רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

פסלות שופט – מתי ניתן לדרוש פסילת שופט בהליך אזרחי?

פסלות שופט - פסילת שופט

פסלות שופט זהו מצב שבו השופט אינו ממשיך לדון בתיק, בדרך כלל לבקשת אחד הצדדים. יחד עם זאת שופט יכול לפסול את עצמו מלהמשיך ולדון בתיק. סעיף 77א לחוק בתי המשפט אשר מתייחס לעילות לפסלות קובע כך:

(א)       שופט לא ישב בדין אם מצא, מיזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט.

(א1)     בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), שופט לא ישב בדין בידעו שמתקיים אחד מאלה:

(1)    צד להליך, בא כוחו או עד מרכזי, הוא בן משפחה של השופט או שקיימת ביניהם קרבה ממשית אחרת.

(2)    יש לשופט ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך, בבא כוחו או בעד מרכזי, או שלבן משפחה מדרגה ראשונה של השופט יש ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך או בבא כוחו;

(3)    בטרם התמנה לשופט היה השופט מעורב באותו ענין הנדון בהליך שלפניו כבא כוח, כבורר, כמגשר, כעד, כיועץ מקצועי, כמומחה, או בדרך דומה אחרת;

לענין סעיף קטן זה –

"בן משפחה" – בן זוג, הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח, סב, נכד וכן ילד או בן זוג של כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש משפחה אומנת של השופט או שהשופט היה אפוטרופסו או שימש משפחה אומנת שלו;

"בן משפחה מדרגה ראשונה" – בן זוג, הורה, ילד, אח וכן ילד או בן זוג של כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש משפחה אומנת של השופט או שהשופט היה אפוטרופסו או שימש משפחה אומנת שלו;

"עד מרכזי" – עד שנדרשת הערכת מהימנותו לצורך הכרעה בהליך.

(א2)    על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(א1) שופט רשאי לשבת בדין אם מפאת דחיפות הענין לא ניתן לקיים את ההליך לפני שופט אחר ועלול להיגרם נזק חמור או עיוות דין אם לא ידון בענין.

(א3)     על אף האמור בסעיף קטן (א1)(2), שופט רשאי לשבת בדין אם העברת הענין לכל שופט אחר לא תשנה את עילת הפסלות.

(ב)        נטענה טענת פסלות נגד שופט, יחליט בה אותו שופט לאלתר ולפני שיתן כל החלטה אחרת.

(ג)        החלטת שופט או בית משפט לפי סעיף זה תהיה מנומקת, ורשאי בעל דין לערער עליה לפני בית המשפט העליון; בערעור ידון נשיא בית המשפט העליון, או מותב של שופטי בית המשפט העליון, או שופט אחד, הכל כפי שיקבע הנשיא.

מהוראות סעיף 77א אנו למדים מספר פרטים מהותיים בסוגיית פסלות שופט. ראשית, הגשת בקשה לצורך פסילת שופט לא בהכרח תתקבל (בפועל בקשות מסוג זה מתקבלות במקרים נדירים יחסית), שנית, גם אם יש עילה לדרוש פסלות שופט, השופט רשאי שלא להסכים לה בטענה שהדבר יגרום עיוות דין או נזק חמור אם הוא לא ידון בעניין.

אם הוגשה בקשה הדורשת פסלות שופט – השופט חייב להכריע בה לפני שהוא יכריע בכל בקשה אחרת. אם השופט דחה בקשה הדורשת את פסילתו, ניתן לערער עליה לבית המשפט העליון.

פסלות שופט – רק במקרים של חשש ממשי למשוא פנים

בתאריך 20.6.2021 ניתנה החלטתו של בית המשפט העליון בסוגיית פסילת שופט (ע"א 4202/21 דאבה מינדל בוקשפן נ' עמרם וייספיש). בית המשפט העליון הבהיר באילו מקרים ניתן יהיה לדרוש פסלות שופט. בין היתר נקבע כך:

המבחן לפסילת שופט מלשבת קבוע בסעיף 77א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 ולפיו יש לבחון אם קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים מצד המותב. עיון בפרוטוקול הדיון מיום 22.2.2021 מעלה כי המערערת לא עמדה בנטל להוכחת חשש מעין זה. ראשית יש להדגיש כי רבות מהאמירות שמייחסת המערערת למותב לא תועדו בפרוטוקול הדיון.

חלקים מהדיון אמנם לא תועדו בשל תקלה טכנית, אך מעיון במערכת "נט המשפט" עולה כי הפרוטוקול נסרק כמוצג לתיק ביום 22.2.2021 וכי היה ביכולתם של הצדדים לעיין בו. חרף זאת נמנעה המערערת מלהגיש בקשה לתיקון הפרוטוקול והסתפקה בהגשת בקשה לפסילת המותב. כפי שנפסק בעבר, הליכי פסלות אינם מהווים תחליף לבקשה לתיקון פרוטוקול (ע"א 1751/20 חאג' נ' אגף המכס והמע"מ – היחידה לפשיעה חמורה‏, [פורסם בנבו] פסקה 6 (2.6.2020)), ועל כן אינני רואה מקום להידרש לטענות בעניין התבטאויותיו של המותב אשר לא קיבלו ביטוי בפרוטוקול הדיון מיום 22.2.2021.              

אשר להתבטאויות שאליהן הפנתה המערערת ואשר מתועדות בפרוטוקול: לא שוכנעתי כי אמירות אלו של המותב מעידות על נעילת דעתו או על חשש ממשי למשוא פנים מצדו. בעבר נפסק לא אחת כי אין מניעה שהמותב יתייחס במהלך דיון לחולשות בעמדתו של בעל דין מסוים או יציע לתובע לחזור בו מתביעתו (עע"מ 5381/20 לוין נ' הוועדה הבוחנת למקצוע עריכת דין בישראל, [פורסם בנבו] פסקה 6 (2.9.2020)) – ולא שוכנעתי כי התבטאויותיו של המותב אשר פורטו לעיל, מקימות עילה לפסילתו מלדון בהליך.

להתייעצות בעניין פסלות שופט ניתן ליצור קשר עם עורך דין אזרחי.

          

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

עורך דין אדי בליטשטיין

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין הפרת חוזה

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין הפרת חוזה – אל תשכחו לעשות התאמות בית משפט לתביעות קטנות                                                ת"ק _____________ב(העיר בה נמצא בית המשפט) בעניין: שם ושם

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין הודעות ספאם

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין הודעות ספאם – תבצעו התאמות בית משפט לתביעות קטנות                                                    ת"ק___________ב(שם העיר בה נמצא בית המשפט) בעניין: שם ושם משפחה של

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב