רחוב ההגנה 13, ראשון לציון

איך כותבים כתב הגנה לפי תקנות סדר הדין האזרחי החדשות?

עורך דין אדי בליטשטיין

עורך דין אדי בליטשטיין

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות אזרחיות - מסחריות מורכבות. שוקלים להגיש תביעה? צריכים להתגונן מפני תביעה שהוגשה נגדכם? צרו איתנו קשר ונסייע גם לכם.

חייגו עכשיו 03-6427876

צריכים עורך דין כדי לפתור בעיה בנושא זה? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו 03-6427876

במאמר זה אשתדל לפרט בקצרה ובצורה מובנת איך כותבים כתב הגנה לפי תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 (תקנות סדר הדין האזרחי החדשות אשר נכנסו בתוקף החל משנת 2021). בסוף המאמר תופיע גם דוגמה לכתב הגנה אשר נכתב בהתאם לתקנות החדשות.

אם נחוץ לכם ליווי משפטי בעניין כתיבת כתב הגנה אתם מוזמנים ליצור קשר עם עורך דין אזרחי אדי בליטשטיין.

איך כותבים כתב הגנה בתביעות קטנות?

מכיוון שתקנות סדר הדין האזרחי אינן חלות על תביעות קטנות השאלה איך כותבים כתב הגנה לא צריכה כל כך להדאיג אתכם. הליך תביעה קטנה מיועד מלכתחילה לאנשים שאינם משפטנים ולא מצפים מכם להכיר את כל החקיקה או הפסיקה. מה שכן מצפים מכם במסגרת כתב הגנה לתביעה קטנה הוא להתייחס לטענות התובע, להציג את עמדתכם, ולצרף מסמכים רלוונטיים.

אתר משרד המשפטים מפרט מה לכתוב וכיצד להגיש כתב הגנה לתביעה קטנה. כדי להבין איך כותבים כתב הגנה בתביעות קטנות אתם מוזמנים גם להוריד כתב הגנה בתביעה קטנה לדוגמה.

איך כותבים כתב הגנה לבית משפט שלום או בית משפט מחוזי?

על מנת להבין איך כותבים כתב הגנה לבית משפט שלום או מחוזי או מתי מגישים כתב הגנה, חייבים להכיר את תקנות סדר הדין האזרחי. בעניין המועדים להגשת כתב הגנה נקבע בתקנה 9(ב) כך:

כתב הגנה יוגש בתוך שישים ימים ממועד המצאת כתב התביעה לידי הנתבע, ובתביעה שעניינה רשלנות רפואית, יוגש כתב ההגנה בתוך 120 ימים ממועד המצאת כתב התביעה לידי הנתבע; בית המשפט רשאי להאריך את המועדים כאמור אם השתכנע כי קיימים טעמים המצדיקים זאת.

כלומר, בעניינים שאינם רלוונטיים לרשלנות רפואית, כתב הגנה יוגש לבית המשפט תוך 60 ימים ממועד המצאת כתב התביעה לידי הנתבע.

תקנות 9(ג) ו-9(ד) מפרטות לאיזה חלקים יש לחלק את כתב ההגנה ומהו אורך כל חלק (חריגה מהוראות אלה עשויה להוביל לכך שכתב ההגנה לא יתקבל לתיק בית המשפט, ולכן חשוב לדעת איך כותבים כתב הגנה נכון):

(ג) כתב תביעה וכתב הגנה יכללו שלושה חלקים לפי הסדר המפורט להלן:

(1) כותרת;

(2) תמצית הטענות;

(3) פירוט הטענות.

(ד) חלקו השני של כתב הטענות לא יעלה על שני עמודים וחלקו השלישי לא יעלה על תשעה עמודים אם הוגש לבית משפט שלום, ובהתאמה על שלושה ושנים עשר עמודים אם הוגש לבית משפט מחוזי; ואולם בתובענה לסעד כספי בבית משפט מחוזי שסכומה עולה על שניים וחצי מיליון שקלים חדשים ובתובענה לפיצויים בשל נזק גוף ותובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים שהוגשו לבית המשפט המחוזי, חלקו השני של כתב הטענות לא יעלה על חמישה עמודים וחלקו השלישי לא יעלה על עשרים וחמישה עמודים.

כלומר, מבחינה צורנית כתב ההגנה מחולק לשלושה חלקים כאשר החלק השני לא יעלה על שני עמודים והחלק השלישי לא יעלה 9 עמודים אם כתב ההגנה מוגש לבית משפט השלום או 12 עמודים אם כתב ההגנה מוגש לבית המשפט המחוזי (למעט בתביעות הרלוונטיות לנזקי גוף או תביעות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים).

מה כותבים בכל חלק בכתב הגנה?

גם במקרה זה לא צריכים לנחש איך כותבים כתב הגנה משום שתקנות סדר הדין האזרחי מפרטות זאת בתקנות 12-15:

כתב הגנה – כותרת

12. כתב הגנה יכלול בחלקו הראשון את הפרטים האלה בלבד ולפי הסדר המפורט להלן:

(1) הערכאה השיפוטית שאליה הוגש כתב התביעה וכן מספר התיק בבית המשפט;

(2) שם התובע ועורך דינו ופרטיהם כפי שהם מופיעים בכתב התביעה ושמו של הנתבע ומספר זהותו;

(3) שם עורך דינו של הנתבע אם הוא מיוצג, לרבות מספר רישיונו;

(4) מען ופרטי התקשרות של הנתבע ושל עורך דינו;

(5) אם הנתבע הוא פסול דין או קטין, כמשמעותם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – ציון עובדה זו, או תאגיד – ציון עובדה זו ודרך התאגדותו;

(6) (נמחקה)

(7) המועד האחרון להגשת כתב ההגנה לפי תקנה 30.

תמצית הטענות בכתב ההגנה

13. בחלקו השני של כתב ההגנה יפרט בעל הדין את העניינים האלה בלבד ולפי הסדר המפורט להלן:

(1) טענות מקדמיות;

(2) תמצית טענות ההגנה שיפורטו לפי סדר עילות התביעה;

(3) טיעונים לעניין הסעד המבוקש.

חלקו השלישי של כתב הטענות

14. (א) חלקו השלישי של כתב הטענות יכלול את פירוט העובדות המשמשות יסוד לכתב הטענות וכל מידע נוסף, שתכליתו לסייע בהבהרת המחלוקת ובמיקוד הפלוגתות שבין בעלי הדין.

(ב) הנתבע ייחשב מודה בכל העובדות הכלולות בכתב התביעה, זולת אלה שהכחיש באופן מפורש ומפורט בחלקו השלישי של כתב ההגנה, ואולם לעניין שיעור דמי נזק יראו אותו כשנוי במחלוקת זולת אם הנתבע הודה בו במפורש.

נספחים לכתבי הטענות

15. (א) לכתב טענות יצורפו מסמכים אלה בלבד והם יהיו נספחי כתב הטענות:

(1) העתק של מסמך מהותי וכל כתב אחר המשמש ביסוד הנטען בכתב הטענות; אם המסמך אינו ברשותו, יצוין בידי מי או היכן הוא מצוי, למיטב ידיעת בעל הדין;

(2) חוות דעת של מומחה רפואי שבכוונת בעל הדין להסתמך עליה במהלך המשפט.

(3) בתובענה לפיצויים בשל נזק גוף יצרף התובע לכתב התביעה כתב ויתור על סודיות רפואית, ערוך לפי נוסח טופס 1 שבתוספת הראשונה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי בעל דין לצרף לכתב טענות חוות דעת של מומחה שאינו בעניין של רפואה.

אני מקווה שבשלב זה ברור לכם יותר איך כותבים כתב הגנה לבית משפט שלום או בית משפט מחוזי. כמובטח הנה דוגמה לכתב הגנה לבית משפט שלום.

אם יש לכם שאלות נוספות בעניין איך כותבים כתב הגנה ואתם צריכים ליווי משפטי, צרו קשר עכשיו עם עורך דין תביעות אדי בליטשטיין.

שאלות נפוצות בעניין איך כותבים כתב הגנה

 • איך כותבים כתב הגנה בצורה הטובה ביותר?

  אין דרך אחת לכתוב כתב הגנה והכל תלוי בנסיבות של המקרה. על מנת למנוע טעויות "טכניות" חשוב להקפיד על כתיבת כתב הגנה בהתאם להוראות תקנות סדר דין האזרחי, תשע"ט – 2018.

 • איך כותבים כתב הגנה בתביעות קטנות והאם זה שונה מתביעה אחרת?

  מכיוון שבתביעות קטנות מעורבים, בדרך כלל, אנשים שאינם משפטנים אין חובה לכתוב כתב הגנה בהתאם להוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018, וניתן לכתוב כתב הגנה בהתאם למה שידוע לנתבע. אין חובה להקפיד על כללים כלשהם אך חשוב לציין את העובדות החשובות למקרה ולצרף מסמכים או הקלטות (ככל שיש) לכתב ההגנה, ככל שאלה רלוונטיים.

 • איך כותבים כתב הגנה מתוקן?

  קורה שהנתבע מעוניין לתקן את כתב ההגנה שלו מסיבות שונות, ולכן לפני ששואלים איך כותבים כתב הגנה מתוקן צריכים להבין שצריכים לפנות לבית המשפט בבקשה מפורטת המסבירה מדוע אתם רוצים לתקן את כתב הגנה, מה בדיוק אתם רוצים להוסיף/לתקן, כיצד התיקון יסייע בבירור המחלוקת בין הצדדים, וכיצד הוא יפשט אותה.
  אם בית המשפט יאשר את הבקשה אז ניתן לבחון את השאלה איך כותבים כתב הגנה מתוקן. כמובן שבנסיבות אלה חשוב לציין בכתב ההגנה המתוקן את העובדות הנוספות, להתייחס לטיעונים משפטיים רלוונטיים, להוסיף את המסמכים שלא צירפתם וכו'.

 • כמה גובה עורך דין כדי להכין כתב הגנה?

  אין מחירון אחיד. כל מקרה נבחן לגופו של עניין והמחיר נקבע בהתאם למורכבות המקרה. בדרך כלל מדובר בסדר גודל שנע בין 5000-10,000 ש"ח בתוספת מע"מ, אך כמובן שיש מקרים יוצאי דופן והעלות יכולה להיות גבוהה יותר.

.

צריכים עורך דין כדי לפתור בעיה בנושא זה? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או חייגו 03-6427876

שיתוף ב facebook
שיתוף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
שיתוף בטוויטר
שיתוף ב whatsapp
שליחה בוואטסאפ
שיתוף ב telegram
שליחה בטלגרם
שיתוף ב linkedin
שיתוף בלינקדין
שיתוף ב email
שליחה בדוא"ל
המלצות מלקוחות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

1 + thirteen =

יצירת קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

עורך דין אדי בליטשטיין

עורך דין אדי בליטשטיין

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות אזרחיות - מסחריות מורכבות. שוקלים להגיש תביעה? צריכים להתגונן מפני תביעה שהוגשה נגדכם? צרו איתנו קשר ונסייע גם לכם.

חייגו עכשיו 03-6427876

או השאירו פרטים ונחזור אליכם

ליצירת קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין חייגו עכשיו 03-6427876

מעוניינים שעורך דין אדי בליטשטיין יחזור אליכם בנושא זה? השאירו פרטים ליצירת קשר

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב