רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

ביטול עסקה בחוזים ארוכי טווח – ביטול לאחר 14 ימים

ביטול עסקה

חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן מגדירים באילו מקרים רשאי הצרכן לבצע ביטול עסקה. בחלק מהמקרים ביטול עסקה ניתן לבצע תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה או קבלת המוצר או השירות.

יחד עם זאת, חוק הגנת הצרכן או תקנות הגנת הצרכן אינם מתייחסים לביטול עסקה לאחר שחלפו 14 ימים. האם זה אומר שלצרכן אין שום אפשרות לדרוש ביטול עסקה? לא בדיוק.

בתאריך 27.1.2016 ניתנה החלטה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת קבוצת קידום בע"מ (ת"צ 17153-01-12 שירי בלאו בידרמן נ' קבוצת קידום בע"מ), אשר עסקה בזכות הצרכנים לבצע ביטול עסקה של קורס ללימוד אנגלית, גם לאחר שחלפו 14 ימים, וגם לאחר תחילתו של הקורס.

במקרים מסוימים ראוי לאפשר ביטול עסקה גם בחלוף 14 ימים

שימו לב: מדובר בקביעות של בית המשפט המחוזי, ולכן אין מדובר בהלכה מחייבת, אלא בפסיקה מנחה.

בית המשפט התייחס בהרחבה לאפשרות ביטול עסקה לאחר 14 ימים, וקבע כי במקרים מסוימים אי מתן אפשרות ביטול עסקה (גם לאחר 14 ימים) תהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד:

לכלל השולל הכרה בזכות חרטה שלא עוגנה בחוק או בחוזה עשויים להיות חריגים. כך, למשל, הוראה הסכמית אסימטרית המקנה לספק זכות חרטה רחבה, אך שוללת את זכות החרטה של הלקוח, עלולה, בנסיבות מתאימות להיתפס כמקפחת. דוגמא אפשרית אחרת, היא חוזה בעל השלכות מהותיות מאד מבחינת הלקוח, שלאחר שיחל בביצועו אין ללקוח אפשרות של ממש להשתחרר ממנו (לדוגמא, הסכמה להשתתף בתוכנית ראליטי). מבחינת טיבו, חוזה ההתקשרות בו עסקינן, חוזה למתן שירותים ללימוד אנגלית, אינו נמנה במקרה הרגיל על חריגים אלו.

ואולם, חוזה ההתקשרות של המשיבה משלב, כפי שהובהר, לא רק הגבלה משמעותית על זכות החרטה, אלא גם שני מאפיינים נוספים: ראשית, בעבור חלק ניכר מהלקוחות השירות אותו מספקת המשיבה אינו מוכר, שכן הם לא התנסו בו בעבר. במצב דברים זה הם נדרשים למעשה לרכוש "חתול בשק", ולהתחייב לשלם בעבור השירות עוד בטרם חוו אותו, והתרשמו אם הוא תואם את העדפותיהם וצרכיהם; שנית, ההתקשרות היא לתקופת זמן משמעותית, היכולה להגיע לכדי 15 חודשים ואף מעבר לכך. זאת ועוד, במהלך תקופה ממושכת זו לא ניתנה ללקוח זכות השתחררות, עובדה המעצימה את חשיבותה של זכות החרטה מבחינת הלקוח (לתלות שבין חשיבות זכות החרטה לקיומה של זכות השתחררות ראו פסקה 41 לעיל).

לפיכך, ולמרות הקושי הקיים בטיעון זה במקרה הרגיל, סבורני כי נסיבות המקרה שלפניי מצדיקות לאפשר למבקשים לטעון, בשם חברי הקבוצה, לכך שזכות החרטה שנקבעה בחוזה ההתקשרות של המשיבה מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד.

החוזה בו עסקינן הוא אומנם חוזה לתקופה קצובה, ואולם התקופה בה מדובר היא ארוכה יחסית, בשים לב לטיב השירות (במקרה הרגיל 6 חודשים עד 15 חודשים), ואף לשיטתה של המשיבה מכסה מספר רמות לימוד שונות (במקרה הרגיל בין 2 רמות לימוד ל– 5 רמות לימוד). בנסיבות אלו סבורני כי קיימת אפשרות סבירה שימצא כי מניעת לקוח מלהשתחרר מההתקשרות, בכפוף לתשלום דמי ביטול סבירים, לאחר התקופה המקובלת ללימוד רמת לימוד אחת (שלושה חודשים), ובוודאי שלאחר לימוד שתי רמות לימוד (שישה חודשים), היא תניה מקפחת בחוזה אחיד.

ויובהר, גם אם מבחינה מנהלתית הלקוח נרשם לקורס אחד, הרי שמבחינה מהותית הקורס מחולק למספר רמות לימוד, אשר כל אחת מהן עומדת בפני עצמה. מכאן שלא הוצגה בשלב זה הצדקה עניינית לכך שהתלמיד יהיה מחויב מלכתחילה לרכוש שתי רמות לימוד או יותר. ודוק, ככל שלמשיבה אינטרס לגיטימי בגביית פיצוי בגין הפסקת הלימודים (למשל, כאשר ניתנה הנחה בשל רישום למספר רמות לימוד) על הדבר להתבטא בדמי הביטול, ולא בכך שהלקוח יחויב, מבחינה כלכלית, להמשיך לשלם בעבור רמות לימוד שאינו מעוניין ללמוד.

ההצדקה שלא לכבול את הלקוח ליותר מיחידת לימוד אחת קיימת לכאורה ביתר שאת בשים לב לאופי הפרטני של הלימוד אצל המשיבה. במקרה הרגיל של רישום לתוכנית לימודים, מתקיימת תלות בין תוכניות הלימודים של התלמידים השונים, באופן שהפסקת לימודים על ידי האחד עלולה לפגוע באחרים. לא כן בעניינה של המשיבה. הפסקת הלימוד בתוכנית "וול סטריט" על ידי פלוני אינה צפויה להוביל לפגיעה ברצף תכנית הלימוד של אלמוני. למעשה, החשש העיקרי, והמובן של המשיבה, היא מהתדלדלות מספר התלמידים לאורך זמן. ואולם חשש זה הוא לחם חוקו של כל עוסק בשוק תחרותי, ואין הצדקה לאפשר לעוסק להפחיתו באמצעות כבילה מלאכותית של הלקוח לשירותיו זמן ניכר לאחר שחדל לחפוץ בהם.

זאת ועוד, על פני הדברים נראה שככל שעניינה של וול סטריט בהגנה על האינטרסים הלגיטימיים שלה, באפשרותה לעשות כן באמצעות הסדרים פחות נוקשים מאשר שלילה מוחלטת של אפשרות הביטול של ההסכם במעבר בין רמות לימוד. כך, למשל, ככל שוול סטריט רוצה להגביר את הוודאות העסקית, ביכולתה לקבוע תחנות יציאה במועדים ידועים (במעבר בין רמות לימוד, כאמור). לפיכך, על מנת להראות כי הסדר המונע מהלקוח כל אפשרות לסיים את ההתקשרות הוא סביר, ובלתי מקפח, לא די בהצבעה על אינטרס כלכלי של העוסק, אלא גם יש מקום לשכנע כי אין דרכים פחות קיצוניות (מבחינת פגיעתן באינטרסים הלגיטימיים של הלקוח) לקדמו.

המשיבה ביקשה ללמוד גזרה שווה מפסק הדין בעניין הולמס פלייס ומההחלטה בעניין זאפ גרופ לעניין תקופת הכבילה שיש לאפשר לה (שבשני המקרים הללו הועמדה על שנה אחת). ואולם כפי שציינתי בעניין זאפ גרופ: "משך הזמן הסביר להתקשרות ללא אפשרות יציאה הוא עניין התלוי בטיב השירות בו מדובר, ובמכלול נסיבות העניין". בענייננו המשיבה הגדירה את היקפה של רמת לימוד, והעמידה את התקופה הדרושה להשלמת לימודה על שלושה חודשים. בנסיבות אלו, ובשלב הדיוני בו אנו מצויים, סבורני שיש לאפשר למבקשים לטעון כי כבילה לתקופה העולה על זו שנחוצה ללימוד רמת לימוד אחת היא מקפחת.

סיכומו של דבר, קיימת אפשרות סבירה שההכרעה בשאלה המשפטית המשותפת, דהיינו האם נפל פגם בהוראה המגבילה את אפשרות הלקוחות להפסיק את ההתקשרות, וזאת משני היבטים: ההוראה אינה מכירה בזכות חרטה (לכל המאוחר, לאחר ההשתתפות בשיעור בעברית), ואינה מכירה בזכות השתחררות (למעט בהתקיים מניעה אובייקטיבית חמורה), באופן העלול להביא לביטולה או לשינויה כתניה מקפחת בחוזה אחיד, ולפסיקת השבה בגין רמות לימוד שלא נלמדו, ולחילופין להפחתת סכום התשלום הנגזר ממנה כפיצוי מוסכם מופרז בהתאם לסעיף 15(א) לחוק התרופות.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב