היוועדות חזותית בבית המשפט (וידאו קונפרנס) – מתי אפשרית?

היוועדות חזותית
היוועדות חזותית

ביצוע היוועדות חזותית בבית משפט (וידאו קונפרנס) הוא דבר חריג, על אף התפתחות הטכנולוגיה בימינו. גם היום הכלל הוא שעל בעל דין בהליך משפטי להגיע לבית המשפט ולמסור את עדותו באופן אישי. יחד עם זאת, כמו לכל כלל אחר, גם לכלל זה ישנו חריגים ובפועל ניתן למצוא מקרים בפסיקת בתי המשפט בהם ניתנים אישורים לקיום היוועדות חזותית בבית משפט.

סוגיה זו הייתה רלוונטית במיוחד בתקופת מגפת הקורונה משום שבחלק מההליכים המשפטיים שהתנהלו בארץ, בעלי הדין לא היו אזרחים ישראלים ו/או לא שהו בישראל. לנוכח המשברים בענף התעופה כלל לא היה ברור האם ומתי אותם בעלי דין יכולים להגיע ארצה. יתרה מזאת, לאור אי הוודאות ששררה באותם ימים בענף התעופה כלל לא היה מובן מאליו שאדם שיגיע ארצה לצורך הליך משפטי (תביעה כספית, תביעה אזרחית או תביעה ייצוגית), יוכל לחזור למדינה ממנה הוא הגיע בסיומו של הדיון.

עורך דין אדי בליטשטיין מייצג מזה למעלה מעשור תובעים ונתבעים במסגרת תביעות אזרחיות – מסחריות מורכבות. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

מכוח מה ניתן לנהל היוועדות חזותית בבית משפט?

פסיקת בתי המשפט מתירה ביצוע וידאו קונפרנס בבית משפט מכוח סעיף 13(א) לפקודת הראיות, אשר קובע כך:

לפי בקשת בעל דין במשפט אזרחי רשאי בית המשפט, אם נראה צורך למען הצדק ולפי התנאים שהורה עליהם, לצוות שעד או כל אדם אחר ייחקר בתצהיר על-ידי אדם פלוני ובמקום פלוני שמחוץ לתחום שיפוטו של בית המשפט, ורשאי בית המשפט ליתן הוראה בכל דבר הכרוך באותה חקירה, כפי שייראה סביר וצודק, ורשאי הוא להתיר לכל בעל דין להגיש את פרוטוקול העדות כראיה באותו משפט.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אזרחי אדי בליטשטיין מסביר על היוועדות חזותית

כיום מתן עדות באמצעות היוועדות חזותית מוסדרת גם במסגרת תקנה 72 לתקנות סדר הדין האזרחי, אשר קובעת כך:

עדות בהיוועדות חזותית

א. בית המשפט רשאי להתיר שמיעת עדות בדרך של היוועדות חזותית בתוך שטחה של מדינת ישראל או מחוצה לה לפי הוראות שייתן, אם השתכנע כי התקיימו התנאים האלה:

 1. הגעתו של העד לבית המשפט שבו נדונה התובענה שבעניינה הוא נדרש להעיד תקשה עליו מאוד, והוא נתן את הסכמתו למתן עדות בדרך זו;
 2. עדותו של העד חיונית לשאלות השנויות במחלוקת;
 3. אין מניעה מבחינת מדינת החוץ לשמיעת עדות בדרך זו בתחומה.

ב. היוועדות חזותית תתאפשר אם המקום שבו ימסור העד את עדותו ואולם בית המשפט שבו נדונה התובענה יכללו, בין השאר –

 1. מכשור המאפשר לעד לראות ולשמוע במהלך עדותו את המתרחש באולם בית המשפט שבו נדונה התובענה שבעניינה הוא נדרש להעיד, אם בית המשפט מצא שהדבר דרוש בנסיבות העניין;
 2. מצלמה המאפשרת צילום תקריב של מסמכים;
 3. מסך צפייה מרכזי באולם בית המשפט וכן מסך צפייה אישי לשופט.

ג. מנהל בתי המשפט רשאי להורות על דרישות טכניות לעניין האמצעים הנדרשים לשמיעת העדות בהיוועדות חזותית.

באילו מקרים תאושר היוועדות חזותית בבית משפט?

במסגרת ערעור הגיע מקרה העוסק בקיום היוועדות חזותית בבית משפט, לבית המשפט המחוזי. בית משפט השלום דחה את הבקשה לקיום היוועדות חזותית (וידאו קונפרנס) אך בית המשפט המחוזי ביטל את ההחלטה וקבע כי בנסיבות הרלוונטיות למקרה יש להתיר היוועדות חזותית בבית משפט (רע"א 16228-04-20 דניאל שלום נ' דנה קוסמטיקס בע"מ, החלטה מיום 2.7.2020).

היוועדות חזותית בבית המשפט
היוועדות חזותית בבית משפט

בין היתר בית המשפט קבע כך:

גביית עדות באמצעות כינוס וידאו, פירושה באמצעות חיבור וידאו המאפשר, "בזמן אמת", תמסורת של קול ותמונה כאחד. זהו אמצעי חלופי לגביית עדות.

ברירת המחדל והאפשרות המיטבית היא כי גבייתן של עדויות תיעשה לפני ביהמ"ש הדן בהליך המשפטי. באופן זה, נשמרת זכותם של בעלי הדין לחקירה נגדית, וכן ביהמ"ש יכול להתרשם באופן בלתי אמצעי מן העדים (ממהימנותם ומדבריהם), לנהל את הדיון כיאות, ואף להפעיל אמצעי אכיפה כדי להבטיח התייצבות העדים ועל מנת שאלה ישיבו על השאלות המוצגות בפניהם כיאות (ראה בעניין זה: רע"א 7998/18 כהן נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, [פורסם בנבו] סעיפים 15-16 להחלטת כב' הש' י' וילנר (5.3.19).

הפסיקה ראתה בסעיף 13 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א – 1971  שכותרתו "גביית עדות על ידי שלוח במשפט האזרחי" את מקור הסמכות לגביית עדות במשפט אזרחי מחוץ למדינה באמצעות כינוס וידאו (אך ראו דעתו החולקת של כב' הש' א' גרוניס לפיה מקור הסמכות מצוי בתקנה 15 לתקנות העזרה המשפטית 1999 בעניין דורי)

הפרשנות שניתנה בפסיקה לסעיף 13 (א) בהקשר של  עדות באמצעות כינוס וידאו, היא פרשנות מצמצמת. 

נקבע כי על המבקש להוכיח כי פנייתו לבית המשפט נעשתה בתום לב; כי העדות רלוונטית לשאלות השנויות במחלוקת; וכי קיימת סיבה טובה המונעת הגעת העד לחקירה בישראל.

בין הטעמים שהוכרו בפסיקה כטעמים טובים להימנעות מהגעה לעדות בישראל נמצאו כאמור טעמי בריאות, מצב ביטחוני במדינה, התחייבויות קודמות של עדים שלא ניתן להשתחרר מהן.

לעומת זאת, נקבע כי חשש מהליך פלילי או שמא תעוכב יציאתו של העד מישראל על ידי נושיו אינו סיבה טובה להתיר עדות מחוץ לתחומי המדינה (בר"ע 109/68 רייך נ' המר פ"ד כב (2) 306, ע"א 397/87 לוי נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ, פ"ד מד (2) 397, ע"א 7516/02 פישר נ'  יוכמן, פ"ד ס (1) 69)  וכך גם טעמים הנעוצים במצבו הכלכלי של העד.

ככלל,  נקבע בעניין דורי יש לבחון כל מקרה לגופו לפי נסיבותיו ואין לקבוע מסמרות-

"ככל שהעדות חשובה ומרכזית יותר וככל שהבאת העד לבית המשפט כרוכה

בקשיים רבים יותר או בנזק רב יותר לעד, כך ייטה בית המשפט להתיר עדות בהיוועדות חזותית.

בנסיבות מסוימות יידרש בית המשפט אף לשקול אם מתעורר חשש כי התרת עדות בהיוועדות חזותית תוביל לפגיעה באינטרס ציבורי או בתקנת הציבור…

הטעם שביסוד הבקשה אינו עומד לבדו ובכל מקרה יהא על בית המשפט להציב מולו את הפגיעה האפשרית בהליך ובצד שכנגד.". (סעיף 19 -21 בעניין דורי)

בהמשך, ביהמ"ש העליון עמד על כך שקיימת  חשיבות מועטה יותר מבעבר (הכוונה כאשר חקירת עד מחוץ לתחום השיפוט הייתה נעשית באמצעות תצהיר – סעיף 14 לפסה"ד) לשאלה אם המבקש להעיד בהיוועדות חזותית הוא עד או בעל דין מעונין אם כי יש עדיין מקום להחמיר (באופן יחסי) עם תובע המבקש כי עדותו תגבה בהיועדות חזותית שהרי זו אינה הדרך האופטימלית לגביית עדות ואינו פטור מאחריות כיוזם ההליך המשפטי, חרף האמצעים השונים לגביית עדותו באופן קל יותר.

למרות זאת אינני סבורה, כי בבקשה להתיר עדות באמצעות היוועדות חזותית על בית משפט לשקול שיקולי אכיפת חוקי הגירה של מדינה אחרת. המבקשת נמצאת בארה"ב ובית משפט בישראל לא מנע ולא מונע מהרשויות בארה"ב לאכוף את החוק האמריקאי על המבקשת בשום תחום שהוא.

עובדתית, ככל שהמבקשת תגיע להעיד בישראל, היא לא תוכל לחזור לארה"ב, שם נשארים ילדיה וזו סיבה המצדיקה חריגה מהכלל ולפיו בעל דין מעיד שלא באמצעות היוועדות חזותית.

בפועל, הבחירה במקרה דנן היא בין הגעה לעדות לישראל – צעד שימנע שובה של המבקשת לארה"ב שם נמצאים ילדיה ובין ויתור על תביעתה.

אין במקרה דנן אפשרות שלישית – "דרך ביניים" ולפיה תגיע המבקשת לישראל לצורך מתן עדות ולאחר מכן תשוב לארה"ב.

דומני, כי בנסיבות, אין להתעלם מהשוני במצב התעופה העולמי כתוצאה ממגפת הקורונה.

השיפור בטכנולוגיה המאפשרת היוועדות חזותית גם הוא יכול להילקח בחשבון . הפסיקה מתחילת שנות ה- 2000  שאוזכרה , ניתנה על סמך היכולת הטכנולוגית שהיתה קיימת אז ותקופת הקורונה חידדה את השיפור הטכנולוגי בתחום.

לאור מכלול הנתונים, אני סבורה, כי אין לנעול את שערי בית משפט בפני התובעת רק בשל חוסר אפשרותה להגיע לישראל על מנת להעיד ויש מקום לאפשר למבקשת והעד מטעמה להעיד בדרך של היוועדות חזותית.

עורך דין תביעות
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין עוסק בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות מעל 100 אלף ש"ח

לסיכום

הכלל הוא כי על בעל הדין להתייצב לדיון בבית המשפט. יחד עם זאת, השינויים הטכנולוגיים מאפשרים כיום לבעל דין לבקש לקיים את הדיון באמצעות היוועדות חזותית.

לא בכל מקרה בית המשפט יעתר לבקשת בעל דין לא להגיע באופן אישי לדיון ולקיים את הדיון באמצעים טכנולוגיים. הטעם לכך יהיה, לרוב, שהייה קבועה בחו"ל (לדוגמה: אם התובע או הנתבע אינם אזרחים ישראליים).

חשוב להכיר כיום את הוראות תקנה 72 לתקנות סדר הדין האזרחי כדי להבין את התנאים לאישור בקשתו של בעל דין לקיים את הדיון באמצעים טכנולוגיים ולא להגיע פיסית לבית המשפט.

שאלות נפוצות בעניין היוועדות חזותית

 • האם ניתן לקיים דיון באמצעות היוועדות חזותית במקום הגעה פיסית?

  כן.
  צריכים לשכנע את בית המשפט שבעל הדין מקיים את הוראות תקנה 72 לתקנות סדר הדין האזרחי.

 • האם צריכים לשלם על קיום הדיון באמצעות היוועדות חזותית?

  אם בית המשפט מתיר לקיים דיון באמצעים טכנולוגיים הוא גם קובע מי נושא בעלויות, בעל הדין שביקש זאת או שזה יתקיים על חשבון בית המשפט.

 • האם גם מי שנמצא בישראל יכול לבקש לקיים את הדיון באמצעים טכנולוגיים?

  תיאורטית הדבר אפשרי, אך בעל הדין יצטרך להציג טעמים כבדי משקל לכך. לדוגמה: מחלה או מגבלה פיסית שמונעת ממנו להגיע לבית המשפט.

 • האם צריכים לתאם משהו מול המזכירות כדי לקיים דיון באמצעים טכנולוגיים?

  אם בית המשפט לא קבע אחרת, אין צורך לתאם דבר.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 83

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

הקליקו על הכותרת כדי לחזור לחלק הרלוונטי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מאמרים באותו נושא

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין ביטול טיסה
משפט אזרחי

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין ביטול טיסה

כתב תביעה קטנה לדוגמא בגין ביטול טיסה זה מבוסס על הוראות חוק שירותי תעופה (אשר ידוע גם בכינוי "חוק טיבי"). לפני הגשת תביעה קטנה בעניין ביטול טיסה או עיכוב משמעותי בטיסה מומלץ לקרוא את תוכנו המלא של חוק שירותי תעופה. מדובר בחוק קצר יחסית ולא מסובך. הדבר יאפשר לכם להבין

קרא עוד »
חוק טיבי
משפט אזרחי

חוק טיבי – איך לקבל פיצוי כספי בגין ביטול טיסה או עיכוב?

חוק טיבי או כפי שהוא ידוע בקרב קהילת המשפטנים, חוק שירותי תעופה הוא זה שאחראי לכך שהחל מחודש אוגוסט 2012 חברות התעופה חייבות לפצות נוסעים בעת ביטול טיסה – עיכוב טיסה – דחיית טיסה. טרם חקיקתו של חוק טיבי ביטול טיסה על ידי חברת התעופה היה מצב שכיח מאוד, שהשאיר

קרא עוד »
התנגדות לצו ירושה
משפט אזרחי

התנגדות לצו ירושה – נימוקים משפטיים טובים שכדאי להכיר

התנגדות לצו ירושה ניתן להגיש לאחר שמוגשת בקשה למתן צו ירושה לרשם לענייני משפחה, אך לפני שהרשם מוציא בפועל צו ירושה. במסגרת התנגדות לצו ירושה על המתנגד לפרט את כל טיעוניו, לצרף להתנגדות תצהיר המאמת את כל הטענות, וייפוי כוח מעורך דין המייצג את המתנגד (באתר הרשות השופטת תוכלו למצוא

קרא עוד »
עורך דין אזרחי מומלץ
משפט אזרחי

עורך דין אזרחי מומלץ – מה צריכים לבדוק כשמחפשים עורך דין?

עורך דין אזרחי מומלץ הוא עורך דין שסיפק בעבר שירותים משפטיים ללקוחות קודמים ולקוחות אלה היו מרוצים מהתוצאה או השירות שהם קיבלו, ומוכנים להמליץ על שירותיו של עורך הדין ללקוחות אחרים. המלצה זו יכולה להינתן בכתב או בעל פה. לקוח פוטנציאלי שמחפש עורך דין אזרחי מומלץ יוכל להיעזר במידע במאמר

קרא עוד »
ייעוץ משפטי חינם - ייעוץ משפטי בתשלום
משפט אזרחי

ייעוץ משפטי חינם או בתשלום – למי ניתן לפנות כדי להתייעץ?

משרדנו אינו מספק ייעוץ ללא תשלום בטלפון הגופים שמספקים ייעוץ מפורטים במאמר זה ייעוץ משפטי, ובמיוחד כאשר מדובר בייעוץ משפטי מעורך דין מנוסה ומומחה בתחומו, הוא דבר יקר ולא תמיד נגיש לכל אחד. מסיבה זו הוקמו גופים רבים בתחומים שונים אשר מטרתם לספק ייעוץ חינם (ולעיתים בתשלום סימלי) לאזרחים שאינם

קרא עוד »
גזענות בעבודה
משפט אזרחי

גזענות בעבודה – את מי ניתן לתבוע ומה הפיצוי שניתן לקבל?

גזענות בעבודה היא תופעה פסולה אשר במסגרתה המעסיק, עובדים אחרים, ולעיתים הלקוחות של בית העסק, מתייחסים לעובד כלשהו באופן פסול ורואים בו אדם נחות. גזענות בעבודה יכולה לבוא לידי ביטוי באופונים שונים, אך לרוב היא תבוא לידי ביטוי באמצעות אמירות פוגעניות אשר מדגישות את מוצאו או גזעו של הנפגע. אמירות

קרא עוד »

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב