רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

תחליף המצאה של כתב תביעה במייל או וואטסאפ – מתי אפשרי?

תחליף המצאה

כדי להבין מתי נזקקים לתחליף המצאה של כתב תביעה יש להבין תחילה מהו המצב הרגיל וכיצד ממציאים כתב תביעה על פי תקנות סדר הדין האזרחי. תקנה 476 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כך:

המצאתו של כתב בי-דין היא במסירתו או בהושטתו של עותק או העתק הימנו, לפי הענין, חתומים כדין, והוא כשאין הוראה אחרת בתקנות אלה.

בנוסף, תקנה 477 קובעת כך:

ההמצאה תהא ככל האפשר מבחינה מעשית לנמען גופו, אולם אם יש לו מורשה לקבלת כתבי בי-דין לשם המצאה לפי תקנות אלה – דיה ההמצאה למורשה, ואם יש לו עורך דין, דיה ההמצאה לעורך הדין או למתמחה שלו, או בהנחה במשרדו, והכל אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת.

אם התובע מצליח להמציא את כתב התביעה לנתבע בהתאם לתקנות אלה באמצעות מסירה אישית לרוב הוא יקבל גם אישור מסירה משפטי. המצאה שכזו תחשב המצאה כדין של כתב תביעה.

תחליף המצאה במקרים בהם לא ניתן לבצע מסירה כדין

נתבע שלא מעוניין שההליך המשפטי יתחיל יכול לנסות לסכל אותו באמצעות התחמקות מקבלת כתב התביעה. כזכור, אם כתב התביעה לא הומצא לנתבע ואין מסירה כדין, התובע לא יוכל להתחיל ולנהל את ההליך המשפטי.

למקרים אלה נועדה תקנה 498 לתקנות סדר הדין האזרחי אשר קובעת כך:

(א) נוכח בית המשפט או הרשם שאי אפשר להמציא כתב בי-דין למענו של נמען בדרך שנקבעה או שלנמען אין מען או שמענו חלקי, רשאי הוא להורות על המצאת הכתב בדרכים אלה, כולן או מקצתן:

(1) בהדבקת עותק שלו במקום שלפי הידוע גר בו או עסק בו הנמען לאחרונה או מקום נראה לעין הסמוך לאותו מקום;

(2)    בפרסום מודעה ברשומות או בעתון יומי;

(3)    בכל דרך אחרת שתיראה לו.

(ב)   תחליף המצאה לפי תקנה זו כוחה יפה כהמצאה לנמען גופו.

(ג)    בית המשפט או הרשם המורה על תחליף המצאה יקבע מועד להגשת כתב טענות, בהתאם לנסיבות.

תקנה זו נועדה למנוע מנתבע מתחכם למנוע את תחילתו של ההליך המשפטי על ידי התחמקות מקבלת כתב תביעה, ולכן במקרים אלה ניתן במקרים מסוימים לבצע תחליף המצאה של כתב התביעה.

הבעיה היא שתקנות סדר הדין האזרחי נחקקו לפני כמעט 40 שנים ולא הותאמו לשינויים הטכנולוגיים הקיימים היום, והתקנות לא מתייחסות למצב של תחליף המצאה באמצעות וואטסאפ או תחליף המצאה באמצעות מייל. למזלנו פסיקת בית המשפט התאימה את התקנות למציאות העכשווית.

תחליף המצאה בוואטסאפ או תחליף המצאה במייל

פסק דין שניתן לאחרונה קובע באילו מקרים ניתן לבצע תחליף המצאה בוואטסאפ או תחליף המצאה במייל (תא"ק 20708-02-20 שני יעקב בארד נ' אנטולי דרלוק, החלטה מיום 12.8.2020).

בין היתר נקבע על ידי בית המשפט כך:

תכליתו של תחליף ההמצאה היא להביא לידיעת הנתבע את דבר קיומה של התביעה נגדו, כדי שתהא לו האפשרות להגיש כתב הגנה ולהופיע בבית המשפט (בש"א 7783/15 לביא ישעיהו נ' רשם המקרקעין [פורסם בנבו] [26.11.2015]; יואל זוסמן, סדרי הדין האזרחי [מהד' שביעית, 1995], בעמ' 253). משמע, תחליף ההמצאה נועד לשרת את "מבחן הידיעה" ולא את "מבחן ההמצאה", משום שההנחה היא שתחליף כזה יאושר מקום שבו ממילא המצאה בפועל אינה אפשרית, ולכן בלית ברירה יש להסתפק בהבאת דבר קיומה של התביעה לידיעתו של הנתבע (ע"ר (כלכלית) 36261-06-20 יונתן וולף אברמצ'יק נ' דן וקנין [פורסם בנבו] [02.08.2020], להלן: עניין אברמצ'יק).

על רקע תכלית זו של תחליף ההמצאה נפסק, כי לבית המשפט נתון שיקול דעת רחב בבואו לקבוע מהי אותה "כל דרך אחרת" לשם ביצוע תחליף ההמצאה (רע"א 4171/13 חיים נתנאל בע"מ נ' DIESEL S.P.A חברה רשומה באיטליה [פורסם בנבו] [31.12.2013]). נפסק, כי אין "רשימה סגורה" של תחליפי ההמצאה, וניתן לקבוע כל "דרך אחרת" אשר עשויה להיות יעילה (ת"א (מחוזי ירושלים) 71655-09-16 י' ה' נ' ג' פ' ואח' [פורסם בנבו] [28.11.2017], קרי, דרך אשר תגביר עד כמה שניתן את הסיכוי לכך שהנתבע יידע אודות ההליך שהוגש נגדו.

בשנים האחרונות, לאור ההתפתחות בתקשורת האלקטרונית-האינטרנטית והמעבר לשימוש בתקשורת זו כדרך התקשרות עיקרית, אין לשלול שימוש בדרך זו גם לצורך המצאת כתבי בי-דין, כדרך חליפית, מקום שהובהר כי לא ניתן לבצע את המסירה אף אחת מדרכי ההמצאה הקבועות בתקנות.

בפסק הדין בע"א 1622/09 גוגל ישראל בע"מ נ' חברת ברוקרטוב [פורסם בנבו] [1.7.2010] קבע כב' השופט ניל הנדל, ביחס להמצאת כתבי בי-דין לכתובת הדוא"ל –

"נטייתי היא שתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד -1984 מאפשרות המצאה כזאת היום בגדר תחליף המצאה […] בל נשכח כי המצאה באמצעות כתובת במערכת דואר אלקטרוני אינה זרה לתקנות והיא מופיעה כדרך המצאה בתקנה 497ב1."

אמנם, דבריו של כב' השופט הנדל נאמרו ביחס למקרה בו נעשתה העוולה נשוא התביעה מכתובת הדוא"ל המדוברת, אולם בשנים שחלפו מאז ניתן פסק דין זה התבססו בתי המשפט שוב ושוב על דברים אלו בנותנם היתר לתחליף המצאה בדוא"ל גם במקרים אחרים. ראה, למשל, בת"א (מחוזי באר שבע) 45465-12-18 דורון נ' מנדל [פורסם בנבו] [11.6.2019], שם הנחה בית המשפט את התובעת לבדוק אפשרות לפרסם את דבר קיומו של ההליך באמצעי אלקטרוני-אינטרנטי, לרבות בהפניה לתיבת הדואר האלקטרונית של הנתבעת, ככל שידועה כזו, או ברשת חברתית מתאימה; וכן עניין אברמצ'יק הנזכר בסעיף 9 לעיל (פסקה 17 לפסק הדין).

ויובהר: לאור הוראות תקנה 497ג לתקסד"א, האפשרות להמציא כתב בי-דין ראשון בהליך באמצעות כתובת דוא"ל היא החריג ולא הכלל, והיא תינקט רק במקרים חריגים, בהם, כאמור, הוצגה תשתית ראייתית מספקת לכך שלא ניתן להמציא את המסמכים לנתבע במענו הרשום, מן הטעם שהוא אינו מתגורר בו ולא הודיע על מענו הנוכחי, וכאשר כל שאר דרכי ההמצאה הקבועות בתקנות התבררו כבלתי ישימות או בלתי רלוונטיות.                          

אעיר, כי האפשרות לאשר תחליף המצאה באמצעות דוא"ל, ובדומה, גם באמצעות הוואטסאפ, מבוססת בין השאר על קיומה, על פי רוב, של היכולת לוודא האם הודעת הדוא"ל או הוואטסאפ התקבלו אצל הנמען: במקרה של דוא"ל – על ידי שימוש בכלי מעקב שונים לתיעוד המסירה והקריאה (כגון התוסָף Mailtrack בחשבונות הדוא"ל של Gmail, או בקשת אישור מסירה ו/או אישור קריאה בתוכנת ה – Outlook), ובמקרה של וואטסאפ – על ידי קבלת אישור קריאה (שני סימני "וי" תכולים), אלא אם כן בחר הנמען לבטל אפשרות זו באפליקציה שלו.

אשר על כן, אני נעתרת לבקשה ומורה על המצאת כתב התביעה וההזמנה לדין למשיבים באמצעות תחליף המצאה בשתי הדרכים הבאות, במצטבר:

א. שליחה לכתובת הדוא"ל של משיב מס' 1, ממנה נערכה תכתובת בין הצדדים.

ב. שליחה כהודעת וואטסאפ למספרי הטלפון של המשיבים, מהם נערכה תכתובת בין הצדדים.

יש להשתמש בכלי מעקב לתיעוד מסירה וקריאה של ההודעה על מנת שזה יוצג בהמשך.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב