה אינו יכול להישמע בטענה לגבי ביטול עסקת הרכישה לאחר שפתח את אריזתו המקורית, וחיבר את המוצר לחשמל, אלא שלא מצאתי לנכון לקבל טענה זו. בסעיף 36 לחוק הגנת הצרכן נקבע כי- "הוראות חוק זה יחולו על אף כל ויתור או הסכם נוגד", ומשכך לא ניתן להתנות על הוראות חוק זה, אלא לטובת שמירת האינטרסים של הצרכן, ועד כמה שהדבר מתיישב עם ההגנות שהעמיד לו החוק, ולפיכך טענה זו של הנתבע דינה להידחות."

ביטול עסקה טלפונית

ביטול עסקה טלפונית מוסדרת בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן

מכיוון שכל המאמר הזה עוסק בביטול עסקה טלפונית לטעמי חשוב שתכירו את כל סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן. נכון, הסעיף ארוך ולעיתים מייגע, אך חייבים להכיר אותו היטב כדי להבין כיצד לדרוש ביטול עסקה טלפונית תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או השירות, ואף לאחר פרק זמן זה.

14ג.
(א)  בשיווק מרחוק חייב העוסק לגלות לצרכן פרטים אלה לפחות:
(1) השם, מספר הזהות והכתובת של העוסק בארץ ובחוץ לארץ;
(2) התכונות העיקריות של הנכס או של השירות;
(3) מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום האפשריים;
(4) מועד ודרך הספקת הנכס או השירות;
(5) התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף;
(6) פרטים בדבר אחריות לנכס;
(7)   פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את החוזה, בהתאם להוראות סעיף קטן (ג) או סעיף 14ג1(ג).

(ב)  בעסקת מכר מרחוק יספק העוסק לצרכן בכתב, בעברית או בשפה שבה נעשתה הפניה לשיווק, לא יאוחר ממועד הספקת הנכס או השירות, מסמך הכולל פרטים אלה:
(1) הפרטים האמורים בסעיף קטן (א)(1) ו-(2);
(2) מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום החלים על העסקה;
(3) האופן שבו יכול הצרכן לממש את זכותו לבטל את העסקה, בהתאם להוראות סעיף קטן (ג) או סעיף 14ג1(ג);
(4) שם היצרן וארץ ייצור הנכס;
(5) מידע בדבר האחריות לנכס או לשירות;
(6) תנאים נוספים החלים על העסקה.

(ג) בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל את העסקה –
(1)   בנכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם;
(2)   בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

(ד) הוראות סעיף קטן (ג) וסעיף 14ג1(ג) לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של –
(1)   טובין פסידים;
(2) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
(3) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;
(4) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
(5) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

(ה)  השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע עסקאות של מכר מרחוק, שאינן מנויות בסעיף קטן (ד), שהוראות סעיף זה, כולן או חלקן, לא יחולו עליהן.

(ו) בסעיף זה –"מחיר הנכס" – מחירו הכולל של הנכס או של השירות, לרבות דמי ההובלה וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הצרכן;
"עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;
"שיווק מרחוק" – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.

ביטול עסקה טלפונית תוך 14 ימים

עיון בסעיף 14ג(ג) יגלה כי הוא מתייחס לביטול עסקה טלפונית של מוצרים ושירותים. סעיף זה קובע הוראה דומה לשני המקרים – ניתן לדרוש ביטול עסקה טלפונית תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובמקרה של נכס ניתן לדרוש ביטול עסקה גם עד 14 ימים מיום קבלתו.

ביטול עסקה טלפונית לאחר 14 ימים

הסוגיה הזאת היא סוגיה שאנשים רבים (לרבות עורכי דין ותיקים) נוטים לפספס. סעיף 14ג(ג) קובע במפורש, גם ביחס לנכס וגם ביחס לשירות, שניתן לבטל עסקה טלפונית (או עסקה שנעשתה דרך האינטרנט) תוך 14 ימים מיום קבלת מסמך הכולל את המידע המפורט בסעיף 14ג(ב).

כלומר, אם המסמך הכולל את הפרטים המפורטים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן נמסר לכם לאחר 30 ימים מיום ביצוע העסקה, תוכלו לדרוש ביטול עסקה טלפונית עד תום 14 ימים נוספים מיום קבלת המסמך בפועל.

אם בית עסק מסרב לבצע ביטול עסקה טלפונית שלחו אליו מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים ותפנו אותו להוראות סעיף זה.

התראה לפני ביטול עסקה טלפונית

ביטול עסקה טלפונית באשראי

לעיתים בית עסק מסרב לבצע ביטול עסקה טלפונית גם אם אין מחלוקת שהלקוח זכאי לכך. במקרים אלה אל תמהרו להגיש תביעה לבית המשפט, אלא פנו תחילה לחברת האשראי.

אם אתם תדרשו ביטול עסקה טלפונית במסגרת 14 הימים הראשונים ישנה סבירות גבוהה מאוד שחברת האשראי תבטל את החיוב מכרטיס האשראי שלכם. אם תדרשו ביטול עסקה טלפונית לאחר 14 ימים מכיוון שלא קיבלתם את הטופס עם הפרטים הקבועים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, ישנה סבירות גבוהה שחברת האשראי לא תתערב ולא תבטל את החיובים. בנסיבות אלה תצטרכו לשקוד על הכנת כתב תביעה ובסופו של דבר הגשת תביעה קטנה או תביעה לבית משפט השלום (תלוי בסכום העסקה).

ביטול עסקה טלפונית – אזרח ותיק | עולה חדש | אדם עם מוגבלות

ישנו שוני בעת ביטול עסקה טלפונית הרלוונטית לאזרח ותיק/עולה חדש או אדם עם מוגבלות. הסעיף הרלוונטי שעוסק בכך הוא סעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן והוא קובע כך:

14ג1.

(א) בסעיף זה –
"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;
"אזרח ותיק" – מי שמלאו לו 65 שנים;
"עולה חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה;
"עסקת מכר מרחוק" – כהגדרתה בסעיף 14ג(ו);
"תעודת זכאות כעולה" – תעודה שמנפיק משרד העלייה והקליטה למי שנמצא זכאי לסיוע כעולה על פי נוהלי המשרד.

(ב) בעסקה ברוכלות שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית ההסכם, מיום מסירת הנכס או מיום קבלת הפרטים שנקבעו בתקנות לפי סעיף 14(ד), לפי העניין, לפי המאוחר.

(ג) בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

(ד) ביקש צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה ברוכלות לפי סעיף קטן (ב) או עסקת מכר מרחוק לפי סעיף קטן (ג), רשאי העוסק לדרוש ממנו להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ובלבד שלא ידרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול כאמור; הצרכן יציג לפני העוסק אחד מהמסכים שלהלן, לפי העניין, או ישלח לו עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה:

(1) תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;
(2) תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;
(3) תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;
(4) תעודה המנויה בתוספת החמישית; השר, בהתייעצות עם השר הנוגע בדבר, רשאי, בצו, לשנות את התוספת החמישית.

(ה) הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות סעיפים 14 ו-14ג ולא לגרוע מהן.

השוני המהותי בעסקאות טלפוניות עם אזרחים ותיקים (אנשים מעל גיל 65)/עולים חדשים (מי שטרם חלפו 5 שנים ממועד קבלת תעודת העולה) או אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998) הוא שאנשים אלה רשאים לדרוש ביטול עסקה טלפונית תוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך עם הפרטים הקבועים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן.

מקרים בהם לא ניתן לדרוש ביטול עסקה טלפונית

ישנה רשימה קצרה של מקרים בהם לא ניתן לדרוש ביטול עסקה טלפונית גם בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או קבלת הנכס. מקרים אלה מפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן אשר צוטט בהרחבה קודם לכן. על מנת שלא להאריך מאמר זה שלא לצורך אני ממליץ שפשוט תגללו לפרק "ביטול עסקה טלפונית מוסדרת בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן" במאמר זה.

שאלות נפוצות בעניין ביטול עסקה טלפונית

 • האם ניתן לדרוש ביטול עסקה טלפונית למוצר חשמלי שחובר לחשמל?

  כן.
  סוגיית החיבור לחשמל רלוונטית לתקנות הגנת הצרכן ולא רלוונטית לעסקאות עליהן חל חוק הגנת הצרכן.

 • האם פתיחת האריזה מונעת ביטול עסקה טלפונית?

  לא.

 • מה גובה דמי הביטול שניתן לגבות בעת ביטול עסקה טלפונית?

  5% משווי העסקה או מאה שקלים, לפי הנמוך מביניהם (ראו סעיף 14ה(ב) לחוק הגנת הצרכן).

 • בית העסק הטעה אותי. האם אני צריך לשלם דמי ביטול עסקה בעת ביטול עסקה טלפונית?

  לא.
  במצבים בהם התקיימה הטעיה בית העסק לא זכאי לדרוש או לקבל דמי ביטול עסקה בעת ביטול עסקה טלפונית (ראו סעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן).

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב