עורך דין אדי בליטשטיין

מסירת כתב תביעה – כיצד עושים זאת נכון במסגרת תביעה אזרחית?

מסירת כתב תביעה
מסירת כתב תביעה
5
(30)

מסירת כתב תביעה לנתבע במסגרת תביעה אזרחית זהו שלב חשוב לצורך המשך ניהול התביעה, אשר לעיתים לא זוכה להתייחסות ראויה. חשוב להבין שאי ביצוע מסירת כתב תביעה כדין עשויה לפגוע דווקא בתובע, משום שכל עוד לא מבוצעת מסירה כדין לנתבע, ההליך המשפטי לא יתחיל בפועל.

המשמעות המעשית של כישלון בביצוע מסירת כתב תביעה כדין היא שגם אם הנתבע לא יגיש כתב הגנה במועד, התובע לא יוכל להגיש בקשה לקבלת פסק דין בהעדר הגנה. במצב כזה בית המשפט צפוי לדרוש מהתובע להמציא לבית המשפט אסמכתה על כך שבוצעה מסירה כדין, ואם התובע לא יוכל לעשות זאת, בית המשפט ינחה את התובע לבצע מסירה, לעיתים במסירה אישית (על ידי שליח).

כשל זה מצידו של התובע יוביל בפועל לכך שבירור תביעתו יתארך (וברור שמטרתו של התובע היא לקצר את ההליך ככל הניתן) משום שהמועד להגשת כתב הגנה יקבע בהתאם למועד המסירה של כתב תביעה בהתאם להוראות תקנות סדר הדין האזרחי.

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק מזה למעלה מעשור בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות אזרחיות – מסחריות מורכבות. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

מסירת כתב תביעה כדין – הוראות תקנות סדר הדין האזרחי ("התקנות החדשות")

בעת הגשת תביעה אזרחית או תביעה כספית התובע נדרש להמציא העתק מכתב התביעה למזכירות בית המשפט ולנתבע (אם התביעה עוסקת במספר נתבעים – יש להמציא עותק נפרד מכתב התביעה לכל אחד מהנתבעים, למעט במצב שבו הם מיוצגים על ידי אותו עורך דין).

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין מסביר על מסירת כתב תביעה

מסירת כתב תביעה לבית משפט השלום או בית המשפט המחוזי יש לבצע בהתאם להוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018. תקנות אלה מפרטות מדוע חשוב להמציא את כתב התביעה וכיצד יש לעשות זאת נכון.

תקנה 158 קובעת כך:

158. (א) מטרת ההמצאה היא להביא לידיעת הנמען את תוכנו של מסמך שנדרש שיהיה בידיעתו, ולעניין כתב הטענות הראשון המוגש – גם להחיל על הנתבע את מרות בית המשפט.

(ב) הנמען ייחשב כמי שיודע את תוכנו של מסמך אם הומצא לו לפי תקנות אלה.

כלומר, על פי תקנה זו מסירת כתב תביעה לנתבע לא רק מביאה את המסמך לידיעתו אלא גם מחילה את מרותו של בית המשפט על הנתבע.

הדרכים לביצוע מסירת כתב תביעה

תקנות סדר הדין האזרחי מפרטות באילו דרכים ניתן לבצע מסירת כתב תביעה.

מסירת כתב תביעה באמצעות דואר ישראל

תקנה 161(3) קובעת כך:

(3) המצאה בדואר – המצאה של מסמך בדואר תהיה באמצעות שליחתו בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובת שציין הנמען בכותרת כתב טענותיו או למענו; באין אפשרות להמציא כאמור – לכתובת הידועה לשולח של מגוריו או עסקו של הנמען; יראו את מועד המסירה שצוין באישור המסירה כמועד ההמצאה; מסמך שהומצא למען שהנמען ציין בכותרת כתב טענותיו ולא נדרש, יראוהו כמסמך שהומצא כדין, זולת אם בית המשפט הורה אחרת;

שימו לב – לא מספיק לשלוח העתק מכתב התביעה באמצעות דואר רגיל, אלא זה חייב להיות דואר רשום עם אישור מסירה. לצורך מסירת כתב תביעה יש לשלוח לכתובת מגוריו הנתבע כפי שהיא מעודכנת במשרד הפנים (ניתן לאתר את הכתובת באתר רשות האוכלוסין). אפשרות נוספת היא למסור את כתב התביעה למקום עסקו של הנתבע.

כך נראה אישור מסירה של דואר ישראל:

אישור מסירת כתב תביעה - דואר ישראל
אישור מסירת כתב תביעה – דואר ישראל

מסירת כתב תביעה באופן אישי או באמצעות שליח

עצתי לכל תובע היא לעולם לא לבצע מסירת כתב תביעה באופן אישי (על ידי התובע עצמו או בני משפחתו). תמיד כדאי להסתייע בשירותיו של שליח שיחתום על תצהיר מוסר (תצהיר המפרט את דרכי או מועדי המסירה, לרבות מי קיבל את כתב התביעה בפועל).

תקנה 161(4) קובעת כך:

(4) המצאה במסירה אישית –

(א) ההמצאה תהיה במסירת המסמך לידי הנמען שיידרש לאשר את קבלתו בכתב והיא תיעשה באמצעות עורך דין או אדם שבית המשפט או מנהל בתי המשפט הסמיכו לכך; יראו את המועד שצוין בהודעת אימות המסירה כמועד ההמצאה;

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), יראו מסמך כמסמך שהומצא כדין, אם הוא הונח במקום נראה לעין בסמוך לדלת ביתו או עסקו של הנמען בהתקיים אחד מאלה:

(1) הנמען סירב לקבל את המסמך או סירב לאשר את קבלתו בכתב;

(2) לא נמצא שום אדם שניתן להמציא לו את המסמך לפי תקנות אלה על אף שהשולח פעל בשקידה ראויה וסבירה כדי למסרו.

שימו לב – לא תמיד הנתבע יסכים לקבל את כתב התביעה או לחתום על אישור המסירה. מבחינתכם זאת לא בעיה, משום שתקנה 161(4) קובעת במפורש שניתן להניח את כתב התביעה במקום הנראה לעין (סמוך לדלת ביתו של הנתבע, וכמובן לצלם זאת) במקרה שבו הנתבע מסרב לקבל את כתב התביעה. אם הנתבע מסרב לחתום על אישור המסירה, השליח יצטרך לפרט זאת באישור המסירה ובתצהיר המוסר מטעמו.

כך נראה אישור מסירה תקין:

אישור מסירת כתב תביעה
אישור מסירת כתב תביעה

מסירת כתב תביעה לא יכולה להתבצע בדוא"ל או וואטסאפ (למעט חריגים)

תקנות סדר הדין האזרחי קובעות במפורש שלא ניתן להמציא כתב תביעה באמצעי אלקטרוני. העניין מוסדר במסגרת תקנה 162(1), אשר קובעת כך:

162. המצאה באמצעי אלקטרוני לא תחול במקרים אלה:

(1) אם זה המסמך הראשון המוגש בתיק או כתב תביעה, יומצא לנמען שאינו בית המשפט בדואר או במסירה אישית, זולת אם היתה הסכמה אחרת בכתב של הנמען;

יחד עם זאת, קיימים מקרים בהם מדובר בנתבעים מתוכמים במיוחד אשר מודעים להוראות תקנות סדר הדין האזרחי ומתחמקים בכל דרך אפשרית מהאפשרות למסור להם כתב תביעה. במקרים אלה אפשר לפנות לבית המשפט ולבקש לבצע מסירת כתב תביעה באמצעות דוא"ל או וואטסאפ (תחליף המצאה).

כך לדוגמה נקבע בתא"ק 20708-02-20 שני יעקב בארד נ' אנטולי דרלוק (פסק די מיום 12.8.2020):

תכליתו של תחליף ההמצאה היא להביא לידיעת הנתבע את דבר קיומה של התביעה נגדו, כדי שתהא לו האפשרות להגיש כתב הגנה ולהופיע בבית המשפט (בש"א 7783/15 לביא ישעיהו נ' רשם המקרקעין [פורסם בנבו] [26.11.2015]; יואל זוסמן, סדרי הדין האזרחי [מהד' שביעית, 1995], בעמ' 253). משמע, תחליף ההמצאה נועד לשרת את "מבחן הידיעה" ולא את "מבחן ההמצאה", משום שההנחה היא שתחליף כזה יאושר מקום שבו ממילא המצאה בפועל אינה אפשרית, ולכן בלית ברירה יש להסתפק בהבאת דבר קיומה של התביעה לידיעתו של הנתבע (ע"ר (כלכלית) 36261-06-20 יונתן וולף אברמצ'יק נ' דן וקנין [פורסם בנבו] [02.08.2020], להלן: עניין אברמצ'יק).

על רקע תכלית זו של תחליף ההמצאה נפסק, כי לבית המשפט נתון שיקול דעת רחב בבואו לקבוע מהי אותה "כל דרך אחרת" לשם ביצוע תחליף ההמצאה (רע"א 4171/13 חיים נתנאל בע"מ נ' DIESEL S.P.Aחברה רשומה באיטליה [פורסם בנבו] [31.12.2013]). נפסק, כי אין "רשימה סגורה" של תחליפי ההמצאה, וניתן לקבוע כל "דרך אחרת" אשר עשויה להיות יעילה (ת"א (מחוזי ירושלים) 71655-09-16 י' ה' נ' ג' פ' ואח' [פורסם בנבו] [28.11.2017], קרי, דרך אשר תגביר עד כמה שניתן את הסיכוי לכך שהנתבע יידע אודות ההליך שהוגש נגדו.

בשנים האחרונות, לאור ההתפתחות בתקשורת האלקטרונית-האינטרנטית והמעבר לשימוש בתקשורת זו כדרך התקשרות עיקרית, אין לשלול שימוש בדרך זו גם לצורך המצאת כתבי בי-דין, כדרך חליפית, מקום שהובהר כי לא ניתן לבצע את המסירה אף אחת מדרכי ההמצאה הקבועות בתקנות.

אעיר, כי האפשרות לאשר תחליף המצאה באמצעות דוא"ל, ובדומה, גם באמצעות הוואטסאפ, מבוססת בין השאר על קיומה, על פי רוב, של היכולת לוודא האם הודעת הדוא"ל או הוואטסאפ התקבלו אצל הנמען: במקרה של דוא"ל – על ידי שימוש בכלי מעקב שונים לתיעוד המסירה והקריאה (כגון התוסָף Mailtrack בחשבונות הדוא"ל של Gmail, או בקשת אישור מסירה ו/או אישור קריאה בתוכנת ה – Outlook), ובמקרה של וואטסאפ – על ידי קבלת אישור קריאה (שני סימני "וי" תכולים), אלא אם כן בחר הנמען לבטל אפשרות זו באפליקציה שלו.

אשר על כן, אני נעתרת לבקשה ומורה על המצאת כתב התביעה וההזמנה לדין למשיבים באמצעות תחליף המצאה בשתי הדרכים הבאות, במצטבר:

א.           שליחה לכתובת הדוא"ל של משיב מס' 1, ממנה נערכה תכתובת בין הצדדים.

ב.            שליחה כהודעת וואטסאפ למספרי הטלפון של המשיבים, מהם נערכה תכתובת בין הצדדים.

יש להשתמש בכלי מעקב לתיעוד מסירה וקריאה של ההודעה על מנת שזה יוצג בהמשך.

עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים ליווי משפטי לצורך מסירת כתב תביעה וניהול תביעה? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

לסיכום

מסירת כתב תביעה לאחר הגשת תביעה לבית משפט השלום או המחוזי חייבת להתבצע על פי הוראות תקנות סדר הדין האזרחי. שליחת כתב תביעה בדואר רגיל, ללא אישור מסירה, לא תחשב כמסירה כדין, והתובע לא יוכל לדרוש לקבל פסק דין בהעדר הגנה.

מסירת כתב תביעה יכולה להתבצע באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה או באמצעות שליח מטעמכם אשר ימסור לאחר מסירת כתב התביעה תצהיר מוסר.

במקרים חריגים, ניתן לבקש מבית המשפט לתבצע תחליף המצאה ולשלוח את כתב התביעה באמצעות דוא"ל ו/או וואטסאפ, ולהציג לבית המשפט אסמכתאות לכך שכתב התביעה נשלח באמצעים אלה.

שאלות נפוצות בעניין מסירת כתב תביעה

 • האם מסירת כתב תביעה לעורך הדין במקום הנתבע אפשרית?

  כן. הדבר מוסדר בתקנה 163 אשר קובעת כך:

  163. (א) ההמצאה תהיה ככל האפשר לנמען עצמו; אם הנמען מיוצג בידי עורך דין, יש להמציא לו במקומו; אם מינה לשם ההמצאה מורשה מטעמו – ניתן להמציא למורשה במקומו.

 • האם ניתן למסור כתב תביעה לאדם השוהה באופן קבוע בחו"ל?

  כן, אך יש תחילה לבקש אישור מבית המשפט. העניין מוסדר בתקנה 167 אשר קובעת כך:

  167. (א) בעל דין המעוניין להמציא כתב טענות מחוץ לתחום המדינה, יגיש בקשה בכתב לשם קביעת דרך ביצוע ההמצאה; בתצהיר התומך בבקשה יפורטו העובדות המבססות את עילת התביעה, העובדות המבססות את עילת ההמצאה מחוץ לתחום המדינה ופירוט המקום שבו נמצא הנמען או ייתכן שנמצא.

  (ב) בית המשפט יורה על דרך ביצוע ההמצאה, לרבות הגשת כתבי הטענות, והוא רשאי להורות שבנסיבות העניין אין להמציא את המסמכים מחוץ לתחום המדינה.

 • האם ניתן למסור כתב תביעה לאחד מבני המשפחה של הנתבע?

  כן, אך ורק אם מדובר בבן משפחה המתגורר עם הנתבע והוא נראה לפחות בן 18 (תקנה 163(ב)).

 • כיצד מבוצעת מסירת כתב תביעה בתביעה נגד המדינה?

  עניין זה מוסדר בתקנה 163(ד) אשר קובעת כך:
  (ד) אם הנמען היא המדינה, יומצא המסמך למשרד פרקליט המחוז שבו נמצא מקום מושבו של בית המשפט הדן בתובענה או הערעור; אם התובענה או הערעור נדונים בבית המשפט העליון – יומצא למשרד פרקליטות המדינה.

גולשים דירגו את המאמר:

5 / 5. 30

No votes so far! Be the first to rate this post.

רוצים לחזור לחלק ספציפי במאמר?

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע רלוונטי נוסף

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב