רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

הסתלקות מתביעה ייצוגית – באילו מקרים בית המשפט לא יאשר אותה?

הסתלקות מתביעה ייצוגית

במאמר קודם סקרתי את ההבדלים בין הסתלקות מתביעה ייצוגית לבין הסדר פשרה במסגרת תביעה ייצוגית. מדובר בשני הליכים משפטיים שונים, בעלי פרוצדורה שונה ומשמעויות שונות (כך לדוגמה; במסגרת הסדר פשרה בתביעה ייצוגית, לרוב, חברי הקבוצה בשמה נוהלה תביעה ייצוגית, התובע הייצוגי ובא כוחו, יזכו לגמול כספי משמעותי, בעוד שבהסתלקות התשלום הכספי זניח, ולעיתים ללא תשלום כספי כלל).

הסתלקות מתביעה ייצוגית היא למעשה הודעה מטעם התובע הייצוגי כי הוא אינו מעוניין להמשיך ולנהל את ההליך המשפטי. הסיבות לכך עשויות להיות מגוונות אך לרוב הודעת ההסתלקות מגיעה לאחר שהנתבעת נגדה הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית, מגישה את תגובתה לבקשה. במקרים רבים לאחר הגשת תגובת המשיבה, התובע הייצוגי מבין שבפועל סיכויי הצלחת ההליך אינם גבוהים, ומשכך הוא מעוניין שבית המשפט יאשר הסתלקות מתביעה ייצוגית, במטרה להימנע מתשלום הוצאות משפט גבוהות במידה וההליך יתנהל מתחילתו ועד סופו וידחה.

סיבה נוספת אפשרית לאישור הסתלקות מתביעה ייצוגית היא קושי ראייתי בהוכחת טענות התובע הייצוגי, למרות שהושג שינוי התנהגות לאחר הגשת תביעה ייצוגית. לדוגמה; חברה איננה מפרסמת על אריזות מוצרי מזון את כל הרכיבים הרלוונטיים. בעקבות הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית היא מתקנת את המחדל, אך התובע הייצוגי מתקשה להוכיח שהמחדל גרם בפועל לנזק כלשהו לקבוצת הנפגעים.

בניגוד להליכים אזרחיים אחרים, הסתלקות מתביעה ייצוגית לא תאפשר לאותו תובע ייצוגי להגיש תביעה ייצוגית נוספת נגד אותה נתבעת, באותו עניין. חסם זה לא יעמוד בפני כל אדם אחר. על מנת להימנע מטעויות בנושא זה, צרו קשר עם עורך דין תביעות ייצוגיות מיומן בלבד.

עמדת בית המשפט בעניין הסתלקות מתוגמלת ללא תועלת לקבוצה

בתאריך 19.5.2016 ניתנה החלטה בת"צ 20072-08-15 יוסף חיים דרדיגר נ' י. אליהו ובניו יזמות וקבלני בניין בע"מ. בתיק זה הוגשה בקשה לאישור הסתלקות מתביעה ייצוגית אשר עיקריה הם תשלום גמול נדיב לתובע הייצוגי ובא כוחו, ללא תועלת ממשית לחברי הקבוצה. בית המשפט פסל בקשת הסתלקות זו מטעמים רבים שכדאי להכירם:

הצדדים, העותרים לאישור הסכם שבו גמול נדיב ושכר טרחה נדיב לצידו, טוענים כי בבקשת ההסתלקות מתקיימות הנסיבות של הסדרה עתידית לתועלת הציבור. לטענתם, ההסדר המוצע כולל הסדרה עתידית מפורטת ביחס לחוזי מכר עתידיים. ברם, עיון מקרוב מגלה כי ההסדר העתידי אינו אלא התחייבות של המשיבים לפעול בהתאם להוראות הדין הקבועות בסעיף 6(ג) לחוק מכר (דירות) ובתקנות המכר (דירות) (הגבלת גובה הוצאות משפטיות), תשע"ד– 2014 (להלן: "תקנות המכר"). התחייבות זו, לקיים את הוראות הדין, לא נבעה עקב הגשת בקשת האישור אלא היא תוצאת תיקון הוראות הדין, אשר על פיו כבר שונתה התנהלות המשיבים עוד קודם להגשת בקשת האישור.

מהאמור עולה כי לשיטת המבקש ובא כוחו בידם עילת תביעה ראויה ועל כן נראה כי לא מתקיים בענייננו אף הטעם הראשון להסתלקות – היות התביעה תביעה שלא ראוי לבררה.

מכאן כי בקשת ההסתלקות מוגשת שלא מטעמים ענייניים, המלווים כרגיל בקשות מסוג זהבנסיבות אלה, מתעורר החשש, שמא תכלית בקשת ההסתלקות היא אך ורק קבלת הפיצוי בגין התביעה האישית לרבות יתרת הגמול ושכר הטרחה בגין הבקשה. בנסיבות אלה, ספק אם ראוי לאשר את הבקשה כשלעצמה, ויצויין כי אף עולה חשש בנסיבות העניין לגבי היותו של המבקש – התובע הייצוגי, מייצג הולם.

הסכמת הצדדים שבסעיף 33 לבקשת ההסתלקות, לפיה אם תובע ייצוגי אחר יגיש תביעה דומה, יהא רשאי המבקש להחזיר את הכספים שקיבל, ותחת זאת להגיש בקשה חדשה, וזו תוכר כראשונה בתור אל מול תובענה ייצוגית דומה או זהה אחרת, בהתאם לסעיף 7 לחוק התובענות הייצוגיות, אינה מתאימה כלל לכל אלה. הצדדים למעשה מבקשים להודיע על הסתלקות מותנית, אשר לא תחיל על אף אחד מהם מעשה בית דין אף ביחסים שביניהם, ואשר מתערבת באפשרות מימוש זכויות תביעה דומות על ידי תובעים ייצוגיים חליפיים, בדרך של העדפה פסולה.

העדפה פסולה זו, אשר רחבה אף יותר מאשר עילות התביעה שנדרשו במסגרת בקשת האישור עצמה, אף אינה מתיישבת עם הסדר הרישום שקבע המחוקק בחוק תובענות ייצוגיות, שנועד לאפשר לתובעים ייצוגים פוטנציאליים לכלכל את צעדיהם מראש ואף לחסוך זמן והוצאות מיותרות (ע"א 5503/11 דבח נ' דינרי (פורסם בנבו, 18.1.2012)).

על כן, מצאתי כי אין לאשר את בקשת ההסתלקות שלפניי, שטעמיה אינם מתאימים לטעמי ההסתלקות המקובלים, ואף אינם מתיישבים עם הרציונאל שבבסיס הליך התובענה הייצוגית, שעניינה קידום התועלת הציבורית על ידי מייצגים ראויים.

כידוע, "החוק מותיר פתח לפסוק גמול לתובע גם אם לא זכה בתובענה, בהתקיים הצדקה מיוחדת לכך, אין מקום לפסוק גמול לתובע מייצג או שכר טרחה לבא כוחו כאשר התביעה שהוגשה אינה ראויה, וכאשר אין לקבוצה או לציבור ענין לעודדה" (עע"ם 2395/07 אכדיה סופטוור סיסטמס בע"מ נ' מדינת ישראל – מנהל המכס ומס בולים (פורסם בנבו, 27.12.2010).

ואחרון. במהלך הדיון הפניתי את תשומת לב הצדדים לסוגיית שיקול הדעת של בית המשפט בדבר פסיקת גמול ושכר טרחה, וזאת נוכח הסכמתם בסעיף 37 להסדר הקובע בזו הלשון:

"היה ולא תתקבל בקשה זו במלואה, הצדדים עותרים לכך, כי התיק יוחזר למסלול הדיונים הרגיל, כאשר כל צד שומר על מלוא טענותיו ואלה לא יתערערו או ייפגמו בשל האמור בבקשה זו"

הצדדים לא חזרו בהם מהסכמה זו. כך שלמעשה, בקשת ההסתלקות מתנה את ההסתלקות בתשלום גמול ושכר טרחה, באופן שנוגד את הוראת החוק. כפי שקבעה השופטת א' שטמר בת"צ (מחוזימרכז) 14543-05-09 לוי נ' קסטל הפצת כרטיסים (פורסם בנבו, 20.6.2010):

"בסעיף ד' בהודעה נרשם כי "מבוקש לאשר את הסכמת הצדדים כמקשה אחת מבלי לשנות את חיוביהם וזכויותיהם ההדדיות זה כלפי זה" (ההדגשה שלי – א"ש).

במקום שבהסתלקות בלבד עסקינן, והחיוב היחיד שנתחייבה בו המשיבה כלפי המבקש הוא תשלום גמולו ושכר טרחת בא כוחו כוונת הדברים כנראה להודיע כי ההסכם מותנה בהסכמת בית המשפט להמלצת הצדדים בדבר תשלומים אלו.

בקשה כזו מנוגדת לרוחו של חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006, שלפיו אף בהסדר פשרה לא תהווה הצעת הצדדים לגמול ולשכר טרחה אלא המלצה בלבד (סעיף 18(ז)(2) בחוק), כאשר מראש הנחת העבודה היתה שהמלצה זו לא תהווה חלק מהסדר הפשרה.

לא כל שכן בסעיף 16 בחוק, שענינו הסתלקות מתובענה ייצוגית, שאין בו התיחסות לשאלת הגמול ושכר הטרחה, כנראה משום שנקודת המוצא היתה שהסתלקות תהא בלא תמורה.

מובן שאין לקבל תנאי מעין זה שניסו הצדדים להציב, כי הסדר ההסתלקות יאושר על קרבו ועל כרעיו."

מכאן, שגם מטעם זה לא ניתן לאשר את בקשת ההסתלקות.

 

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

עורך דין אדי בליטשטיין

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב