עורך דין אדי בליטשטיין

הפרת צו בית משפט או הפרת הוראה חוקית – מה העונש הצפוי?

הפרת צו בית משפט
הפרת צו בית משפט
5
(18)

הפרת צו בית משפט או הפרת הוראה חוקית הם מצב שבו אדם כלשהו מפר, במודע או שלא במודע, החלטה שיפוטית. להפרה שכזו עשויות להיות השלכות שונות, ובמקרים מסוימים בעל הדין יספוג עונש כספי ובמקרים אחרים לא יספוג עונש כלל. במקרים של הפרת החלטת בית משפט שגרמה לכם נזק משמעותי כדאי להתייעץ בהקדם עם עורך דין.

עורך דין אדי בליטשטיין מייצג מזה למעלה מעשור תובעים ונתבעים בסוגיות הרלוונטיות להפרות צווים שיפוטיים. ככל שנחוץ לכם ליווי משפטי מקצועי, אתם מזומנים ליצור קשר עם משרדנו.

הפרת הוראה חוקית – במישור הפלילי

הפרת הוראה חוקית זו עבירה פלילית שקובעת אפילו עונשי מאסר. סעיף 287 לחוק העונשין קובע כך:

הפרת הוראה חוקית

(א)  המפר הוראה שניתנה כשורה מאת בית משפט או מאת פקיד או אדם הפועל בתפקיד רשמי ומוסמך לאותו ענין, דינו – מאסר שנתיים.

(ב)  המפר הוראה מהוראות צו שניתן מאת בית משפט לשם הגנה על חייו, גופו או שלומו של אדם אחר מפני המפר, דינו – מאסר ארבע שנים.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אזרחי אדי בליטשטיין מסביר על הפרת צו בית משפט או הפרת הוראה חוקית

סעיף זה הוא דוגמה מצוינת לכך שלא כל סעיף בספר החוקים נאכף. בפועל הפרת צו בית משפט זו מציאות קיימת שמתרחשת כל יום, ולמרות זאת אנחנו לא רואים שאנשים מושלכים בגין הפרות אלה לכלא, בטח שלא לתקופות מאסר בנות מספר שנים.

גם הנחיות משטרת ישראל קובעות שאין לפתוח בחקירה פלילית בגין הפרה של סעיף 287 לחוק העונשין:

לא תפתח חקירה פלילית בגין הפרת הוראה חוקית, לפי סעיף 287, כאשר מעשה ההפרה מהווה עבירה לפי הוראת חוק אחרת, כאשר ניתן לאכוף את ביצוע הצו באמצעות סעיף 6, או כאשר מצויה בחוק תרופה אחרת להפרה.

הפרת צו בית משפט – במישור האזרחי

הפרת צו בית משפט במישור האזרחי עשויה להוביל לקבלת פיצוי כספי או דרישה לקבוע שהצד המפר ביזה את בית המשפט. לשם כך ניתן להיעזר בהוראות פקודת בזיון בית המשפט. מדובר בפקודה קצרה מאוד שקובעת כך:

1. פקודה זו תקרא פקודת בזיון בית המשפט.

2. בפקודה זו יהא למונח "בית משפט" הפירוש דלקמן מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר – "בית משפט" פירושו כל בית משפט אזרחי, לרבות בית משפט עירוני ובית משפט לקרקעות.

5. סרב עד להחקר עפ"י החוק או להשיב על אותן שאלות שהוצגו לפניו כחוק, ולא הראה כל טעם צודק לסרובו, יכול בית המשפט לתתו מיד במאסר למועד שלא יעלה על חדש אחד, חוץ אם הסכים בינתים, לפני סיום המשפט, להחקר ולהשיב על שאלות.

6.

(1) בית המשפט העליון, בית המשפט לפשעים חמורים, בית משפט מיוחד שנתכונן עפ"י סעיף 55 של דבר המלך במועצה על ארץ ישראל, 1922, בית המשפט המחוזי, בית-המשפט לקרקעות ובית-משפט השלום, תהא להם הסמכות לכוף אדם בקנס או במאסר לציית לכל צו שניתן על ידם והמצוה לעשות איזה מעשה או האוסר לעשות כל מעשה.

(2) לא ינתן צו המטיל קנס או מאסר אלא אם כן הוזמן הממרה להופיע ונענה להזמנה, או, כשלא בא מעצמו, הובא לפני בית המשפט בצו תפיסה כדי להראות טעם מדוע לא ינתן נגדו צו כזה.

(3) הטיל בית משפט מאסר לפי סעיף קטן (1), יודיע על כך ליועץ המשפטי לממשלה.

(4) היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו יביא את ענינו של אסיר לפי סעיף קטן (1) לפני בית המשפט שהטיל עליו את המאסר, לשיקול נוסף, כשראה צורך בכך ולא פחות מאחת לששה חדשים מיום תחילת המאסר.

(5) בשיקול הנוסף רשאי בית המשפט, לאחר שנתן לאסיר ולכל בעל דין אחר בהליך שבו הוטל המאסר הזדמנות להשמיע טענותיהם, לקיים את הצו, לשנותו, להתנותו בתנאים או לבטלו או ליתן כל הוראה אחרת שימצא לנכון.

(6) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות סדרי דין בשיקול נוסף לפי סעיף זה.

7.

(1) מי שהאשימוהו בהמראה ואי אפשר למצוא אותו בתוך תחומי שפוטו של כל בית משפט בישראל, יכול בית המשפט ליתן צו המטיל קנס או מאסר ככל אשר ימצא לצודק, או לצוות שינתן כתב ירידה לנכסיו, ואותו כתב ירידה לנכסים ישעבד את נכסי המקרקעים שלו באותו אופן ובאותו שעור מכל הבחינות כדין צו ירידה לנכסים במשפט אזרחי.

(2) כתב ירידה לנכסים יהא ערוך אל שני אנשים או אל יותר משנים שיתמנו לכך ע"י בית המשפט, ובו יצטוו ויורשו לרדת לכל נכסי המקרקעים של האדם שניתן נגדו הכתב, ולגבות וליטול ולקבל לרשותם לא רק את דמי השכירות והרוחים של מקרקעיו האסורים, אלא גם את סחורותיו, כליו ומטלטליו ולעכבם ולהחזיקם בידם בתורת עיקול, עד שיופיע לפני בית המשפט ויסיר מעליו את אשמת הבזיון, או עד שבית המשפט יצוה אחרת: יכול בית המשפט לצוות לשלם מתוך ההכנסות המתקבלות מאותם הנכסים שירדו אליהם, את כל ההוצאות הכרוכות בהוצאה לפועל של הירידה לנכסים לרבות אותו השכר ההוגן לאנשים שנתמנו להוציא לפועל את הירידה לנכסים, ככל אשר ימצא בית המשפט לנכון לפסוק.

(3) בכל משפט נגד אדם על המראה, יתן בית המשפט שבפניו מתברר הענין אותו צו שימצא לנכון ביחס לתשלום ההוצאות שנגרמו מתוך כך.

8.

(1) צו המטיל ענש שניתן ע"י בית משפט מחוזי או בית משפט לקרקעות או בית-משפט שלום עפ"י סעיף 6 יהא ניתן לערעור באותם התנאים הנוהגים בערעור על פסק דין פלילי המטיל עונש כיוצא בזה.

(2) בהתחשב עם הוראות סעיף 3(2), אין לערער על כל צו המטיל ענש שניתן ע"י כל בית משפט עפ"י סעיף 3(1).

9. ההוראות דלעיל שבפקודה זו תחולנה על כל פעולה משפטית של פקיד מסדר בברור תביעות עפ"י פקודת הקרקעות (קביעת זכות הקנין), כאילו היה אותו פקיד בחזקת בית משפט וכאילו היה העונש שהוטל ע"י פקיד מסדר עונש שהוטל ע"י שופט שלום.

הפרת הוראת חוקית
הפרת צו בית משפט עשויה להוביל לסנקציות שונות כנגד המפר

כפי שניתן לראות, לפי סעיף 6 לפקודה הפרת צו בית משפט עשויה להוביל לסנקציה בדמות קנס או מאסר. יחד עם זאת, בדומה למישור הפלילי, גם בעת הפרת צו בית משפט לא ממהרים לנקוט בהליכים לפי פקודת ביזיון בית משפט. בעניין זה בית המשפט המחוזי קבע בין היתר כך (ת"צ 16323-03-15 דוד כהן נ' בנק יהב לעובדי המדינה, החלטה מיום 3.10.2022):

הליך לפי פקודת ביזיון בית המשפט הוא הליך ייחודי, שאין לנקוט בו כאשר קיימת דרך ישירה לאכיפת פסק הדין, כגון באמצעות ההוצאה לפועל. ההליך אינו מתאים למקרים שבהם קיימת מחלוקת פרשנית בתום לב באשר להוראות ההחלטה השיפוטית, שאז ראוי לברר אותה באמצעות תובענה אזרחית (בג"ץ 4036/21 עיזבון יחיאל רדיע ז"ל יורשותיו בתו קרן ואח נ' שלומית שיחור ריכמן רשמת האגודות השיתופיות פסקה 5 (06.09.2022)‏‏;  ע"פ 6981/13 יקבי ירושלים אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' אנטיפוד השקעות בע"מ פסקה 11 (9.12.2013)). עם זאת, במקום שהמחלוקת מדומה, או כאשר היא נובעת מעמדה חסרת תום לב של אחד הצדדים – תופעלנה הסנקציות מכח פקודת בזיון בית משפט (רע"א 1932/18 מוגדאם מוסא נמבר נ' ג'ק רושל פסקה 8 (29.3.2018)).

מה לעשות לאחר הפרת צו בית משפט?

הפרת צו הרחקה או צו למניעת הטרדה מאיימת

הפרת צו בית משפט בעניינים אלה עשויה להוביל לאלימות כלפי האדם שלטובתו ניתן הצו. במקרים אלה פנו באופן מיידי למשטרת ישראל וספקו הוכחות לכך שהצו אכן הופר (תצלומי וידאו, עדים, תכתובות, הקלטות של שיחות וכו').

ללא אסמכתאות יתכן שיהיה קושי להוכיח שאכן בוצעה הפרת צו בית משפט.

הפרת צו בתביעות אזרחיות או כספיות

במסגרת כל תביעה אזרחית, תביעה כספית, תביעה ייצוגית, תביעה נזיקית וכו', בתי המשפט עשויים לתת צווים שונים. חלק מהצווים בעלי חשיבות ודחיפות רבה וחלק מהצווים בעלי חשיבות נמוכה ביותר. לדוגמה: בית המשפט עשוי לתת צו עשה שקובע שעל בעל עסק לתקן מוצר מסוים תוך מספר ימים. אם הצו יופר ברוב המקרים הנזק שיגרם אינו חמור במיוחד וייתכן שאין הצדקה לפנות שוב לבית המשפט באופן מיידי. במקרים אלה כדאי לפנות לצד המפר ולבדוק מדוע צו בית המשפט אינו מקויים. בחלק מהמקרים יתגלה שמדובר בטעות תמימה ופניה מקדימה, טרם פניה חוזרת לבית המשפט, עשויה לפתור את המחלוקת.

מצד שני הפרת צו בית משפט העוסק בהוראות צו מניעה האוסר הריסת בית יכולה להיות הרסנית, ולכן במקרים כאלה אין סיבה לפנות לצד שכנגד שעומד להרוס את הבית אלא יש לפנות באופן בהול לבית המשפט.

עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים ליווי משפטי בעניין הפרת צו בית משפט או הפרת הוראה חוקית? צרו קשר עם משרדנו

לסיכום

הוראות חוק שונות קובעות סנקציות שונות בגין הפרת צו בית משפט או הפרת הוראה חוקית, לרבות סנקציות הנוגעות למאסר, אך בפועל בתי המשפט לא ממהרים לנקוט בסנקציות אלה כלפי אנשים שמפרים צווי בית משפט, ומנסים לעשות שימוש בכלים משפטיים אחרים, מחמירים פחות.

הפרת צו בית משפט בנושא בעל שווי כספי נמוך או בעל רמת דחיפות נמוכה לא מצדיקה בדרך כלל פניה מיידית לבית המשפט. במקרים אלה כדאי לשקול פניה מקדימה לצד שמפר את הצד במטרה לברר מדוע הוראות הצו מופרות.

מצד שני הפרת צו בית משפט בנושא ששוויו הכספי גבוה או בעל דחיפות גבוהה מצדיק פניה מיידית לבית המשפט במטרה לקבל החלטה שיפוטית מתאימה.

שאלות נפוצות בעניין הפרת צו בית משפט או הפרת הוראה חוקית

 • האם הפרת צו בית משפט יכולה להוביל לפיצוי כספי?

  אם הפרת צו בית משפט גרמה לנזק, בהחלט ניתן להגיש תביעה ולדרוש פיצוי כספי. כמובן שיש צורך לתמוך תביעה כזו בראיות מתאימות, אחרת התביעה תדחה.

 • האם משטרת ישראל יכולה לאסור אדם בגין הפרת הוראת חוק?

  תיאורטית הדבר אפשרי מכוח סעיף 287 לחוק העונשין. בפועל משטרת ישראל לא פועלת לפי הוראת חוק זה.

 • האם בכל הפרת הוראת חוק ניתן להגיש תביעה?

  תיאורטית זה אפשרי אך ללא הוכחת נזק שנגרם לכם עקב הפרת הוראת החוק ישנה סבירות שבחלק גדול מהמקרים התביעה תדחה ואתם תשלמו הוצאות משפט לצד שהפר את החוק.

  לעומת זאת יש הוראות חוק שקובעות פיצוי ללא הוכחת נזק ובמקרים אלה, ברוב המקרים, די להראות שהחוק הופר על מנת לזכות בפיצוי כספי. מקרים נפוצים הם תביעות ספאם, תביעות נגד חברות תעופה בגין הפרת חוק שירותי תעופה, תביעות מכוח חוק הגנת הצרכן, וחוקים רבים אחרים.

 • האם הפרת הוראת חוק יכולה להוביל גם לתביעה אזרחית וגם להליך פלילי?

  כן. ישנן הוראות חוק שהפרתן תוביל גם להליכים פליליים וגם לתביעות אזרחיות. לדוגמה סחיטה מינית עשויה להוביל גם להליך פלילי וגם להגשת תביעה במטרה לקבל פיצוי כספי.

גולשים דירגו את המאמר:

5 / 5. 18

No votes so far! Be the first to rate this post.

רוצים לחזור לחלק ספציפי במאמר?

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע רלוונטי נוסף

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב