חוק ערבות  

  RSS
 אלי
(@אלי)
אורח
נפתר

דרשים ממני לשלם ערבות שחתמתי,נתתי שיקים מראש ,האם לפי החוק צריך להודיע לי שלושה חודשים לפני שמתחיל הגביה של הערבות
או שאפשר להוציא את השיקים מידי ?

צטט
פורסם : 16/06/2019 22:58

שלום,

לפני שאתה ממהר לשלם קרא בעיון את סעיפים 6, 8, 21(ב), 22-23 לחוק הערבות, משום שייתכן שאתה פטור מתשלום הערבות.

סעיף 26 לחוק הערבות רלוונטי לשאלתך:

(א)       לא קיים החייב את חיובו, יודיע על כך הנושה לערב יחיד תוך 90 ימים מיום שהיה על החייב לקיים את החיוב; לא הודיע כאמור, יופטר הערב כדי הנזק שנגרם לו בשל כך.

(ב)   בהודעה כאמור בסעיף קטן (א), יפרט הנושה את תוכן הוראות סעיף קטן (ד)(2) ו-(3) ואת תוכנן של הוראות סעיפים 27 ו-29.

(ג)   שר המשפטים רשאי, בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל, לקבוע סוג וסכום של חיובים שלגביהם פטור הנושה מלהודיע לערב על אי-קיום החיוב כאמור בסעיף קטן (א).

(ד)   (1)    ביקש נושה להעמיד לפרעון מוקדם הלוואה לפרעון בתשלומים, בשל איחור בפרעון, יודיע על כך לערב יחיד לפחות 15 ימים מראש; לא הודיע הנושה כאמור, לא יהיה הערב היחיד חייב בפרעון המוקדם;

(2)    הודיע הערב היחיד על רצונו לפרוע את ההלוואה בתשלומים, רשאי הוא לפרוע את ההלוואה בהתאם לתנאי ההלוואה ולתנאי פריסת התשלומים כפי שנקבעו בחוזה שבין הנושה לחייב, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו כערב מוגן;

(3)    לא הודיע הערב היחיד על רצונו לפרוע את ההלוואה כאמור בפסקה (2) תוך 15 ימים מיום שקיבל את ההודעה של הנושה כאמור בפסקה (1), יהיה הנושה רשאי להעמיד את ההלוואה לפרעון מוקדם.

(ה)  הודעה של נושה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ד)(1) תישלח בדואר רשום לפי המען שמסר הערב לנושה; דרך מסירת הודעה של ערב יחיד לפי סעיף קטן (ד)(2) תיקבע בתקנות.

שים לב שמלבד הודעה על אי תשלום החוב על ידי החייב אתה זכאי מכוח סעיף 26(ד)(2) להכנס בנעלי החייב ולקיים את החוזה במקום החייב (במקרים מסויימים זה יכול להיות עדיף מאשר לפרוע את הערבות).

90 הימים בסעיף 26(א) מתייחסים למתן תקופת ההודעה ולא להמתנה עד לתשלום.

הגבצטט
פורסם : 17/06/2019 10:42

השאירו תגובה


 
Preview 0 Revisions Saved
Share:
ציון ממוצע

הזינו את כתובת המייל שלכם והצטרפו שמקבלים מאיתנו ללא תשלום עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים במייל

ניתן לבצע הסרה מרשימת התפוצה בכל עת. אנחנו לא שולחים פרסומות או דואר זבל – רק מידע משפטי עדכני וחשוב

כניסה או רישום בבקשה