כתב הגנה לפי תקנות חדשות – איך כותבים כתב הגנה נכון?

איך כותבים כתב הגנה
איך כותבים כתב הגנה

מה זה כתב הגנה?

כתב הגנה הוא מסמך שמוגש כתגובה על כתב תביעה, ובו מפרט הנתבע את כל טענות ההגנה ביחס לטענות התובע. אי הגשת כתב הגנה כלל או במועד תוביל לקבלת פסק דין כנגד הנתבע, ובמקרה זה הנתבע יצטרך להגיש בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה, או לפעול בהתאם לקבוע בפסק הדין (דבר שעשוי לעלות לנתבע ביוקר. גם הגשת בקשה לביטול פסק דין עשויה להיות כרוכה מבחינת הנתבע בהרבה כסף).

ישנה חשיבות רבה מאוד בהכנת כתב הגנה בסיועו של עורך דין מנוסה, במיוחד כאשר מדובר בתביעות העוסקות בסכומי כסף משמעותיים או בנושאים בעלי ערך רב (לדוגמה סכסוכים בנושא בעלות על מקרקעין, סכסוכי ירושה, סכסוכים בעניין רכב יקר שעבר תאונה, וכו').

אחת העצות הכי טובות שאני יכול לתת לכם/לכן היא לא לחסוך בשלב זה, ולכל הפחות להתייעץ עם עורך דין על מנת שלא תכינו את כתב ההגנה בעצמכם ובסופו של דבר תגרמו לעצמכם יותר נזק מתועלת. את הנזק שתגרמו בעצמכם יהיה קשה מאוד לתקן (ולעיתים אפילו בלתי אפשרי), ויעלה לכם הרבה יותר כסף ביחס לטיפול נכון בתביעה מלכתחילה.

ברובן המוחלט של התביעות המוגשות כיום לבתי המשפט הגשת כתב הגנה צריכה להתבצע בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 (התקנות החדשות). כתב הגנה לפי תקנות חדשות הוא תנאי מרכזי לקבלתו על ידי מזכירות בית המשפט (המזכיר המשפטי רשאי לא לקבל כתב טענות שנוסח שלא בהתאם לתקנות החדשות).

איך כותבים כתב הגנה לפי התקנות החדשות זאת כבר שאלה הרבה יותר מורכבת, ואת התשובה עליה תגלו אם תקראו את המאמר בעיון ועד סופו. בנוסף, תגלו במאמר זה מתי צריכים להגיש כתב הגנה במסגרת תביעות שונות.

עורך דין אדי בליטשטיין מייצג מזה למעלה עשור תובעים ונתבעים רבים מאוד במגוון סוגיות משפטיות, בבתי משפט השלום, המחוזי והעליון. ככל שנחוץ לכם ליווי משפטי מקצועי, אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.

כתב הגנה
הכנת כתב הגנה כרוכה בהשקעת מחשבה רבה

איך כותבים כתב הגנה בתביעות קטנות?

הליך תביעה קטנה מיועד מלכתחילה לאנשים שאינם משפטנים ולא מצפים מכם להכיר את כל החקיקה או הפסיקה. מה שכן מצפים מכם הוא להתייחס לטענות התובע, להציג את עמדתכם, ולצרף מסמכים רלוונטיים.

אתר משרד המשפטים מפרט מה לכתוב וכיצד להגיש כתב הגנה לתביעה קטנה. כדי להבין איך כותבים כתב הגנה בתביעות קטנות אתם מוזמנים גם להוריד כתב הגנה בתביעה קטנה לדוגמה (לחצו על הקישורים כדי להגיע למידע הרלוונטי).

באופן כללי אין הקפדה על פרוצדורה משפטית בבית משפט לתביעות קטנות וניתן לנסח את כתב ההגנה בכל צורה שתראו לנכון, ואפילו בכתב יד. הדבר החשוב ביותר שכדאי להקפיד עליו הוא תיאור של העובדות הרלוונטיות, אזכור העדים שיכולים לסייע לכם, וצירוף המסמכים שיכולים לתמוך בטענותיכם.

איך כותבים כתב הגנה לבית משפט שלום או בית משפט מחוזי?

על מנת להבין איך כותבים כתב הגנה לבית משפט שלום או מחוזי או מתי מגישים כתב הגנה, חייבים להכיר את תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018. בעניין המועדים להגשת כתב הגנה נקבע בתקנה 9(ב) כך:

כתב ההגנה יוגש בתוך שישים ימים ממועד המצאת כתב התביעה לידי הנתבע, ובתביעה שעניינה רשלנות רפואית, יוגש כתב ההגנה בתוך 120 ימים ממועד המצאת כתב התביעה לידי הנתבע; בית המשפט רשאי להאריך את המועדים כאמור אם השתכנע כי קיימים טעמים המצדיקים זאת.

כלומר, בעניינים שאינם רלוונטיים לרשלנות רפואית, כתב ההגנה (בתביעה על סכום העולה על 75 אלף ש"ח) יוגש לבית המשפט תוך 60 ימים ממועד המצאת כתב התביעה לידי הנתבע.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין מסביר איך כותבים כתב הגנה

תקנות 9(ג) ו-9(ד) מפרטות לאיזה חלקים יש לחלק את כתב ההגנה ומהו אורך כל חלק (חריגה מהוראות אלה עשויה להוביל לכך שכתב ההגנה לא יתקבל לתיק בית המשפט על ידי המזכיר המשפטי, ולכן חשוב לדעת איך כותבים כתב הגנה נכון):

(ג) כתב תביעה וכתב הגנה יכללו שלושה חלקים לפי הסדר המפורט להלן:

(1) כותרת;

(2) תמצית הטענות;

(3) פירוט הטענות.

(ד) חלקו השני של כתב הטענות לא יעלה על שני עמודים וחלקו השלישי לא יעלה על תשעה עמודים אם הוגש לבית משפט שלום, ובהתאמה על שלושה ושנים עשר עמודים אם הוגש לבית משפט מחוזי; ואולם בתובענה לסעד כספי בבית משפט מחוזי שסכומה עולה על שניים וחצי מיליון שקלים חדשים ובתובענה לפיצויים בשל נזק גוף ותובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים שהוגשו לבית המשפט המחוזי, חלקו השני של כתב הטענות לא יעלה על חמישה עמודים וחלקו השלישי לא יעלה על עשרים וחמישה עמודים.

כלומר, מבחינה צורנית כתב ההגנה מחולק לשלושה חלקים כאשר החלק השני לא יעלה על שני עמודים והחלק השלישי לא יעלה 9 עמודים אם כתב ההגנה מוגש לבית משפט השלום או 12 עמודים אם כתב ההגנה מוגש לבית המשפט המחוזי (למעט בתביעות הרלוונטיות לנזקי גוף או תביעות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים).

מה כותבים בכל חלק בכתב הגנה?

גם במקרה זה לא צריכים לנחש משום שתקנות סדר הדין האזרחי מפרטות זאת בתקנות 12-15:

כותרת

12. כתב הגנה יכלול בחלקו הראשון את הפרטים האלה בלבד ולפי הסדר המפורט להלן:

(1) הערכאה השיפוטית שאליה הוגש כתב התביעה וכן מספר התיק בבית המשפט;

(2) שם התובע ועורך דינו ופרטיהם כפי שהם מופיעים בכתב התביעה ושמו של הנתבע ומספר זהותו;

(3) שם עורך דינו של הנתבע אם הוא מיוצג, לרבות מספר רישיונו;

(4) מען ופרטי התקשרות של הנתבע ושל עורך דינו;

(5) אם הנתבע הוא פסול דין או קטין, כמשמעותם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – ציון עובדה זו, או תאגיד – ציון עובדה זו ודרך התאגדותו;

(6) (נמחקה)

(7) המועד האחרון להגשת כתב ההגנה לפי תקנה 30.

תמצית הטענות בכתב ההגנה

13. בחלקו השני של כתב ההגנה יפרט בעל הדין את העניינים האלה בלבד ולפי הסדר המפורט להלן:

(1) טענות מקדמיות;

(2) תמצית טענות ההגנה שיפורטו לפי סדר עילות התביעה;

(3) טיעונים לעניין הסעד המבוקש.

חלקו השלישי של כתב הטענות

14. (א) חלקו השלישי של כתב הטענות יכלול את פירוט העובדות המשמשות יסוד לכתב הטענות וכל מידע נוסף, שתכליתו לסייע בהבהרת המחלוקת ובמיקוד הפלוגתות שבין בעלי הדין.

(ב) הנתבע ייחשב מודה בכל העובדות הכלולות בכתב התביעה, זולת אלה שהכחיש באופן מפורש ומפורט בחלקו השלישי של כתב ההגנה, ואולם לעניין שיעור דמי נזק יראו אותו כשנוי במחלוקת זולת אם הנתבע הודה בו במפורש.

נספחים לכתבי הטענות

15. (א) לכתב טענות יצורפו מסמכים אלה בלבד והם יהיו נספחי כתב הטענות:

(1) העתק של מסמך מהותי וכל כתב אחר המשמש ביסוד הנטען בכתב הטענות; אם המסמך אינו ברשותו, יצוין בידי מי או היכן הוא מצוי, למיטב ידיעת בעל הדין;

(2) חוות דעת של מומחה רפואי שבכוונת בעל הדין להסתמך עליה במהלך המשפט.

(3) בתובענה לפיצויים בשל נזק גוף יצרף התובע לכתב התביעה כתב ויתור על סודיות רפואית, ערוך לפי נוסח טופס 1 שבתוספת הראשונה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי בעל דין לצרף לכתב טענות חוות דעת של מומחה שאינו בעניין של רפואה.

עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים סיוע בהכנת כתב הגנה? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

מועד להגשת כתב ההגנה במסגרת תביעה קטנה

סוגיית זו מוסדרת בתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976. תקנה 4(ב) קובעת כך:

(ב) בהזמנה לדין יוזמן הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 30 יום מיום המצאת ההזמנה, ולהתייצב למשפט במועד שנקוב בהזמנה – אם הגיש כתב הגנה כאמור.

כלומר, אם הגישו נגדכם תביעה קטנה עליכם להתגונן תוך 30 ימים מיום המצאת הזמנה לדין (מגיעה ביחד עם כתב התביעה).

מועד להגשת כתב הגנה במסגרת תביעה בסדר דין מהיר

תקנה 80(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 קובעת כך:

80. (א) כתב הגנה במסלול דיון מהיר יוגש בתוך ארבעים וחמישה ימים ממועד המצאת כתב התביעה לידי הנתבע.

כלומר, מועד להגשת כתב הגנה בתביעה בסדר דין מהיר (דיון מהיר) הוא תוך 45 ימים ממועד קבלת כתב התביעה על ידי הנתבע.

מועד להגשת כתב ההגנה במסגרת תביעה בסדר דין רגיל

תביעה בסדר דין רגיל היא לרוב תביעה אזרחית או תביעה כספית המוגשת על סכום העולה על 75 אלף ש"ח. תביעה בסדר דין רגיל ניתן להגיש גם לבית משפט השלום (אם התביעה היא עד סך של 2.5 מיליון שקלים) וגם לבית המשפט המחוזי (אם התביעה עולה על סך 2.5 מיליון שקלים).

התגוננות במסגרת תביעה בסדר דין רגיל מוסדרת בתקנה 9(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018, אשר קובעת כך:

(ב) כתב הגנה יוגש בתוך שישים ימים ממועד המצאת כתב התביעה לידי הנתבע, ובתביעה שעניינה רשלנות רפואית, יוגש כתב ההגנה בתוך 120 ימים ממועד המצאת כתב התביעה לידי הנתבע; בית המשפט רשאי להאריך את המועדים כאמור אם השתכנע כי קיימים טעמים המצדיקים זאת.

מועד להגשת כתב ההגנה במסגרת תביעה על סכום קצוב

תביעה על סכום קצוב זהו הליך ייחודי במסגרתו כתב התביעה מוגש ישירות להוצאה לפועל. כלומר, תחילה התובע והנתבע כלל לא מגיעים לבית המשפט אלא מתנהלים דרך לשכת ההוצאה לפועל.

במקרה זה אין לנתבע סכום אוטומטית להתגונן. במקום הגשת כתב הגנה יש להגיש התנגדות תוך 60 ימים (שימו לב – פרק זמן זה נובע עקב מגיפת הקורונה. במצב הרגיל מדובר בפרק זמן של 30 ימים).

עניין זה מוסדר בסעיף 81א1(ד) לחוק ההוצאה לפועל, אשר קובע כך:

(1)   הנתבע רשאי להגיש התנגדות לבקשת הביצוע, לרבות התנגדות מהטעם שלא התקיימו בתביעה התנאים הקבועים בסעיף קטן (א), בתוך 60 ימים מיום המצאת האזהרה לפי הוראות סעיף קטן (ה); להתנגדות יצורף תצהיר לאימות העובדות שביסודה וכן כל מסמך שתומך בהתנגדות;

(2)   הוגשה התנגדות, יעכב רשם ההוצאה לפועל את ביצוע הבקשה ויעביר את התביעה וההתנגדות לבית המשפט; לענין הדיון בבית המשפט יראו את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בסדר דין מקוצר לפי תקנות סדר הדין.

מועד להגשת כתב ההגנה במסגרת תביעה ייצוגית

הליך ייצוגי לא מתחיל בהגשת כתב תביעה אלא בהגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית. מסיבה זו המשיב בהליך הייצוגי צריך להגיש תשובה על בקשה לאישור תביעה ייצוגית. את התשובה על הבקשה לאישור תביעה ייצוגית על המשיב להגיש תוך 90 ימים. עניין זה קבוע בתקנה 2(ג) לתקנות תובענות ייצוגיות. תש"ע – 2010:

המשיב רשאי להשיב לבקשה בתוך תשעים ימים מיום שהומצאה לו או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט; בתשובתו יפרט את טיעוניו כולל אסמכתאות, ויצרף לה תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לתשובה; תצהיר שלא צורף לתשובה בעת הגשתה, לא יצורף לה אלא ברשות בית המשפט.

בהליכים ייצוגיים חשוב מאוד להיות מיוצגים על ידי עורך דין תביעות ייצוגיות מנוסה אשר ידאג להכין אסטרטגיית הגנה מתאימה, אחרת ההשלכות על בית העסק הנתבע עשויות להיות הרסניות.

הגשת כתב הגנה בפגרה

כמעט אף אחד אינו טורח להתגונן בעת פגרת בתי המשפט. הסיבה לכך היא שתקופת הפגרה לא נספרת בתקופת הימים אשר בסיומם יש להתגונן. עניין זה מוסדר בתקנה 179(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, אשר קובעת כך:

(ב) תקופת פגרה של בית המשפט לא תובא במניין הימים שנקבעו בתקנות אלה או שנקבעו בידי בית המשפט, זולת אם בית המשפט הורה אחרת.

כלומר, כל עוד בית המשפט לא קבע אחרת, תקופת הפגרה לא נספרת במניין הימים לצורך הגשת הגנה.

הכנת כתב הגנה לפי תקנות חדשות בתקופת פגרה
בעת תקופת פגרת בתי המשפט אף אחד לא ממהר להכין כתבי טענות

מה קורה אם לא מגישים כתב הגנה במועד?

נתבע אשר לא קיים את חובתו להגיש כתב הגנה במועד מסתכן בכך שהתובע יגיש בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, ובית המשפט יהיה רשאי לתת פסק דין על בסיס האמור בכתב התביעה.

על מנת להימנע ממתן פסק דין בהיעדר הגנה, על נתבע שלא הצליח להתגונן במועד להגיש בקשה למתן ארכה להגשת כתב הגנתו. כאשר מעורבים בהליך עורכי דין המייצגים את הצדדים, בקשה מעין זו מוגשת לבית המשפט בהסכמה, ואם אין הסכמה אז על הנתבע לפרט מה הנימוקים אשר לשיטתו יש לאפשר לו זמן נוסף לצורך הגשת כתב הגנתו, ולפרט מדוע לא בוצעה הגשה במועד.

ישנם מקרים בהם הגשת כתב הגנה איננה נחוצה משום שהצדדים הגיעו להסכמות ביניהם לאחר הגשת כתב התביעה. במקרים אלה הצדדים מגישים הודעה לבית המשפט על הגעה לפשרה ומבקשים לדחות/למחוק את התביעה ללא צו להוצאות ו/או לתת תוקף של פסק דין להסכמות ביניהם.

כמובטח הנה דוגמה לכתב הגנה לבית משפט שלום.

עורך דין אדי בליטשטיין
לעורך דין אדי בליטשטיין ניסיון רב בהכנת כתבי הגנה

לסיכום

כתב הגנה הוא אחד מכתבי הטענות החשובים ביותר עבור הנתבע, משום שאי הגשתו במועד עשויה להוביל להגשת בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. אם יתקבל פסק דין בהעדר הגנה, מצבו של הנתבע הופך להיות הרבה יותר מורכב (אך בוודאי שאינו חסר כל סיכוי).

בהליכים שונים המועד להגשת כתב הגנה עשוי להיות שונה (לדוגמה: המועד בסדר דין רגיל להגשת כתב הגנה הוא תוך 60 ימים ממועד קבלת כתב התביעה. לעומת זאת במסגרת דיון מהיר, המועד להגשת כתב ההגנה הוא 45 ימים בלבד ממועד קבלת כתב התביעה).

חשוב מאוד להקפיד על הכנת כתב הגנה בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018, אחרת המזכיר המשפטי עשוי שלא לקבל את כתב ההגנה לתיק בית המשפט.

בדרך כלל, אין חובה לצרף לכתב ההגנה את כל הראיות של הנתבע. המועד להגשת ראיות הנתבע הוא לרוב במועד הגשת תצהיר עדות ראשית מטעמו.

חשוב מאוד להתייחס בכתב ההגנה לטענות התובע ולהכחיש אותן או לתת להן הסבר/התייחסות כלשהי. טענה בכתב התביעה שלא הוכחשה על ידי הנתבע, רואים בה כנכונה ואינה שנויה יותר במחלוקת בין הצדדים.

לצורך הכנת או הגשת כתב הגנה בצורה נכונה כדאי מאוד לשכור שירותיו של עורך דין תביעות מנוסה. אתם מוזמנים ליצור קשר בעניינים אלה עם עורך דין אדי בליטשטיין.

שאלות נפוצות בעניין הגשת כתב הגנה

 • איך כותבים כתב הגנה בצורה הטובה ביותר?

  אין דרך אחת לכתוב בצורה הטובה ביותר והכל תלוי בנסיבות של המקרה. על מנת למנוע טעויות "טכניות" חשוב להקפיד על הוראות תקנות סדר דין האזרחי, תשע"ט – 2018.

 • איך כותבים כתב הגנה בתביעות קטנות והאם זה שונה מתביעה אחרת?

  מכיוון שבתביעות קטנות מעורבים, בדרך כלל, אנשים שאינם משפטנים אין חובה לכתוב כתב הגנה בהתאם להוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018, וניתן לנסח אותו בהתאם למה שידוע לנתבע.

  אין חובה להקפיד על כללים כלשהם אך חשוב לציין את העובדות החשובות למקרה ולצרף מסמכים או הקלטות (ככל שיש) לכתב ההגנה, ככל שאלה רלוונטיים.

 • איך כותבים כתב הגנה מתוקן?

  תחילה, צריכים לפנות לבית המשפט בבקשה מפורטת המסבירה מדוע אתם רוצים לתקן את כתב ההגנה, מה בדיוק אתם רוצים להוסיף/לתקן, כיצד התיקון יסייע בבירור המחלוקת בין הצדדים, וכיצד התיקון יפשט את המחלוקת.

  אם בית המשפט יאשר את הבקשה צריכים להגיש נוסח מתוקן בהתאם למה שאישר בית . כמובן שבנסיבות אלה חשוב לציין בכתב ההגנה המתוקן את העובדות הנוספות, להתייחס לטיעונים משפטיים רלוונטיים, להוסיף את המסמכים שלא צירפתם וכו'.

 • כמה גובה עורך דין כדי להכין כתב הגנה?

  אין מחירון אחיד. כל מקרה נבחן לגופו של עניין והמחיר נקבע בהתאם למורכבות המקרה. בדרך כלל מדובר בסדר גודל שנע בין 5000-10,000 ש"ח בתוספת מע"מ, אך כמובן שיש מקרים יוצאי דופן והעלות יכולה להיות גבוהה או נמוכה יותר.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 76

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

הקליקו על הכותרת כדי לחזור לחלק הרלוונטי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב