רחוב ההגנה 13, ראשון לציון

טלפון: 03-6427876

צו מניעה זמני – מהו ובאילו מקרים בית המשפט יאשר אותו?

צריכים עורך דין כדי לפתור בעיה בנושא זה? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מהו צו מניעה זמני?

צו מניעה זמני הוא צו אשר ניתן בתחילתו או במהלכו של ההליך המשפטי לפרק זמן מוגבל. מטרתו של צו מניעה זמני הוא לשמר מצב קיים על מנת שההליך המשפטי לא יתנהל לחינם. בסיומו של ההליך המשפטי צו מניעה זמני יכול להפוך לצו מניעה קבוע, או לחלופין, תוקפו של צו המניעה יכול לפקוע.

צו מניעה זמני קבוע בתקנה 109 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018, אשר קובעת כך:

בית המשפט רשאי להורות למשיב להימנע מלעשות או להימנע מלהוסיף ולעשות, בעצמו או באמצעות מי מטעמו, פעולה כלשהי, אם שוכנע כי קיים חשש סביר שאי-מתן הצו יכביד באופן ממשי על ביצועו הראוי של פסק הדין.

לדוגמה: פלוני מעוניין למכור דירה. אלמוני טוען שהוא למעשה בעליה של הדירה, ויש לו סכסוך בעניין זה עם פלוני. אלמוני יכול לפנות לבית המשפט ולבקש צו מניעה זמני, עוד לפני סיום בירורה של התביעה, אשר יאסור על פלוני למכור את הדירה עד לסיום בירורו של הסכסוך המשפטי ביניהם.

אם אלמוני לא יבקש צו מניעה זמני, פלוני ימכור את הדירה ואז כל ניהול ההליך בין פלוני ואלמוני יתנהל למעשה לחינם, כי בעת סיומו של ההליך יתברר שהדירה נמכרה כבר לצד ג'.

בית המשפט העליון הדגיש בפסיקות רבות שאם מבוקש צו מניעה זמני אשר מטרתו לשנות מצב קיים (ולא לשמר מצב קיים), אז ברוב המקרים הבקשה תדחה. כך לדוגמה נקבע בעמ"מ 7143/15 יובל זמר נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה חוף השרון:

רוב הסעדים הזמניים לסוגיהם השונים, לרבות מהסוג של צו מניעה, מיועדים בעיקר לשמירת המצב הקיים, העלול להשתנות אם לא יינתן הסעד הזמני (אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 908 (מהדורה אחת עשרה, 2013), להלן: גורן סוגיות בסדר דין אזרחי). בענייננו, מתן צו המניעה לו עותר המבקש לא יביא ל"הקפאה" של המצב החוקי שהיה קיים עובר להגשת הערעור. מערכת הנסיבות השוררת כעת בשטח היא שמלאכת בניית המפעל, שהחלה זה מכבר, נמשכת ומתקדמת מכוח היתר שניתן עוד בפברואר 2015. קבלת הבקשה למתן צו מניעה משמעה הקפאה, הלכה למעשה, של ההיתר שניתן להקמת המפעל, ולכן יש לראותה כמעין צו עשה שמשמעותו שינוי של הסטטוס קוו החל כעת.

באופן דומה נקבע על ידי בית המשפט העליון בעניין צו מניעה זמני, כך (רע"א 1379/16 מראון נופי נ' סאמי נופי):

מעבר לכך, על אף שמדובר בצו מניעה, בעניין זה נראה כי זהו סעד זמני שיוביל בהינתנו לשינוי המצב הקיים, שכן הוא ייצור בפועל, ואף אם באופן זמני, הסדר חדש בין בעלי הדין. ידוע כי בית המשפט יעניק סעד זמני שיהיה בו משום שינוי המצב הקיים במקרים חריגים בלבד, וזהו אינו המקרה.

באילו מקרים ינתן צו מניעה זמני?

לצורך קבלת צו מניעה זמני יש לשכנע את בית המשפט שישנו סיכוי לתביעה להתקבל וישנן ראיות מספיקות לכאורה לקיומה של עילת התביעה.

בית המשפט יבחן גם את נחיצות הסעד לצורך השגת המטרה, האם הסעד נדרש לצורך שמירה על מצב קיים, והאם הוא הכרחי עוד בשלב מוקדם של ההליך המשפטי.

כמו כן, בית המשפט יבדוק את מאזן הנוחות (מי מהצדדים עשוי להיפגע יותר אם ינתן או לא ינתן צו מניעה זמני), שיקולים הרלוונטיים לתום לב, והאם ישנו שיהוי בהגשת הבקשה.

לאחרונה התנאים למתן צו מניעה זמני, לרבות ספרות משפטית רלוונטית ופסיקה מחייבת של בית המשפט העליון, סוכמו היטב בהחלטת המפקח על הבתים המשותפים בפתח תקווה (מספר תיק 6/458/2021):

המסגרת הנורמטיבית – צו מניעה זמני

תכליתם של סעדים זמניים מוסברת בתקנה 94 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "התקנות") הקובעת כי "מטרת הסעד הזמני היא להבטיח זכות לכאורה במהלך ההליך המשפטי ואת קיומו התקין והיעיל של ההליך או את ביצועו הראוי של פסק הדין".

בהתאם להוראות התקנות, בבוא הערכאה הדיונית להחליט בדבר מתן סעד זמני, יעמדו מול עיניה השיקולים הבאים: סיכויי התביעה וקיום ראיות מספיקות לכאורה לקיומה של עילת התביעה; נחיצות הסעד הזמני להשגת המטרה ובכלל האמור כי הסעד נדרש לשם שמירה על המצב הקיים וכי הוא הכרחי עוד בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה (תקנה 95(ב) ו – (ג)) ; בחינת מאזן הנוחות ושיקולים שביושר ובכללם תום לב הצדדים, הן לעניין ההליך והן לעניין הבקשה, ולרבות התייחסות קונקרטית לשיהוי (תקנה 95(ד)(3)).

כלומר, בהכרעה בבקשה למתן סעד זמני יש לשקול שלושה שיקולים עיקריים: הראשון, קיומה לכאורה של עילת תביעה, כאשר די בכך שהערכאה הדיונית תשתכנע כי התובענה מעלה לכאורה שאלה רצינית ואיננה בגדר תביעת סרק; השני הוא מאזן הנוחות שבו ייבדק הנזק שעשוי להיגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שייגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני וכן נזק שעלול להיגרם לצד שלישי; השלישי, הוא שיקול שביושר ובצדק (ראו רע"א 645/21 פלונית נ' פלונית, בפסקה 4 (נבו, 21.2.2021); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי עמוד 711 (מהדורה 13, 2020).

יצוין כי התיקונים שנעשו בפרק הסעדים הזמניים במסגרת התקנות, הם ברובם תיקונים נקודתיים ושינויי נוסח בלבד. הסיבה לכך היא שבמסגרת תיקון מספר 6 של התקנות הישנות משנת 2001 תוקן פרק הסעדים הזמניים באופן נרחב. (רע"א 1556/21 מיכאל (מיקי) עירון נ' עו"ד אלרן שפירא בר-אור, בפסקה 13 (נבו, 22.04.2021); יששכר רוזן-צבי, הרפורמה בסדר הדין האזרחי: מורה נבוכים, 24 (2021)),

ומשכך הפסיקה שהתייחסה לתקנות בנוסחן הקודם, עודנה רלבנטית גם לתקנות הקיימות וקובעת, בין היתר, כי בין שני השיקולים הראשונים (עילת תביעה ומאזן הנוחות) מתקיים "מקבילית כוחות", וכך ככל שהערכאה הדיונית תתרשם כי סיכויי המבקש לזכות בתביעתו גבוהים, תפחת הדרישה בדבר מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 343/21 אליהו יפרח נ' רשות מקרקעי ישראל, בפסקה 8 (נבו,  09.05.2021); רע"א 7396/16 גרין נט מחזור וטיפול בפסולת בע"מ נ' עיריית ירושלים (נבו, 22.11.2016); רע"א 8734/13 עבדאללה נ' מדינת ישראל רשות מקרקעי ישראל (נבו, 21.1.2014); רע"א 706/09 קופת חולים מאוחדת נ' המרכז הכירורגי ירושלים (נבו, 10.3.2009)).

עוד נקבע כי גם השיקול השלישי (יושר וצדק) עשוי להכריע את הכף על אף התנאים האחרים (ר' רע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח תעשיות בע"מ (פורסם בנבו, 12.1.2010); רע"א 6685/17 הר של הצלחה וברכה בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (נבו (10.9.2017).

יש להדגיש, כי על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים בנפרד, שאם לא כן, לא יינתן לו הסעד זמני (רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ )נבו, 20.4.2006)).

מתי יש לבקש צו מניעה זמני?

צו מניעה זמני יש לבקש מיד או בסמוך מאוד למועד בו נודע שצו המניעה נחוץ בפועל. אם הבקשה לצו מניעה זמני תוגש בשיהוי בית המשפט יוכל לדחות את הבקשה מטעם זה (הנימוק עשוי להיות שהבקשה למתן צו מניעה זמני נדחית משום שהשיהוי מעיד כי הסעד אינו באמת נחוץ, אחרת בעל הדין היה פונה מיידית לבית המשפט).

.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב linkedin

הזינו כתובת מייל ותקבלו מאיתנו בחינם עדכונים בנושא זה סיכום פסקי דין מדריכים משפטיים

המלצות מלקוחות
עורך דין אדי בליטשטיין

עורך דין אדי בליטשטיין

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות אזרחיות - מסחריות מורכבות. שוקלים להגיש תביעה? צריכים להתגונן מפני תביעה שהוגשה נגדכם? צרו איתנו קשר ונסייע גם לכם.

חייגו עכשיו 03-6427876

מעוניינים שעורך דין אדי בליטשטיין יחזור אליכם בנושא זה? השאירו פרטים ליצירת קשר

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב