ספאם ב-SMS ובמייל הוביל לפיצוי של מיליונים בתביעה ייצוגית

קבלת ספאם ב-SMS ובמייל מובילה להגשת תביעות קטנות רבות, ולרוב לפיצויים כספיים לא משמעותיים.

לעומת זאת, לאחרונה ניתן פסק דין במסגרת תביעה ייצוגית בה בית המשפט פסק לטובת הציבור פיצוי כספי שעשוי להגיע לעשרות מיליוני שקלים (ת"צ 14022-08-16 זיו גלסברג ואח' נ' מידע כנסים בע"מ, פסק דין מיום 10.12.2019).

מדוע ספאם ב-SMS ובמייל מזכה בפיצוי כספי?

סוגיית קבלת ספאם ב-SMS ובמייל (ובאמצעים נוספים) הוסדרה עוד בשנת 2008 באמצעות חוק שידוע לציבור כ"חוק הספאם" (למעשה מדובר בסעיף 30א לחוק התקשורת).

ספאם מוגדר בחוק כ"דבר פרסומת". כל אחד מאלה יחשב לספאם:

1.מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת;

2.מסר המופץ לציבור הרחב שמטרתו בקשת תרומה או תעמולה;

3.מסר שאינו דבר פרסומת כאמור בפסקה (1) או (2), המופץ לציבור הרחב, ונכללת בו הצעה לנמען להתקשר למספר טלפון מסוים לשם קבלת מסר כלשהו; הוראות פסקה זו לא יחולו על מסר כאמור מאת המדינה ומוסדותיה, מסר כאמור שתכליתו העברת מידע ששלח גוף הצלה כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, לשם מילוי תפקידו, או מסר כאמור מאת גוף אחר שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ורשאי השר לקבוע כאמור סוגים שונים של מסרים לגופים שונים שקבע;

כלומר, זכותו של כל מקבל ספאם ב-SMS או במייל (הדרכים הנפוצות ביותר כיום למשלוח ספאם) לדרוש ולקבל פיצוי כספי, היא תולדה של חוק מחייב.

ניתן להגיש תביעת ספאם רק נגד "מפרסם"

מטבע הדברים לא ניתן להגיש תביעת בגין קבלת ספאם ב-SMS או במייל נגד כל אחד. לצורך הדוגמה; אם קיבלתם ספאם ב-SMS לא תוכלו להגיש תביעה נגד חברת הסלולר שלכם.

באופן דומה, אם קיבלתם ספאם במייל לא תוכלו להגיש תביעה נגד ספקית האינטרנט שלכם.

את תביעת הספאם יש להגיש אך ורק נגד "מפרסם", אשר מוגדר בחוק כך:

"מפרסם" – מי ששמו או מענו מופיעים בדבר הפרסומת כמען להתקשרות לשם רכישתו של נושא דבר הפרסומת, מי שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו, ובכלל זה לקדם קבלת תרומות או תעמולה, או מי שמשווק את נושא דבר הפרסומת בעבור אחר; לעניין זה, לא יראו כמפרסם מי שביצע, בעבור אחר, פעולת שיגור של דבר פרסומת כשירות בזק לפי רישיון כללי, רישיון מיוחד או מכוח היתר כללי, שניתנו לפי חוק זה;

כלומר, אם דבר הפרסומת שקיבלתם מעודד אתכם להוציא כספים על ידי רכישת מוצר או שירות, או אם דבר הפרסומת מקדם את מטרותיו של המפרסם, תוכלו להגיש נגדו תביעה בגין קבלת ספאם ולדרוש פיצוי כספי.

ספאם ב-SMS

מה גובה הפיצוי שניתן לקבל בעקבות קבלת ספאם ב-SMS או במייל?

גם עניין זה מוסדר בחוק. סעיף 30א(י) קובע כך:

שוגר דבר פרסומת ביודעין בניגוד להוראות סעיף זה, רשאי בית המשפט לפסוק בשל הפרה זו פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 1,000 שקלים חדשים בשל כל דבר פרסומת שקיבל הנמען בניגוד להוראות סעיף זה;

בגין כל הודעת ספאם ב-SMS או במייל ניתן לדרוש פיצוי כספי עד 1000 ש"ח. שימו לב למילה "עד" – בית המשפט אינו חייב לפסוק לטובתכם את הפיצוי המקסימלי, והדבר נתון לשיקול דעתו.

את הפיצוי ניתן לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות ככל שסכומה המצטבר של התביעה לא עולה על כ-34,000 ש"ח (הסכום מתעדכן מעת לעת וכדאי לבדוק את הסכום המדויק לפני הגשת התביעה).

אפשרות נוספת היא הגשת תביעה ייצוגית מכוח חוק הספאם, כפי שקרה במקרה שיפורט להלן. במקרים אלה גובה הפיצוי לתובע הייצוגי עשוי להגיע למאות אלפי שקלים.

התנאים המרכזיים לקבלת פיצוי כספי בתביעת ספאם

ישנם שני תנאים מרכזים לצורך קבלת פיצוי כספי לאחר קבלת ספאם ב-SMS או במייל:

1. לא נתתם הסכמה לקבלת דבר הפרסומת.

2. אם נתתם בשלב מסוים הסכמה לקבלת דבר הפרסומת, הודעתם בשלב מאוחר יותר שאתם חוזרים בכם מההסכמה.

עניין זה מוסדר בסעיף 30א(ב):

לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען, בכתב, לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת; חיוג לנמען באמצעות מערכת חיוג אוטומטי בלא הסכמת הנמען כאמור ייחשב הפרה של הוראות סעיף זה, גם אם החיוג הופסק בטרם נענתה השיחה ובחיוג של הנמען למספר שממנו בוצע החיוג מושמע לו דבר פרסומת; פנייה חד-פעמית מטעם מפרסם לנמען שהוא בית עסק או לנמען לשם קבלת תרומה או תעמולה, באחת הדרכים האמורות בסעיף קטן זה, המהווה הצעה להסכים לקבל דברי פרסומת מטעמו, לא תיחשב הפרה של הוראות סעיף זה.

ובסעיף 30א(ג)(ד)(1):

הסכים הנמען לקבל דברי פרסומת לפי הוראות סעיף קטן (ב) או לא הודיע על סירובו לקבלם לפי הוראות סעיף קטן (ג), רשאי הוא, בכל עת, להודיע למפרסם על סירובו לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, ולחזור בו מהסכמתו, ככל שניתנה (בסעיף זה – הודעת סירוב); הודעת הסירוב לא תהיה כרוכה בתשלום, למעט עלות משלוח ההודעה; הודעת הסירוב תינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירת הנמען;

תשלום עשרות מיליונים לציבור לאחר משלוח ספאם ב-SMS או במייל

בסיום פסק דין ארוך במיוחד בית המשפט קבע כי על הנתבעת לפצות את הציבור בסכומים משמעותיים במיוחד:

בהתאם לניסיון החיים ולשכל הישר, ובהתחשב בהיקף ההודעות המפירות שנשלחו על ידי הנתבעת, ובהיקף חברי הקבוצה שעומד על מאות אלפים, ועל פי מדיניות שיפוטית השוקדת למגר את תופעת שליחת הודעות הספאם, והרתעה מהפרות אלה, ובשים לב לפיצוי הסטטוטורי שנקבע בחוק (שאינו חלק, אך נותן מימד להשוואה,  אני קובע כי גובה הפיצוי המגיע לחברי הקבוצה בגין כל הודעה שנשלחה אליהם, בניגוד להוראות סעיף 30א(ב), קרי בלי הסכמת הנמען שניתנה מראש ובכתב, הוא 100 ₪ בגין כל הודעת SMS, וכן 50 ₪ בגין כל 10 או חלק מ- 10 הודעות במייל.

אם כל הזכאים לפיצוי יפנו בדרישה, הפיצוי מגיע לכמה עשרות מיליוני שקלים, שכן לפי חשבוני נמענים ללא רשות קיבלו בממוצע 76 הודעות מייל ו- 2 הודעות SMS. אם יפנו כל הזוכרים את קבלת ההודעות המוטרדים מקבלתם, מדובר ב- 66,076 מקבלי הודעות מייל ו- 31,679 מקבלי הודעות SMS.

בנוסף, בית המשפט פסק לטובת שני התובעים הייצוגיים שהחלו את ההליך בעקבות קבלת ספאם ב-SMS ובמייל, גמול מיוחד בגובה 400 אלף ש"ח.

משרד עורכי דין אדי בליטשטיין מייצג תובעים ונתבעים בסוגיות הרלוונטיות למשלוח ספאם, בהליכים אישיים ובמסגרת תביעות ייצוגיות.

.

אם המידע סייע לכם נשמח אם תשתפו אותו

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב telegram
טלגרם
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב email
דואר אלקטרוני
הצטרפות לרשימת תפוצה

רוצים לקבל עדכונים משפטיים בנושא זה ובנושאים משפטיים מעניינים וחשובים נוספים? הזינו כתובת מייל ונשלח לכם

תוכן עניינים למאמר

יצירת קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

הזינו מייל ותקבלו מאיתנו עדכונים משפטיים חשובים ומעניינים

יש לכם שאלה או הערה בעניין המאמר שקראתם? כתבו לנו ונשתדל להתייחס בהקדם

כתיבת תגובה

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אתכם