סילוק על הסף של תביעה ייצוגית נגד מספר משיבים

סילוק על הסף של תביעה ייצוגית

סילוק על הסף של תביעה ייצוגית (או, יותר נכון, סילוק על הסף של בקשה לאישור תביעה ייצוגית) זהו דבר שאינו שכיח. יחד עם זאת, לאחרונה ישנו שינוי במגמה כאשר מדובר על סילוק על הסף של תביעה ייצוגית נגד מספר משיבים באותו הליך.

מגמה זו מצטרפת למגמה שנפוצה בעיקר בבית המשפט המחוזי בתל אביב, במסגרתה השופטים מפצלים ביוזמתם הליך ייצוגי אחד עם מספר משיבים למספר הליכים ייצוגיים (בהתאם למספר המשיבים).

הצדקת סילוק על הסף של תביעה ייצוגית נגד מספר משיבים

אם אתם עוקבים אחרי המאמרים שמתפרסמים באתר זה, אתם בוודאי יודעים שהגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית לבית המשפט המחוזי כרוכה בתשלום אגרה בגובה העולה מעט כיום על 16,000 ש"ח. אגרה זה מחולקת לשני חלקים: 1. עם הגשת בקשת האישור צריכים לשלם קצת יותר מ-5500 ש"ח; 2. בשלב מאוחר יותר להשלים עוד כ-10500 ש"ח.

לעומת זאת, אגרת בית משפט לצורך הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית לבית משפט השלום עומדת היום על כ-8000 ש"ח, מתוכם יש לשלם כ-3000 ש"ח עם הגשת הבקשה ועוד כ-5000 ש"ח בשלב מאוחר יותר.

תסכימו איתי שמדובר בסכומים משמעותיים וכל מבקש בהליך ייצוגי מעוניין להימנע ככל הניתן מלשלם סכום זה, וזאת במיוחד כאשר מרחפת מעל ראשו של המבקש סכנה שההליך הייצוגי ידחה והוא (ועורך הדין שמייצג אותו) עשוי "לחטוף" הוצאות משפט בסכומים משמעותיים מאוד.

מסיבה זו, כאשר המבקש מעוניין להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד מספר חברות הוא לא יעשה זאת, לרוב, באמצעות מספר בקשות לאישור תובענות ייצוגיות, אלא באמצעות בקשה אחת לאישור תובענה ייצוגית, על מנת להימנע מלשלם את אגרת בית המשפט, בהתאם למספר ההליכים/החברות שמעורבות בהליך הייצוגי.

עניין זה בדיוק מוביל לאחרונה את בתי המשפט להורות על פיצול ההליכים הייצוגיים ואפילו על סילוק על הסף של תביעה ייצוגית נגד מספר משיבים.

נימוקי בית המשפט בעת סילוק על הסף של תביעה ייצוגית

סוגיית סילוק על הסף של תביעה ייצוגית נגד מספר משיבים עלתה לאחרונה בת"צ 40866-02-20 יגאל שמואלי נ' גרעיני עפולה טוב הארץ בע"מ (החלטה מיום 25.8.2020).

בין היתר נקבע על ידי בית המשפט כך:

תקנה 22(א) לתקנות סדר הדין האזרחי מתירה לצרף בחזקת נתבעים את כל הנתבעים למתן סעד, בשל "מעשה אחד או עסקה אחת או סדרה אחת של מעשים או עסקאות או כתוצאה של אחד מאלה, ושאילו הגישו תובענות נפרדות היתה מתעוררת בהן שאלה משותפת, משפטית או עובדתית".

בפסיקה נקבע, כי יש להעניק לסעיף פירוש ליברלי ולהכשיר את הצירוף כל אימת שהתביעה מעוררת שאלות עיקריות זהות, אשר קיימת הצדקה לדון ולהכריע בהן במסגרת תביעה אחת (ראו לדוגמה: רע"א 560/94 יוסף שושנה ואח' נ' חפציבה חברה לבניין עבודות ופיתוח בע"מ ואח', פ"ד מח(4) 63, 68 (1994)).

עם זאת, הפירוש הליברלי שיש לתת לכלל בדבר צירוף תובעים או נתבעים, יתקיים רק כאשר מדובר בעסקה אחת או בסדרה של עסקאות בעלות שאלה משותפת (אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, 154 (מהדורה שתים עשרה, 2015) וההפניות שם).

ברי כי אין זה המצב בענייננו, שכן מדובר ב-13 משיבות שונות, אשר הטענות נגדן מתבססות על מקרים שאירעו בתאריכים שונים וללא קשר עובדתי ממשי ביניהם, למעט הנסיבות העובדתיות הדומות המבססות את הטענה בדבר אי הפחתת המחיר בגין משקל האריזות ממחיר המוצר בעת המכירה (כאשר על פי בקשת האישור מדובר במוצרים ובאריזות מסוגים שונים אשר נרכשו מכל אחת מהמשיבות), והעילה משפטית הזהה שעל בסיסה הוגשה בקשת האישור.

עם כל הכבוד לטיעוני המבקש, אין די באמור כדי להצדיק את הצירוף בענייננו.

על פי לשון הסעיף, שיקול הדעת והסמכות להורות על העברת ואיחוד דיונים נתונה לבית המשפט בלבד, לאחר הגשת בקשת האישור (ותשלום האגרה המתחייבת), ולא למבקש עצמו, אשר אינו רשאי לעשות דין לעצמו ולהגיש בקשת אישור הכורכת מספר משיבות, מבלי שעמד בתנאי הסף לצירופן על פי הוראות תקנה 22(א) לתקנות סדר הדין האזרחי.

רוצה לומר, על המבקש בענייננו היה להגיש 13 בקשות אישור נפרדות, לאותו בית משפט, תוך תשלום האגרה המתחייבת בגין הגשת כל בקשת אישור, ורק לאחר מכן לעתור בבקשה מתאימה לאיחוד הדיון בבקשות האישור על פי סעיף 7 לחוק.

ויודגש שוב, העובדה כי מדובר בעילה משפטית זהה, כשלעצמה, אין בה כדי להצדיק את צירוף המשיבות לבקשת אישור אחת.

11. בנוסף, ובהיעדר תגובה עניינית מצד המבקש בנושא זה, מצאתי לקבל את טענת המשיבה, לפיה, בנסיבות אשר פורטו לעיל, יש לקבוע כי צירוף 13 משיבות לבקשת אישור אחת נעשה במטרה לחסוך את תשלום האגרה המתחייבת בגין הגשת 13 בקשות אישור נפרדות, בהליכים נפרדים.

ראה והשווה בעניין זה פסיקה רלוונטית במקרים דומים (החלטתי בת"צ (שלום חיפה) 41868-12-19 שרל צדיק ואח' נ' סופר-פארם (ישראל) בע"מ (פורסם במאגרים משפטיים, [פורסם בנבו], 08/06/2020); ת"צ (מחוזי תל אביב-יפו) 32638-12-18 מיכל אביטל ואח' נ' תנובה – מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ואח' (פורסם במאגרים משפטיים, [פורסם בנבו], 22/01/2020)), בה נקבע כי יש לראות בהגשת בקשת אישור משותפת על ידי מבקשים, כאשר לא מתקיים התנאי של "מעשה אחד או עסקה אחת או סדרה אחת של מעשים או עסקאות או כתוצאה של אחד מאלה", ככזאת המוגשת במאוחד באופן מלאכותי, על מנת לחמוק מתשלום אגרה נפרדת בגין הגשת כל בקשת אישור בנפרד, כמתחייב. מצב דברים זה מצדיק את סילוקן על הסף של הבקשה לאישור והתובענה הייצוגית.

בהינתן כל האמור לעיל, אני קובע כי דינה של בקשת אישור התובענה כייצוגית בנסיבות העניין בו צורפו כאמור מספר רב של משיבות, שלא כדין, הינו סילוק על הסף. עם זאת, על מנת שלא להחמיר עם המבקש יתר על המידה (לאחר שעמד בתשלום אגרה "אחת"), תימחק הבקשה בכל הנוגע למשיבה העותרת (משיבה מס' 9) יחד עם יתר המשיבות לפי סדר הופעתן בבקשה, ולמעט כנגד המשיבה הראשונה בסדר, היא המשיבה מס' 1.

המשמעות היא, שאני מורה על מחיקתה של התובענה הייצוגית מושא בקשת האישור כנגד משיבות 2-13.

ויודגש – אין באמור בהחלטה זו כדי למנוע מב"כ המבקש לפעול להגשת בקשות אישור חדשות כנגד כל אחת מהמשיבות 2-13, לאותו בית משפט, תוך תשלום האגרה המתחייבת, ורק לאחר מכן לפעול לאיחוד הדיון בהן בהתאם להוראות סעיף 7 לחוק, באמצעות הגשת בקשה מתאימה.

מקרה זה מדגיש פעם נוספת כמה חשוב להסתייע בשירותיו של עורך דין תביעות ייצוגיות אשר מתעדכן באופן קבוע בפסיקת בית המשפט, על מנת להימנע מטעויות שעשויות לעלות למבקש בהליך הייצוגי ביוקר.

.

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות מורכבות (אך ורק תביעות מעל 50 אלף ש"ח). למשרדנו ניסיון רב מאוד והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

חייגו עכשיו 03-6427876
המלצות מלקוחות קודמים
עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

יצירת קשר

עורך דין אדי בליטשטיין

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב