תביעה נגד סוחר רכבים משומשים או חדשים – כיצד לקבל פיצוי?

תביעה נגד סוחר רכבים - תביעה נגד סוחר רכב
תביעה נגד סוחר רכבים - תביעה נגד סוחר רכב

תביעה נגד סוחר רכבים הפכה להיות דבר נפוץ וזאת משום שמדי יום מתבצעות עסקאות רבות לרכישת רכבים חדשים ורכבי יד שניה. כמובן שחלק גדול מעסקאות אלה מבוצע לשביעות רצונם של כל הצדדים המעורבים בעסקה, אך בחלק מהמקרים מתברר שהרכב שנרכש פגום בצורה כזאת או אחרת, או שהמוכר לא גילה את כל הפרטים הרלוונטיים לעסקה לרוכש הרכב, ומשכך עולה לעיתים הצורך להגיש תביעה נגד סוחר רכבים.

תביעה נגד סוחר רכבים משומשים או חדשים מחייבת תחילה פניה והתייעצות עם עורך דין לענייני רכב אשר הגיש וניהל תביעות נגד סוחרי רכבים בעבר, והצליח לנצח בהן.

עורך דין אדי בליטשטיין מייצג מזה למעלה מעשור ובהצלחה רבה מאוד תובעים כנגד סוחרי רכבים חדשים או משומשים. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

תביעה נגד סוחר רכבים בגין הפרת הוראות חוק מכירת רכב משומש

סוחרי רכב רבים אינם ממלאים את חובתם על פי הוראות חוק זה ואינם מוסרים לרוכשים את המידע הנדרש. לעיתים הדבר נעשה במודע כדי להסתיר תאונות שהרכב עבר (או פגמים אחרים כגון הפחתת מספר הק"מ שהרכב עבר), או שהרכב הוכרז בתור רכב אובדן להלכה, או אפילו בתור רכב טוטאל לוס, במטרה להגדיל את ערכו של הרכב בעיני הרוכש הפוטנציאלי, כך שיסכים לשלם עבורו מחיר גבוה יותר, שאינו תואם את ערכו האמיתי.

טרם מכירת רכב משומש ללקוח, סוחר רכבים מחויב לפעול על פי הוראות חוק מכירת רכב משומש. סעיף 4 לחוק זה קובע כך:

(א) לא יעשה עוסק ברכב עסקה בעניין מכירת רכב משומש, אלא אם כן התקיימו כל אלה:
(1)    נחתם חוזה בכתב בינו לבין רוכש הרכב (בסעיף זה – החוזה);
(2)    העוסק ברכב מסר לרוכש הרכב, עד למועד חתימת החוזה ובנפרד מהחוזה, טופס חתום בידו, שמפורטים בו הפרטים כאמור בסעיף קטן (ב) (בסעיף זה – טופס גילוי);
(3)    רוכש הרכב אישר בחתימת ידו את קבלת טופס הגילוי.

(ב)   עוסק ברכב יפרט במדויק, בטופס הגילוי, את הפרטים שלהלן:
(1)       שמו המלא, מספר הזהות שלו ומענו המלא; היה העוסק ברכב תאגיד – גם את סוג התאגיד, מספרו ומענו המלא;
(2)       שמו המלא של בעל הרכב, מספר הזהות שלו ומענו המלא; היה הבעלים תאגיד – גם את סוג התאגיד, מספרו ומענו המלא;
(3)       מספר הבעלים הקודמים של הרכב, וככל הידוע לו – אם הבעלים הקודמים היה חברה שעיסוקה החכר – גם את שמה ומספרה של החברה;
(4)       פגיעות שנגרמו לרכב, ככל הידוע לעוסק ברכב, עד למועד מסירת טופס הגילוי;
(5)       מספר הקילומטרים שעבר הרכב, ככל הידוע לעוסק ברכב, מיום רישומו לראשונה ועד למועד מסירת טופס הגילוי;
(6)       הסכום שישולם בעבור הרכב.

(ג)   בכל עסקה בעניין רכישת רכב משומש, שהעוסק ברכב הוא המוכר בה, יגלה העוסק ברכב לרוכש הרכב כי הוא מוכר או משווק כלי רכב דרך עיסוק.
(ד)   בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יראו לעניין אותם סעיפים קטנים מי שמוכר רכב משומש, שאינו רשום כבעליו ברישיון הרכב, כעוסק ברכב, אלא אם כן הוכיח אחרת; ואולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שמוכר רכב משומש של בן משפחתו מדרגה ראשונה.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין לענייני רכב אדי בליטשטיין מסביר על הגשת תביעה נגד סוחר רכבים

כלומר, על סוחר הרכב לדאוג שהלקוח יחתום על חוזה לרכישת הרכב, ובנוסף, על טופס גילוי נאות המתייחס לפרטים מהותיים ברכב (לדוגמה האם הרכב עבר תאונות, כמה ק"מ הרכב נסע, מספר הבעלים הקודמים של הרכב, וכו'). על רוכש הרכב לאשר בחתימתו את קבלת טופס הגילוי הנאות.

ניתן יהיה להגיש תביעה נגד סוחר רכבים במידה והוא לא מסר ללקוח את כל המידע הנדרש ולא מסר לו את טופס הגילוי הנאות. במסגרת כתב התביעה ניתן יהיה לדרוש פיצוי כספי וגם ביטול עסקת רכב. בכל מקרה, לפני הגשת תביעה נגד סוחר רכבים או סוחר מכוניות משומשות כדאי מאוד להתייעץ עם עורך דין לענייני רכב לצורך הבנת הזכויות המשפטיות שלכם.

תביעה נגד סוחר רכבים
תביעה נגד סוחר רכבים

הגשת תביעה נגד סוחר רכבים משומשים מכוח חוקים אחרים

מלבד הוראות חוק מכירת רכב משומש ניתן להסתייע בהוראות חוק החוזים והוראות חוק הגנת הצרכן לצורך הגשת תביעה על מכירת רכב לא תקין.

כדי להגיש תביעה נגד סוחר רכבים מכוח חוק החוזים ניתן להסתייע בהוראותיו של סעיף 15 לחוק זה, אשר קובע כך:

מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לענין זה, "הטעיה" – לרבות אי-גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן.

כלומר, אם רוכש הרכב הסתמך בעת רכישת הרכב על פרטים מטעים שמסר לו סוחר הרכבים, הוא רשאי לבטל את העסקה.

סעיף 21 קובע מה כל צד חייב להחזיר למשנהו לאחר ביטול עסקה:

משבוטל החוזה, חייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה, ואם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה – לשלם לו את שוויו של מה שקיבל.

כלומר, במסגרת ביטול עסקה על רוכש הרכב להחזיר לסוחר הרכבים את הרכב, ועל סוחר הרכבים לבצע החזר כספי.

כדי להגיש תביעה נגד סוחר רכבים מכוח חוק הגנת הצרכן ניתן להסתייע בסעיפים רבים.

סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן קובע:

(א)  לא יעשה עוסק דבר – במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה – העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה (להלן – הטעיה); בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים בעסקה:

(1)   הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות;

(11)  התאמתו של הנכס או השירות לתקן, למיפרט או לדגם;

(15)  השימוש הקודם שנעשה בנכס או היותו חדש או משופץ;

(ב)  לא ימכור עוסק, לא ייבא ולא יחזיק לצרכי מסחר נכס שיש בו הטעיה ולא ישתמש בנכס כאמור למתן שירות.

סעיף 4 לחוק הגנת הצרכן:

(א)  עוסק חייב לגלות לצרכן –
(1)   כל פגם או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועים לו, המפחיתים באופן משמעותי מערכו של הנכס;

המשותף לכל סעיפי החוק המוזכרים כאן הוא שהם אוסרים על בית העסק להטעות את הצרכן, על מנת שהצרכן ישלים את העסקה (וירכוש את הרכב).

עורך דין אדי בליטשטיין
שוקלים תביעה נגד סוחר רכבים? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

טרם הגשת תביעה נגד סוחר רכבים יש להצטייד בראיות מתאימות

כל תביעה נגד סוחר רכבים ללא ראיות מספקות עשויה להדחות בבית המשפט, ולכן טרם הגשת תביעה כספית נגד סוחר רכבים צריכים לאסוף את הראיות המתאימות. לדוגמה: אתם יכולים לבדוק האם הרכב עבר תאונה ומתי.

אם אתם חושדים שמישהו "שיחק" עם מד הקילומטרז' (והפחית את מספר הקילומטרים), אתם יכולים להכנס למוסך מורשה על מנת שיאמת או ישלול חשש זה. אם תקחו את הרכב לבדיקה לפני רכישתו, גם מכון הבדיקה יוכל לאמת את מספר הק"מ שמופיע על לוח המחוונים.

במקרים מסוימים, על מנת להצליח לנהל תביעה נגד סוחר רכבים תאלצו להצטייד גם בחוות דעת שמאי אשר יבהיר לבית המשפט מה שוויו האמיתי של הרכב לאור כל הפגמים שהתגלו בו, ואשר לא גולו לרוכש לפני רכישת הרכב.

תביעה נגד סוחר רכבים לאחר רכישת רכב חדש

תביעה נגד סוחר רכב
תביעה נגד סוחר רכב

אחת הסיבות הנפוצות ביותר להגשת תביעה נגד סוחר רכבים חדשים היא שהרכב החדש מתקלקל שוב ושוב ומצריך הגעה למוסך כל פעם מחדש. מטבע הדברים רוכש רכב חדש אינו מצפה, ולא צריך, לבלות את זמנו במוסך החברה. רכב חדש עם תקלות זהו אינו מצב תקין ובכל מקרה אסור לכם להשלים עם מציאות זו.

במקרים מסוג זה במסגרת תביעה נגד סוחר רכבים חדשים נדרש לרוב סעד של ביטול עסקה או החלפת הרכב לרכב חדש לחלוטין (מאותו דגם או דגם אחר), או סעד כספי משמעותי אשר נועד לפצות את רוכש הרכב בגין עוגמת נפש (ברוב המקרים זהו הסעד שנפסק על ידי בית המשפט).

בתביעות אשר הגיעו לבתי המשפט בסוגיות אלה בתי המשפט נוטים לעמוד לצד רוכשי הרכבים. במסגרת ת"א 2449/07 שלמה אנג'ל נ' צ'מפיון מוטורס (ישראל) בע"מ (פסק דין מיום 9.6.2011), נפסק, בין היתר, כך:

אני סבורה, כי בנסיבות העניין ועל פי הראיות שהוצגו לבית המשפט, עדויות התובע ואשתו, חוות הדעת מטעם הנתבעת וספרי הנתבעת שבה מתועדים תיקונים תכופים ורבים יחסית למצופה מרכב חדש, לרבות תיקונים חריגים ובלתי שגרתיים, כמו גם הסכמתה של הנתבעת להאריך את תקופת האחריות על הרכב – חל סעיף קטן (3) של סעיף 11 לחוק המכר, דהיינו: שאין ברכב את האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל של הנכס.

אחת ממטרות רכישת רכב חדש הינה ההימנעות מלהיזקק לשירותי המוסך לעיתים תכופות, פרט לנדרש על פי הוראות היצרן. זוהי ציפיה סבירה ולגיטימית של רוכש רכב והיא ראויה להגנה משפטית (ראו גם תא (י-ם) 9670/00 מילר נ' יוניון מוטורוס בע"מ, [פורסם בנבו] כב' הש' ד"ר אגמון-גונן מיום 10/11/05).

אדם שרוכש רכב חדש, עושה זאת, בין היתר, על מנת לנסוע בבטחה מבלי להזדקק לביקורים תכופים במוסך לצורך תיקונים, בוודאי בשנה הראשונה לחייו של הרכב.

….

אכן נגרמה לתובע עוגמת נפש משמעותית ואני מעמידה את הפיצוי בגין עוגמת הנפש על סך כולל של 50,000 ₪ נכון למועד הגשת התביעה.

בתיק אחר, ת"א 9670/00 יהודה יואל מילר נ' יוניון מוטורס בע"מ (פסק דין מיום 10.11.2005), נקבע, בין היתר, כך:

בית המשפט רשאי לקבוע לתובע פיצויים בגין עוגמת נפש, אשר יקבעו בשיעור הנראה סביר בנסיבות העניין. בין היתר הדגישה הפסיקה את חשיבות אובדן ההנאה והאכזבה שנגרמו לתובע, וגם בגין אלו רשאי בית המשפט לפצות את התובע בגדר עוגמת הנפש (ע"א 82/85 כהן נ' כורי פ"ד מא(2), 778; ע"א 430/79 בנישתי נ' ששון פ"ד לה (2), 400).

יש להזכיר כי מדובר ברכב חדש, כאשר בדיוק התנהלות זו, של ביקורים תכופים זו במוסך, מבקש אדם הרוכש רכב חדש למנוע. תקווה וציפיה לגיטימית אלו לא צלחו.

לו חברת יוניון מוטורס היתה לוקחת אחריות לרכב חדש שמתגלות בו תקלות חמורות חדשות לבקרים, ומחליפה לתובע את הרכב בזמנו, כל העניין היה נמנע.

לאור האמור לעיל, אני קובעת את שיעור הפיצויים בגין עוגמת נפש, לה אחראית הנתבעת כלפי התובע על סך של 50,000 ₪.

כפי שאתם יכולים לראות מפסקי הדין המצוטטים כאן, בעת תביעה נגד סוחר רכבים חדשים בתי המשפט נוטים לפסוק לטובת רוכשי הרכבים, אם הם מצליחים להוכיח שהם ביקרו פעמים רבות במוסך, על אף שהם רכשו רכב חדש.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין מסביר על תביעה נגד סוחר רכבים

שאלות נפוצות בעניין הגשת תביעה נגד סוחר רכבים

 • כמה עולה להגיש תביעה נגד סוחר רכבים?

  ישנם כמה רכיבים כספיים שצריכים לקחת בחשבון. אגרת בית המשפט (2.5 אחוזים מסכום התביעה), שכר טרחת עורך דין (כל מקרה נבחן לגופו של עניין, אך לא פחות מ-15,000 ש"ח בתוספת מע"מ), הוצאות אחרות (לדוגמה חוות דעת שמאי – סכום משתנה).

 • רכשתי רכב יד שניה מסוחר רכבים, ובדיעבד התברר שהרכב עבר תאונה. האם אפשר להגיש תביעה?

  כן. אי גילוי קיומה של תאונה ברכב מהווה הפרת של חובת הגילוי וחובת תום הלב. הדבר מגדיל את הסיכויים שבית המשפט יורה על ביטול עסקה.

 • באילו מקרים אני צפוי לקבל פיצוי כספי משמעותי לאחר הגשת תביעה נגד סוחר רכבים?

  ככל שמדובר בהטעיה חמורה יותר, והנזק לרכב חמור יותר, כך הפיצוי הכספי צפוי להיות גבוה יותר.

 • כמה זמן לוקח לנהל תביעה נגד סוחר רכבים?

  פרק הזמן משתנה מאוד ממקרה למקרה אך לכל הפחות מדובר בכמה חודשים.

דוגמה לפסק דין במסגרת תביעה נגד סוחר רכבים בו זכה לקוח משרדנו

דוגמה לתביעה בה לקוח משרדנו זכה להחזיר לסוחר רכבים רכב שנמכר לו מבלי לגלות שהרכב עבר תאונה, וקיבל ממנו את כל כספו חזרה:

תביעה נגד סוחר רכבים
דוגמה לניצחון במסגרת תביעה נגד סוחר רכבים

תביעה נגד סוחר רכבים – ייצוג תובעים

עד היום משרדנו הגיש תביעות רבות נגד סוחרי רכבים שהסתיימו בהצלחה ולשביעות רצון לקוחותינו (דוגמאות לפסקי דין בהם ניצחנו תוכלו לראות במאמר זה).

הגשת תביעה נגד סוחר רכבים איננה תמיד מלאכה קלה ולכן תמיד כדאי להתייעץ עם עורך דין שעוסק בתחום הרכב, ושהגיש בעבר לפחות מספר תביעות נגד סוחרי רכבים (שהסתיימו בהצלחה). תביעה נגד סוחר רכבים שאיננה מבוססת על טיעונים עובדתיים ומשפטיים נכונים עשויה להדחות והתובע עשוי להיות מחויב בהוצאות משפט גבוהות.

לפני פניה לעורך דין לצורך הגשת תביעה נגד סוחר רכבים חשוב להצטייד בכל מסמכי העסקה, ומסמכים נוספים (כגון טופס בדיקת הרכב במכון לבדיקת רכבים, טופס היסטוריית תביעות ביטוח) ככל שקיימים. ללא מסמכים אלה יהיה קשה עד בלתי אפשרי להגיש ולנצח תביעה נגד סוחר רכבים.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 55

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

הקליקו על הכותרת כדי לחזור לחלק הרלוונטי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב