רח' ההגנה 13, ראשון לציון

פיצוי על הטרדה מינית – מה גובה הפיצוי הכספי שניתן לקבל?

פיצוי על הטרדה מינית יכול להיות מורכב מפיצוי ללא הוכחת נזק הקבוע בחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח- 1998, ופיצוי בגין נזקים אחרים אותם ניתן להוכיח שנגרמו לנפגע או הנפגעת (בניגוד לדעה הרווחת גם גברים מוטרדים מינית על ידי נשים, ולא רק להיפך).

לפני שנדבר על איזה פיצויים על הטרדה מינית אפשר לקבל, צריכים להבין תחילה מהי הטרדה מינית. לאחר מכן נבחן את הפיצוי שניתן לקבל לפי הוראות החוק, ונראה האם ישנו הבדל בין הטרדה מינית חד פעמים לעומת הטרדה מינית מתמשכת.

בסופו של דבר נבחן דוגמאות מהפסיקה ונראה איזה פיצוי על הטרדה מינית נפסק בפועל על ידי בתי המשפט.

עורך דין אדי בליטשטיין מייצג מזה למעלה מעשור תובעים ונתבעים בתביעות מורכבות העוסקות בהטרדות מיניות. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

מהי הטרדה מינית לפי החוק?

חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 מגדיר הטרדה מינית כך:

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין מסביר – פיצוי על הטרדה מינית

(א) הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:

(1) סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;

(2) מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין;

(3) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;

(4) התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;

(5) התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;

5א) פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום, ואולם במשפט פלילי או אזרחי לפי פסקה זו תהא זו הגנה טובה למפרסם אם מתקיים אחד מאלה:

(א) הפרסום נעשה בתום לב, בשים לב לנסיבות הפרסום, תוכנו, צורתו, היקפו ומטרתו;

(ב) הפרסום נעשה למטרה כשרה;

(ג) יש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין, ובלבד שאינו כוזב, או שהוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו, והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו;

בפסקה זו, “תצלום, סרט או הקלטה” – לרבות עריכה או שילוב של כל אחד מהם, ובלבד שבנסיבות העניין ניתן לזהות את האדם;

6) הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה שלהלן, בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:

א) לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים – גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין;

ב) למטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה–רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל; בפסקת משנה זו, “טיפול נפשי” – כהגדרתו בסעיף 347א לחוק העונשין;

(ג) לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות;

ד) לתלמיד בכיתה י“ב, י“ג או י“ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

ה) לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית, דתית או מקצועית לבוגרים (בחוק זה – מוסד להשכלה לבוגרים), תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

ו) (פקעה);

ז) לאדם – תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיום כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות;

ח) לאדם, מצדו של עובד הציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו – תוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור; בפסקת משנה זו, “עובד הציבור” – כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין;

ט) לאדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן – תוך ניצול יחסי מרות או תלות.

(ב) התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

פיצוי על הטרדה מינית
פיצוי על הטרדה מינית יכול להינתן בעקבות מגוון רחב מאוד של פעולות מצד המטריד

כפי שניתן לראות ללא קושי ניתן לקבל פיצוי על הטרדה מינית במגוון רחב מאוד של מצבים. מטרת ההגדרה הרחבה היא למגר ככל הניתן את תופעת ההטרדות המיניות.

סעיף 4 לחוק אף קובע איסור מפורש על ביצוע הטרדה מינית או התנכלות, והוא קובע כך:

לא יטריד אדם מינית את זולתו ולא יתנכל לו.

עתה לאחר שברור מהי הטרדה מינית ניתן לעבור לשלב הבא ולבחון איזה פיצוי על הטרדה מינית ניתן לתבוע.

פיצוי על הטרדה מינית – ללא הוכחת נזק

אחד היתרונות הבולטים ביותר של חוק למניעת הטרדה מינית זו האפשרות לתבוע פיצוי על הטרדה מינית ללא הוכחת נזק. כלומר, הנפגע או הנפגעת אינם חייבים להצביע ולהוכיח נזקים מדוייקים כדי לקבל פיצוי כספי מהמטריד.

בעניין זה סעיף 6 לחוק קובע כך:

א. הטרדה מינית והתנכלות הן עוולות אזרחיות, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש], יחולו עליהן בכפוף להוראות חוק זה.

ב. בית המשפט רשאי לפסוק בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות פיצוי שלא יעלה על סך 120,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק; סכום זה יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה (בסעיף זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי והודעה על הסכום המעודכן תפורסם ברשומות; לענין סעיף קטן זה –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד הבסיסי" – מדד חודש אוגוסט 2013.

כפי שניתן לראות החוק קובע פיצוי על הטרדה מינית בגובה עד 120 אלף שקלים. יחד עם זאת, צריכים לקרוא היטב את כל הוראות הסעיף על מנת לגלות שהפיצוי מוצמד למדד, ולכן נכון להיום פיצוי על הטרדה מינית עומד על קצת יותר מ-132 אלף שקלים (ללא הוכחת נזק).

פיצוי על הטרדה מינית שהובילה לנזקים שניתן להוכיח

העובדה שנפגע או נפגעת יכולים להגיש תביעה ודרישה לקבלת פיצוי על הטרדה מינית ללא הוכחת נזק איננה מונעת מהם לשלב במסגרת אותו כתב תביעה דרישה לפיצויים בגין נזקים שהם יכולים להוכיח.

לדוגמה: אם לנפגע או לנפגעת נגרמו נזקים נפשיים אותם ניתן להוכיח באמצעות חוות דעת מומחה (לרוב פסיכיאטר או פסיכולוג) ניתן יהיה לדרוש סכום כספי נוסף בגין אותם נזקים.

אם אכן נגרמו נזקים נפשיים בעקבות הטרדה מינית סכום התביעה צפוי להיות גבוה הרבה יותר ביחס לסכום שנקוב בחוק למניעת הטרדה מינית.

פיצוי על הטרדה מינית מתמשכת

ישנו הבדל בין הטרדה מינית חד פעמית להטרדה מינית מתמשכת מבחינת גובה הפיצוי. החוק נוקב בסכום פיצוי בגין פעולת הטרדה מינית אחת. כלומר, די בהטרדה מינית חד פעמית על מנת שניתן יהיה לדרוש פיצוי על הטרדה מינית בגובה עד 132 אלף ש"ח.

אם ההטרדה נמשכת גובה הפיצוי הנדרש הוא מספר הפעמים בהם התרחשה הטרדה מינית כפול גובה הפיצוי המקסימלי (נכון להיום קצת יותר מ-132 אלף ש"ח).

כפי שניתן לראות ללא קושי גובה הפיצוי הנתבע עשוי להגיע לסכומים משמעותיים ביותר.

פיצוי על הטרדה מינית – פסיקות בתי המשפט

עיון במאגרים המשפטיים יגלה מגוון רב מאוד של פסקי דין בהם הנפגע או הנפגעת מהטרדה מינית קיבלו פיצוי כספי בסכום משמעותי ביותר.

ס"ע 48596-02-12 פלונית נ' אלמוני (פסק דין מיום 19.9.2019) – נהגת הסעות סבלה מהטרדות מיניות חוזרות ונשנות מהמעסיק שלה. בית הדין פסק לזכותה פיצוי כולל מעל 600,000 ש"ח.

סע"ש 2597-01-15 פלונית נ' אלמוני (פסק דין מיום 27.1.2019) – עובדת שעבדה בפיצריה וסבלה מהטרדות מיניות מבעל העסק. בית הדין פסק לזכותה פיצוי כולל בסך 180,000 ש"ח.

ע"ע 9834-05-16 ד"ר דורון זמיר נ' אלמונית (פסק דין מיום 22.8.2018) – מזכירה רפואית שסבלה מהטרדות מיניות מטעם הרופא שניהל את המחלקה בה היא עבדה. בית הדין האזורי פסק לזכותה פיצוי כספי בסך 250,000 ש"ח בגין הטרדות מיניות, ובית הדין הארצי, במסגרת הליך ערעור, קבע שהסכום אכן ראוי וצודק.

עורך דין תביעות
עורך דין אדי בליטשטיין עוסק בהגשת תביעות לקבלת פיצוי על הטרדה מינית

לסיכום

הטרדה מינית זו תופעה שהמחוקק מנסה למגר באמצעות הרחבת הפעולות אותן יראו כהטרדה מינית, בגינן ניתן לדרוש פיצוי כספי משמעותי מאוד.

פיצוי על הטרדה מינית ניתן לדרוש מכוח חוק למניעת הטרדה מינית ובמקרים אלה כלל אין צורך להוכיח נזק. נכון להיום גובה הפיצוי עומד על כ-132 אלף שקלים. אם מדובר במספר מקרי הטרדה מינית, גובה הפיצוי הנדרש יעמוד על מכפלת מספר ההטרדות בסכום הפיצוי הקבוע בחוק.

ניתן גם לדרוש פיצוי על הטרדה מינית בגין נזקים שניתן להוכיח. במקרה כזה על הנפגע או הנפגעת לצרף ראיות מתאימות להוכחת הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מההטרדה מינית (לדוגמה חוות דעת מומחה לצורך הוכחת נזקים נפשיים).

עיון בפסיקות בתי המשפט יגלה כי בתי המשפט אינם מקלים ראש בהטרדות מיניות ונוטים לפסוק סכומי פיצוי משמעותיים.

שאלות נפוצות בעניין פיצוי על הטרדה מינית

 • האם ניתן לדרוש פיצוי על הטרדה מינית ללא הוכחת נזק?

  כן.
  חוק למניעת הטרדה מינית מאפשר הגשת תביעה אזרחית או תביעה כספית ולדרוש במסגרתה פיצוי ללא הוכחת נזק שעשוי להגיע עד כ-132 אלף ש"ח לכל מקרה של הטרדה מינית.

 • האם ניתן לתבוע פיצוי על הטרדה מינית שגרמה לנזקים נפשיים?

  בהחלט.
  מעבר לעובדה שחוק למניעת הטרדה מינית מאפשר לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק, ניתן באותו כתב תביעה לכלול דרישות לפיצויים נוספים, לרבות בגין נזקים נפשיים.

  יחד עם זאת, בניגוד לפיצויים ללא הוכחת נזק, דרישה לפיצוי בגין נזקים אחרים כן מחייבת את התובע להוכיח בפועל שהנזקים הנטענים על ידו או על ידה אכן נגרמו בפועל. אם לא ניתן יהיה להוכיח קיומם של נזקים אלה – לא יפסק בגינם פיצוי כספי.

 • האם ניתן לתבוע פיצוי על הטרדה מינית מיותר ממטריד אחד?

  כן.
  אין מניעה לכלול באותו כתב תביעה מספר נתבעים שהטרידו מינית את אותו נפגע או נפגעת (באותן הזדמנויות או בהזדמנויות שונות).

 • כמה זמן לוקח לקבל פיצוי על הטרדה מינית?

  בדרך כלל לא מדובר בהליכים קצרים משום שסכומי התביעה עשויים להגיע לסכומים מאוד משמעותיים והנתבעים לא ממהרים להתפשר.
  תביעה שכזו תארך לרוב יותר משנה אחת.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 76

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

פיצוי על הטרדה מינית
פיצוי על הטרדה מינית
הקליקו כאן כדי לחזור לחלק ספציפי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע משפטי בווידאו

מידע משפטי במגוון נושאים
13 קטעי וידאו
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
0 +
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
% 0
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב