רח' ההגנה 13, ראשון לציון

ביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין – האם אפשרי וכיצד?

ביטול הסכם פשרה, במיוחד אם הוא הוגש לבית המשפט וקיבל תוקף של פסק דין, זאת מלאכה לא פשוטה.

במאמר זה ננסה להבין מה בכל זאת ניתן לעשות כדי לנסות ולבטל הסכם פשרה שאינו מסייע או לא מקדם את האינטרסים של הצד שמעוניין בביטולו.

תחילה ננסה להבין מהו הסכם פשרה ומדוע יש קושי בביטולו.

עורך דין אדי בליטשטיין מייצג מזה למעלה מעשור תובעים ונתבעים במסגרת תביעות לביטול פסקי דין. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

מהו הסכם פשרה?

הסכם פשרה הוא מצב בו הצדדים מגיעים להסכמות ביניהם על מנת להימנע מהליכים משפטיים או במטרה לקצר ולסיים הליכים משפטיים.

את הוראותיו של הסכם הפשרה קובעים הצדדים עצמם (לרוב באמצעות עורכי דינם).

לסוגיה זו ישנה חשיבות במיוחד אם אחד הצדדים לא מרוצה מתנאי ההסכם.

במקרים אלה, ברוב המקרים, לאותו צד אין אלא לבוא בטענות לעצמו. במקרים אלה ביטול הסכם פשרה יהיה קשה ומורכב במיוחד.

במרבית המקרים, במסגרת הסכם הפשרה כל צד מוותר על חלק מטענותיו, וזוהי למעשה הפשרה.

אם הצדדים לא יוותרו על חלק מטענותיהם או דרישותיהם ברור שלא תושג, ברוב המקרים, שום פשרה.

ניתן לחתום על הסכם פשרה לפני הגשת התביעה או אחריה.

לכל שלב יש יתרונות וחסרונות, אך באופן כללי הפשרה חוסכת לרוב הוצאות משמעותיות לשני הצדדים (לכל הפחות חוסכים את עלויות ניהול התביעה בבית המשפט מתחילתה ועד לסיומה).

הסכם פשרה הוא חוזה לכל דבר ועניין, ומחייב את הצדדים שחתמו עליו.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין מסביר על ביטול הסכם פשרה

יתרונות וחסרונות של הגשת הסכם פשרה לבית המשפט

נשתמש בדוגמה הבאה:אבי הלווה לשלומי 100,000 ש"ח. שלומי התחייב להחזיר לאבי את הכספים תוך שנה. שלומי לא החזיר את הכספים בתוך שנה. אבי פונה לשלומי ומודיע לו שהוא מתכוון להגיש נגדו תביעה. שלומי מודיע לאבי שהוא לא החזיר  את הכספים בגלל מחדלים של אבי. הצדדים מגיעים להסכמות וחותמים על הסכם פשרה במסגרתו שלומי מתחייב להחזיר לאבי את כל הכספים תוך חודש נוסף. אם הסכם הפשרה לא מוגש לבית המשפט ושלומי לא ישלם לאבי את הכספים במועד, אבי יאלץ להגיש תביעה ולהמתין עד למתן פסק דין בענייננו, ורק לאחר מכן יוכל לפנות להוצאה לפועל. 

לעומת זאת, אם אבי הגיש מראש תביעה ובתחילתה או במהלכה הוגש הסכם פשרה אליו הגיעו הצדדים לבית המשפט, שנתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה, אם הסכם הפשרה מופר, אבי יוכל לפנות ישירות ללשכת ההוצאה לפועל, ולא יאלץ לפנות לבית המשפט.

ביטול הסכם פשרה
האם ביטול הסכם פשרה אפשרי?

ביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין

כפי שכבר ציינתי, הסכם פשרה הוא חוזה מחייב. הנטייה בבתי המשפט היא שחוזים יש לכבד.

יחד עם זאת, קיימות עילות רבות מכוח חוק החוזים המאפשרות לבטל חוזה. כלומר ביטול הסכם פשרה ניתן לבצע כפי שמבטלים חוזים אחרים (לדוגמה; מכוח הטעיה, עושק וכו').

לצורך ביטול הסכם פשרה כדאי תמיד להיעזר בפסיקתו של בית המשפט העליון.

החלטותיו של בית המשפט העליון מחייבות כל בית משפט אחר ולכן על בתי המשפט להתייחס לפסיקה זו בשעה שמוגשת אליהם בקשה לביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין.

בעניין ביטול הסכם פשרה נקבע על ידי בית המשפט העליון, בין היתר, כך:

פסק-דין שבהסכמה, ממוזגות בו שתי תכונות, של הסכם ושל פסק-דין. לפיכך ניתן פסק הדין לביטול מחמת כל פגם העשוי לבטל הסכם.

יכול צד לבקש ביטול פסק-דין, אשר נתן תוקף להסכם פשרה, כשם שאפשר לבקש ביטול הסכם בהסתמך על חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, מתוך טענת טעות.

אילו בחר המבקש באכיפת ההסכם, היו מתעוררות בנדון בעיות נוספות, כגון: האם ניתן ההסכם לאכיפה בנסיבות העניין, והאם יכול המבקש לזכות בבקשה לביזיון בית המשפט.

אין צורך להשיב על שאלות אלה, כיוון שהמבקש בבקשה שלפנינו הביע את דעתו, כי פניו לביטולו של ההסכם. אם כן, תרופתו היא בתביעה לביטול עקב הפרה, שחרור מהתחייבויותיו שלו ואולי פיצויים בגין ההפרה.

פסק דין חדש של בית המשפט העליון מתאריך 5.7.2022 (ע"א 5858/19 פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ נ' חיים אופיר) מוסיף וקובע בעניין ביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, כך:

הסכם פשרה הוא קודם כל חוזה, כך שדיני החוזים חולשים על ההתקשרות שבין הצדדים. לפיכך, הסכם הפשרה ניתן יהיה לביטול מחמת אותם הפגמים המקימים עילה לביטול חוזה – טעות, הטעיה, אי-חוקיות, הפרה או שינוי מהותי בנסיבות. במקביל, אשרורו של הסכם הפשרה על ידי בית המשפט בפסק דין מאפשר לצדדים, במקרים מסוימים, לנקוט בהליכי ערעור רגילים לצורך ביטולו. למשל, כאשר נפל פגם בהליכי המשפט, לרבות בסדרי הדין…

בתוך כך, הפן החוזי והפן השיפוטי מכתיבים אף את הפרוצדורה שבה יש לנקוט לצורך תקיפת פסק הדין שאישרר את הסכם הפשרה – אם ביטולו מבוקש בשל עילות חוזיות, על הצד המעוניין לבטלו לנקוט בתובענה לביטול פסק דין ולהגישה לערכאה שאישרה את ההסכם ונתנה לו תוקף של פסק הדין; זאת בניגוד למצב שבו העילה לביטול פסק הדין נובעת מפגמים שיפוטיים שנפלו בו, שאז על הצד שמעוניין לבטלו להגיש ערעור על פסק הדין.

נקודת המוצא לדיון במעמדו של הסדר פשרה שניתן לו תוקף של פסק דין היא כי יש לייחס משקל רב לסופיותם של הסכמים כעין אלה, וזאת כדי להגשים את ציפיותיהם הסבירות של הצדדים לגבי אותם הסכמי פשרה. בשים לב לכך, נפסק כי כדי להצדיק ביטולו של הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, על מבקש הביטול להצביע על טעמים משכנעים וכבדי משקל…

לצד זאת, העובדה שניתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין צדדים לסכסוך אינה מקנה להסכם חסינות מפני ביטול אפשרי, ובמקרים המתאימים ניתן יהיה לקבל טענה כי נפל בהסדר הפשרה פגם המצדיק את ביטולו…

כלומר, לצורך ביטולו של הסכם פשרה שניתן לו תוקף של פסק דין נדרש שהפגם החוזי יהיה פגם מהותי היורד לשורש ההסכמה החוזית שבין הצדדים.

מעבר לצורך, יודגש, שפסק דין זה קבע שניתן לדרוש ביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין גם במסגרת תביעה ייצוגית ולא רק במסגרת תביעה אזרחית "רגילה".

ביטול הסכם פשרה
ביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין

לאיזה בית משפט מגישים בקשה שמטרתה ביטול הסכם פשרה?

בניגוד לדעה הרווחת, ביטול הסכם פשרה צריך להתבצע באמצעות הגשת תביעה חדשה ולא באמצעות הגשת בקשה לאותו תיק שבמסגרתו אושר הסכם הפשרה.

את התביעה לצורך ביטול הסכם פשרה צריכים להגיש לאותו בית משפט שאישר את הסכם הפשרה.

כלומר, אם הסכם הפשרה אושר על ידי בית המשפט השלום, את התביעה לצורך ביטול הסכם פשרה יש להגיש לבית משפט השלום ולא לבית המשפט המחוזי או בית משפט לתביעות קטנות.

משרד עורכי דין אדי בליטשטיין עוסק במשפט אזרחי – מסחרי וכן בסוגיות ביטול פסק דין או ביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין.

שאלות נפוצות בעניין ביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין

 • איך אפשר לבטל הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין?

  יש להגיש תביעה לאותו בית משפט שנתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה.
  חשוב להבין שלא פשוט לבטל הסכם פשרה לאחר שניתן לו תוקף של פסק דין.

 • כמה זמן לוקח לבטל הסכם פשרה שניתן לו תוקף של פסק דין?

  מכיוון שמדובר בהגשת תביעה לצורך ביטול הסכם פשרה, פרק הזמן הריאלי הוא בין מספר חודשים ליותר משנה.

 • מהו שכר הטרחה המקובל לצורך ביטול פסק דין שאישר הסדר פשרה?

  אין מחירון אחיד. שכר הטרחה נקבע בהתאם למורכבות המקרה.

 • מה משמעות של ביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין?

  משמעות ביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין היא שכל צד צריך להחזיר למשנהו את מה שקיבל במסגרת אותו הסכם פשרה (ישנם מקרים שבהם הדבר לא תמיד אפשרי).

דירוג הגולשים:

5 / 5. 89

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

ביטול הסכם פשרה
ביטול הסכם פשרה
הקליקו כאן כדי לחזור לחלק ספציפי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע משפטי בווידאו

מידע משפטי במגוון נושאים
13 קטעי וידאו
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
0 +
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
% 0
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב