רח' ההגנה 13, ראשון לציון (מגדל ירון מילר)

תלונה על עורך דין בגין רשלנות מקצועית – למי פונים וכיצד?

תלונה על עורך דין

תלונה על עורך דין בגין רשלנות מקצועית הפכה בשנים האחרונות לעניין נפוץ, ובמיוחד בתחום המקרקעין. עולה השאלה באילו מקרים ניתן להגיש תלונה נגד עורך דין?

במאמר זה אשתדל לענות על שאלה זו, וכן, להציג דוגמאות וחלופות לאפשרות להגיש תלונה על עורך דין לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין.

מה מטרתה של תלונה על עורך דין?

לפני הגשת תלונה צריכים להבין תחילה מה מטרתו של המתלונן והאם הגשת תלונה נגד עורך דין תוביל להגשמת אותה מטרה. אם מטרתו של המתלונן היא להשיג פיצוי כספי בגין פעולה רשלנית של עורך הדין אז לא בטוח שיש מקום להגשת תלונה נגד עורך דין אלא צריכים לשקול הגשת תביעה נגד עורך דין. במקרים מסוימים, בהם עורך הדין גרם לנזק כספי לקבוצה גדולה של אנשים יש אף אפשרות לשקול הגשת תביעה ייצוגית נגד עורך דין.

מאידך, אם מטרתו של המתלונן היא לגרום ללשכת עורכי הדין לבדוק את התנהלותו של עורך הדין במישור האתי או במישור המשמעתי, וככל שימצא ליקוי חמור בהתנהלות עורך הדין להפעיל נגדו סנקציות (לדוגמה השעייה זמנית או קבועה מלשכת עורכי הדין), אז נראה שיש מקום להגשת תלונה על עורך דין בגין התנהלותו.

הזהרו מהגשת תלונת שווא. במקרים אלה אתם חושפים את עצמכם לתביעת לשון הרע ולסיכון שבסופו של דבר תשלמו פיצוי כספי גבוה.

ליצירת קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין חייגו עכשיו 03-6427876 או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

למי מגישים תלונה נגד עורך דין?

הגשת תלונה נגד עורך דין מתבצעת לרוב לוועדות האתיקה של לשכת עורכי הדין. ככל שמדובר בחשד לעבירה פלילית ניתן להגיש תלונה על עורך דין גם בשטרת ישראל.

לשכת עורכי הדין פרסמה לציבור הרחב נוהל טיפול בתלונות על ידי ועדות האתיקה המפרט כיצד מתנהל הליך הגשת ובירור תלונה נגד עורך דין, וכן, טופס ייעודי להגשת תלונה על עורך דין.

כמה זמן אורך בירור של תלונה על עורך דין בוועדת האתיקה?

אם ציפיתם לבירור מהיר אז מחכה לכם אכזבה רבה. בירור תלונה אורך זמן רב, ולכל הפחות חודשים רבים. לשכת עורכי הדין פועלת בעניינים אלה בעצלתיים ולעיתים מתברר כי עדיף להגיש תביעה נגד עורך דין משום שהיא עשויה להתברר מהר יותר.

בגין מה ניתן להגיש תלונה על עורך דין לוועדת האתיקה?

תלונה נגד עורך דין ניתן להגיש על הפרה של חוק לשכת עורכי הדין או כללי לשכת עורכי הדין. הוראות חוק אלה מגדירות מה מותר או אסור לעורכי הדין לבצע. הפרה של הוראות חוק אלה עשויה להוות עילה לא רק להגשת תלונות אלא גם להגשת תביעות נגד עורכי דין.

מספר סעיפים נפוצים אשר הפרתם עשויה לגרור הגשת תלונה נגד עורך דין ובירור בוועדות האתיקה:

סעיף 53 לחוק לשכת עורכי הדין:

עורך דין ישמור על כבוד המקצוע של עריכת דין ויימנע מכל דבר העלול לפגוע בכבוד המקצוע.

סעיף 54 לחוק לשכת עורכי הדין:

במילוי תפקידיו יפעל עורך דין לטובת שולחו בנאמנות ובמסירות, ויעזור לבית המשפט לעשות משפט.

סעיף 55 לחוק לשכת עורכי הדין:

(א)  עורך דין לא יעשה, במישרין או בעקיפין, פרסומת לעיסוקו אלא בהתאם לכללים שתתקין המועצה הארצית באישור שר המשפטים וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

(ב)  בכללים כאמור ייקבעו סוגים, צורות ודרכים של פרסומת המותרים לעורכי דין, ובלבד שלא יהיה בהם כדי להטעות את הציבור או לפגוע בו או משום פגיעה בכבוד המקצוע; כן ייקבעו באותם כללים מקרים וצורות שבהם רשאי או חייב עורך דין לציין את שמו ומקצועו.

סעיף 56 לחוק לשכת עורכי הדין:

לא ישדל עורך דין, בעצמו או על ידי אחר, כל אדם למסור לידיו עבודה מקצועית.

סעיף 57 לחוק לשכת עורכי הדין:

עורך דין ישתמש לציון מקצועו בתואר "עורך דין" או בתואר לועזי מקביל שנקבע בכללים, ובתואר זה בלבד. אין בהוראה זו כדי למנוע את השימוש בתואר אקדמאי או בתואר שדין אחר מסדיר את השימוש בו.

סעיף 58 לחוק לשכת עורכי הדין:

עורך דין לא יעסוק במקצועו בשותפות עם אדם שאינו עורך דין או עם אדם שאינו עורך דין זר כהגדרתו בסעיף 98א, ולא ישתף אדם כזה בהכנסותיו – אם ברוטו ואם נטו – בתמורה לשירותים, סיוע או תועלת אחרת לעסקו. אולם רשאי עורך דין לשתף בהכנסותיו את בן הזוג, הצאצאים וההורים של שותפו, בהווה או בעבר, שנפטר בעודו חבר הלשכה או בעודו רשום במרשם כהגדרתו בסעיף 98א ושל עורך דין או של עורך דין זר שממנו רכש את עסקו.

סעיף 59 לחוק לשכת עורכי הדין:

עורך דין לא יעסיק במשרדו, בלי היתר מאת הלשכה, אדם שחברותו בלשכה הושעתה או שרישומו במרשם הותלה – בתקופת ההשעיה או ההתליה, לפי העניין, או אדם שהוצא מן הלשכה או שרישומו במרשם נמחק; לעניין זה, "מרשם" – כהגדרתו בסעיף 98א.

סעיף 60 לחוק לשכת עורכי הדין:

(א)  עורך דין לא יעסוק בעיסוק אחר בנסיבות שבהן עלול היווצר ניגוד ענינים בין עיסוקו כעורך דין לבין העיסוק האחר.
(ב)  בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א), תקבע המועצה הארצית, באישור שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, בכללים, נסיבות שיראו אותן כנסיבות שבהן עלול להיווצר ניגוד ענינים כאמור בסעיף קטן (א).

סעיף 61 לחוק לשכת עורכי הדין:

אלה עבירות משמעת:

(1)   הפרת הוראה מהוראות הסעיפים 53 עד 60 או של דין אחר המטיל חיוב או איסור על עורך דין בקשר למקצועו;

(2)   הפרת כללי האתיקה המקצועית שנקבעו לפי סעיף 109 או לפי סעיף 98יג(3);

(3)   כל מעשה או מחדל אחר שאינו הולם את מקצוע עריכת הדין.

סעיף זה מהווה מעין סעיף כללי באמצעותו ניתן להגיש תלונה על עורך דין בנושאים שונים שלאו דווקא מוזכרים בחוק לשכת עורכי הדין או כללי לשכת עורכי הדין.

כמה עולה להגיש תלונה על עורך דין לוועדת האתיקה?

אין אגרה כלשהי שיש לשלם טרם הגשת תלונה על עורך דין ללשכת עורכי הדין. לרוב עורכי דין אחרים לא יסכימו לסייע לאדם אחר להגיש תלונה נגד עורך דין אחר, ולכן סוגיית שכר טרחת עורך דין במקרה זה כלל איננה רלוונטית.

האם ניתן להגיש תלונה נגד עורך דין במקביל להגשת תביעה נגד עורך דין?

כן, אפשר לנקוט בשני ההליכים ביחד או האחד אחרי השני. כמפורט לעיל, לשני ההליכים מטרות שונות, אך אם המטרה שלכם היא להעמיד את עורך הדין לדין משמעתי (דבר שעשוי להוביל לקנס, נזיפה, השעיה זמנית או קבועה) וגם לקבל מעורך הדין פיצוי כספי בגין הנזק שהוא גרם לכם, אין שום מניעה לנקוט בשני ההליכים ביחד.

האם יש סיכון בהגשת תלונה על עורך דין?

אכן, ישנו סיכון מסוים בהגשת תלונה על עורך דין. אם התלונה שלכם תמצא לא מוצדקת ותגנז, בנסיבות מסוימות עורך הדין נגדו הוגשה התלונה (שנגנזה) יוכל להגיש נגדכם תביעת לשון הרע ולדרוש לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק שיכול להגיע לסכומים משמעותיים מאוד.

.

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

צריכים ליווי משפטי בנושא זה?
עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין
משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות מורכבות (אך ורק תביעות מעל 50 אלף ש"ח). למשרדנו ניסיון רב מאוד והצלחות מוכחות בבתי המשפט.המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

יצירת קשר

מאמרים שעשויים לעניין אתכם

שירותים שאנו מספקים

צריכים ייצוג משפטי בתביעה בסכום העולה על 50 אלף ש"ח? חייגו עכשיו 03-6427876 או השאירו פרטים ונחזרו אליכם בהקדם

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב