הגשת תביעה בבית משפט השלום – זה מה שאתם צריכים לדעת

הגשת תביעה בבית משפט השלום
הגשת תביעה בבית משפט השלום

הגשת תביעה בבית משפט השלום מתבצעת לפי הכללים שקבועים בהוראות חוק בתי המשפט והוראות חוק נוספות. חוק בתי המשפט מגדיר למעשה את הסמכויות של בית משפט השלום ובאילו תביעות בית משפט זה יכול לדון.

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק מזה למעלה מעשור בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות בבית משפט השלום. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

באילו תביעות (אזרחיות) דן בית משפט השלום?

סוגיה זו עוסקת בשאלת סמכות עניינית של בית משפט השלום. עניין זה מוגדר בסעיף 51 לחוק בתי המשפט:

(2)          תביעות אזרחיות – למעט תביעות הנוגעות למקרקעין – כשסכום התביעה או שווי הנושא אינו עולה על 2,500,000 שקלים חדשים ביום הגשת התובענה, והוא אף אם עלה הסכום או השווי לאחר מכן מחמת שערוך, הצמדה, ריבית, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין;

(3)    תביעות בדבר חזקה או שימוש במקרקעין או בדבר חלוקתם או חלוקת השימוש בהם, לרבות תביעות הכרוכות בהן שענינן חזקה או שימוש במיטלטלין, יהיה שוויו של נושא התביעה אשר יהיה; אך בית משפט שלום לא ידון בתביעות בדבר חכירה לדורות ובתביעות אחרות הנוגעות למקרקעין;

(4)      תביעה-שכנגד לתביעה אזרחית שנושאן אחד או שהן נובעות מאותן הנסיבות, יהיה שוויו של נושא התביעה-שכנגד אשר יהיה; היתה התביעה שכנגד עניין כלכלי כמשמעותו בסעיף 42ב, רשאי בית המשפט להעביר את התביעות לבית המשפט שהיה מוסמך לדון בתביעה שכנגד אם ראה כי חלקו של העניין הכלכלי בתביעות משמעותי;

הגשת תביעה בבית משפט השלום
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין מסביר על הגשת תביעה בבית משפט השלום

הגשת תביעה בבית משפט השלום – באיזו עיר בדיוק?

בתי משפט שלום נמצאים כיום בערים רבות ברחבי ישראל. הגשת תביעה בבית משפט השלום צריכה להתבצע לפי כללי סמכות מקומית הקבועים בהוראות תקנות סדר הדין האזרחי. תקנות 7- 8 קובעות בעניין מקום השיפוט (סמכות מקומית) כך:

מקום שיפוט

7. (א) תובענה תוגש לבית המשפט המצוי במחוז שיפוט של מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע או במקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים ואם היתה התובענה במקרקעין תוגש לבית המשפט שבמחוז שיפוטו הם מצויים; אם קיים הסכם בין בעלי הדין על מקום השיפוט, תוגש התובענה לבית המשפט שעליו הוסכם.

(ב) כתב תביעה בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט יוגש לבית המשפט שבמחוז שיפוטו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע או התובע; הגיש עוסק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 תביעה כאמור, תוגש התביעה במקום עסקו או במקום מגוריו של הנתבע בלבד.

(ג) בית המשפט המוסמך לדון בתביעה הכוללת כמה נתבעים הוא בית משפט המוסמך לדון נגד אחד מהם לפי תקנות משנה (א) או (ב).

מקום שיפוט במקרים אחרים

8. תביעה שאין מקום שיפוט המתאים לה לפי תקנות אלה או לפי כל דין אחר, תוגש לבית המשפט בירושלים שבסמכותו העניינית לדון בה, ואולם רשאי בית המשפט בירושלים להורות אחרת אם סבר שבנסיבות העניין יהיה הדיון בבית משפט אחר מתאים יותר לבעלי הדין.

מטרתם של כללים אלה היא למנוע הגשת תביעה בבית משפט השלום המרוחק מאוד ממקום מגוריו או עסקו של הנתבע. כך לדוגמה; חברה שרוצה לתבוע אזרח המתגורר בקרית שמונה הייתה יכולה לפעול לצורך הגשת תביעה בבית משפט השלום באילת. ברור שאין זה סביר לדרוש מאדם המתגורר בקרית שמונה להגיע לאילת, ולכן נקבעו כללים המגדירים כיצד ולאן הגשת תביעה בבית משפט השלום צריכה להתבצע.

שימו לב תקנות אלה מתייחסות למחוז שיפוט ולא לבית משפט שלום ספציפי.

הגשת תביעה בבית משפט השלום
הגשת תביעה בבית משפט השלום

מחוזות שיפוט לצורך הגשת תביעה בבית משפט השלום

תקנות סדר הדין האזרחי אינן מחייבות הגשת תביעה בבית משפט השלום בעיר ספציפית אלא מתייחסות ל"מחוז שיפוט". חשוב לדעת – בתי משפט השלום בישראל חולקו למספר מחוזות לפי מיקום גיאוגרפי. כל מחוז כולל בתוכו מספר בתי משפט שלום וניתן להגיש תביעה לכל בית משפט השלום אשר נמצא באותו מחוז, וסמוך לביתו או מקום עסקו של הנתבע. סוגיה זו מוסדרת בהוראות צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם) – בסעיף 2א:

(א) אזור שיפוטו של בית משפט שלום, למעט בתי משפט השלום כאמור בסעיף קטן (ב), יהיה המחוז שבו הוא נמצא.

ב)  אזור שיפוטם של בתי משפט השלום במחוז חיפה, בעכו ובקריות יהיה מחוז חיפה ונפת עכו, ואזור שיפוטם של בתי משפט השלום במחוז הצפון לא יכלול את נפת עכו.

לדוגמה: התובע רוצה להגיש תביעה נגד נתבע המתגורר בתל אביב. במקרה זה הגשת תביעה בבית משפט השלום בתל אביב כלל איננה הכרחית, אלא ניתן להגיש את התביעה גם לבית משפט השלום בהרצליה (נמצאים באותו מחוז שיפוט).

על פי הודעה בדבר חלוקת הארץ למחוזות ונפות וצו בתי-המשפט (אזורי השיפוט של בתי המשפט המחוזיים), התשי"ד-1954) בתי משפט השלום חולקו לשישה מחוזות: מחוז תל אביב, מחוז מרכז, מחוז ירושלים, מחוז חיפה, מחוז באר שבע, מחוז נצרת.

אתם יכולים לבדוק לאיזה מחוז שייך בית משפט שלום ספציפי באתר ויקיפדיה.

לרוב בית משפט השלום ידון בתביעה באמצעות שופט אחד

עניין זה מוסדר בסעיף 47 לחוק בתי המשפט. במקרים חריגים ניתן לבקש שהתביעה תתברר בפני הרכב של שלושה שופטים:

47. בית משפט שלום ידון בשופט אחד, ואולם רשאי נשיא בית משפט השלום, לבקשת השופט היושב לדין, לבקשת בעל דין ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות לטעון את טענותיהם לעניין זה, או ביוזמתו להורות שהדיון בענין פלוני יהיה לפני שלושה שופטים; נשיא בית משפט השלום יקבע את השופטים שמהם יורכב בית המשפט.

ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום

הערעור על פסק דינו של בית משפט השלום יעשה בזכות (כלומר, לא צריכים לבקש רשות), ויוגש לבית המשפט המחוזי תוך 60 ימים ממועד המצאת פסק הדין לצד המעוניין לערער. מדובר בשילוב של סעיף 52 לחוק בתי המשפט ותקנה 137(א) לתקנות סדר הדין האזרחי.

שימו לב ערעור על החלטת ביניים של בית משפט השלום יעשה ברשות ויוגש תוך 60 ימים מיום המצאת ההחלטה לצד המעוניין לערער.

עורך דין אדי בליטשטיין
שוקלים הגשת תביעה בבית משפט השלום? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

הגשת תביעה בבית משפט השלום – אופן ניסוח כתב התביעה

באתר האינטרנט של משרדנו תוכלו למצוא דוגמא לכתב תביעה לבית משפט השלום לפני תקנות סדר הדין האזרחי החדשות.

לפני כל הגשת תביעה בבית משפט השלום מומלץ להתייעץ עם עורך דין תביעות מנוסה.

שאלות נפוצות בעניין הגשת תביעה בבית משפט השלום

 • האם הגשת תביעה בבית משפט השלום אפשרית בכל מקרה?

  לא.
  לדוגמה: הגשת תביעה בבית משפט השלום אפשרית במסגרת תביעה כספית רק עד סכום של 2.5 מיליון שקלים.
  צריכים להבין בגין מה רוצים לתבוע ורק לאחר מכן להחליט לאיזה בית משפט להגיש את התביעה, בהתאם לסעד המבוקש.

 • האם הגשת תביעה בבית משפט השלום אפשרית ללא עורך דין?

  תיאורטית הגשת תביעה בבית משפט השלום ללא עורך דין אפשרית, אך זאת תהיה טעות קשה מצידו של תובע שכזה.
  צריכים לדעת, בין היתר, כיצד להכין כתב תביעה (או כתב הגנה – במקרה של נתבע) בהתאם לפרוצדורה המשפטית הקבועה בתקנות סדר הדין האזרחי. מי שאינו מכיר את הפרוצדורה עשוי לגלות מהר מאוד שיעלה לו הרבה מאוד כסף לתקן את הטעויות שהוא יבצע.

 • האם כדאי לשקול תביעה קטנה במקום הגשת תביעה בבית משפט השלום?

  צריכים להבין שלדוגמה בית משפט לתביעות קטנות בראשון לציון בעל סמכויות שונות לעומת בית משפט השלום בראשון לציון. במסגרת תביעה קטנה תוכלו לתובע פיצוי כספי בגובה כ-34 אלף ש"ח בלבד (הסכום מתעדכן מעט מדי שנה). לא תוכלו להגיש עוד תביעה קטנה על היתרה, אם סכום הנזק שלכם גבוה מ-34 אלף שקלים.
  לעיתים הגשת תביעה בבית משפט השלום היא האפשרות היחידה שעומדת בפני התובע.

 • מהו שכר טרחת עורך דין לצורך הגשת תביעה בבית משפט השלום?

  שכר הטרחה משתנה ממקרה למקרה בהתאם למורכבות שלו. הגשת תביעה בבית משפט השלום יכולה להיות מוגבלת לסך של 75 אלף שקלים (תביעה בסדר דין מהיר – תביעה פשוטה יחסית), ויכולה להגיע גם לסך של 2.5 מיליון שקלים. מדובר במקרים אלה בתביעות בעלות מורכבות משפטית שונה לחלוטין, ולכן שכר הטרחה בשני המקרים יהיה שונה לחלוטין.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 37

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

הקליקו על הכותרת כדי לחזור לחלק הרלוונטי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב