עורך דין אדי בליטשטיין

מחיקת כתב הגנה עקב אי קיום הליכי גילוי מסמכים – האם אפשרי?

מחיקת כתב הגנה
מחיקת כתב הגנה
5
(95)

מחיקת כתב הגנה זאת סנקציה קיצונית במקרה של הפרת צו שיפוטי או הוראה חוקית, אך חשוב לדעת שזאת תוצאה אפשרית. מטרתה של סנקציה זו היא לגרום לבעל הדין לפעול בהתאם ל"כללי המשחק" המקובלים ולא לנסות לסרבל את ההליכים, לבזבז זמן שיפוטי ולפגוע בבעל הדין שכנגד.

עורך דין אדי בליטשטיין מייצג מזה למעלה מעשור תובעים ונתבעים בתביעות אזרחיות – מסחריות מורכבות. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

לעיתים מי שאחראי בפועל למחדל בדבר אי קיום הליכי גילוי מסמכים הוא עורך הדין המייצג את הלקוח, שהתעלם במודע מהחלטה שיפוטית או שפשוט התרשל בעבודתו. בנסיבות כאלה מחיקת כתב הגנה עשויה להוביל (בצדק) להגשת תביעה נגד עורך דין בטענה לרשלנות מצידו, וגרימת נזק ללקוח.

מחיקת כתב הגנה – מהו המקור החוקי?

הליכי גילוי מסמכים הם הליכים מקדמיים חשובים מאוד במסגרת כל תביעה כספית או תביעה אזרחית. מטרתם של הליכי גילוי המסמכים היא לאפשר לצדדים לקיים הליך שיפוטי ב"קלפים פתוחים". בעל דין שאינו מעוניין לחשוף מסמך כלשהו הרלוונטי להליך פוגע באפשרות בית המשפט להכריע בסוגיה בצורה הוגנת, ופוגע בבעל הדין שכנגד שייתכן ולא יוכל להוכיח את טענותיו ללא אותו מסמך.

מסיבה זו בדיוק תקנות סדר הדין האזרחי אשר נכנסו לתוקף בשנת 2021 קובעות במסגרת תקנה 60 את הדבר הבא:

(א) הליכי גילוי ועיון נאותים מהווים תנאי בסיסי לקיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן; סבר בית המשפט שבעל דין לא קיים כראוי את חובתו לפי פרק זה, רשאי הוא לחייבו באופן מיידי בהוצאות ובמקרים מיוחדים אף למחוק את כתב טענותיו.

(ג) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), בעל דין שאינו מגלה מסמך שיש לגלותו או שאינו נענה לדרישה לעיין במסמך שגילה, לא יהיה רשאי להגיש את המסמך כראיה מטעמו באותה תובענה, אלא ברשות בית המשפט לאחר שנוכח לדעת כי היה לבעל הדין הצדק סביר למחדלו, ואם מדובר במסמך המזיק לעניינו של בעל הדין רשאי בית המשפט להורות על מחיקת כתב התביעה או כתב ההגנה, לפי העניין, ואם לא הורה כן, יורה על חיובו בהוצאות זולת אם מצא טעמים מיוחדים שלא לעשות כן.

מחיקת כתב הגנה עקב אי קיום הליכי גילוי מסמכים
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין מסביר על מחיקת כתב הגנה

שימו לב – תקנה 60 לתקנות סדר הדין האזרחי מאפשרת מחיקת כתב הגנה עקב אי קיום הליכי גילוי מסמכים, אך קובעת במפורש שהדבר יעשה רק "במקרים מיוחדים" או אם המסמך שלא גולה הוא מסמך שמזיק לאותו בעל דין שהסתיר אותו.

ברוב המוחלט של המקרים, במקום מחיקת כתב הגנה עקב אי קיום הליכי גילוי מסמכים בית המשפט יעדיף לחייב את בעל הדין שהסתיר את המסמך או המסמכים בתשלום הוצאות משפט. לעיתים מלבד הוצאות משפט לטובת בעל הדין שכנגד, בית המשפט יורה על תשלום הוצאות משפט גם לטובת אוצר המדינה. סכום הוצאות המשפט עשוי להיות משמעותי.

פסיקת בית המשפט בעניין מחיקת כתב הגנה עקב אי קיום הליכי גילוי מסמכים

להלן דוגמה להחלטה בעניין מחיקת כתב הגנה עקב אי גילוי מסמכים, שניתנה בתאריך 24.8.2023.

ת"א 17512-10-21 אברהם גבריאל ואח' נ' החברה להתחדשות נתניה תמ"א 38 בע"מ

בקשת התובעים למחיקת כתב הגנתה של הנתבעת 9 –החברה להתחדשות נתניה תמ"א 38 בע"מ, וזאת בשל הפרת צווים מפורשים שניתנו ועניינם גילוי מסמכים ספציפיים.

בגוף הבקשה טענו התובעים כי הנתבעת חוזרת ומפרה צווים ברורים שניתנו לעניין גילויים של מסמכים ספציפיים, וזאת הגם אורכות שונות ורבות שניתנו להם.

בין היתר נטען על ידי התובעים כי במהלך חודש יולי 2023, ובהמשך להפרות קודמות של צווים שיפוטיים, הועבר על ידי הנתבעת 9, גיבוב של מסמכים, אשר אינו תואם את הדרישה לגילוי מסמכים ספציפיים וזאת אף בניגוד להודעה אשר הוגשה לתיק בית המשפט ביום 12.7.2023.

בעקבות פניית ב"כ התובעים לב"כ הנתבעת 9 התברר, בדיעבד, כי אין בכוונת הנתבעת לגלות את כל המסמכים וזאת מטעמים של העדר רלוונטיות, סודיות מסחרית, השלכות הגילוי על צדדים שלישיים וכיוצא באלו.

לשיטת התובעים, עסקינן בהפרה מפורשת של צווים שניתנו, ויש בה כדי לסכל את האפשרות לניהולו של הליך משפטי הוגן.

במסגרת התשובה טענה הנתבעת 9 כי דין הבקשה להידחות, תוך חיוב התובעים בהוצאות בשל שימוש לרעה בהליכי בית המשפט. לטענת הנתבעת 9 היא המציאה לידי התובעים את תצהיר גילוי המסמכים הספציפי, וכן המסמכים המבוקשים הרלוונטיים אשר גילויים התבקש, בעוד המסמכים אשר לא נשלחו אינם רלוונטיים או חוסים תחת חיסיון.

לשיטת הנתבעת 9, אין די בעובדה כי התובעים טוענים לנחיצותם של המסמכים , על מנת שתמצא ההצדקה להמצאתם, וממילא קיבלו התובעים את המסמכים במסגרת הליכים משפטיים אחרים המתנהלים בין הצדדים.

הוסיפה הנתבעת 9 והתייחסה לסעיפי הדרישה לגילוי מסמכים ספציפיים לגופם, כאשר ביחס לחלקם נטען כי הנקוב בהם אינו ברור, חלק אחר גולה במסגרת ההליך שהינו רלוונטי לגילויים, וחלק אינו רלוונטי להליך הנוכחי.

לאחר הגשת תשובת הנתבעת 9 הוגשה בקשת התובעים למתן החלטה ובמסגרתה נמצאה התייחסות התובעים לתשובת הנתבעת. מקום בו לא קיימת עוד פרוצדורה של תגובה לתשובה, אלא באישור מפורש של בית המשפט, איני מוצאת לנכון להתייחס לגופן של הטענות במסגרת הודעה זו.

לאחר עיון בבקשה ובתשובה, ונוכח חשיבותן והשלכותיהן של הבקשות השונות אשר הוגשו בתיק זה ועוסקות בהליכים המקדמיים, הבקשות  בנושאים אלו כמו גם התשובות והחלטותיי, אני מוצאת להקדים ולפרטן כדלהלן:

ביום 3.11.2022 הוגשה רשימת הבקשות של התובעים, אשר כללה בחובה, בין היתר, דרישה לגילוי מסמכים ספציפיים אשר נקבע כי תידון בדיון.

ביום 13.12.2022 הוגשה בקשת התובעים למתן צווים גילוי ועיון. בקשה זו הועברה לתשובת הנתבעים, אשר בחרו שלא להשיב.

ביום 5.1.2023 בקשה ראשונה למחיקת כתבי הטענות. בהחלטתי מיום 5.1.2023 נקבע כי הנתבעים יבהירו מדוע לא יימחקו כתבי ההגנה, נוכח טענות התובעים.

ביום 11.1.2023 הוגשה תשובת הנתבעת, במסגרתה נטען, בין היתר, כי הבקשה לגילוי מסמכים ספציפיים, מקדימה את זמנה, הוגשה ללא תצהיר נלווה, ומבלי שניתנו הנחיות פרטניות לעניין מימוש הליכי הגילוי והעיון.

ביום 24.1.2023 ניתנה על ידי החלטה ובמסגרתה התייחסות לאופן מימוש הליכי הגילוי והעיון הכלליים וזאת בתוך 20 יום ולרבות האופן בו יומצאו המסמכים. הנתבעת 9, כדרכה, לא קיימה אחר החלטה זו.

ביום 23.2.2023  הוגשה בקשה נוספת של התובעים למחיקת כתב ההגנה של הנתבעת 9, בשל העדר גילוי מסמכים זה או אחר. אף בקשה זו הועברה לתשובת הנתבעת 9, אשר לא הגישה תשובתה.

ביום 6.3.2023  – ניתנה החלטתי על גבי תשובת נתבעים אחרים, במסגרתה הובהר, בין היתר, כי אף מקום בו לא ניתן צו פרטני לגילוי מסמכים ספציפיים, אין בה כדי למנוע פנייה בדרישה לגילוי זה וכי התובעים יוסיפו ויבהירו, האם הם עומדים על דרישתם זו, כמו גם מתן אפשרות לנתבעים להגיש התייחסותם לאותה דרישה, כאשר בהעדרה, ייראו את הנתבעים כמי שנתנו הסכמתם לגילוי הספציפי.

ביום 9.3.2023  הוגשה על ידי התובעים בקשה נוספת, שעיקרה בהתנהלות הנתבעת 9 ובמסגרתה נטען כי נכון לאותו מועד, טרם הומצאו תצהיר גילוי מסמכים כללי (בהתאם להחלטות קודמות) או תצהיר והעתקי המסמכים הספציפיים אשר גילויים מתבקש. בהינתן ניסיון פישור בין הצדדים שהתקיים באותה עת, לא ניתנה החלטה לגופה של בקשה.

ביום 16.4.2023  הוגשה בקשת התובעים למחיקת כתבי ההגנה, בין היתר ביחס לנתבעת 9, וזאת מקום בו לא גולו על ידה מסמכים, בין כלליים ובין ספציפיים, והיא אף לא מצאה לנכון להגיש תשובה לבקשות קודמות שהוגשו. באותו יום ניתנה החלטתי במסגרתה התבקשה הנתבעת 9 להבהיר מדוע לא יימחק כתב הגנתה.

ביום 18.4.2023  הוגשה תשובת הנתבעת אליה צורף לכאורה תצהיר גילוי מסמכים כללי, תוך שנטען כי התצהיר לא הומצא עד לאותו מועד מחמת טעות אנוש, נסיבות בריאותיות והצורך להיפגש עם המצהיר. לא נמצאה במסגרת אותה תשובה התייחסות כלשהי, לסוגיית גילוי המסמכים הספציפיים. עוד באותו יום ניתנה החלטתי המדברת בעד עצמה, ובמסגרתה התייחסות לחוסר סבירות התנהלות הנתבעת 9.

ביום 20.4.2023  הוגשה הודעה נוספת מטעם הנתבעת 9, אליה צורף תצהיר גילוי המסמכים הכללי. עם זאת, ובניגוד להחלטות ברורות ומפורשות, לא צורפו העתקי המסמכים, הללו לא מוספרו, וממילא לא נכללה הפנייה לסעיף הרלוונטי בתצהיר. מכיוון שכך, התבקשה הבהרה, אשר הוגשה ביום 23.4.2023.

ביום 23.4.2023 הוגשה בקשה נוספת מטעם התובעים במסגרתה אישרו התובעים כי התקבל תצהירי גילוי המסמכים הכללי. עם זאת, הובהר על ידי התובעים כי הנתבעת 9 לא גילתה את המסמכים הספציפיים, ולא הגישה כל הסתייגות ביחד לדרישה. לבקשה זו אף צורפה, פעם נוספת, העתק הדרישה לגילוי מסמכים ספציפיים. 

ביום 24.4.2023  ניתנה החלטתי במסגרתה ניתן צו המורה לנתבעת 9 לגלות את מכלול המסמכים הספציפיים אשר גילויים התבקש וזאת בתוך עשרה ימים.

ביום 7.5.2023 – הוגשה בקשה נוספת של התובעים למחיקת כתב הגנתה של הנתבעת 9 וזאת מקום בו הנתבעת 9 בחרה שלא לקיים אחר החלטתי מיום 24.4.2023. ביחס לבקשה זו התבקשה תשובת הנתבעת 9.

לאחר אותו מועד התקיים בין הצדדים הליך פישור, אשר למרבית הצער לא צלח, אך במהלכו, לא ניתנה החלטה בבקשת התובעים ואף ניתנה ארכה לביצוע אותו גילוי.

ביום 12.7.2023  הוגשה הודעת הנתבעת 9 על פיה הומצאו על ידה המסמכים הספציפיים בהתאם לדרישת התובעים, ותוך צירוף תצהיר של העתקי המסמכים אשר נכללו במסגרת אותו גילוי.

ביום 19.7.2023  הוגשה בקשה נוספת מטעם התובעים במסגרתה נטען כי בניגוד להודעת הנתבעת 9 לתיק בית המשפט, לא גולו על ידה כלל המסמכים אשר גילויים הספציפי התבקש. לטענת התובעים, המסמכים שהועברו הועבר ללא כל סדר, חלק מהמסמכים אשר נזכרו בתצהיר לא צורף העתקם, וכי הנתבעת 9 בחרה שלא לגלות חלק מהמסמכים מטעמים שונים שהועלו על ידה במסגרת תכתובת שהוחלפה בין הצדדים. עוד באותו יום ניתנה החלטה במסגרתה התבקשה תשובת הנתבעת 9, תוך שהובהר כי ניתן לצפות כי ב"כ הצדדים יימנעו את הצורך במתן החלטות נוספות המתייחסות להליכי הגילוי והעיון.

ביום 13.8.2023 הוגשה כאמור תשובת הנתבעת 9 ממנה עלה כי לשיטת הנתבעת 9, המסמכים אשר לא נשלחו, הם אלו החוסים תחת חיסיונות אלו ואחרים או אלו אשר אינם רלוונטיים לשיטתה להליך.עוד הועלו על ידי הנתבעת 9 טענות באשר לכלליות הבקשה, היותה בגדר "מסע דייג", והדרישות הכפולות אל מול הליכים אחרים.

בהינתן כל אלה  יש להבהיר כי בבסיס תשובתה של הנתבעת 9 מצויה הנחת מוצא שגויה, על פיה עומדת לה, נכון למועד היום, זכות בדין להסתייג הסתייגות כלשהי מהמצאת כלל המסמכים הספציפיים אשר גילויים התבקש, וזאת מטעמים  של העדר רלוונטיות, חיסיון, העדר בהירות הבקשה וכיוצא באלו.

אין אלו פני הדברים, ואף לא בקירוב לכך.

המועד לבקש להשיג על דרישה זו או אחרת של התובעים, חלף לפני זמן רב, ההחלטות אשר ניתנו על ידי ביחס להליכי הגילוי והעיון הן בגדר החלטות חלוטות, לרבות ההחלטה מיום 24.4.2023.

כפועל יוצא, אין עוד מקום להידרש לטענות הנתבעת 9 באשר לרלוונטיות , חיסיון או כל טעם אחר לאי גילוי המסמכים, ועל הנתבעת 9 היה, בפשטות, לגלות את כל אותם מסמכים אשר גילויים הספציפי התבקש ובאופן אשר יאפשר זיהוי המסמך והתאמתו לסעיף הדרישה.

על אלו ייווספו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט 2018, הטומנות בחובן הנחיות ברורות באשר להליכי הגילוי והעיון, כמו גם חובתו הבסיסית, של כל בעל דין , לנהוג בתום לב דיוני.

הנתבעת 9 מודעת להחלטות שניתנו על ידי, ונהיר כי היא גם מודעת להוראות הדין, אלא שהיא בוחרת, פעם אחר פעם, בחירה מודעת, שלא לקיימן, תוך זלזול בוטה בזכויות הצד שכנגד, בהחלטות בית המשפט, ובהשלכות הצורך לשוב ולהידרש להליך בין הצדדים תוך בזבוז זמן שיפוטי.

מצערת העובדה כי ככל הנראה תורגמו האורכות אשר ניתנו לנתבעת 9 לקיום החלטות בית המשפט וכן הזהירות שננקטה ביחס לבקשות החוזרות של התובעים למחיקת כתב ההגנה, כמתן אפשרות שלא לקיים את החלטות בית המשפט, או לקיימן באופן חלקי.

אין הצדקה בדין לאפשר המשך התנהלות זו. 

בבחינת למעלה מן הנדרש אוסיף ואציין, כפי שהובהר בהחלטות קודמות, כי גילוי מסמכים שבוצע בהליך אחר, או גילוי מסמכים על ידי בעל דין אחר באותו הליך, אינם מאיינים את חובתה של הנתבעת 9 מלקיים את החלטות בית המשפט והוראות הדין. עוד אציין בשולי הדברים כי איני שותפה לחלק מטענות הנתבעת לעניין הרלוונטיות או החיסיון (אשר נטען באופן כללי מאוד) אלא כי ממילא אין מקום לעסוק באיזה מאלו, בהינתן מכלול ההחלטות שניתנו ומועדן.

בהינתן כל אלה, בדין הוגשה בקשת התובעים למחיקת כתב ההגנה. חסד נעשה עם הנתבעת 9, שעה שאיני מורה לעת הזו על מחיקת כתב הגנתה, ואף זאת לפנים משורת הדין, ובהינתן הלכתו של כב' בית המשפט העליון והמשמעות המעשית של מחיקת כתב ההגנה בתיק זה. חלף זאת, ולעת הזו, אני מורה כדלהלן :

הנתבעת 9 תמציא עד ליום 31.8.2023 תצהיר תשובה לדרישה לגילוי מסמכים ספציפיים כאשר זה ערוך בהתאם לסעיפי מכתב הדרישה במלואו, ותוך שניתן לשייך כל מסמך ומסמך לסעיף הפרטני.

לתצהיר יצורפו העתקי כל המסמכים (אף אם נמסרו בעבר ואף אם נמסרו במסגרת הליך אחר) כשהם ממוספרים לפי סדר רץ , וכאשר בגוף התצהיר ולצד כל סעיף מובהר עמודי הנספחים הרלוונטיים.

ככל ומסמך כלשהו אינו ברשות/שליטת הנתבעת 9, וזאת כנגד חקירה ודרישה, (לדוגמא תשובת הנתבעת באשר להמצאתה של הערכת השווי לחברה), יצוין הדבר במפורש במסגרת התצהיר.

בכל מקרה של אי הבנה מצד הנתבעת את הנקוב בדרישה זו או אחרת, תפעל הנתבעת 9 בהתאם להבהרות אשר הוגשו על ידי התובעים ביום 9.3.2023.

למען הסר כל ספק יובהר כי ב"כ התובעים לא יידרש להגיע למשרדי החברה או למשרדי בא כוח הנתבעת 9. עוד יובהר כי אין בגילוי מסמך זה או אחר כדי להתיר למי מהצדדים להרחיב את חזית המחלוקת.

מקום בו לא יומצאו המסמכים כמפורט בהחלטתי זו עד ליום 31.8.2023, יהיו התובעים רשאים להגיש כל בקשה רלוונטית, ובהינתן התנהלות עבר אקדים ואבהיר כי ספק באם יהיה מקום להידרש לבקשות לארכה אלא מטעמים רפואיים אשר ביחס אליהם תוגש אסמכתא ספציפית מכוחה ניתן להסיק כי בשל אותו מצב רפואי, לא ניתן היה לקיים אחר החלטת בית המשפט.

הנתבעת 9 תישא בהוצאות התובעים, ללא קשר לתוצאות ההליך, בסך של 15,000 ₪.

כן אני מוצאת, באופן חריג מאוד, ובהינתן היקף התשומות להן נדרש בית המשפט בסוגיה שאמורה הייתה למצוא פתרונה בפשטות ולפני זמן רב, לחייב את הנתבעת 9 בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך של 7,000 ₪. שני הסכומים דנן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום בפועל.

עורך דין תביעות - עורך דין תביעות כספיות
צריכים ליווי משפטי בעניין מחיקת כתב הגנה או הליכי גילוי מסמכים? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

כפי שניתן לראות מהחלטה זו, למרות שהנתבעת סירבה שוב ושוב לקיים הליכי גילוי מסמכים, בית המשפט לא הורה על מחיקת כתב הגנה אלא אפשר לה פעם נוספת לקיים את חובתה, אך חייב אותה בהוצאות משפט לטובת התובע וגם לטובת אוצר המדינה.

החלטה זו מדגישה היטב כי מחיקת כתב הגנה זו אכן סנקציה מרחיקת לכת, ולרוב בתי המשפט יעדיפו לחייב את בעל הדין בהוצאות משפט במקום להורות על מחיקת כתב הגנה, ובכך לא למנוע מהנתבע את האפשרות להתגונן מפני התביעה.

מה המשמעות בפועל של מחיקת כתב הגנה?

מחיקת כתב הגנה היא סנקציה קיצונית משום שהיא משאירה למעשה את הנתבע ללא הגנה. לאחר החלטה בדבר מחיקת כתב הגנה בעל הדין יכול לדרוש ולקבל פסק דין בהעדר הגנה, ובית המשפט עשוי להכריע בתביעה על בסיס כתב תביעה בלבד.

במקרה כזה, לאחר קבלת פסק דין כנגד הנתבע, הנתבע יאלץ לפעול לצורך הגשת ערעור על פסק דין שניתן לאחר מחיקת כתב הגנה, ולנסות לשכנע את ערכאת הערעור שבית המשפט שגה בהחלטתו. אם בעל הדין אכן הפר החלטות שיפוטיות ולא קיים כראוי הליכי גילוי מסמכים סיכויי הערעור עשויים להיות לא גבוהים.

לסיכום

הליכי גילוי מסמכים הם הליכים מקדמיים חשובים מאוד, אשר נועדו לאפשר לצדדים לנהל את ההליך המשפטי "בקלפים פתוחים", ובית המשפט יוכל להכריע במחלוקת על בסיס כל המידע הרלוונטי.

אי קיום הליכי גילוי מסמכים על ידי הנתבע עשוי להוביל להגשת בקשה מטעם התובע שמטרתה מחיקת כתב הגנה. התובע רשאי לפעול כך בהתאם להוראות תקנה 60 לתקנות סדר הדין האזרחי.

מחיקת כתב הגנה זאת סנקציה קיצונית ולרוב בית המשפט יעדיף לאפשר לנתבע הזדמנות נוספת לגלות את המסמכים הרלוונטיים, אך יחייב אותו בהוצאות משפט לטובת התובע (ולעיתים הוצאות משפט גם לטובת אוצר המדינה).

אם בעל הדין ימשיך להפר את החלטת בית המשפט, ולא יקיים הליכי גילוי מסמכים כראוי, בית המשפט יהיה רשאי להורות על מחיקת כתב הגנה. במקרה כזה התובע יוכל לקבל פסק דין על בסיס האמור בכתב התביעה בלבד.

לאחר מחיקת כתב הגנה וקבלת פסק דין בהעדר הגנה, כל מה שישאר בידי הנתבע לעשות הוא להגיש ערעור ולקוות שערכאת הערעור תתחשב בו ותבטל את ההחלטה. מדובר במשימה לא פשוטה כלל.

גולשים דירגו את המאמר:

5 / 5. 95

No votes so far! Be the first to rate this post.

רוצים לחזור לחלק ספציפי במאמר?

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע רלוונטי נוסף

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב