הגשת כתב הגנה – מועד להגשת כתב הגנה – כתב הגנה לדוגמא

הגשת כתב הגנה

הגשת כתב הגנה מתבצעת לאחר הגשת כתב תביעה. אם במסגרת כתב התביעה התובע מפרט מדוע לשיטתו הנתבע צריך לשלם לו כספים (לדוגמה) אז במסגרת כתב ההגנה הנתבע צריך לפרט ולשכנע את בית המשפט שהוא לא חייב לתובע דבר. חשוב מאוד לדייק ככל הניתן בעת כתיבת והגשת כתב הגנתכם. אמנם בתי המשפט נוטים לאפשר תיקון כתב תביעה או כתב הגנה, אך לרוב הדבר יהיה כרוך בתשלום הוצאות משפט לצד שכנגד.

מועד להגשת כתב הגנה

על מנת לענות על השאלה מתי עליכם להגיש כתב הגנה, צריכים תחילה להבין באיזה הליך מדובר, משום שהליכים שונים מאפשרים פרק זמן שונה לצורך הגשת כתבי הגנה.

מועד להגשת כתב הגנה במסגרת תביעה קטנה

סוגיית מועד הגשת כתב הגנה במסגרת תביעה קטנה מוסדרת בתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976. תקנה 4(ב) קובעת כך:

(ב) בהזמנה לדין יוזמן הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 30 יום מיום המצאת ההזמנה, ולהתייצב למשפט במועד שנקוב בהזמנה – אם הגיש כתב הגנה כאמור.

כלומר, אם הגישו נגדכם תביעה קטנה עליכם להתגונן תוך 30 ימים מיום המצאת הזמנה לדין (מגיעה ביחד עם כתב התביעה).

מועד להגשת כתב הגנה במסגרת תביעה בסדר דין מהיר

תביעה בסדר דין מהיר היא תביעה המוגשת לבית משפט השלום והיא מוגבלת עד לסך של 75 אלף ש"ח. סוגיית מועד הגשת כתב הגנה במסגרת תביעה בסדר דין מהיר מוסדרת בתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (שימו לב: תקנות אלה צפויות להתבטל בשנת 2021 ובמקומן צפויות להכנס לתוקף תקנות סדר הדין, התשע"ח – 2018).

תקנה 214ד(ב) מתייחסת למועד הגשת כתב ההגנה בתביעה בסדר דין מהיר וקובעת כך:

כתב הגנה בתובענה בסדר דין מהיר, יוגש בתוך ארבעים וחמישה ימים ממועד המצאת כתב התביעה.

כלומר, מהיום שנמסר לכם כתב תביעה יש לכם 45 ימים כדי להתגונן.

מועד להגשת כתב הגנה במסגרת תביעה בסדר דין מקוצר

סדר דין מקוצר הוא הליך משפטי ייחודי בו אין זכות לנתבע להתגונן. במקום הגשת כתב הגנה על הנתבע להגיש בקשת רשות להתגונן. עניין זה קבוע בתקנה 204 לתקנות סדר הדין האזרחי אשר קובעת כך:

הוגש כתב תביעה כאמור בתקנה 203, לא יתגונן הנתבע אלא אם כן ביקש וקיבל רשות מאת בית המשפט או מאת הרשם.

תקנה 206 קובעת כי על האדם המעוניין להגיש בקשת רשות להתגונן לעשות זאת תוך 30 ימים:

לא ביקש הנתבע או אחד הנתבעים רשות להתגונן תוך שלושים ימים מהיום שהומצאה לו ההזמנה או תוך זמן ארוך יותר שקבע בהזמנה בית המשפט או הרשם, או שביקש רשות להתגונן ובית המשפט או הרשם סירב לתיתה, זכאי התובע לקבל פסק דין נגד הנתבע כאמור בתקנה 97; היה המסמך המובא לראיה לפי תקנה 203 מסמך סחיר, יחולו הוראות תקנה 197.

מועד להגשת כתב הגנה במסגרת תביעה בסדר דין רגיל

תביעה בסדר דין רגיל היא תביעה המוגשת על סכום העולה על 75 אלף ש"ח. תביעה בסדר דין רגיל ניתן להגיש גם לבית משפט השלום (אם התביעה היא עד סך של 2.5 מיליון שקלים) וגם לבית המשפט המחוזי (אם התביעה עולה על סך 2.5 מיליון שקלים).

התגוננות במסגרת תביעה בסדר דין רגיל מוסדרת בתקנה 19 לתקנות סדר הדין האזרחי, אשר קובעת כך:

בהזמנה לדין יידרש הנתבע להגיש כתב הגנה תוך שישים ימים לאחר המצאת ההזמנה, או תוך תקופה ארוכה יותר שקבע בית המשפט או הרשם.

כלומר, הגשת כתב ההגנה תוך 60 יום ממועד המצאת ההזמנה לדין (אשר נשלחת עם כתב התביעה) תתבצע בתביעות אשר סכומן עולה על 75 אלף ש"ח.

מועד להגשת כתב הגנה במסגרת תביעה על סכום קצוב

תביעה על סכום קצוב זהו הליך ייחודי במסגרתו כתב התביעה מוגש ישירות להוצאה לפועל. כלומר, תחילה התובע והנתבע כלל לא מגיעים לבית המשפט אלא מתנהלים דרך לשכת ההוצאה לפועל.

בדומה לתביעה על סכום קצוב, גם במקרה זה אין לנתבע סכום אוטומטית להתגונן. במקום הגשת כתב הגנה יש להגיש התנגדות תוך 60 ימים (שימו לב – פרק זמן זה נובע עקב מגיפת הקורונה. במצב הרגיל מדובר בפרק זמן של 30 ימים).

עניין זה מוסדר בסעיף 81א1(ד) לחוק ההוצאה לפועל, אשר קובע כך:

(1)   הנתבע רשאי להגיש התנגדות לבקשת הביצוע, לרבות התנגדות מהטעם שלא התקיימו בתביעה התנאים הקבועים בסעיף קטן (א), בתוך 60 ימים מיום המצאת האזהרה לפי הוראות סעיף קטן (ה); להתנגדות יצורף תצהיר לאימות העובדות שביסודה וכן כל מסמך שתומך בהתנגדות;

(2)   הוגשה התנגדות, יעכב רשם ההוצאה לפועל את ביצוע הבקשה ויעביר את התביעה וההתנגדות לבית המשפט; לענין הדיון בבית המשפט יראו את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בסדר דין מקוצר לפי תקנות סדר הדין.

מועד להגשת כתב הגנה במסגרת תביעה ייצוגית

הליך ייצוגי לא מתחיל בהגשת כתב תביעה אלא בהגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית. מסיבה זו המשיב בהליך הייצוגי לא צריך להגיש כתב הגנה אלא תשובה על בקשה לאישור תביעה ייצוגית. את התשובה על הבקשה לאישור תביעה ייצוגית על המשיב להגיש תוך 90 ימים. עניין זה קבוע בתקנה 2(ג) לתקנות תובענות ייצוגיות. תש"ע – 2010:

המשיב רשאי להשיב לבקשה בתוך תשעים ימים מיום שהומצאה לו או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט; בתשובתו יפרט את טיעוניו כולל אסמכתאות, ויצרף לה תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לתשובה; תצהיר שלא צורף לתשובה בעת הגשתה, לא יצורף לה אלא ברשות בית המשפט.

הגשת כתב הגנה בפגרה

הגשת כתב הגנה בפגרה אפשרית אך כמעט שלא מתבצעת בפועל. הסיבה לכך היא שתקופת הפגרה לא נספרת בתקופת הימים לאחריהם יש להתגונן. עניין זה מוסדר בתקנה 529 לתקנות סדר הדין האזרחי, אשר קובעת כך:

תקופת פגרה של בית המשפט לא תובא במנין הימים שנקבעו בתקנות אלה או שנקבעו בידי בית המשפט או הרשם, אלא אם כן הורה בית המשפט או הרשם, לפי הענין, הוראה אחרת.

כלומר, כל עוד בית המשפט או הרשם קבעו אחרת, תקופת הפגרה לא נספרת.

מה קורה אם לא מגישים כתב הגנה במועד?

נתבע אשר לא קיים את חובתו להגיש כתב הגנה במועד מסתכן בכך שהתובע יגיש בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה, ובית המשפט יהיה רשאי לתת פסק דין על בסיס האמור בכתב התביעה. אי הגשת כתב ההגנה במועד עשויה להעיד על רשלנותו של הנתבע.

על מנת להימנע ממתן פסק דין בהיעדר הגנה, על נתבע שלא הצליח להתגונן במועד להגיש בקשה למתן ארכה להגשת כתב הגנה. כאשר מעורבים בהליך עורכי דין המייצגים את הצדדים, בקשה מעין זו מוגשת לבית המשפט בהסכמה, ואם אין הסכמה אז על הנתבע לפרט מה הנימוקים אשר לשיטתו יש לאפשר לו זמן נוסף לצורך הגשת כתב הגנה, ומדוע אי הגשת כתב ההגנה במועד איננה מעידה על רשלנות מצידו.

הגשת כתב הגנה באיחור, וללא אישורו של בית המשפט, גם היא איננה רצויה מבחינת הנתבע משום שבית המשפט עשוי לקחת התנהלות זו בחשבון בעת פסיקת הוצאות משפט בסיומו של ההליך.

ישנם מקרים בהם הגשת כתב הגנה איננה נחוצה משום שהצדדים הגיעו להסכמות ביניהם לאחר הגשת כתב התביעה. במקרים אלה הצדדים מגישים הודעה לבית המשפט על הגעה לפשרה ומבקשים לדחות/למחוק את התביעה ללא צו להוצאות ו/או לתת תוקף של פסק דין להסכמות ביניהם.

איך מכינים כתב הגנה ומה כותבים בו?

עריכת כתב הגנה משתנה מהליך להליך. לדוגמה: בסדר דין מהיר יש לפרט את כל הטענות הרלוונטיות ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים (הראיות) לכתב ההגנה. לעומת זאת, בתביעה בסדר דין רגיל אין חובת צירוף כל הראיות לכתב ההגנה, אלא הראיות יוגשו לתיק בית המשפט בשלב הגשת תצהירי עדות ראשית. עניין זה קבוע בתקנה 71 לתקנות סדר הדין האזרחי:

(א)  כתב טענות יכיל את הרצאת העובדות המהותיות בלבד, שבעל הדין מסתמך עליהן בתביעתו או בהגנתו, לפי הענין, אך לא את הראיות הבאות להוכיח אותן.

(ב)  כתב טענות יחולק, לפי הצורך, לסעיפים מסומנים במספרים; את התאריכים, הסכומים והמספרים יש לבטא בספרות.

באופן כללי, תקנות סדר הדין האזרחי מבהירות כי ישנה חובה להכחיש כל טענה המפורטת בכתב התביעה. אי הכחשת הטענה עשויה להוביל למסקנה שהטענה איננה שנויה במחלוקת. עניין זה קבוע בתקנה 83 לתקנות סדר הדין האזרחי:

כל טענת עובדה שלא הוכחשה בכתב הגנה או בכתב הגנה שכנגד במפורש או מכללא, או שלא נאמר עליה כי אין מודים בה, רואים אותה כטענה שמודים בה, זולת אם היא נטענת נגד פסול-דין, אך בית המשפט רשאי, לפי שיקול דעתו, לדרוש שעובדות כאמור יוכחו שלא על דרך ההודיה האמורה.

יודגש, ההכחשה לא יכולה להיות גורפת (לא ניתן לומר שכל מה שכתוב בגנה ההגנה מוכחש) אלא צריכים לדון בכל טענה וטענה בנפרד. עניין זה קבוע בתקנה 85 לתקנות סדר הדין האזרחי:

לא די בהכחשה כללית אלא חייב בעל דין לדון במפורש בכל טענה שבעובדה שאין הוא מודה באמיתותה, חוץ מטענה לדמי נזק.

אתם מוזמנים גם לקרוא כתב הגנה לדוגמא לפי תקנות סדר הדין החדשות שנכנסו לתוקף בשנת 2021.

מטבע הדברים ישנן עוד טענות משפטיות רבות אליהן יש להתייחס בעת הגשת כתב הגנה. ככל שהוגשה נגדכם תביעה ואתם מעוניינים בהגשת כתב הגנה אתם צריכים ליצור קשר עם עורך דין תביעות מנוסה.

.

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות מורכבות (אך ורק תביעות מעל 50 אלף ש"ח). למשרדנו ניסיון רב מאוד והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

חייגו עכשיו 03-6427876
המלצות מלקוחות קודמים
עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

יצירת קשר

עורך דין אדי בליטשטיין

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב