רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

ביטול פסק דין בהעדר הגנה – איזו בקשה מגישים ומה טוענים?

ביטול פסק דין בהעדר הגנה

ביטול פסק דין בהעדר הגנה נדרש כאשר הנתבע לא הגיש כתב הגנה. כאשר נתבע לא מגיש כתב הגנה התובע זכאי להגיש בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, ולרוב בית המשפט יעתר לבקשה. פסק דין בהעדר הגנה הוא פסק דין לכל דבר והתובע יוכל לפנות ללשכת ההוצאה לפועל במידה והנתבע לא יפעל בהתאם להוראות פסק הדין.

מהן הוראות הדין הרלוונטיות לסוגיית ביטול פסק דין בהעדר הגנה?

לצורך ביטול פסק דין בהעדר הגנה צריכים להכיר את הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018, ובפרט את הוראות תקנות 130 ו-131, אשר קובעות כך:

תקנה 130:

נתבע שלא הגיש כתב הגנה בתוך המועד שנקבע לכך או שכתב ההגנה נמחק, רשאי בית המשפט לדרוש מהתובע הוכחה מספקת של התביעה, כולה או מקצתה, או לתת פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד.

תקנה 131:

נתן בית המשפט החלטה לפי צד אחד והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לבטלה, בתנאים שייראו לו; הוראה זו לא תחול על פנייה לבית המשפט לפי תקנה 33(ד).

שימו לב שתקנה 131 מתייחסת ל"החלטה" ולא פסק דין. מי שאינו בקיא בדקויות עשוי לחשוב שתקנה זו איננה רלוונטית לסוגיית ביטול פסק דין בהעדר הגנה, אך חשוב לעיין גם בסעיף ההגדרות בתקנות סדר הדין האזרחי שם תגלו ש"החלטה" מוגדרת כך:

"החלטה" – פסק דין, פסק דין חלקי וכל החלטה אחרת;

התנאים להגשת בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

התנאי הראשון הוא כמובן שפסק הדין ניתן בהעדר הגנה (לא הוגש כתב הגנה). אם הוגש כתב הגנה וניתן פסק דין תצטרכו להגיש ערעור, או במקרים קיצוניים, תביעה לביטול פסק דין עקב תרמית.

התנאי השני להגשת בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה הוא שהנתבע יגיש את בקשתו עד 30 ימים מיום קבלת פסק הדין. אם חלפו יותר מ-30 ימים לאחר קבלת פסק הדין אצל הנתבע, הגשת בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה תסתיים בדחיית הבקשה עקב האיחור.

על מנת להמנע מדחייה סתמית של בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה אשר הוגשה לאחר 30 ימים מיום קבלת פסק הדין אצל הנתבע, צריכים להגיש בקשה למתן ארכה להגשת בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה, בליווי תצהיר, ולהסביר מה הסיבה להגשת הבקשה באיחור.

אופן הגשת בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה יש להגיש בכתב, ואליה יש לצרף תצהיר המאמת את הטענות העובדתיות המפורטות בבקשה. אי צירוף תצהיר עשוי להוביל לדחיית הבקשה, גם אם יש בה טעמים כבדי משקל המצדיקים את ביטולו של פסק הדין שניתן בהעדר הגנה.

בנוסף, בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה חייבת לכלול מסמכים או נתונים שיסייעו להסביר מדוע לא הגשתם את כתב ההגנה במועד. כמו כן, במסגרת הבקשה לביטול פסק דין על הנתבע לפרט גם את רוב או כל טענות ההגנה שלו, על מנת להראות לבית המשפט שיש לו הגנה מוצקה לטענות התובע.

שימו לב שעל פי תקנה 131 בית המשפט "רשאי" להורות על ביטול פסק דין בהעדר הגנה, כלומר לא חייב. הדבר נתון בכל מקרה לשיקול דעתו של בית המשפט שדן בבקשה.

פסיקת בית המשפט בעניין ביטול פסק דין בהעדר הגנה

פסיקת בית המשפט העליון (ע"א 3255/19 טליה פבזנר נ' יונתן שפר, פסק דין מיום 30.5.2021) אשר סוקרת את הוראות הדין בעניין ביטול פסק דין בהעדר הגנה:

…קיימת אפשרות נוספת לבקש ביטול של פסק דין שניתן במעמד צד אחד, בהתאם לקבוע בתקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: התקנות החדשות). במסגרת תקנה זו, ניתנה לבית המשפט סמכות לבטל פסק דין כאמור, "בתנאים שייראו לו", אם הוגשה בקשת ביטול מטעם בעל הדין "שנגדו ניתנה ההחלטה" בתוך 30 ימים למן היום שבו הומצאה לו (ראו, בין רבים: רע"א 6258/19 כהן נ' כהן, [פורסם בנבו] פסקה 7 (3.12.2019)); תקנה זו באה בנעלי תקנה 201 לתקנות הקודמות, אולם לצורך ענייננו כאן, אין לשינוי זה השלכה מהותית. ראו: יששכר רוזן-צבי הרפורמה בסדר הדין האזרחי – מורה נבוכים  475 (התשפ"א-2021)).

הסדר זה, יסודו בכך שפסק דין המטיל חובות על אדם, מבלי שניתן לו יומו בבית המשפט, ובלא שהיתה לו הזדמנות להתגונן מפני התביעה נגדו – הריהו פסק דין פגום (ע"א 64/53 כהן נ' יצחק, פ"ד ח 395, 397 (1954)). על כן, נקבע בפסיקה כי הנטייה תהא להורות על ביטול פסקי דין מעין אלה, ככל שניתן טעם מספיק להעדר ההתגוננות או ההתייצבות, תוך חיוב בעל הדין מבקש הביטול בהוצאות, בהתאם לנסיבות העניין (רע"א 1958/00 נדב נ' סלון מרכזי למכונות כביסה וטלוויזיה בבית אל על, פ"ד נה(5) 43 (2001); רע"א 2158/15 עיסא נ' סרסור, [פורסם בנבו] פסקה 3 (2.6.2015)).

נימוקים אפשריים לקבלת בקשה לביטול פסק דין

ביטול פסק דין בהעדר הגנה יכול להתבצע מהנימוקים הבאים: 1. ביטול מחמת הצדק; 2. ביטול בשיקול דעת דעת בית המשפט. לא משנה מה הנימוק לקבלת בקשה לביטול פסק דין, בית המשפט רשאי לחייב את מגיש הבקשה (האדם שמעוניין לבטל פסק דין בהעדר הגנה) בהוצאות משפט, שלעיתים עשויות להגיע לסכומים משמעותיים מאוד (גם עשרות אלפי שקלים).

פסיקת בית המשפט העליון (רע"א 8570/21 אבועזיז דוד נ' עו"ד ארנון אפרים ז"ל, החלטה מיום 27.12.2021) בעניין נימוקי בית המשפט לצורך קבלת בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה:

הסמכות להורות על ביטול החלטה או פסק דין שניתנו במעמד צד אחד קבועה בתקנה 131 לתקנות שעניינה ביטול החלטות שניתנו במעמד צד אחד ובכלל זה פסק דין שניתן בהעדר הגנה (תקנה 130 לתקנות). בהקשר זה יש להבחין בין שני אפיקים אפשריים. הראשון – ביטול 'מחמת הצדק', השני – ביטול 'בשיקול דעת בית המשפט'.

כאשר ההליך פגום מעיקרו ולא בוצעה המצאה כדין, יבוטל פסק הדין מבלי לייחס משקל לעוצמת טענות ההגנה ולסיכוייה. כאשר אין מחלוקת שבוצעה המצאה כדין, על בית המשפט להידרש לסיבת המחדל ולסיכויי ההצלחה של המבקש בהליך העיקרי (ראו: רע"א 1119/05 גולדסיל בע"מ נ' ביליה רוברט נכסים ובניין בע"מ, פסקה ז(2) [פורסם בנבו] (27.2.2005) (להלן: עניין גולדסיל); וכן אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי כרך א' 920-916 (מהדורה 13, 2020) (להלן: גורן)).

אף לפי האפיק השני לביטול – המבוסס על 'שיקול דעת בית המשפט', לא היה מקום להורות על ביטול פסק הדין. בית המשפט המחוזי קבע מפורשות, כי לא עלה בידי המבקש להצביע על טעם למחדלו, וחמור מכך כי "המבקש נהג בהתעלמות מדעת מההליך השיפוטי". אשר לסיכויי ההגנה נקבע, כי המבקש 'מילא פיו מים' בבקשה לביטול פסק הדין ובתצהיר שצורף לה "אין בו מילה על סיכויי ההגנה וטענותיו לגופו של עניין בתשובה לטענות התובעים". הנה כי כן, גם מן הטעם הזה היה מקום לדחות את הבקשה לביטול פסק הדין.

הסמכות לביטול פסק דין בהעדר הגנה שקבועה, כאמור, בתקנה 131, מקנה לבית המשפט את הכוח להתנות את הביטול בתנאים אותם הוא מוצא לנכון לקבוע. וזו לשון התקנה : "נתן בית המשפט החלטה לפי צד אחד והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לבטלה, בתנאים שייראו לו; הוראה זו לא תחול על פנייה לבית המשפט לפי תקנה 33(ד)" (ההדגשה הוספה – ש' ש'). אשר לשיקול הדעת של בית המשפט בהפעלת סמכות זו, על-פי ההלכה הפסוקה מדובר בשיקול דעת רחב ביותר שניתן להפעילו בהתאם לנסיבות העניין (ראו: ע"א 436/83 לוי נ' דקו, פ"ד מ(4) 589, 605-604 (1986); עניין גולדסיל, בפסקה ח(3) וכן גורן, בעמ' 920).

אשר לטענת המבקש בנוגע למתן פסק דין בהעדר הגנה, על יסוד 'הודעה למתן פסק דין' שהוגשה ביום 24.6.2021, ולא על יסוד בקשה מנומקת למתן פסק דין בצירוף תצהיר – אכן, דרך המלך להגשת בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, היא כפי שמורה לנו תקנה 50 לתקנות – בקשה מנומקת שנתמכת בתצהיר. עם זה, עיון בנוסח ההודעה מעלה, כי זו הוגשה בהמשך לדיון שהתקיים לפני בית המשפט המחוזי ומכל מקום, וזה העיקר – בית המשפט המחוזי בהחלטתו מיום 7.11.2021 הורה, בסופו של יום, על ביטול פסק הדין בהעדר הגנה, בכפוף לתשלום הוצאות לתובעים. משאלו הם פני הדברים, אף אם, כביכול, נפל 'פגם' בהגשת ה'בקשה' למתן פסק הדין בהעדר הגנה, ואיני קובע מסמרות בדבר, ממילא ניתן מזור ל'פגם' הנטען משבוטל פסק הדין.

שאלות נפוצות בעניין ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 • האם ביטול פסק דין בהעדר הגנה אפשרי תמיד?

  לא. ביטול פסק דין בהעדר הגנה כפוף להוראות תקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי. אם לדוגמה בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה הוגשה לאחר 30 ימים מיום קבלת פסק הדין אצל הנתבע, בית המשפט, לרוב, לא יעתר לבקשה.

  שימו לב שבכל מקרה סוגיית ביטול פסק דין בהעדר הגנה נתונה לשיקול דעת בית המשפט והוא רשאי שלא להורות על ביטול פסק הדין גם אם יש טיעונים טובים.

 • מהו גובה שכר הטרחה לצורך הגשת בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה?

  בדרך כלל מינימום 5000 ש"ח בתוספת מע"מ, אך הסכום יכול להיות גם גבוה יותר בצורה משמעותית לאור מורכבות המקרה.

 • מה חשוב לציין במסגרת בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה?

  במסגרת בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה חשוב להסביר מדוע לא הגשתם כתב הגנה במועד (לדוגמה: יתכן שכתב ההגנה לא הומצא לכם כלל), וכן, חשוב מאוד לפרט מהם נימוקי ההגנה שלכם מפני התביעה.
  לא לשכוח לצרף תצהיר ומסמכים רלוונטיים (ככל שקיימים).

 • למי מגישים בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה?

  בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה מגישים לאותו שופט (באותו התיק) שנתן את פסק הדין.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

עורך דין אדי בליטשטיין

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין הפרת חוזה

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין הפרת חוזה – אל תשכחו לעשות התאמות בית משפט לתביעות קטנות                                                ת"ק _____________ב(העיר בה נמצא בית המשפט) בעניין: שם ושם

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין הודעות ספאם

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין הודעות ספאם – תבצעו התאמות בית משפט לתביעות קטנות                                                    ת"ק___________ב(שם העיר בה נמצא בית המשפט) בעניין: שם ושם משפחה של

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב