ביטול כרטיס טיסה – חברות התעופה רשאיות לגבות דמי ביטול

ביטול כרטיס טיסה

סוגיית ביטול כרטיס טיסה לאחר רכישתו ותשלום דמי ביטול הוכרעה עוד בשנת 2014 על ידי בית המשפט העליון. בתאריך 12.9.2017 ניתן פסק דין נוסף בסוגיה זו על ידי הרכב מורחב (דנ"א 5783/14 עו"ד ליאור צמח נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ), המעיד על החשיבות שייחסו שופטי בית המשפט העליון לסוגיית רכישת וביטול כרטיסי טיסה.

במקרה זה נבחן מהו גובה דמי הביטול שיש לאפשר לחברות התעופה לגבות בעת ביטול כרטיס טיסה. כידוע, חוק הגנת הצרכן מתייחס לדמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. כאשר מדובר בפעולת ביטול כרטיס טיסה אחד נראה שאין כל קושי. הקושי התעורר כאשר לקוח ביקש לבטל עסקה המתייחסת לשני כרטיסי טיסה.

הלקוח טען במסגרת תביעה ייצוגית שיש לגבות דמי ביטול בגין עסקה אחת, גם אם העסקה כוללת מספר כרטיסי טיסה. מנגד, חברת אל על טענה שיש לגבות דמי ביטול בהתאם למספר הכרטיסים שנרכשו באותה עסקה (לדוגמה; אם נרכשו 5 כרטיסים בשווי 2500 ש"ח כל אחד, לשיטת אל על יש לגבות דמי ביטול כרטיס טיסה בסך 100 ש"ח עבור כל אחד מהכרטיסים שנרכשו).

סוגיית ביטול כרטיס טיסה – לפי ראות עיניו של בית המשפט העליון

במסגרת פסק הדין בוצע ניתוח משפטי לעסקאות שמבוצעות דרך האינטרנט, ובפרט לעסקאות הרלוונטיות לרכישת כרטיסי טיסה. לשיטת בית המשפט העליון, רוכשי כרטיסי הטיסה נהנים מהגנות רבות, אשר חלקן ניתנות להם מכוח חוק שירותי תעופה (הידוע גם בתור חוק טיבי) או אמנות בינלאומיות. מסיבה זו הוחלט כי יש לבצע התאמות אשר יהיו ייחודיות אך ורק לתחום זה:

ייחודיות זו הנביעה במדינות רבות התייחסות ייחודית גם לצרכן שירותי התעופה עצמו. כך, צרכן שירותי התעופה זוכה להגנות נרחבות שאינן מוקנות לצרכנים אחרים – כגון הגנות במקרים של איחורים או ביטולים של טיסות. ייחודיות צרכנות שירותי התעופה משפיעה גם על אפשרות ביטול עסקה צרכנית לשירותי תעופה וגם על דמי הביטול שניתן לגבות מהצרכן בגין ביטול זה.

מייחודית זו עולה, כי יש להבחין בין ביטולה של עסקה צרכנית לשירותי תעופה לביטולה של עסקה צרכנית כללית. הבחנה זו באה לידי ביטוי בכך שביטולה של עסקה לשירותי תעופה משמעו ביטולו של כרטיס הטיסה האישי של צרכן שירותי התעופה.

לשיטת בית המשפט העליון ביטול כרטיס טיסה לא רלוונטי בהכרח לרוכש הכרטיס (או הכרטיסים) אלא לאדם שאמור להנות מהכרטיס. בסופו של דבר בית המשפט העליון אימץ את פרשנותה של אל על וקבע שאם מזמין כרטיסי הטיסה מבקש לבטלם, חברת התעופה זכאית לגבות דמי ביטול בתאם למספר כרטיסי הטיסה שנרכשו בפועל:

אודה ולא אכחד, כי יתכנו עסקאות צרכניות נוספות אשר בהן הקשר שבין הצרכן לעוסק הוא קשר אישי הנובע מייעוד השירות לשמו של אדם מסוים; כמו למשל, ומבלי לקבוע מסמרות בעניין, עסקאות צרכניות שעניינן כרטיס אישי במושב ספציפי בקרון רכבת ייחודי. ואולם, סבורני כי אין מקום לגזור דין שווה לביטולה של עסקה צרכנית לשירותי תעופה ולביטולן של שאר העסקאות הצרכניות שבהן קיים קשר אישי על בסיס שמי בין הצרכן לבין העוסק.

כזכור, לצרכנות שירותי התעופה מאפיינים נוספים, בנוסף למאפיין האישי, המנביעים את המסקנה בדבר חישוב דמי הביטול עבור כל כרטיס בנפרד.

מאפיין מרכזי הוא ייחודיותו של צרכן שירותי התעופה מהצרכן הכללי – ייחוד אשר הוכר, כאמור, גם על ידי המחוקק הישראלי, בנוסף להכרתו בהוראות החוק הנוגעות לתחום צרכנות שירותי התעופה במשפט המשווה. לפיכך, ומשעניינו של דיון נוסף זה הוא ביטולה של עסקה צרכנית לשירותי תעופה – לשיטתי אין מקום לקביעת מסקנה חד משמעית בנוגע לביטולן של עסקאות צרכניות אחרות בעלות מאפיינים אישיים.

82. סיכומם של דברים, מחזקת ההתאמה הפרשנית ומהחזקה בדבר שאיפת המחוקק להרמוניה חקיקתית, מצאתי כי צרכן שירותי התעופה הוא ייחודי ביחס לצרכן הרגיל; כי כרטיס הטיסה מבטא את העסקה שבין צרכן שירותי התעופה למפעילת שירותי התעופה; וכי כרטיס הטיסה מהווה קשר אישי. עוד מצאתי כי יש להחיל את ההגנות הצרכניות השונות – בגדרן ביטול העסקה ודמי הביטול הכרוכים בה – באופן ייחודי עבור צרכן שירותי תעופה.

על יסוד האמור, הגעתי לכלל מסקנה כי ביטולה של עסקה צרכנית לשירותי תעופה משמעו ביטול של כרטיס טיסה אישי המהווה עסקה לשירותי תעופה, ומשכך ניתן לגבות דמי ביטול בגין כל כרטיס בנפרד.

83. לפני סיום הדיון הפרשני אציין, כי ההבחנה בין צרכן שירותי התעופה לצרכן הכללי בעניין דמי ביטול של עסקת מכר מרחוק כוחה יפה גם לאור המאפיינים הצרכניים הייחודיים של רכישה מרחוק של כרטיס טיסה, לעומת רכישה מרחוק של מוצרים צרכניים אחרים (וראו: סיני דויטש, הגנת הצרכן, עמ' 186; אורנה דויטש, מעמד הצרכן, עמ' 523-522). בין מאפיינים אלה, בולטים פערי המידע הקטנים באופן יחסי לאור חובות הגילוי הנרחבות הקיימות בהסדרת צרכנות שירות התעופה.

חובות אלו מחייבות גילוי של נתונים מרכזיים כגון שעת הטיסה, היעדים, המחיר הסופי, סוג המטוס, טיב השירות בטיסה וכדומה. יתרה מזאת, ריבוי השלבים והפרטים שעל הצרכן לספק על מנת להשלים את העסקה, מאריכים את הליך הרכישה, עובדה המהווה סוג של cooling off מסוים כבר במהלך הרכישה.

בנוסף, עסקאות אלו נעשות על פי רוב עת הצרכן נמצא בביתו ופונה מיוזמתו לחברת התעופה – כך שמתאיין חלק מרכיב ההפתעה והלחץ של העוסק. כל אלה מנביעים כי יש מקום להגנה צרכנית מצומצמת יותר בביטול עסקה לרכישת שירות תעופה יכולה להיות מצומצמת מאשר בביטולן של עסקאות צרכניות אחרות.

לדברים אלה נפקות גם בנוגע לאיזון שבין שני סוגי ההגנות הצרכניות שציינתי – ההגנה על הצרכן הפרטי וההגנה על מכלול ציבור הצרכנים – בעניינם של צרכני שירותי התעופה. משמצאתי כי יש מקום לצמצם את ההגנה הצרכנית הפרטנית על צרכן שירותי התעופה, הרי שצמצום זה נעשה על מנת להגן על ציבור צרכני שירותי התעופה כמכלול, זאת על ידי יצירה של שוק צרכני יעיל ומשגשג והימנעות מפגיעה יתרה בעוסקים בשוק זה.

על יסוד ההצדקות לצמצומה של ההגנה על הצרכן הפרטי בעסקה צרכנית לשירותי תעופה, סבורני כי יש מקום לבכר את שיקולי הגנת ציבור הצרכנים כמכלול במסגרת חישוב דמי ביטול בגין עסקה מסוג זה. משיש הצדקה לבכר את אלה האחרונים – מוצדקת גם אפשרות גביית דמי ביטול גבוהים יותר בביטולה של עסקה צרכנית לשירותי תעופה.

סיכום ביניים: פרשנות זכות הביטול ודמי הביטול

84. את דרך פרשנות ההוראה בדבר זכות הביטול הצרכנית ודמי הביטול הכרוכים בה, התחלתי בלשון סעיף 14ה(ב) לחוק הגנת הצרכן. מצאתי כי לא ניתן לדלות משמעות אחת מלשון הסעיף נוכח אי-אחידות מושגית, וכי הפיתרון לסוגיה שלפנינו אינו נמצא בגבולות לשון החוק.

על יסוד ניתוח התכלית הסובייקטיבית והאובייקטיבית של זכות הביטול ודמי הביטול הכרוכים בה, מצאתי כי התכליות של זכות הביטול הצרכנית שלצדה דמי ביטול קשיחים הן: הגנה על הצרכן מפני לחצים שמפעיל עליו העוסק על ידי יצירה של איזון שוויוני יותר של הכוח בין העוסק לצרכן בעסקאות צרכניות; שימור שוק צרכני יעיל בו עסקאות צרכניות רבות וביטחון לצרכנים; יצירת כלל צרכני פשוט ליישום בעל וודאות גבוהה; מניעת ניצול לרעה של זכות הביטול על ידי יצירת סנקציה על הצרכנים; ותכלית נלווית של החזר הוצאות מנהליות של העוסק.

עוד מצאתי, כי בענייננו ישנה נפקות לחזקת ההתאמה הפרשנית ולחזקת השאיפה להרמוניה חקיקתית. על יסוד חזקת ההתאמה הפרשנית, מצאתי כי צרכן שירותי התעופה ייחודי ביחס לצרכן בדיני הצרכנות הכלליים, ייחודיות המתבטאת הן בכך שכרטיס הטיסה מבטא את העסקה הצרכנית בין צרכן שירותי התעופה למפעילת שירותי התעופה; והן בהגנות הצרכניות המוקנות לו ובהן זכות הביטול ודמי הביטול.

אף על בסיס החזקה בדבר שאיפת המחוקק להרמוניה חקיקתית, מצאתי כי צרכן שירותי התעופה הוא ייחודי ביחס לצרכן הכללי, וכי ההגנות הצרכניות חלות על צרכן שירותי התעופה הן מכוח חוק הגנת הצרכן והן מכוח חוק שירותי תעופה. עוד עולה מחזקות אלו כי הקשר שבין צרכן שירותי התעופה לבין מפעילת שירותי התעופה הוא קשר אישי הבא לידי ביטוי בכרטיס הטיסה.

מן המקובץ הסקתי כי יש ליישם באופן ייחודי את ההגנה הצרכנית של ביטול עסקה עבור צרכן שירותי התעופה, וכי ביטול זה הוא ביטולו של כרטיס הטיסה האישי של צרכן שירותי התעופה. על כן, הגעתי לכלל מסקנה כי ניתן לגבות דמי ביטול עבור כל כרטיס טיסה אישי בנפרד.

.

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות מורכבות (אך ורק תביעות מעל 50 אלף ש"ח). למשרדנו ניסיון רב מאוד והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

חייגו עכשיו 03-6427876
המלצות מלקוחות קודמים
עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

יצירת קשר

עורך דין אדי בליטשטיין

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב