חוות דעת מומחה לבית משפט – מה מטרתה ומהו נוסח חוות דעת נכון?

חוות דעת מומחה לבית משפט
חוות דעת מומחה לבית משפט

מה זה חוות דעת מומחה?

חוות דעת מומחה המוגשת לבית משפט היא מסמך הנערך על ידי אדם בעל מומחיות בתחומו על מנת לתמוך בטענה כלשהי של בעל הדין המצריכה מומחיות. לדוגמה: חוות דעת מומחה ניתן להגיש על מנת להוכיח נזקים רפואיים והשלכותיהם (עניין שעשוי להשפיע על גובה הפיצוי הכספי). חוות דעת מטעם מומחה ניתן להגיש כדי להוכיח נזקים בצנרת. חוות דעת מומחה ניתן להגיש כדי להוכיח כיצד פועל טלפון סלולרי, וכו'.

ניתן לומר שכמעט בכל מחלוקת בין בעלי דין הרלוונטית לסוגיה שמצריכה מומחיות, יהיה צורך להגיש חוות דעת לבית המשפט. אין צורך להגיש חוות דעת בעניין החוקים במדינת ישראל משום שהשופט הוא "מומחה" לדין הישראלי.

לעיתים נוצרים מצבים בהם רק אחד מבעלי הדין מגיש חוות דעת מטעם מומחה. בנסיבות אלה בית המשפט, לרוב, יעדיף את גרסתו של אותו בעל דין, אלא אם כן, בעל הדין שלא הגיש חוות דעת יצליח להפריך את האמור בחוות הדעת מטעמו של המומחה של הצד שכנגד.

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק מזה למעלה מעשור בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות אזרחיות – מסחריות מורכבות במיוחד. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין מסביר על חוות דעת מומחה

כיצד חוות דעת מומחה אמורה להראות?

טעות נפוצה היא הגשת חוות דעת באמצעות תצהיר. מומחה אינו מגיש את חוות דעתו באמצעות תצהיר אלא על פי הנוסח הקבוע בפקודת הראיות.

סעיף 20 לפקודת הראיות קובע כך:

בית המשפט רשאי, אם אין הוא רואה חשש לעיוות דין, לקבל כראיה, בכתב, חוות דעתו של מומחה בשאלה שבמדע, שבמחקר, שבאמנות או שבידיעה מקצועית (להלן – חוות דעת), ותעודה של רופא על מצב בריאותו של אדם (להלן – תעודת רופא).

נוסח חוות דעת מומחה מפורט בתוספת הראשונה לפקודת הראיות:

חוות דעת מומחה
חוות דעת מומחה על פי פקודת הראיות

מה מותר ואסור לכלול במסגרת חוות דעת מומחה (ומה הסנקציה)?

לאחרונה התייחס בית המשפט לסוגיה זו בת"א 41389-07-18 Facebook Ince נ' בן ציון גופשטיין (החלטה מיום 24.4.2022), וקבע, בין היתר, כך:

מצב בו מתברר לכתחילה שאותו מסמך שהוצג איננו כזו "חוות דעת מומחה", הרי שלא ניתן להגישו כלל, ולבית המשפט הסמכות להורות על החרגתו מכלל הראיות. כך ביחס למסמך בכללותו וכך ביחס לחלקים הימנו. מקום שנמצא כי חלקים מאותו מסמך, אותה חוות דעת, אינם כאלו שניתן להגיש בחוות דעת (למשל: מסקנות בעניינים משפטיים), מוסמך בית המשפט למחוק את אותם הקטעים מחוות הדעת על נספחיה. אם מוסמך בית המשפט להורות על סילוק חוות הדעת בכללותה, קל וחומר שבסמכותו לנקוט בסעד הפחות קיצוני של מחיקת חלקים הימנה.

לטענת המבקשות, הנספחים שצורפו לחוות הדעת לא גולו על ידי המשיב במסגרת הליך גילוי המסמכים, ולכן לא ניתן להגישם. טענה זו איננה ברורה. אותם הנספחים צורפו על ידי המומחה לחוות הדעת שערך. לא נטען כלל שאלו הומצאו לו בידי המשיב וממילא, כפי שיפורט בהמשך, אלו מסמכים שמוצגים כבסיס לחוות הדעת ולא כאלו שמוגשים כראיה לאמיתות תוכנם. חובתו של בעל דין לגילוי מסמכים המצויים בחזקתו איננה חלה על כאלו מסמכים שעליהם עשוי להתבסס מומחה מטעמו. טענת המבקשות לסילוק הנספחים לחוות הדעת מן הטעם שלא גולו בהליכי גילוי המסמכים – נדחית.

יש לזכור את ההבדל בין הגשת ראיות לביסוס טענה עובדתית, לבין הצגת תשתית עובדתית כבסיס לחוות דעתו של מומחה.

האפשרות הנתונה בידי בעלי הדין לתמוך טענותיהם בחוות דעת מומחה, כזו שהיא כולה סברה, מחדדת את האבחנה בין עדותו של מומחה לעדות רגילה. בעוד זו הרגילה מיועדת להצגת עובדות מהן בהמשך יוכל בית המשפט להסיק את המסקנות, בעדות שהיא חוות דעת מומחה אין כוונה לבסס את העובדות שעליהן היא מתבססת, אלא רק את המסקנה הנלמדת מהן. חוות דעת מומחה איננה כלי לביסוס עובדות. בעל דין המבקש להציג עובדות שישמשו תשתית להוכחת טענותיו, חייב לעשות כן בדרך המלך – בהגשת הראיות לפי דיני הראיות.

ורק להשלמת התמונה, יש להדגיש כי כאשר עסקינן בתשתית עובדתית עליה מתבסס המומחה ומובאת מכלי שני, ברי הדבר שאין באפשרות בעל הדין שעדות המומחה הוגשה מטעמו, גם להסתמך על אותה תשתית עובדתית עליה התבסס המומחה, משל זו הוכחה ככל טענה עובדתית אחרת. אותה תשתית עובדתית עליה מתבסס המומחה כוחה יפה אך ורק לביסוס מסקנותיו של המומחה, אך לא לביסוס טענות עובדתיות של בעל הדין. כדי שיוכל בעל דין להתבסס על העובדות שמביא המומחה בחוות דעתו, עליו להגישן כדרך בה מגישים כל ראיה "רגילה". לא ניתן לראות בחוות דעת מומחה אמצעי לעקיפת דיני הראיות וביסוס תשתית עובדתית בדרך עקיפה.

ונוכח כל זאת, על יסוד ההלכה המתירה למומחה לבסס את מסקנותיו בתחום המומחיות לשמה נתבקשה ממנו חוות דעת גם על תשתית שהוא מביא מכלי שני ובחריגה מהכלל האוסר הגשת עדויות מפי השמועה – הטענה שיש למחוק את חוות הדעת או חלקים הימנה, והטענה שיש לסלק מחוות הדעת נספחים כלשהם בשל אי הגשתם לפי דיני הראיות – נדחית.

עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים ליווי משפטי בעניין חוות דעת מומחה? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

שאלות נפוצות

 • מה זה חוות דעת מומחה?

  חוות דעת מטעמו של מומחה זהו מסמך הערוך בהתאם להוראות פקודת הראיות אשר מוגש לתיק בית המשפט, ומטרתו לספק חוות דעת מקצועית בעניין שאינו במומחיות בית המשפט (לא סוגיות משפטיות).

 • האם ניתן לנצח במשפט ללא הגשת חוות דעת מומחה?

  לא בכל תביעה נדרשת הגשתה של חוות דעת. יש להגיש חוות דעת מטעמו של מומחה רק כאשר מתעוררת שאלה המצריכה מומחיות מסוימת. לדוגמה: סוגיות רפואיות, סוגיות הרלוונטיות לטכנולוגיה, וכו'.

 • מה מטרתה של חוות דעת מומחה?

  מטרתה של חוות דעת מטעמו של מומחה היא להסביר לבית המשפט מדוע צודק מי שמטעמו הוגשה חוות הדעת, ולעיתים מה גובה הנזק שנגרם לו.
  מכיוון שבית המשפט הוא מומחה לסוגיות משפטיות אך לא לסוגיות אחרות, השופט שדן בתביעה לא תמיד יוכל להכריע בתביעה אם לא יסבירו לו סוגיה כלשהי המצריכה מומחיות.

  לדוגמה: שופט לא יוכל לקבל תביעה בגין נזק רפואי ללא חוות דעת מטמו של רופא מומחה אשר יסביר מהו הנזק הרפואי שנגרם לתובע, וכיצד הנזק הרפואי משליך על תפקודו היומיומי של הנפגע. ככל שהנזק לנפגע בהתאם לחוות הדעת יהיה חמור יותר, כך סביר יותר שהוא יקבל פיצוי כספי גבוה יותר.

 • מה קורה אם רק צד אחד מגיש חוות דעת מומחה?

  אם רק התובע, לדוגמה, מגיש חוות דעת אך הנתבע לא מגיש חוות דעת נגדית מטעמו, ישנה סבירות גבוהה יותר שבית המשפט יקבל את התביעה.
  במצב ההפוך שבו התובע לא מגיש חוות דעת אך הנתבע כן מגיש חוות דעת התומכת בטענותיו, ישנה סבירות גבוהה יותר שבית המשפט ידחה את התביעה.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 33

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

הקליקו על הכותרת כדי לחזור לחלק הרלוונטי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב