בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין – מה לכתוב?

בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין
בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין

האם תמיד נדרשת בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין?

בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין נדרשת באותם מצבים בהם בעל דין לא הגיש במועד בקשה לביטול פסק דין. בקשה שכזו לא ניתן להגיש בכל רגע שיבחר בעל הדין אלא בהתאם להוראות הקבועות בתקנות סדר הדין האזרחי.

כמו כן, לא ניתן להגיש בקשה לביטול פסק דין בכל מקרה אלא רק במקרים הרלוונטיים לפסק דין שניתן בהעדר הגנה או בהעדר התייצבות לדיון (במעמד צד אחד).

אם ניתן פסק דין בתביעה לאחר שהתקיים בירור לגופו של עניין בטענות הצדדים הדרך הנכונה "לבטל" פסק דין (או יותר נכון, לנסות "לבטל" את פסק הדין) היא באמצעות הגשת ערעור. במקרים אלה ערכאת הערעור תבחן את טענות הצדדים ותכריע האם ישנה טעות כלשהי בפסק הדין שמצדיקה את ביטולו או שינויו.

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק מזה למעלה מעשור בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות מורכבות בסכומים העולים על 100 אלף שקלים. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין מסביר על בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין

בעל דין רשאי להגיש בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד רק תוך 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין. הדבר קבוע בתקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי אשר קובעת כך:

נתן בית המשפט החלטה לפי צד אחד והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לבטלה, בתנאים שייראו לו; הוראה זו לא תחול על פנייה לבית המשפט לפי תקנה 33(ד).

אם בעל הדין לא הגיש בקשה לביטול פסק דין תוך 30 ימים ממועד המצאתו אין זה אומר שהוא כבר לא רשאי להגיש בקשה שכזו. במקרים שבהם בעל הדין איחר את המועד עדיין יש סיכוי שהוא יוכל להגיש בקשה לביטול פסק דין, אך תחילה עליו להגיש בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין.

כלומר, בית המשפט רשאי להאריך את המועד להגשת בקשה לביטול פסק דין מעבר ל-30 ימים. בעניין זה בעל הדין יכול להפנות את בית המשפט לתקנה 176(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, אשר קובעת כך:

בית המשפט רשאי לתת הוראות בדבר היקף כתב טענות; נקבע בתקנות אלה או בכל חיקוק זמן לעשיית דבר או להימנע מעשיית דבר או מדד להיקף כתב טענות, יחול האמור כל עוד בית המשפט לא הורה אחרת מטעמים מיוחדים.

שימו לב – בית המשפט לא רשאי להאריך את המועד ללא סיבה אלא עליו לפרט "טעמים מיוחדים". מדובר ברף שכנוע לא פשוט ולא כל הסבר/תירוץ/סיבה יתקבלו כ"טעמים מיוחדים".

מה לפרט במסגרת בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין?

בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין צריכה לפרט מספר סוגיות עיקריות:

  1. מתי בדיוק פסק הדין הגיע לידיעת המבקש.
  2. הסיבה לאיחור הגשת בקשה לביטול פסק דין.
  3. סיכויי הצלחתו של המבקש במסגרת התביעה אם פסק הדין יבוטל.

לבקשה מסוג זה צריכים לצרף תצהיר על מנת לתמוך בטענות העובדתיות המפורטות בה. בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין שתוגש ללא תצהיר עשויה להידחות מטעם זה, אף מבלי להתייחס ליתר טענות המבקש לגופו של עניין.

בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין צריכים להגיש בהזדמנות הראשונה לאחר שנודע על קיומו של פסק הדין. גם שיהוי בהגשת הבקשה עשוי להוביל לדחייתה.

בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין
במסגרת בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין צריכה להיות הקפדה על הטענות הנכונות

פסיקת בית המשפט בעניין בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין

לצורך הגשת בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין ניתן להסתייע בפסיקתו של בית המשפט. פסיקה של בית המשפט העליון היא פסיקה שמחייבת בתי משפט אחרים ופסיקה של בתי משפט אחרים היא מנחה, אך אינה מחייבת.

בעניין בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין בית המשפט קבע כך (ת"א (מחוזי) 4458-01-09 חן רפאלוב נ' Nike International LTD):

המבקש, מר חן רפאילוב (להלן – המבקש), אשר היה הנתבע בתביעה שבכותרת, הגיש בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין אשר ניתן נגדו ביום 15.7.2009 בהעדר הגנה. (להלן – הבקשה להארכת המועד). 

ביום 20.9.2023, בחלוף למעלה מ- 14 שנה ממועד מתן פסק הדין, הגיש המבקש את הבקשה להארכת המועד.

מאחר ותקנה 131 לתקנות סד"א קובעת פרק זמן של 30 יום להגשת בקשה לביטול פסק דין, הרי שככל שחלף המועד הקבוע בתקנה זו, יש להגיש בקשה להארכת מועד ולהצביע על "טעמים מיוחדים" בגינם לא הוגשה הבקשה לביטול פסק דין במועד.

מפסיקת בתי המשפט עולה כי לא קיימת רשימה סגורה של נסיבות אשר עולות כדי "טעמים מיוחדים", וכל מקרה נבחן לגופו על פי נסיבותיו, תוך שמכלול השיקולים נלקח בחשבון, בין היתר – מועד הגשת הבקשה להארכת המועד ובחינת השאלה האם המבקש פעל ללא שיהוי בלתי סביר; האם המבקש תרם למניעת האיחור או לקיצורו; מהו הנימוק לאיחור; מידת ההסתמכות של בעל הדין שכנגד על האיחור; ידיעתו של בעל הדין שכנגד על כוונתו של המבקש להגיש הבקשה להארכת המועד; סיכויי ההליך; תום ליבו של המבקש; היעדר ייצוג המבקש; והיעדר עילה.

בית המשפט ייטה לראות בנסיבות שהובאו בפניו כ"טעם מיוחד" להארכת מועד אם השתכנע כי הבקשה לביטול פסק הדין לא הוגשה במועד בשל נסיבות חיצוניות שלא בשליטתו של המבקש (ראו: בש"א 6402/96 הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון נ' מיכקשווילי, פ"ד נ(3) 209, 211 (1996)).

כך למשל, התרשלות או חוסר ערנות של המבקש או של בא כוחו אינם מקימים כשלעצמם טעם מיוחד (ראו: ב"ש 1038/85 בנק צפון אמריקה בע"מ נ' עומר גלבוע חברה לבנין ועבודות עפר בע"מ (בפירוק), פ"ד מ(1) 57 (1986).

גם שהייה בחו"ל של המבקש אינה עולה לכדי טעם מיוחד, לעניין זה ראו: ב"ש  169/76 פלדמן נ' פלדמן, פ"ד ל(3) 643, 644 (1976), שם נאמר:

"חייב בית המשפט להחמיר עם אדם היוצא לתקופה ארוכה לחוץ לארץ בידעו כי עומד ותלוי לפני בית המשפט הליך, ושבית המשפט עשוי לפסוק בהליכו בהעדרו."

פסק הדין שניתן נגד המבקש הינו מיום 15.7.2009. המבקש הגיש את הבקשה להארכת המועד בחלוף למעלה מ- 14 שנה, פרק זמן משמעותי וניכר ביותר.

המבקש לא ציין בבקשתו להארכת המועד את המועד המדויק בו נודע לו, לטענתו, דבר קיומו של פסק הדין שניתן נגדו, והוא אף לא טרח לצרף תצהיר לבקשה להארכת המועד.

מצב דברים זה שולל את טענת המבקש לפיה הגיש את הבקשה להארכת המועד בהזדמנות הראשונה. המבקש השתהה שיהוי משמעותי וניכר בהגשת הבקשה להארכת המועד בלא כל הסבר מניח את הדעת. 

אוסיף ואבהיר כי שיקול משמעותי ורלבנטי לצורך בחינת בקשה להארכת מועד נוגע לשאלת סיכוי הצלחתו של המבקש בתביעה. אלא שהמבקש לא העלה ולא הציג אף טענת הגנה לגופו של העניין מושא כתב התביעה.

המבקש השליך את כל יהבו על טענותיו בעניין המצאת כתב התביעה ופסק הדין, ולא טרח כלל להביא טיעון ולו מינימלי להסביר מדוע הוא סבור כי סיכוייו גבוהים להצליח להדוף את התביעה. כאמור, טענות המבקש בעניין המצאת כתב התביעה – נדחו מאחר ולא מצאתי כל ממש בהן ועל כן קבעתי כי כתב התביעה הומצא כדין למבקש באמצעות מסירתו לאמו של המבקש, הגם שסירבה לחתום על אישור המסירה.

לפיכך, אף אילו היה המבקש מציג "טעם מיוחד" להארכת המועד להגשת הבקשה לביטול פסק דין – וטעם שכזה לא הוצג כלל ועיקר, עדיין היה עליו לצלוח את הבקשה לביטול פסק דין. מאחר ואין המדובר בביטול פסק דין מחובת הצדק, אלא המדובר בביטול פסק דין לפי שיקול דעת – הרי שהיה נלקח בחשבון משך הזמן הארוך שחלף ממועד מתן פסק הדין – לכל הפחות למעלה מ- 10 שנים, שאין למבקש כל הסבר למשך זמן זה. בנוסף ובעיקר – היו נבחנים סיכויי המבקש להצליח להדוף את התביעה. משלא הוצגו סיכויים כלשהם להצליח לסתור את התביעה – ממילא דין בקשתו של המבקש – להידחות.

בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין במקרה זה נדחתה משום שהמבקש לא פעל כנדרש, והוא אף חויב בהוצאות משפט בסך 7500 ש"ח.

עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים ליווי משפטי במסגרת בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

לסיכום

בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין נדרשת כאשר בעל דין לא הגיש בקשה לביטול פסק דין תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין.

לא כל בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין תאושר על ידי בית המשפט. לצורך אישור הבקשה צריכים לפרט "טעמים מיוחדים". טעות של עורך דין או שהייה בחו"ל לא הוכרו בפסיקה כטעמים מיוחדים.

בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין צריכים להגיש בהזדמנות הראשונה, בליווי תצהיר, ולפרט בה מתי פסק הדין הובא לידיעתו של המבקש, מה הסיבה לאיחור הגשת הבקשה, וסיכויי ההצלחה בתביעה.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 61

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

הקליקו על הכותרת כדי לחזור לחלק הרלוונטי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מאמרים באותו נושא

התדיינות משפטית
תביעות ופרוצדורה משפטית

התדיינות משפטית החל משנת 2021 – אלה השינויים שכדאי להכיר

החל משנת 2021 חל שינוי מהותי בכמעט כל התדיינות משפטית אזרחית (לא חל על תביעה קטנה), בעקבות כניסתן לתוקף של תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018. תקנות סדר הדין האזרחי הן אלה אשר קובעות כיצד לנהל התדיינות בתחומי המשפט האזרחי, והפרתן עשויה, במקרים מסוימים, להוביל למחיקת כתב התביעה או

קרא עוד »
ביטול הסכם פשרה
תביעות ופרוצדורה משפטית

ביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין – האם אפשרי וכיצד?

ביטול הסכם פשרה, במיוחד אם הוא הוגש לבית המשפט וקיבל תוקף של פסק דין, זאת מלאכה לא פשוטה. במאמר זה ננסה להבין מה בכל זאת ניתן לעשות כדי לנסות ולבטל הסכם פשרה שאינו מסייע או לא מקדם את האינטרסים של הצד שמעוניין בביטולו. תחילה ננסה להבין מהו הסכם פשרה ומדוע

קרא עוד »
ביטול פסק דין לפי סעיף 79א
תביעות ופרוצדורה משפטית

ביטול פסק דין לפי סעיף 79א – האם ניתן לבטל פסק דין כזה?

לפני שמדברים על ביטול פסק דין לפי סעיף 79א צריכים להבין מהו אותו סעיף 79א מסתורי שמקנה לשופטים את האפשרות לתת פסק דין שכמעט בלתי אפשרי לערער עליו. סעיף 79א לחוק בתי המשפט קובע כך: 79א.  (א)  בית משפט הדן בענין אזרחי רשאי, בהסכמת בעלי הדין, לפסוק בענין שלפניו, כולו

קרא עוד »
רשימת בקשות
תביעות ופרוצדורה משפטית

רשימת בקשות לפני קדם משפט ראשון – זה מה שכדאי לדעת

רשימת בקשות לפני קדם משפט ראשון זוהי פרוצדורה משפטית חדשה, אשר נכנסה לתוקף החל משנת 2021. מטרתה של רשימת בקשות היא להתמודד עם תופעה שהייתה רווחת מאוד במסגרתה בעלי הדין היו מגישים אין ספור בקשות לבית המשפט לפני קדם המשפט, ומאלצים את השופט להשקיע זמן רב כדי להכריע בבקשות אלה

קרא עוד »
צו עשה זמני או קבוע - תביעה למתן צו עשה
תביעות ופרוצדורה משפטית

צו עשה זמני או קבוע – מתי הגשת תביעה למתן צו עשה אפשרית?

מה זה צו עשה? צו עשה הוא סעד זמני או קבוע אשר מטרתו להבטיח זכות של בעל דין. משמעותו של צו עשה הוא לחייב אדם או יישות אחרת לבצע פעולה מסוימת (ומכאן שמו של הצו). במקרים חריגים ניתן לדרוש צו עשה עוד לפני הגשת תביעה (בחלק גדול מהמקרים בקשות אלה

קרא עוד »
כתב תביעה שכנגד
תביעות ופרוצדורה משפטית

כתב תביעה שכנגד – מה מטרתו ובאילו מקרים ניתן להגיש אותו?

כתב תביעה שכנגד הוא כתב תביעה מיוחד משום שהוא לא פותח או מתחיל הליך משפטי אלא מוגש במהלכה של תביעה קיימת. מטרתו של כתב תובענה שכנגד הוא לנהל שתי תביעות, אשר לרוב עוסקות באותן סוגיות, במסגרת אותו הליך משפטי ובפני אותו שופט. אפשר לומר שאחת ממטרותיה העיקריות של תובענה שכנגד

קרא עוד »

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב