חוזה שכירות לדוגמא עבור דירה | דירה מחולקת | יחידת דיור

חוזה שכירות לדוגמא
חוזה שכירות לדוגמא

חוזה שכירות לדוגמא – קצר מאוד

דוגמא זו מתאימה במיוחד לשימוש עבור חוזה שכירות לדירה, חוזה שכירות לדירה מחולקת או חוזה שכירות ליחידת דיור. עליכם למלא את הפרטים החסרים ולמחוק סעיפים שעשויים להיות לא רלוונטיים לדירה שלכם.

תמיד מומלץ להתייעץ עם עורך דין דיני חוזים כדי לוודא שלא חסר משהו שעשוי להיות חשוב בחוזה השכירות שלכם. זכרו – מדובר בחוזה שכירות לדוגמא בלבד ומטבע הדברים הוא לא יכול להתייחס לכל הנסיבות הפרטניות הרלוונטיות לכל דירה או יחידת דיור.

אתם מוזמנים לקרוא מידע נוסף בעניין הפרת חוזה שכירות וכיצד יש להתנהל נכון. מידע רלוונטי נוסף תוכלו למצוא בחוק השכירות והשאילה.


הסכם לשכירות בלתי מוגנת

שנערך ונחתם ב(שם העיר) ביום _____ לחודש _____ בשנת ________, בין __________ ת.ז. __________, מרחוב _________, (שם העיר) (להלן: "המשכיר"), לבין  _________  ת.ז. __________, מרחוב ___________, (שם העיר) (להלן: "השוכר").

הואיל:  והמשכיר הינו בעל דירת X חדרים ברחוב _____________, (שם העיר);

והואיל: והמשכיר מעוניין להשכיר הדירה (להלן: "המושכר") לשוכר, והשוכר מעוניין לשוכרה מהמשכיר, וזאת לאחר שבדק את המושכר ומצא אותו מתאים לצרכיו;

הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. ההקדמה להסכם זה מהווה תנאי מתנאיו.

2. השוכר מצהיר בזאת כי לא שילם למשכיר דמי מפתח או כל תמורה אחרת עבור הסכמת המשכיר להשכיר לו את המושכר. כן ידוע לשוכר שביום עריכת הסכם זה נמצא המושכר בחזקתו של המשכיר, וכי אין דייר הזכאי לחזקה במושכר, ועל כן לא יחולו על המושכר ו/או בקשר אליו ו/או ביחסי השכירות, חוקי הגנת הדייר וזאת בהתאם לאמור בחוק הגנת הדייר (הוראות שונות) 1968 ובחוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב 1972.

3. תקופת השכירות המוסכמת הינה ל- 12 חודשים החל מ- __________ וכלה ב- ________.       

4. המשכיר מצהיר כי אין מניעה חוקית להשכיר את המושכר לשוכר.

חוזה שכירות לדוגמא
חוזה שכירות לדוגמא

4. דמי השכירות עבור המושכר נקבעים על סך ______ ₪ לחודש שישולמו כדלהלן:             
השוכר ימסור לידי המשכיר במעמד חתימת הסכם זה 12 המחאות על סך ______ ש"ח כל אחת. מועד פרעונן של ההמחאות יקבע לראשון לכל חודש קלנדרי. כל ההמחאות ירשמו לפקודת ______. מועד פרעונה של ההמחאה הראשונה יקבע לתאריך _______.       

5. בנוסף, השוכר ימסור למשכיר במעמד חתימת הסכם זה המחאה נוספת על סך ________ ש"ח (להלן: "צ'ק ביטחון"). תאריך הפרעון ישאר ריק. מוסכם כי המשכיר יפדה המחאה זו אך ורק בתנאי בו השוכר לא יעמוד בתשלומי השכירות ו/או מיסי הבית ו/או התשלומים הנלווים לתחזוקת הבית (כגון חשמל, מים, גז, ארנונה, ועד בית).

6. מובהר בזאת, כי דמי השכירות כוללים תשלום עבור _______________(במידה ומדובר ביחידת דיור או דירה מחולקת יש לפרט כאן האם תשלום דמי השכירות כולל ארנונה, אינטרנט, מים, ארנונה וכל תשלום אחר), ולמעט תשלום עבור חשמל. תשלום עבור צריכת החשמל על ידי השוכר ישולם אחת לחודשיים למשכיר (ולא לחברת החשמל), וזאת לפי קריאת מונה החשמל (יש לשנות חלק זה במידה והשוכר מעביר את חשבון החשמל על שמו).

7. הואיל ודמי השכירות כוללים את האמור בסעיף 7 לעיל, והואיל והשוכר ישלם את חשבון החשמל ישירות למשכיר (ולא לחברת החשמל), היה ותפסק אספקת המים ו/או החשמל ו/או הגז, למושכר בעקבות אי תשלום החשבונות על ידי המשכיר, המשכיר ידאג לתשלום חשבונותיו בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-24 שעות ממועד פנייתו של השוכר אליו. היה והמשכיר לא הסדיר עניינים אלו יפצה את השוכר ב-100 ש"ח עבור כל יום (או חלקו) איחור.   (סעיף זה מתאים בעיקר ליחידות דיור או דירות מחולקות – יש למחוק במידה והאמור לא מתאים למקרה שלכם).

8. מוסכם בזאת כי תשלום דמי השכירות במלואם ובמועדם הינו תנאי עיקרי  ויסודי של הסכם זה, ופיגור בתשלום דמי השכירות העולה על 7 ימי עסקים יחשב הפרה יסודית של ההסכם, היורדת לשורשו. היה והשוכר יפגר בתשלום דמי השכירות ביותר מ-7 ימי עסקים, רשאי המשכיר לתפוס חזקה במושכר.

9.השוכר מתחייב להשתמש במושכר אך ורק למטרת מגוריו שלו ושל בת זוגתו, ולא להשתמש בו לכל מטרה אחרת. (במידה ובדירה יגורו אנשים נוספים, כגון ילדים, יש לעדכן את הסעיף).

10. השוכר מתחייב לתקן על חשבונו קלקול במושכר שנגרם כתוצאה משימוש לא סביר.  קלקול ו/או פגם שייגרם למושכר ו/או לריהוט המפורט בסעיף _____ שלהלן, כתוצאה משימוש ו/או בלאי סביר יתוקן בהקדם האפשרי ע"י המשכיר, ועל חשבונו.

11.השוכר מתחייב לשמור על ניקיון המושכר, לא לעשן במושכר ולא להחזיק במושכר בעלי חיים (יש לבצע התאמות במידה ויש הסכמה אחרת במקרה שלכם).

12. השוכר מתחייב שלא לעשות כל שינויים במבנה המושכר ללא הסכמת המשכיר.

13. המשכיר משאיר לעצמו את הזכות לבקר במושכר בכל זמן מתקבל על הדעת
בכדי, בין השאר, לבדוק את מצבו ואת דרך השימוש במושכר, בתיאום מראש עם השוכר.

14. השוכר מתחייב שלא להעביר, או להשכיר את המושכר או חלק ממנו לאחר בין
בתמורה או שלא בתמורה.

15. במקרה בו השוכר ירצה להפסיק את השכירות ולעזוב את המושכר לפני תום
תקופת השכירות המוזכרת בסעיף 3 לעיל, הוא יהיה חייב להמציא שוכר חלופי במקומו, לשביעת רצונו של המשכיר, אשר ימשיך לשלם דמי שכירות חודשיים בסך _____ ש"ח. למרות האמור לעיל, היה והשוכר המציא 3 שוכרים חלופיים ואף אחד מהם לא היה לשביעות רצונו של המשכיר, מוסכם כי המשכיר יהיה אחראי למצוא שוכר חלופי והשוכר יהיה רשאי לעזוב את הדירה תוך 21 ימים ממועד המצאת השוכר החלופי השלישי.

16. היה והשוכר יפעל על פי סעיף 16 המוזכר לעיל, ישיב המשכיר לשוכר את כל ההמחאות שקיבל ממנו וטרם נפרעו, לרבות צ'ק הביטחון. היה והשוכר יעזוב באמצע החודש ישלם למשכיר תשלום יחסי מסך דמי השכירות לאותו חודש, וזאת בהתאם לכמות הימים ששהה באותו חודש במושכר. היה והשוכר שילם מראש למשכיר דמי שכירות עבור אותו חודש ישיב המשכיר לשוכר את החלק היחסי מדמי השכירות החודשיים.            

17. אם השוכר לא יפנה את המושכר בתום מועד השכירות, ישלם  למשכיר פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך של 250 ש"ח עבור כל יום של איחור בפינוי המושכר.

18. מובהר בזאת כי בדירה קיים הריהוט הבא אשר נבדק על ידי השוכר ונמצא תקין עוד לפני כניסתו למושכר: ____________________

ולראיה באו הצדדים על החתום

חתימת המשכיר חתימת השוכר            

        

עורך דין דיני חוזים
עורך דין חוזים אדי בליטשטיין מייצג תובעים ונתבעים בתביעות מעל 100 אלף ש"ח בלבד

דירוג הגולשים:

5 / 5. 65

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

הקליקו על הכותרת כדי לחזור לחלק הרלוונטי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב