רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

אושרה תביעה ייצוגית נגד אל על – הפרה את חוק שירותי תעופה

תביעה ייצוגית נגד אל על

בתאריך 15.5.2022 בית המשפט במחוזי בלוד אישר ניהולה של תביעה ייצוגית נגד אל על (ת"צ 46233-02-17 הלל עקיבא ברק ואח' נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ).

זאת לא תביעה ייצוגית ראשונה נגד אל על בגין הפרתו של חוק שירותי תעופה, ובוודאי שלא התביעה האחרונה. ניסיון העבר מלמד כי על אף שהוגשו נגדה בעבר תביעות ייצוגיות רבות בעניין חוק שירותי תעופה, אל על ממשיכה לפעול כראות עיניה.

מדוע אושרה תביעה ייצוגית נגד אל על?

נגד אל על הוגשה במקור בקשה לאישור תביעה ייצוגית על ידי מספר נוסעים אשר טענו להפרות שונות של חוק שירותי תעופה. בית המשפט קבע כי אכן אל על פעלה בניגוד לדין והפרה מספר הוראות חוק שונות, אך הוא לא אישר לנהל תביעה ייצוגית בגין כל הפרות החוק, משום שלתובעים הייצוגיים לא הייתה עילה אישית (תנאי חשוב לצורך ניהולה של תביעה ייצוגית נגד אל על) בכל ההפרות הרלוונטיות.

במסגרת פסק דינו, בשעה שאישר ניהולה של תביעה ייצוגית נגד אל על, בית המשפט קבע, בין היתר, כך:

המסקנה היא כי יש להותיר בבקשות האישור את העילות הנובעות מחוק שירותי תעופה בלבד, ולפיכך נמחקות העילות האחרות, לרבות אלה הנובעות מנזקים נלווים, אשר נטען כי נגרמו לחברי הקבוצה, ובכללם אובדן ימי עבודה ונזקים נוספים שאינם מצוינים בחוק שירותי תעופה.

לפיכך יש למחוק את העילה ואת הסעדים שעניינם בפיצוי לפי התוספת הראשונה לחוק (סעיף 6(א)(3)), שכן מדובר בפיצוי ללא הוכחת נזק שלא ניתן לתבוע אותו במסגרת תובענה ייצוגית.

בענייננו אין עומדת למשיבה ההגנה שבסעיף 7(ב). ההגנה היחידה לפי אותו סעיף היא שביתה או השבתה מוגנות, והמשיבה לא טענה ובוודאי לא הוכיחה כי שביתת הטייסים היא שביתה "מוגנת". היא אף ציינה כי מדובר ב"שביתה פראית". לפיכך, אין מתקיים הסייג הקבוע בסעיף 7(ב) ואין עומדת למשיבה הגנה כאמור בסעיף בשל שביתת הטייסים.

לשונו של הסעיף ברורה לחלוטין, והוא מטיל חובה על המשיבה למסור לנוסעים שטיסתם בוטלה או עוכבה מסמך המפרט את זכויותיהם להטבות. אין מדובר במסמך קודם אליו הופנו הנוסעים, עת רכשו כרטיס טיסה, אלא במסמך שיש חובה למוסרו להם לאחר שקמה להם עילה מזכה. ברי כי מועד מסירת המסמך הוא בסמוך לאחר מועד התקיימות העילה המזכה, שאם לא כן לא תוגשם תכליתו של סעיף 14(ב) לחוק שירותי תעופה, שהיא ליידע באופן ספציפי בדבר הזכאות להטבות את מי שזכאים לקבל הטבות אלה, ובאופן שיוכלו לדעת בזמן אמת אודות הזכויות הקיימות להם ולממשן.

גם בדברי ההסבר להצעת החוק יש התייחסות נפרדת לחובה הכללית של מפעיל הטיסה ליידע את הנוסעים על זכויות שונות עוד בטרם היווצרות העילה המזכה ולחובה הספציפית המחייבת אותו למסור מסמך לנוסעים שהתקיימה לגביהם העילה המזכה, המפרט את זכויותיהם…

לסיכום, קיימת אפשרות סבירה כי השאלה האם המשיבה הפרה את הוראות סעיף 14(ב) לחוק שירותי תעופה בדבר חובת היידוע לנוסעים שהתקיימה לגביהם עילה מזכה תוכרע לטובת הקבוצה, כך שייקבע כי המשיבה הפרה חובה זו.

מעבר ללשונו הברורה של הסעיף, יש להבין כי ההטבות הקבועות בחוק שירותי תעופה אינן מוענקות רק משום שהנוסע התייצב בשדה התעופה ונאלץ להמתין שם. ההטבות ניתנות גם בשל ההוצאות והנזקים הנגרמים עקב העיכוב בטיסה או עקב ביטולה. אין, אפוא, למשל, כל היגיון לפטור את חברת התעופה ממתן פיצוי של מתן כרטיס טיסה חלופי או השבת התמורה במקרה של עיכוב טיסה המקנה זכות לקבלת ההטבות הנ"ל, למי שלא התייצב בשדה התעופה נוכח העדר חובה להתייצב לטיסה כנזכר לעיל. כך גם לגבי שירותי לינה, ככל שמגיעים לפי סעיף 7(ב) לחוק שירותי תעופה למי שהתאחרה טיסתו.

נקבע לעיל כי, ברירת המחדל היא שחברת התעופה צריכה להעניק את שירותי הסיוע לנוסעים שטיסתם בוטלה. אם הדבר אינו מתאפשר, רשאי נוסע לבקש ולקבל מחברת התעופה את הכספים אותם הוציא עבור שירותי סיוע שהיה זכאי לקבלם ולא קיבל אותם מהחברה.

עוד נקבע לעיל כי רק מי שהוציא כספים על שירותי סיוע, שהיה זכאי להם ולא ניתנו לו על ידי חברת התעופה, רשאי לקבל החזר עבורם מהחברה.

בנוסף, נקבע לעיל כי אף שתנאי להטבות הוא התייצבות במועד בדלפק הבידוק, הרי נוסע אינו נדרש להתייצב למעלה מ-3 שעות לפני המועד המתוכנן לטיסה, ולכן במקרים בהם קיבל את ההודעה על העיכוב בטיסה למעלה מ-3 שעות לפני מועד ההמראה, אין הוא חייב להתייצב בשדה התעופה לפני מועד הטיסה המקורי, וכפועל יוצא מכך, אין לשלול ממנו את ההטבות במקרה זה.

מקובל עלי כי לאדם המודע לזכויות המגיעות לו אין עומדת עילת תביעה בגין העדר יידוע אודות הזכויות הנ"ל, אלא שענייננו שונה. מדובר בחובת יידוע מיוחדת המוטלת על המשיבה, אותה יש לבצע סמוך לאחר שהתברר כי הטיסה מבוטלת או מתאחרת. באותו זמן נמצאים הנוסעים בסיטואציה לא פשוטה, שבה נדרשים הם לקבל החלטות, חלקן משמעותיות, לגבי התנהלותם בשעות הקרובות. גם אם יש לנוסע באותו זמן ידע מסוים אודות הזכויות המגיעות לו, אין מדובר בהכרח בידע מלא.

ברור שמסירת המידע המלא לגבי ההטבות המגיעות לנוסע לפי חוק שירותי תעופה היא חיונית, על מנת שיידע לכלכל את צעדיו ולקבל את ההחלטות המתאימות והנכונות. דרישה מאוחרת של זכויות על ידי נוסע אינה מעידה על כך שהמידע בדבר אותן זכויות היה מצוי בידיו בזמן אמת, דהיינו המועד שבו היה על המשיבה ליידעו בפירוט בדבר אותן זכויות.

המשיבה לא הוכיחה כי בידי המבקשים היה באותה עת בה נדרשו לקבל החלטות מידע מלא כאמור, ומשום כך לא נשללה עילת תביעתם האישית בנושא הפרת חובת היידוע.

בסיומו של פסק הדין, בית המשפט קבע כי תביעה ייצוגית נגד אל על תעסוק בקבוצות שהוגדרו כך:

חברי הקבוצה:

קבוצה א': "כלל לקוחות המשיבה אשר טיסתם בוטלה או המריאה באיחור של שעתיים לפחות, ב-4 השנים שטרם הגשת בקשה זו ועד למועד אישורה, ועקב כך היו זכאים להטבות כלשהן בהתאם לחוק שירותי תעופה, והמשיבה לא מסרה להם מסמך המפרט את זכויותיהם להטבות בסמוך למועד היווצרות העילה המזכה" (הערה: הגבלת התקופה דלעיל נובעת מתקופת התיישנות של 4 שנים הקבועה בסעיף 19 לחוק שירותי תעופה).

קבוצה ב': "לקוחות המשיבה שטיסתם המריאה באיחור של עד 8 שעות, ב-4 השנים שטרם הגשת בקשה זו ועד למועד אישורה, ועקב כך היו זכאים לשירותי סיוע בהתאם לחוק שירותי תעופה, קיבלו הודעה על דחיית מועד ההמראה למעלה משלוש שעות לפני מועד ההמראה המקורי ולפיכך לא הגיעו לשדה התעופה לקראת מועד המראה זה, ולא קיבלו שירותי סיוע אלה מהמשיבה, בין אם בפועל, ובין אם בשיפוי עבור ההוצאות שהוציאו בפועל על שירותי סיוע שהגיעו להם".

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

עורך דין אדי בליטשטיין

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב