רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

ביטול טיסות ע"י חברות תעופה – אפשרות להגיש תביעה ייצוגית

ביטול טיסות

ביטול טיסות מתרחש כל יום מסיבות שונות. לעיתים הסיבות מוצדקות ואינן בשליטת חברות התעופה (לדוגמה מזג אוויר סוער) אך לעיתים ביטול טיסות מתרחש מטעמים אחרים, כגון טעמים כלכליים (לדוגמה במצב בו החברה הצליחה למכור כרטיסי טיסה בודדים לטיסה ספציפית ואין לה כדאיות כלכלית להוציא את הטיסה לפועל). טענה נפוצה נוספת של חברות תעופה לביטול טיסות היא "כוח עליון". על אף שישנה מחלוקת בעניין זה בפסיקות בתי המשפט, בחלק לא מבוטל מהמקרים טענה זו איננה מתקבלת.

עולה השאלה האם ביטול טיסות באופן שיטתי יכול להצדיק הגשת תביעה ייצוגית נגד חברת תעופה?

ביטול טיסות כשלעצמו לא מצדיק הגשת תביעה ייצוגית

תנאי יסודי לצורך הגשת תביעה ייצוגית נגד גורם כלשהו היא הוכחת מדיניות/שיטה, כך שיש מספר רב מאוד של נפגעים פוטנציאליים שנפגעו מהתנהלות לא תקינה/מנוגדת לדין של חברה כלשהי, ולא מדובר בנפגע בודד או מספר מצומצם של נפגעים (אם זה המצב מראש לא מדובר בהליך שמתאים להתברר כתביעה ייצוגית).

במקרה של ביטול טיסות הדבר מעט מורכב יותר. כפי שכתבתי בתחילת המאמר, ישנן סיבות שונות לכך שחברות תעופה מבטלות טיסות. חלקן עשויות להיות מוצדקות וחלקן לא. המשותף לכל המקרים (הביטולים המוצדקים והביטולים הלא מוצדקים) הוא שתמיד יש נפגעים – אותם נוסעים שתוכניותיהם נפגעו ולאחר ביטול הטיסה הם נאלצים להשקיע זמן וכסף על מנת להקטין את נזקיהם.

האם במצב שכזה בכל מקרה בית המשפט יקבל תביעה נגד חברת תעופה? התשובה היא לא. לרוב, בית המשפט כלל לא יבדוק מה הוביל את חברת התעופה להורות על ביטול טיסות אלא האם חברת התעופה פעלה כנדרש ממנה בהוראות חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012 (חוק זה ידוע גם בתור חוק טיבי, על שם חבר הכנסת אחמד טיבי שיזם אותו).

אם לאחר ביטול טיסות חברת התעופה דאגה לנוסעיה לכל ההטבות ו/או הפיצויים הכספיים הקבועים בחוק שירותי תעופה לא יהיה מקום, לרוב, לדון בתביעה כלשהי נגד חברת התעופה.

באילו מקרים ביטול טיסות עשוי להצדיק ניהול תביעה ייצוגית?

אחת הסוגיות הנפוצות ביותר, במיוחד לאחרונה, בעקבות מגפת הקורונה, היא ביטול טיסות אך מבלי להחזיר את עלות כרטיסי הטיסה לנוסעים. בסוגיה זו הוגשו תביעות ייצוגיות נגד מספר רב של חברות תעופה.

סוגיה נוספת שעשויה להצדיק ניהול תביעה ייצוגית היא כאשר ניתן להראות שכעניין של מדיניות חברת התעופה אינה מספקת את ההטבות הקבועות בחוק שירותי תעופה לאחר ביטול טיסות (או במקרים נוספים המפורטים בחוק).

חוק שירותי תעופה מגדיר את ההטבות וקובע כך:

3(א)  ההטבות לפי חוק זה הן:

(1)   שירותי סיוע בלא תשלום, כמפורט להלן:

(א)   מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה (בחוק זה – מזון ומשקאות);

(ב)   אירוח בבית מלון אם נדרשת שהייה של לילה אחד או יותר או אם נדרשת שהייה ארוכה מהשהייה שתכנן הנוסע (בחוק זה – שירותי לינה);

(ג)    שירותי הסעה בין שדה התעופה לבית המלון שבו הנוסע שוהה כאמור בפסקת משנה (ב), ואם בחר הנוסע לשהות במקום אחר במרחק סביר משדה התעופה, בפרק הזמן כאמור באותה פסקת משנה – שירותי הסעה בין אותו מקום לשדה התעופה (בחוק זה – שירותי הסעה);

(ד)    שתי שיחות טלפון, וכן משלוח הודעה באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני לפי בחירת הנוסע (בחוק זה – שירותי תקשורת);

בסוגיות אלה משרדנו ניהל בעבר תביעה ייצוגית נגד חברת רויאל ג'ורדניאן. תביעה ייצוגית זו הסתיימה בפשרה במסגרתה חברת התעופה שילמה פיצוי כספי בגובה של כ-1.5 מיליון שקלים.

אם חברת התעופה אינה מספקת לאחר ביטול טיסות את ההטבות המוזכרות לעיל לכלל או מרבית נוסעיה, הרי שהדבר מהווה הפרת החוק ומקנה עילה טובה להגשת תביעה ייצוגית.

סוגיה נוספת שמאפשרת הגשת תביעה ייצוגית היא סוגיית ידוע הנוסעים בדבר הזכויות המגיעות להם. מרבית הנוסעים חסרי ידע משפטי ומסיבה זו בדיוק חוק טיבי מתייחס לחובת חברת התעופה ליידע את הנוסעים בדבר הזכויות המגיעות להם. עניין זה קבוע בסעיף 14 אשר קובע כך:

(א)  (1)   מפעיל טיסה או מארגן יציג במקום שבו הוא מקבל קהל, מודעה המפרטת את זכות הנוסע להטבות במקרה של סירוב להטיסו בטיסה, עיכוב טיסה, הקדמת טיסה או ביטולה (בסעיף זה – מידע לנוסע), במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות;

(2)   מפעיל טיסה, מארגן ונותן שירותי סוכנות נסיעות המציעים כרטיסי טיסה למכירה יפרסמו מידע לנוסע באתרי האינטרנט שלהם, אם קיימים, באופן בולט;

(3)   בעל רישיון להפעלת שדה תעופה לפי חוק הטיס, התשע"א-2011, יציב בכל שדה תעופה שהוא מפעיל שילוט המציג מידע לנוסע, במקום הנראה לעין באותיות ברורות וקריאות;

(4)   השר רשאי לקבוע הוראות לעניין מידע לנוסע, ובכלל זה לעניין נוסח המודעות והשילוט כאמור בסעיף קטן זה.

(ב)  נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמתקיימת לגביה עילה מזכה, זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן מסמך המפרט את זכותו להטבות.

(ג)   מפעיל טיסה או מארגן המנפיק לנוסע כרטיס טיסה, ימסור לו פרטים בדבר מקום הימצאו בשדה התעופה של מי שמונה לפי הוראות סעיף 8ג(א1) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963, לשם סיוע לנוסעים לממש את זכויותיהם בהתאם להוראות חוק זה ובדבר דרכי ההתקשרות עמו; החובה למסור פרטים כאמור תחול גם על נותן שירותי סוכנות נסיעות שמוכר לנוסע כרטיס טיסה, ובלבד שקיבל את הפרטים ממפעיל טיסה או מהמארגן.

כלומר, אם לאחר ביטול טיסות נציגי חברת התעופה אינם מעדכנים את הנוסעים בדבר הזכויות המגיעות להם, הנוסעים בוודאי לא יממשו את הזכויות, כי לאחר ביטול טיסות הם פשוט לא ידעו שזכויות אלה מגיעות להם. מסיבה זו בדיוק משתלם לחברות התעופה לא לעדכן לאחר ביטול טיסות את הנוסעים בדבר ההטבות המגיעות להם, משום שהטבות אלה שוות הרבה מאוד כסף, וחברות התעופה מוכנות לקחת את הסיכון שרק חלק קטן מהנוסעים יגישו נגדן תביעות בפועל, ולרוב יוגשו נגדן כתבי תביעה במסגרת תביעות קטנות.

לא ניתן לתבוע במסגרת תביעה ייצוגית פיצוי ללא הוכחת נזק

חוק שירותי תעופה קובע כי לאחר ביטול טיסות או עיכוב משמעותי בטיסות (העולה על שמונה שעות) הנוסעים זכאים לקבל פיצוי כספי ללא הוכחת נזק, המשתנה בהתאם למרחק הטיסה.

סעיף 11 לחוק זה מוסיף וקובע שלאחר ביטול טיסות ואי מתן ההטבות הקבועות בחוק כל נוסע רשאי לדרוש פיצוי כספי ללא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 10,350 ש"ח (סכום זה מתעדכן מעט מדי שנה).

את כל הסכומים האלה לא ניתן לדרוש במסגרת תביעה ייצוגית גם אם ניתן להוכיח שלאחר ביטול טיסות חברות התעופה אינן משלמות סכומים אלה לכל לקוחותיהן.

עניין זה קבוע בסעיף 20(ה) לחוק תובענות ייצוגיות, אשר קובע כך:

(ה) בית המשפט לא יפסוק בתובענה ייצוגית פיצויים לדוגמה, וכן לא יפסוק פיצויים בלא הוכחת נזק, למעט בתביעה כמפורט בפרט 9 בתוספת השניה, ואולם אין באמור כדי למנוע פסיקת פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

עורך דין אדי בליטשטיין

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב