רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

תביעה ייצוגית נגד נושא משרה בחברה – האם ניתן ללא הרמת מסך?

תביעה ייצוגית נגד נושא משרה

תביעה ייצוגית נגד נושא משרה או תביעה ייצוגית נגד בעל מניות בחברה אפשרית גם ללא ביצוע הרמת מסך. מהי אותה הרמת מסך ומדוע היא רלוונטית לענייננו?

מהי הרמת מסך?

כפי שבוודאי ידוע לכם קיימות חברות בע"מ (=בערבון מוגבל). המטרה המרכזית בהקמת חברה בע"מ היא למנוע את שיוך חובותיה לבעלי המניות (בעלי החברה). כלומר, החברה היא יישות משפטית נפרדת מבעלי המניות ואם לחברה יהיו חובות או אם החברה תפעל בניגוד לדין, דרך המלך היא להגיש תביעה ייצוגית (או תביעה אישית) נגד החברה ולא תביעה ייצוגית נגד נושא משרה או תביעה ייצוגית נגד בעל מניות בחברה.

הרמת מסך נועדה להתמודד עם מצבים בהם בעל המניות (שהוא לעיתים גם נושא משרה בכיר בחברה) מנצל את היותה של החברה בערבון מוגבל ופועל בצורה מכוונת שפוגעת בצד שלישי. על מנת להתמודד עם תופעה זו ניתן להיעזר בהוראת סעיף 6 לחוק החברות, אשר קובעת כך:

6. (א)        (1)    בית משפט רשאי לייחס חוב של חברה לבעל מניה בה, אם מצא כי בנסיבות הענין צודק ונכון לעשות כן, במקרים החריגים שבהם השימוש באישיות המשפטית הנפרדת נעשה באחד מאלה:

(א)    באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה;

(ב)     באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה,

ובלבד שבעל המניה היה מודע לשימוש כאמור, ובשים לב לאחזקותיו ולמילוי חובותיו כלפי החברה לפי סעיפים 192 ו-193 ובשים לב ליכולת החברה לפרוע את חובותיה.

(2)     לענין סעיף קטן זה, יראו אדם כמודע לשימוש כאמור בפסקה (1)(א) או (ב) גם אם חשד בדבר טיב ההתנהגות או בדבר אפשרות קיום הנסיבות, שגרמו לשימוש כאמור, אך נמנע מלבררן, למעט אם נהג ברשלנות בלבד.

(ב) בית משפט רשאי לייחס תכונה, זכות או חובה של בעל מניה לחברה או זכות של החברה לבעל מניה בה, אם מצא כי בנסיבות הענין, צודק ונכון לעשות כן בהתחשב בכוונת הדין או ההסכם החלים על הענין הנדון לפניו.            

(ג)  בית משפט רשאי להשעות זכותו של בעל מניה לפירעון חובו מאת החברה עד לאחר שהחברה פרעה במלואן את כל התחייבויותיה כלפי נושים אחרים של החברה, אם מצא כי התקיימו התנאים לייחוס חוב של החברה לבעל המניה כאמור בסעיף קטן (א).

(ד)        בסעיף זה ובסעיף 7, "בית המשפט" – בית המשפט שלו הסמכות לדון בתובענה.

כלומר, ככל שמתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 6 לחוק החברות ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לבצע הרמת מסך ולשייך את חובות החברה לבעל המניות בחברה. באופן כזה בעל מניות שניסה "להתחכם" יאלץ לשלם את חובות החברה.

האם יש חובה לבצע הרמת מסך במסגרת תביעה ייצוגית נגד נושא משרה או בעל מניות?

במסגרת תביעה ייצוגית נגד נושא משרה או תביעה ייצוגית נגד בעל מניות אין חובה לבצע בהכרח הרמת מסך. על פי פסיקות בית המשפט העליון ובתי המשפט המחוזיים ניתן לנהל תביעה ייצוגית נגד נושא משרה בחברה או בעל מניות של חברה גם מבלי לבצע הרמת מסך, במיוחד אם יש הוראת דין ספציפית המאפשרת לשייך אחריות לבעל המניות או נושא המשרה, כפי שקיימת בהוראות "חוק הספאם".

סוגיה זו נדונה שוב לאחרונה במסגרת ת"צ 51870-12-17 יוסי וייס נ' זיפי אחזקות בע"מ (החלטה מיום 9.5.2021). במקרה זה החברה, נושאי המשרה ובעלי המניות נדרשו להשיב לבקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה בעקבות משלוח הודעות ספאם על ידי החברה. בית המשפט המחוזי לא קיבל את טענת החברה ונושאי המשרה וקבע שאין שום מניעה לנהל תביעה ייצוגית נגד נושא משרה או תביעה ייצוגית נגד בעל מניות במקרה זה. בין היתר נקבע כך:

בעניין זילברג אישר בית המשפט לנהל תובענה ייצוגית גם כנגד נושאי משרה בחברה:

"[…] כידוע, העובדה שתאגיד מהווה אישיות משפטית הנפרדת מזו של נושאי המשרה המכהנים בו אינה פוטרת את נושאי המשרה מלשאת באחריות לעוולות שביצעו באופן אישי במסגרת תפקידם (ראו: ע"א 2273/02 חברת פסל בע"מ נ' חברת העובדים השיתופית הכללית בא"י בע"מ, פ"ד נח(2) 36, 42 (2003)). במקרה דנן עניין לנו בנושאי משרה שהם בעלי המניות והדירקטורים היחידים בחברות שבשליטתם. די בכך כדי לבסס אפשרות סבירה שייקבע כי הם נושאים באחריות אישית לעוולות המיוחסות לאותן חברות כמי שמעורבים בפועל בביצוען. טענתו הסתמית של לוי לפיה לא היה מעורב בניהולה של ניו ספורט אין בה כדי לשנות ממסקנה זו […].

עוד אציין בהקשר זה כי נוכח העובדה שנקבע בסעיף 30א(א) לחוק התקשורת כי במקרה שבו משוגר דבר פרסומת בניגוד לחוק כל 'מי שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי … לקדם את מטרותיו' יכול להיחשב כ'מפרסם' שלו, יש סיכוי סביר כי יקבע שאין צורך בהרמת מסך על מנת להטיל אחריות על נושא משרה בתאגיד בגין מעורבותו בשיגור לא חוקי של דברי פרסומת שנועדו לקדם את עסקי התאגיד שבו הוא מועסק […]" (פסקה 12).

דברים אלו יפים גם לענייננו. נראה לכאורה כי אין צורך במקרה דנא בהרמת מסך, העובדה שהמשיבה 1 מהווה אישיות משפטית נפרדת אינה פוטרת את נושאי המשרה מלשאת באחריות לעילות שביצעו לכאורה באופן אישי במסגרת תפקידם. במקרה שלפניי כל אחד מהמשיבים 2–4 מחזיק בשליש ממניות המשיבה, והם נושאי המשרה בה. תוכן הפרסום שנשלח לחברי הקבוצה נועד לפרסם את עסקיהם ולקדם את מטרותיהם. שוכנעתי כי קיימת אפשרות סבירה שייקבע כי המשיבים 2–4 נושאים באחריות אישית לעוולה המיוחסת למשיבה 1.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

עורך דין אדי בליטשטיין

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב