עורך דין אדי בליטשטיין

כתב תביעה לדוגמא – איך כותבים כתב תביעה לפי התקנות החדשות?

מה זה כתב תביעה?

כתב התביעה הוא מסמך בו מפרט התובע את טענותיו כנגד נתבע כלשהו. במסגרת כתב התביעה על התובע לפרט את העובדות, את העילות המשפטיות הרלוונטיות (לדוגמה אילו חוקים או תקנות הפר הנתבע), וכן, את הסעדים הנתבעים. תובע שלא פירט סעד כלשהו בכתב התביעה לא יוכל לדרוש אותו בשלב מאוחר יותר

הגשת כתב תביעה לבית המשפט מתחילה הליך משפטי (למעט חריגים, כגון תביעה ייצוגית המתחילה בהגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית, אליה מצרפים את כתב התביעה כנספח).

תובע שניסח והגיש כתב תביעה יחויב לנהל את כל ההליך על פי התיאור העובדתי והעילות המשפטיות שהוא כתב בכתב תביעתו. אם התובע ינסה לטעון טענות חדשות שלא נכתבו בכתב התביעה, הנתבע יוכל לטעון טענת "הרחבת חזית" ובית המשפט יהיה רשאי לדחות את טענותיו החדשות של התובע (גם אם הן נכונות ורלוונטיות).

יחד עם זאת, אין זה אומר שלאחר הגשת התביעה לבית המשפט לא ניתן בשום מקרה לתקן אותה. במקרים שבהם התובע שכח פרט או ראיה מהותיים הוא רשאי להגיש בקשה לתקן את כתב התביעה ובית המשפט רשאי לאשר את הבקשה ולהורות על הגשת כתב תביעה מתוקן. בית המשפט רשאי במקרים אלה לחייב את התובע בהוצאות משפט לטובת הנתבע משום שהגשת כתב תביעה מתוקן מחייבת הגשת כתב הגנה מתוקן, והדבר כרוך בזמן וכסף מבחינת הנתבע. מסיבה זו חשוב לדעת איך כותבים כתב תביעה בצורה נכונה – כך תמנעו מתשלום הוצאות משפט מיותרות.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין מסביר איך כותבים כתב תביעה

איך כותבים כתב תביעה?

החל מה-1.1.2021 נכנסו לתוקף תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ח – 2018 אשר קובעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה. ניסוח לא נכון של כתב התביעה עשוי להוביל לכך שהוא לא יתקבל במזכירות בית המשפט, עד לתיקון הליקויים, ולכן חשוב להקפיד לנסח נכון ובהתאם לתקנות.

כמו כן, חשוב לשים לב לאורך כתב התביעה שכן ישנה מגבלת עמודים בהתאם לערכאה אליה מגישים את כתב התביעה.

כתב תביעה יש לחלק לשלושה חלקים

תקנה 9(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 קובעת שאת כתב התביעה יש לחלק לשלושה חלקים: 1. כותרת; 2. תמצית הטענות; 3. פירוט הטענות.

כותרת כתב תביעה – חלק ראשון

סעיף 10 לתקנות קובע מה יש לפרט בכותרת כתב

כתב תביעה יכלול בחלקו הראשון את הפרטים האלה בלבד ולפי הסדר המפורט להלן:

(1) הערכאה השיפוטית שאליה מוגש כתב התביעה;

(2) שם התובע ומספר זהותו;

(3) שם עורך דינו של התובע אם הוא מיוצג, לרבות מספר רישיונו;

(4) מען ופרטי התקשרות של התובע ועורך דינו;

(5) שם הנתבע, ומספר זהותו אם ניתן לבררו;

(6) מען ופרטי התקשרות של הנתבע – אם ניתן לבררם;

(7) אם מי מבעלי הדין הוא פסול דין או קטין, כמשמעותם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – ציון עובדה זו, או אם מי מבעלי הדין הוא תאגיד – ציון עובדה זו ודרך התאגדותו;

(8) סוג התביעה ונושאה, לפי רשימה שמנהל בתי המשפט יורה;

(9) רשימת כל הסעדים המבוקשים ושווי נושא התובענה, למעט בתובענה לפיצויים בשל נזק גוף ובתובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים;

(10) סכום אגרת בית המשפט שיש לשלם תוך הפניה לפרט בתוספת לתקנות האגרות שלפיו יש לגבות אגרה; אם התובע פטור מאגרה, יפנה לתקנה הפוטרת אותו מתשלומה לפי תקנות האגרות;

(11) דבר קיומו של הליך נוסף בבית משפט או בבית דין, בקשר למסכת עובדתית דומה שהתובע הוא צד לו או היה צד לו;

(13) הזמנת הנתבע לדין ערוכה לפי נוסח טופס 2 שבתוספת הראשונה אלא אם כן מדובר בהמצאה ישירות לעורך דין;

כך אמור להראות החלק הראשון לכתב התביעה:

כתב תביעה לדוגמא - איך כותבים כתב תביעה - הגשת כתב תביעה
כתב תביעה לדוגמא

חלק שני לכתב התביעה – תמצית הטענות

אם מדובר בכתב תביעה שמוגש לבית משפט השלום חלק זה לא יעלה על שני עמודים בלבד. אם כתב התביעה מוגש לבית המשפט המחוזי חלק זה לא יעלה על שלושה עמודים.

בעניין זה תקנה 11 קובעת כך:

בחלקו השני של כתב התביעה יפרט בעל הדין את העניינים האלה בלבד ולפי הסדר המפורט להלן:

(1) תיאור תמציתי של בעלי הדין;

(2) הסעד המבוקש באופן תמציתי;

(3) תמצית העובדות הנחוצות לביסוסה של עילת התביעה ומתי נולדה;

(4) העובדות המקנות סמכות לבית המשפט.

כך אמור להראות החלק השני של כתב התביעה:

כתב תביעה לדוגמא - איך כותבים כתב תביעה - הגשת כתב תביעה
הגשת כתב תביעה – דוגמא

חלק שלישי לכתב התביעה – פירוט הטענות

אם כתב התביעה מוגש לבית משפט השלום חלק זה לא יעלה על תשעה עמודים, ואם לבית המשפט המחוזי חלק זה לא יעלה על 12 עמודים.

בחלק זה על התובע לפרט את טענותיו בפירוט (על מה בדיוק תובעים, מתי קרו האירועים הרלוונטיים לכתב התביעה, וכל פרט עובדתי מהותי נוסף).

בעניין זה תקנה 14(א) קובעת כך:

חלקו השלישי של כתב הטענות יכלול את פירוט העובדות המשמשות יסוד לכתב הטענות וכל מידע נוסף, שתכליתו לסייע בהבהרת המחלוקת ובמיקוד הפלוגתות שבין בעלי הדין.

כך אמור להראות החלק השלישי של כתב התביעה:

כתב תביעה לדוגמא - איך כותבים כתב תביעה - הגשת כתב תביעה
איך כותבים כתב תביעה – דוגמא

דוגמה לכתב תביעה להורדה בקובץ PDF תמצאו כאן.

כתב תביעה לא אמור לכלול את כל הראיות והנספחים

כתב התביעה בסדר דין רגיל (תביעות מעל 75 אלף ש"ח) לא צריך להתייחס לכל הראיות והמסמכים שיש ברשותכם. שלב הגשת הראיות הוא בשלב הגשת תצהיר עדות ראשית.

בעניין זה תקנה 15 קובעת כך:

(א) לכתב טענות יצורפו מסמכים אלה בלבד והם יהיו נספחי כתב הטענות:

(1) העתק של מסמך מהותי וכל כתב אחר המשמש ביסוד הנטען בכתב הטענות; אם המסמך אינו ברשותו, יצוין בידי מי או היכן הוא מצוי, למיטב ידיעת בעל הדין;

(2) חוות דעת של מומחה רפואי שבכוונת בעל הדין להסתמך עליה במהלך המשפט.

(3) בתובענה לפיצויים בשל נזק גוף יצרף התובע לכתב התביעה כתב ויתור על סודיות רפואית, ערוך לפי נוסח טופס 1 שבתוספת הראשונה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי בעל דין לצרף לכתב טענות חוות דעת של מומחה שאינו בעניין של רפואה.

אם אתם מתכוונים להגיש תביעה בסדר דין מהיר (דיון מהיר = תביעה עד 75 אלף ש"ח) חלים כללים שונים, ובמקרים אלה כן צריכים להגיש את כל המסמכים לכתב התביעה.

ביחד עם כתב תביעה צריכים להמציא לנתבע הזמנה לדין

נוסח הזמנה לדין הוא זה:

הואיל ו_________ הגיש כתב תביעה זה נגדך, אתה מוזמן להגיש כתב הגנה בתוך שישים ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו, ובתביעה שעניינה רשלנות רפואית בתוך מאה ועשרים ימים מיום שהומצאה לך הזמנה כאמור, ולגבי דיון במסלול מהיר – בתוך ארבעים וחמישה ימים מיום שהומצאה לך הזמנה כאמור.

לתשומת לבך, אם לא תגיש כתב הגנה אזי לפי תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, תהיה לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך.

שימו לב – הזמנה לדין זו מתאימה לכתב תביעה בסדר דין רגיל, ולכן ישנה התייחסות להגשת כתב הגנה בתוך שישים ימים. פרק זמן זה עשוי להשתנות בהתאם לסוג ההליך.

האם ניתן להגיש כתב תביעה דרך האינטרנט?

עורכי דין יכולים להגיש כתבי תביעה בהליכים שונים דרך אתר נט המשפט. מי שאינו עורך דין ואינו מחזיק ברשותו בכרטיס חכם או לא ביצע הרשמה לאזור אישי ממשלתי, יכול להגיש דרך האינטרנט כתב תביעה קטנה בלבד. הרשות השופטת פרסמה מדריך כיצד לעשות זאת.

ביתר המקרים תצטרכו להגיע למזכירות בית המשפט עם ארבעה עותקים: עותק אחד לסריקה למערכת נט המשפט, עותק קשיח לשופט, עותק אחד לנתבע (אם יש יותר מנתבע אחד צריכים להכין עותקים לכל יתר הנתבעים), ועותק אחד ישאר אצלכם.

מה צריכים לעשות לאחר ההגשה במזכירות בית המשפט?

במידה ואתם לא מיוצגים על ידי עורך דין, לרוב מזכירות בית המשפט תדאג לשלוח בדואר את המסמכים שהגשתם לנתבע. המלצתי היא לא להסתמך על המזכירות ולדאוג להמציא את המסמכים בעצמכם לנתבע. אפשר לעשות זאת באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה אך עדיף ומהיר יותר לעשות זאת עם שליח שיחתים את הנתבע על אישור מסירה.

זכרו, כל עוד הנתבע לא קיבל את המסמכים ההליך למעשה לא מתחיל ובכל מקרה לא תוכלו לקבל פסק דין.

עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים עורך דין לצורך הגשת כתב תביעה? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

האם צריכים לעשות משהו נוסף לאחר הגשת התביעה?

הגשת התביעה לא מפסיקה לרוב את המחלוקת ולכן חשוב מאוד לשים לב אם הנתבע עושה משהו נוסף שיכול לסייע לכם בניהול התביעה, ולתעד את הדברים. כמו כן, יתכן שיגיעו אליכם מסמכים לאחר הגשת התביעה שיהיו רלוונטיים מאוד לתביעתכם. במקרים אלה יתכן שלא יהיה מנוס מהגשת בקשה לתיקון התביעה, משום שלא בטוח שתוכלו לעשות בהם שימוש (תלוי במסמכים ומתי בדיוק הם יגיעו אליכם).

בכל מקרה, אל תצפו שבית המשפט יעשה עבורכם את העבודה, זאת גישה נאיבית ואם לא תדאגו לשמור על זכויותיכם כלל לא בטוח שתמצאו צדק בין כותלי בית המשפט.

הקפידו לתעד כל דבר בכתב או באמצעות שיחות מוקלטות ותזהרו שלא תספקו לאחר הגשת התביעה נתונים כלשהם לנתבע שיוכלו לסייע לו בניהול הגנתו. הגשת התביעה רק מתחילה את ההליך והרבה דברים יכולים להשתנות ממועד הגשת התביעה ועד למתן פסק הדין (לרוב יחלפו שנים מתחילת ההליך ועד סופו).

זקוקים לליווי מקצועי בניהול והגשת תביעה? צרו קשר עכשיו עם עורך דין תביעות.

שאלות נפוצות בעניין כתב תביעה

 • האם זה משנה איך כותבים כתב תביעה?

  למעט כאשר מדובר בתביעה קטנה, זה משנה מאוד איך כתב התביעה שלכם ינוסח. לאחר כניסתן לתוקף של תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 ישנה הקפדה על הכללים והפורמט שנקבע בתקנות אלה. במקרים מסוימיים מזכירות בית המשפט אף עשויה לסרב לקבל את כתב התביעה.

 • כמה עולה להכין כתב תביעה?

  זה מאוד תלוי במורכבות של המקרה. אין מחירון אחיד. המינימום שנגבה עבור ניסוח תובענה לבית משפט לתביעות קטנות הוא 3500 ש"ח בתוספת מע"מ. העלויות לבית משפט השלום ולבית המשפט המחוזי כמובן גבוהות יותר.

 • האם תמיד כדאי לשלוח מכתב התראה לפני הגשת כתב תביעה?

  למכתב התראה ישנם יתרונות רבים ובאופן אישי אני נוטה לשלוח מכתב התראה ברוב המקרים לפני הגשת כתב תביעה לבית המשפט. יחד עם זאת, צריכים כמובן לבחון את המקרה הפרטני ולהחליט האם יש טעם לשלוח מכתב התראה. לעיתים דחיפות הסוגייה מחייבת לפעול באופן מיידי וחבל לבזבז זמן על משלוח מכתב מקדים.

 • האם אני צריך לצרף את כל הראיות שלי לכתב התביעה?

  תלוי באיזה הליך משפטי בחרתם. במסגרת תביעה בסדר דין מהיר תצטרכו לצרף את כל המסמכים/ראיות עליהם אתם מתכוונים להסתמך. במסגרת סדר דין רגיל שלב הגשת הראיות הוא בשלב הגשת תצהיר עדות ראשית.

שירותי עורך דין בעניין הגשת כתב תביעה

משרדנו מספק שירותים משפטיים ללקוחות המעוניינים בליווי משפטי לצורך ניסוח כתב טענות בלבד או ניסוח כתב תביעה וייצוג מלא בערכאות המשפטיות.

חשוב לזכור שישנה חשיבות רבה לניסוח כתב טענות בצורה נכונה מלכתחילה. מעבר לעובדה שתיקון כתב טענות שנוסח בצורה לא נכונה עשוי לפגוע בתובע מבחינה כספית (כי התובע יאלץ לשלם לעורך דין על מנת שיתקן את כתב הטענות, וכי התובע יאלץ לשלם הוצאות משפט לצד שכנגד שיאלץ להגיש כתב הגנה מתוקן), תיקון כתב טענות גם יחזיר את ההליך לתחילתו ובכך יוביל לעיכוב משמעותי בהשגת מטרותיו של התובע (בית המשפט עשוי לאפשר לנתבע להגיש כתב הגנה תוך 60 יום ממועד קבלת כתב התביעה המתוקן).

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין ישמח ללוות אתכם בעת הגשת כתב תביעה וניהול הליך משפטי בצורה נכונה

דירוג הגולשים:

5 / 5. 133

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

כתב תביעה לדוגמא - הגשת כתב תביעה
כתב תביעה לדוגמא - הגשת כתב תביעה
חזרה לחלק ספציפי במאמר
מדוע כדאי לשכור את שירותינו?
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
0 +
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
% 0
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

חיוג לעו"ד אדי בליטשטיין 03-6427876
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

מידע משפטי בווידאו

מידע משפטי במגוון נושאים
17 Videos
מאמרים באותה קטגוריה

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב