רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

תביעה ייצוגית נגד אל על – לא משלמת פיצוי כספי עקב כוח עליון

תביעה ייצוגית נגד אל על

בימים האחרונים פונים למשרדי אנשים רבים ומבררים האם ניתן להגיש תביעה ייצוגית נגד אל על. סיפורם של כל הפונים דומה מאוד עד כדי זהה. טיסתם של הפונים מתבטלת (או מתעכבת בשמונה שעות או יותר), אותם נוסעים פונים לאל על ומבקשים את הפיצוי הכספי הקבוע בתוספת לחוק שירותי תעופה אך אל על דוחה אותם בטענה כי התרחשה במטוס תקלה בלתי צפויה וכי הדבר נכנס בגדר כוח עליון המאפשר לאל על לא לשלם את הפיצוי הכספי.

התנהלות זו בהחלט מאפשרת הגשת תביעה ייצוגית נגד אל על, ככל שניתן יהיה להראות כי מדובר במדיניות גורפת הרלוונטית לכלל או רוב לקוחותיה הפונים בדרישה לקבלת הפיצוי הכספי, בנסיבות דומות.

הפטור אליו מתייחסת אל על קבוע בסעיף 6(ה) לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב – 2012), הידוע גם בתור "חוק טיבי": 

(ה) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג), נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, אם מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח כי התקיים אחד מאלה:

(1) הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו, וגם אם היה עושה כל אשר ביכולתו – לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות;

תקלה במטוס אינה (בהכרח) כוח עליון

טענתה של אל על כי תקלה במטוס היא כוח עליון המקנה לה פטור מתשלום פיצוי כספי נדחתה פעמים רבות בפסיקת בתי המשפט. בת"ק 33035-05-13 אלירן מזרחי נ' אל על נתיבי אויר לישראל, (פורסם בנבו, 10.10.2013), נקבע כך:

19. ככל שהתקלה שנגרמה היא זו שהועלתה בדיון, גם כאן מדובר בכך שהיה חסר חלק חילוף, מהטעם שמדובר בחלק שמתקלקל באופן נדיר, והוא יקר, "ולא נהוג להחזיק חלקי חילוף של יחידה זו בשל נדירות התקלה." אינני חולקת על העובדה הנטענת, אלא שגם בקבלתה אין די כדי לקבוע כי נעשה כל שאפשר כדי למנוע את העיכוב בטיסה. אחזור ואבהיר כי החוק אינו דורש לבצע רק את הפעולות שיש להן כדאיות כלכלית, או שנהוג לבצען, ומאפשר לחברת תעופה פטור מפיצוי הנוסעים רק במידה שעשתה "כל שביכולתה". על כן, גם העדר חלק חילוף מתאים אינו עונה על תנאי זה.

אך משבחרה הנתבעת – משיקוליה באשר הם – לפעול בדרך מסוימת שאינה הדרך היחידה האפשרית, והחלטתה הביאה לביטול טיסה או איחור משמעותי בהגעת התובעים ליעדם, חלה עליה חובת הפיצוי על פי החוק.”

 

באופן דומה נקבע בת"ק 44155-12-12 אביעד רוזנבוים נ' ארקיע קווי תעופה ישראליים, (פורסם בנבו, 29.7.2013):

"18. הנתבעת הפנתה לפסיקה שעסקה בנסיבות שאירעו לפני חקיקת חוק פיצוי וסיוע. חיפוש באתרים העלה שני פסקי דין שדנו בנסיבות שאירעו לאחר חקיקת חוק פיצוי וסיוע.

כבוד הרשמת הבכירה רנה הירש דנה בת"ק (ראשל"צ) 26665-09-12 קנר נ' ארקיע קווי תעופה ישראלית בע"מ [פורסם בנבו] (13.12.13), בתביעה בגין טיסה שהייתה מתוכננת מפריז לישראל ביום 15.8.12 בשעה 22:00 ושנדחתה שלוש פעמים, כאשר בסופו של יום התבצעה יומיים לאחר מכן, ביום 17.8.12 בשעה 12:00.

כבוד הרשמת דנה בהוראות חוק פיצוי וסיוע, והגיעה למסקנה כי דין התביעה להידחות מהטעמים כדלקמן:

"החוק אינו דורש כי חברת התעופה תעשה כל שביכולתה כדי לקצר את העיכוב לאחר ביטול הטיסה, אלא שתעשה כל האפשר כדי למנוע את ביטול הטיסה. מכאן, שהנתבעת צריכה להוכיח רק כי לא היתה לה כל שליטה על ביטול הטיסה וכי גם אם היתה עושה כל אשר ביכולתה, לא היתה יכולה למנוע את ביטול הטיסה.

הנתבעת אינה מחייבת לעשות "כל אשר ביכולתה" כדי למצוא טיסה חלופית לזו שבוטלה, מוקדם ככל האפשר ובכל עלות שהיא. לדעתי אין לחייבה לעשות כן ללא מגבלה תקציבית או שיקול כלכלי כלשהו.

לטעמי, אין חולק שביטול טיסה בשל תקלה טכנית ממשית אינה בשליטת הנתבעת. כך גם ביטול הסיכום לחכירת מטוס חלופי מחברת התעופה הטורקית לא היה בשליטת הנתבעת. אני סבורה שהנתבעת יצאה ידי חובתה באיתור וחכירה של מטוס חלופי (וזאת לא פעם אחת כי אם פעמיים) ולא ניתן להטיל עליה חובה מעבר לכך, חובה שתהיה בלתי סבירה בנסיבות העניין.

לפיכך אני קובעת כי במקרה נשוא התביעה לא נפל פגם בהתנהלות הנתבעת בנסיבות האמורות, ולפיכך התובע אינו זכאי לפיצוי כספי על פי החוק, אלא להשבת יתרת הוצאותיו בלבד".

19.כבוד הרשם הבכיר אדי לכנר סבר אחרת. בת"ק (ת"א) 32988-10-12 איילה שושנה גסקו נ' ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ [פורסם בנבו] (22.3.13), דן בשאלה האם למוביל אווירי עומדת הגנה בנסיבות של ביטול טיסה עקב תקלה טכנית. הרשם לכנר סבר כדלקמן:

"נסיבה מיוחדת שאינה בשליטת הנתבעת יכולה להיות תנאי מזג אויר קיצוניים, אירוע מלחמה, בעיה באספקת דלק וכו'. מדובר ברשימה שאינה סגורה.

לטעמי תקלה טכנית הינה בשליטה של הנתבעת, אם על ידי קניית מטוסים חדשים יותר, או העמדת מטוס חלופי .

הובאה לעיוני פסק דינה של כב' הרשמת הבכירה רנה הירש בת.ק. 26665-09-12 [פורסם בנבו] שם נקבע כי תקלה טכנית ואי מציאת מטוס חלופי הינן נסיבות מיוחדות .

לטעמי, לא תקלה טכנית ולא אי מציאת מטוס חלופי אינן נסיבות מיוחדות ואם מקבלים את הפרשנות המוצעת שם הרי שהחוק למעשה לא בא לשנות את המצב שהיה קיים בטרם כניסתו של החוק לתוקף וחזקה על המחוקק שהוא רצה לשנות את המצב הקיים.

על המחוקק לתת את דעתו האם קיימת סתירה בין החוק לבין האמנה (אמנת מונטריאול), אולם הפרשנות הנכונה של החוק לטעמי היא כי תקלה טכנית חמורה ככל שתהיה ובלתי נמנעת ככל שתהיה אינה מהווה נסיבה מיוחדת .

כפי שתקלה טכנית באוטובוס אינה מהווה נסיבה מיוחדת המביאה לידי סיכול החוזה שנחתם בין חברת הסעות לבין המזמין, כך לטעמי גם תקלה טכנית במטוס אינה מהווה נסיבה מיוחדת הפוטרת את חברת התעופה מתשלום .

אם המחוקק רצה לציין תקלה טכנית כנסיבה מיוחדת היה מציין זאת במפורש בחוק .

הגבלת סכום הפיצוי הקבוע בחוק בתוספת הראשונה מחזקת את מסקנתי מאחר וחברת התעופה אינה חשופה יותר לתשלום סכום בלתי מוגבל כתוצאה מתקלה טכנית אלא סכום הפיצוי מוגבל כפי שקבוע בתוספת הראשונה לחוק ולכן לא קיים חשש כי יישום החוק יביא לקריסת חברות התעופה אלא יביא לכך שחברות התעופה ידאגו לצמצום התקלות הטכניות, לשימוש במטוסים חדשים יותר ולמטוסים חלופיים. (עמ' 2 לפסה"ד).

20. מילון אבן שושן מגדיר את המילה "מיוחד" כ: "נבדל", דהיינו שונה.

לדעתי, המחוקק נקט בלשון ייחודית בעת שעשה שימוש במילה "מיוחדת" ולא במונח "חריגות", "בלתי צפויות" וכו'. האמנם תקלה טכנית אינה בשליטת המוביל והאמנם גם אם היה עושה כל שביכולתו לא יכול היה למונעה? איני סבור כך. לטעמי, תקלות טכניות המתרחשות בשל פגם נסתר במטוס, שנגרם במהלך ייצורו של המטוס והמביא להחלטה של יצרנית המטוס על קרקוע כל המטוסים המשמשים את כל חברות התעופה בעולם, עד לאיתור הגורם או תיקון התקלה, יכול להיחשב כנסיבה מיוחדת המקנה פטור למוביל.

סבורני כי תקלה טכנית אינה נסיבה מיוחדת משעסקינן בכלי תחבורה שמאופיים ואופן תפעולם תתכנה תקלות שהן גם פונקציה של שימוש ורמת תחזוקה.

גם אם היה מקום לקבוע כי תקלה טכנית הינה בגדר נסיבה "מיוחדת", עדיין היה על המוביל להוכיח כי אותה תקלה ספציפית לא הייתה בשליטתו, וכי גם אם היה עושה כל שביכולתו לא היה יכול למונעה.

במקרה דנן, הנתבעת הסתפקה בהגשת תיעוד המלמד על טיפולים ותחזוקה במטוסיה, מבלי להידרש למטוס המסוים נשוא התביעה ולמהות התקלה, ומבלי להבהיר ולהוכיח מדוע לא התגלתה ומדוע לא נמנעה עוד קודם לכן.

אם גם אתם נתקלתם בהתנהלות דומה או זהה מצד אל על ואתם מעוניינים לקחת חלק בהגשת תביעה ייצוגית נגד אל על בנושא זה, נשמח אם תצרו קשר עם משרדנו.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב