רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

תביעה ייצוגית נגד עורך דין – ניתן להגיש ולקבל פיצוי כספי

תביעה ייצוגית נגד עורך דין

תביעה ייצוגית נגד עורך דין איננה דבר נפוץ. ניתן אפילו לומר שמדובר בתביעות ייצוגיות חריגות במיוחד. יחד עם זאת, לאחרונה אושרה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד עורכי דין, וזאת לאחר שההליך עצמו התנהל משנת 2012 (ת"צ 7020-08-12 אליונה ברניק נ' עו"ד גל גורודיסקי ואח', החלטה מיום 14.12.2020).

תביעה ייצוגית נגד עורך דין (בניגוד להגשת תביעה אישית נגד עורך דין) ניתן להגיש כאשר עורך הדין פוגע בצורה דומה במספר רב של לקוחות. במקרה הנדון דובר על עורכי דין אשר הטעו לקוחות הדוברים את השפה הרוסית, החתימו אותם על הסכמי שכר טרחה בעברית, מבלי להסביר להם פרטים מהותיים ורלוונטיים.

תביעה ייצוגית נגד עורך דין כאשר הם פועלים בניגוד לדין

אחת הטענות הקשות יותר שניתן לייחס לעורך דין היא הטענה שהוא עשק את לקוחותיו. הדבר עשוי אף להוביל לשלילת רישיונו של עורך הדין.

בין קביעות בית המשפט ניתן למצוא התייחסות גם לסוגיית העושק. בין היתר בית המשפט המחוזי קבע כך:

בהינתן מומחיותם של המשיבים, כעורכי דין בכלל וכעורכי דין שעוסקים בתחום דיני העבודה והביטוח הלאומי בפרט, ובמיוחד לנוכח טענתם, הנפרשת על פני 10 עמודים בסיכומיהם (עמ' 78 עד 87), כי הם מחזיקים במומחיות ובמיומנות הנדרשת, ניתן להניח, למצער ברמת ההוכחה הנדרשת לשלב זה, כי המשיבים ידעו שהדברים האמורים אינם נכונים והם עמדו על כתיבתם בכל זאת כדי להטעות את חברי הקבוצה כדי שאלו יהפכו ללקוחותיהם וישלמו להם שכר טרחה. לפיכך, הגעתי לידי מסקנה, כי נוסח מכתב הפניה עצמו מטעה, ולכן אין בעובדה (שעליה חזרו ושבו המשיבים) לפיה המבקשת נעזרה באחר כדי שיתרגם לה את מכתב הפניה כדי לנתק את הקשר הסיבתי בין ההטעיה לבין ההתקשרות בכתב ההתחייבות, וזה כאמור מתקיים.

ואולם, מעבר לכך, יש בכתב ההתחייבות עצמו, כמו גם בהתנהלות המשיבים, כדי לחזק את המסקנה, כי אכן עסקינן בטעות ובהטעיה, לכל הפחות בסבירות הנדרשת להוכחה בעת הזו.

נוכח כל האמור הגעתי למסקנה, כי המבקשת הוכיחה ברף ההוכחה הנדרש, כי המשיבים מסרו בכוונת מכוון מידע שגוי, כמו גם לא גילו עובדות אשר לפי דין (לרבות לפי סעיף 54 לחוק לשכת עורכי הדין), לפי נוהג או לפי הנסיבות (יחסי עורך-דין – לקוח) היה על המשיבים לגלותן, טרם כריתת הסכם שכר הטרחה, הוא כתב ההתחייבות. כן מצאתי, כי המבקשת פעלה על פי המצג שהוצג לה (וראו למשל: "ש: טוב. עכשיו, תסבירי לי.

איך יכול להיות שאת חותמת על מסמך שאת לא מבינה מה כתוב בו, ואף אחד לא מסביר לך? איך יכול להיות? ת: כי הגעתי לעורך דין. לעורכי דין. אני האמנתי שהכל שם מתנהל על פי החוק. אפילו לא עמדה בפניי שאלה. אני נתתי אמון מלא […] איפה ששמו לי סימון לחתום שם, חתמתי" (מעמ' 23 ש' 26 עד עמ' 24, ש' 1 לפרוטוקול)) ובכך מתקיים הקשר הסיבתי. לכן נמצא, שהמבקשת התקשרה בחוזה עם המשיבים עקב הטעיה לכאורה, כמשמעותה בסעיף 15 לחוק החוזים.

לעניין התנאי הראשון, זה כולל שלושה תתי-תנאים חלופיים: מצוקה או חולשה שכלית (נפשית או גופנית) או חוסר ניסיון. אין חולק, כי המבקשת נעדרת את הניסיון והמומחיות של המשיבים, שהם עורכי דין על כל החובות המוגברות החלות עליהן כאמור לעיל, כאשר אי-ידיעת המבקשת את השפה העברית מעצימה עשרות מונים את חוסר הבנתה בדבר סבירות או אי-סבירות תנאי כתב ההתחייבות וגובה שכר הטרחה.

מציאות זו מביאה למסקנה, כי "אין לומר, שדעת[ה] הייתה מיושבת, וכי גמירת הדעת של[ה] הייתה כגמירת דעתו של כל מתקשר צלול בדעתו" (עניין סאסי, שם). ודוק, אף המשיבים עצמם הכירו בחשיבות הסיוע לחברי הקבוצה בכך שביקשו, לטענתם, מעובדי משרדם דוברי השפה הרוסית, שישמשו כמתורגמנים מקום בו "התעוררו קשיים בתקשורת עם העובד בשל מגבלות שפה" (פסקה 81(ז) לתשובת המשיבים; פסקה 50(ז) לתצהיר מטעמם).

אולם, המשיבים לא סתרו את טענת המבקשת לפיה, במועד שבו הגיעה למשרדי המשיבים, לא נכח דובר רוסית במשרד וטענתם לפיה, טענה זו "שקרית" הועלתה מבלי שהדבר נתמך בתצהיר של מאן דהוא. אף לא ניתן להתעלם מהמצוקה הכלכלית שבה הייתה מצויה המבקשת ("אני אף פעם לא קיבלתי כסף", עמ' 23, ש' 4  לפרוטוקול), כעובדת המשתכרת שכר מינימום ואשר אף המשיבים ראו בה כעובדת מוחלשת. על כן, לכאורה, מתקיים תנאי זה.

הדברים ברורים. המשיבים היו ערים היטב לפערי הניסיון בין המבקשת לבין המשיבים, שנובעים בין היתר אך לא רק מפערי התרבות והשפה, וכן למצוקתה הכלכלית. על כן, גם תנאי זה – מתקיים.

לעניין התנאי השלישי, וכאמור, המשיבים ידעו כי חברי הקבוצה, ובגדרם המבקשת, סובלים מקשיי שפה, תרבות ופרנסה, ולעניין המבקשת לא פעלו כדי לגשר על אותם פערים עת החתימו אותה על כתב ההתחייבות, זאת כדי להבטיח עבורם את שכר הטרחה. ולעניין סבירות גובה שכר הטרחה, לצורך שלב זה של ההליך, אני מוצא שניתן להסתפק בפסק הדין בבית הדין האזורי, שאושר לאחר מכן על ידי בית הדין הארצי, שבו נקבע – לגופו של עניין – כי שכר הטרחה שנדרש מהמבקשת ומחברי הקבוצה חורג מהמקובל, ואין בתימוכין שהביאו המשיבים לעת הזו כדי לקבוע אחרת בנסיבות דנן. זאת, מבלי לקבוע מסמרות בדבר גובה שכר הטרחה ההוגן להליך הזה (קביעה שמקומה לאחר שלב אישור הבקשה, בהליך העיקרי). על כן, גם תנאי זה הוכח דיו.

סיכום ביניים: נוכח כל האמור נמצא, שהמבקשת הוכיחה ברמת ההוכחה הנדרשת לשלב זה את עילותיה בדבר הטעיה, עושק, חוסר תום לב (במשא ומתן ובקיום חוזה) וכי החוזה פסול, ועל-כן עילות אלו מאושרות לדיון במסגרת התובענה הייצוגית. כן מצאתי, שיש לדחות את טענת המבקשת לעניין התנאי המקפח בחוזה אחיד ולעניין החוזה לחובת צד שלישי.

לעניין סעיף זה נמצא, כי לכאורה התקיימה הטעיה של המבקשת על ידי המשיבים. כן סבורני, כי עסקינן בעניינים מהותיים לעסקה: מצג המשיבים בפני המבקשת לפיו עליה להתקשר עמם ורק עמם על מנת שתוכל לממש זכויותיה; לפיו מקור זכותם הבלעדית לכאורה להעניק ייצוג בדבר העילות הנוספות הוא בפסק דין או בהסכם פשרה שאושר על ידי בית המשפט; שגובה שכר הטרחה, ההוצאות והגמול לתובע נקבע בפסק דין ותשלומו למשיבים הוא תנאי למימוש הזכויות – כל אלו נמצאו כמטעים לכאורה והם מהווים עניינים מהותיים לעסקה שבין הצדדים. לפיכך סבורני, כי התנאים הקבועים בסעיף 2 לחוק מתקיימים לכאורה בענייננו.

בשלב זה (שלב ביניים) עורכי הדין חוייבו לשלם למבקשת הוצאות משפט בגובה 10,000 ש"ח, ושכר טרחה בגובה 46,800 ש"ח.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב