רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

סמכות עניינית בעת הגשת תביעה ייצוגית – לאיזה בית משפט להגיש?

סמכות עניינית

סמכות עניינית – הקדמה:

סמכות עניינית קובעת את הנושאים או גובה סכום התביעה שבית משפט מסוים רשאי לדון בהם. לדוגמה: לבית משפט שלום סמכות עניינית לדון בתביעות עד סכום כולל של 2.5 מיליון שקלים; לבית דין לענייני עבודה סמכות עניינית לדון בסוגיות הרלוונטיות ליחסי עובד – מעביד; לבית משפט לעניינים מנהלים סמכות עניינית לדון בסוגיות הרלוונטיות לרשויות.

תובע אשר מגיש תביעה לבית משפט לו אין סמכות עניינית לדון בסוגיה המפורטת בתביעה יתקל באחד משני המצבים הבאים: א. תביעתו תסולק משום שלבית המשפט אין סמכות עניינית לדון בה; ב. תביעתו תועבר לבית משפט בעל הסמכות העניינית לדון בסוגיה הרלוונטית.

סמכות עניינית בעת הגשת תביעה ייצוגית:

תביעה ייצוגית ניתן להגיש נגד גורמים רבים, וביניהם רשויות המדינה או חברות פרטיות. לזהות הנתבע ישנה השלכה ישירה לזהות בית המשפט אליו יש להגיש את התביעה הייצוגית. תביעה ייצוגית נגד חברה פרטית תוגש לבית המשפט המחוזי או לשלום (סמכות עניינית במקרה זה נקבעת על פי סכום התביעה. אם סכום התביעה מעל 2.5 מיליון ש"ח, סמכות עניינית בידיו של בית המשפט המחוזי) ותביעה ייצוגית נגד רשות תוגש לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

סמכות עניינית הרלוונטית לתובענות ייצוגיות מוסדרת בסעיף 5(ב) לחוק תובענות ייצוגיות:

סעיף 5(ב)(1):

בקשה לאישור תוגש לבית המשפט אשר לו הסמכות הענינית והמקומית לדון בתובענה הייצוגית אם תאושר, ולענין הסמכות הענינית, יראו את סכום התביעה או שווי נושאה כסכום או כשווי המצטבר של תביעותיהם של כל הנמנים עם הקבוצה שבשמה מוגשת הבקשה לאישור.

סעיף 5(ב)(2):

בקשה לאישור נגד רשות בתביעה שעילתה החלטה של הרשות ושהסעד המבוקש בה הוא פיצויים או השבה, לרבות השבת סכומים שגבתה הרשות כמס, אגרה או תשלום חובה אחר, תוגש לבית משפט לענינים מינהליים; בסעיף קטן זה, "החלטה של רשות" – כהגדרתה בסעיף 2 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים.

טענה הגנה בתביעה ייצוגית – לבית המשפט אין סמכות עניינית

קיימים מקרים בהם גופים פרטיים מספקים שירותים לרשויות. בעת הגשת תביעה ייצוגית נגד חברה אתם עשויים להיתקל בטענה (לעיתים מפתיעה מאוד) שלבית המשפט אין סמכות עניינית לדון בבקשה לאישור תובענה ייצוגית משום שהיה עליכם להגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהלים. ומדוע?

הגדרת רשות היא – רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין.

נתבע מתוחכם עשוי לטעון כי הוא גוף הממלא תפקיד ציבורי על פי דין משום שהוא מספק שירותים לרשות, ומשכך לא מתקיימת סמכות עניינית ועל בית המשפט לדחות את הבקשה.

בית המשפט עסק בסוגיה זו בעבר בבש"א 32116/07 שוהר שירותי תעבור 2001 בע"מ נ' אילת שקד חצובי, ושם נקבע כי:
א. לא יראו באדם או גוף כממלאים תפקיד ציבורי על פי דין אם הם מקיימים את חובתם מכוח הסכם;
ב. קיימת הבחנה בין האצלת סמכויות לבין קבלת עזרה לצורך ביצוע סמכותה של הרשות (לדוגמה: ביצוע עבודה טכנית וללא שיקול דעת). אם מדובר בהאצלת סמכויות ניתן לקבוע כי אכן מדובר בגוף הממלא תפקיד ציבורי על פי דין.

ככל שתצליחו להוכיח כי החברה שטוענת את טענת ההגנה לא עומדת בתנאים המפורטים, תצליחו לשכנע את בית המשפט אליו הגשתם את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית כי יש לו סמכות עניינית לדון בבקשה.

החלטה במקרה דומה ניתנה לאחרונה בת"צ 45032-06-14 יונתן ריין נ' טאבו ישיר – קו מנחה בע"מ, ושם בית המשפט התייחס בהרחבה לטענות בעניין סמכות מקומית ולמבחנים המפורטים לעיל, וקבע כי בסמכותו לדון בבקשה.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב