רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

פיצוי כספי בגין הטרדה מינית בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית

פיצוי כספי בגין הטרדה מינית

בניגוד לדעה הרווחת הטרדה מינית איננה רלוונטית אך ורק לנשים וניתן לקבל פיצוי כספי בגין הטרדה מינית הרלוונטית גם לאמירות בעלות אופן מיני. על מנת להתמודד עם הטרדות מיניות חוקק חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח – 1998, הקובע סנקציה כספית משמעותית ביותר אותה ניתן לדרוש מאותו אדם אשר הטריד מינית.

המחוקק רואה בהטרדות מיניות דבר חמור במיוחד ולכן הוא מאפשר להגיש תביעה ולדרוש פיצוי כספי בגין הטרדה מינית מבלי להוכיח נזק, וזאת עד לסכום של 120,000 ש"ח בגין כל הטרדה מינית (שימו למילה "עד" משום שסכום הפיצוי נתון לשיקול דעתו של בית המשפט).

עניין זה קבוע בסעיף 6(ב) לחוק אשר קובע כך:

בית המשפט רשאי לפסוק בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות פיצוי שלא יעלה על סך 120,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק; סכום זה יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה (בסעיף זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי והודעה על הסכום המעודכן תפורסם ברשומות…

למעשה, סכום הפיצוי כיום, בגין כל הטרדה מינית, אף עולה על 120,000 ש"ח, וזאת לנוכח מנגנון ההצמדה למדד הקבוע בחוק למניעת הטרדה מינית, כך שניתן לקבל פיצוי כספי בגין הטרדה מינית בסכומים גבוהים יותר.

סוגיית ההטרדות המיניות רלוונטיות בימינו גם למקומות עבודה וליחסים בין עובד למעביד. בית הדין לעבודה רואה בחומרה רבה ניצול יחסי מרות והטרדות מיניות.

למען הסר ספק, אין כל מניעה לתבוע פיצוי כספי בגין הטרדה מינית שאינו תלוי בנזק ביחד עם פיצוי כספי בגין הנזק שנגרם בפועל (שאותו צריך להוכיח בבית המשפט).

מהי הטרדה מינית ובאילו מקרים ניתן לקבל פיצוי כספי בגין הטרדה מינית?

את הפיצוי הכספי המפורט לעיל ניתן לקבל אך ורק באותם מקרים המפורטים בחוק למניעת הטרדה מינית, ואלה הם המקרים המפורטים בסעיף 3 לחוק:

(א) הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:

(1) סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;

(2) מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין;

(3) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;

(4) התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;

(5) התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;

5א) פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום, ואולם במשפט פלילי או אזרחי לפי פסקה זו תהא זו הגנה טובה למפרסם אם מתקיים אחד מאלה:

(א) הפרסום נעשה בתום לב, בשים לב לנסיבות הפרסום, תוכנו, צורתו, היקפו ומטרתו;

(ב) הפרסום נעשה למטרה כשרה;

(ג) יש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין, ובלבד שאינו כוזב, או שהוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו, והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו;

בפסקה זו, “תצלום, סרט או הקלטה” – לרבות עריכה או שילוב של כל אחד מהם, ובלבד שבנסיבות העניין ניתן לזהות את האדם;

6) הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה שלהלן, בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:

א) לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים – גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין;

ב) למטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארהרפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל; בפסקת משנה זו, “טיפול נפשי” – כהגדרתו בסעיף 347א לחוק העונשין;

(ג) לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות;

ד) לתלמיד בכיתה יב, יג או יד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

ה) לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית, דתית או מקצועית לבוגרים (בחוק זה – מוסד להשכלה לבוגרים), תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

ו) (פקעה);

ז) לאדם – תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיום כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות;

ח) לאדם, מצדו של עובד הציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו – תוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור; בפסקת משנה זו, “עובד הציבור” – כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין;

ט) לאדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן – תוך ניצול יחסי מרות או תלות.

(ב) התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

מה גובה הפיצוי שפוסקים שופטים בפועל בגין הטרדה מינית?

עיון בפסיקות בתי המשפט מהתקופה האחרונה יגלה מקרים בהם שופטים פסקו פיצוי כספי בגין הטרדה מינית בסכומים משמעותיים ביותר.

אם מצליחים להוכיח נזקים משמעותיים שנגרמו בפועל בעקבות הטרדה מינית (פחדים, דכאונות וכו') ניתן להגיע לסכומי פיצוי אף גבוהים יותר.

ס"ע 48596-02-12 פלונית נ' אלמוני (פסק דין מיום 19.9.2019) – נהגת הסעות סבלה מהטרדות מיניות חוזרות ונשנות מהמעסיק שלה. בית הדין פסק לזכותה פיצוי כולל מעל 600,000 ש"ח.

סע"ש 2597-01-15 פלונית נ' אלמוני (פסק דין מיום 27.1.2019) עובדת שעבדה בפיצריה וסבלה מהטרדות מיניות מבעל העסק. בית הדין פסק לזכותה פיצוי כולל בסך 180,000 ש"ח.

ע"ע 9834-05-16 ד"ר דורון זמיר נ' אלמונית (פסק דין מיום 22.8.2018)מזכירה רפואית שסבלה מהטרדות מיניות מטעם הרופא שניהל את המחלקה בה היא עבדה. בית הדין האזורי פסק לזכותה פיצוי כספי בסך 250,000 ש"ח בגין הטרדות מיניות, ובית הדין הארצי, במסגרת הליך ערעור, קבע שהסכום אכן ראוי וצודק.

.
צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

איך אנחנו יכולים לעזור לכם?

עורך דין אדי בליטשטיין

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין הפרת חוזה

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין הפרת חוזה – אל תשכחו לעשות התאמות בית משפט לתביעות קטנות                                                ת"ק _____________ב(העיר בה נמצא בית המשפט) בעניין: שם ושם

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין הודעות ספאם

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין הודעות ספאם – תבצעו התאמות בית משפט לתביעות קטנות                                                    ת"ק___________ב(שם העיר בה נמצא בית המשפט) בעניין: שם ושם משפחה של

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב