רח' ההגנה 13, ראשון לציון

פגישת מהו"ת – מה זה והאם יש חובה לקיים אותה במסגרת תביעה?

פירושה של פגישת מהו"ת הוא פגישת מידע (הצדדים מקבלים מידע בדבר סיום ההליך המשפטי באופן חלופי ולא באמצעות פסיקת שופט), הכרות (הכרות בין הצדדים שנפגשים בפועל לראשונה במסגרת ההליך המשפטי, והכרות עם המגשר), ותאום (הצדדים מבצעים תיאום ציפיות ומחליטים האם ברצונם לסיים את ההליך באמצעות גישור).

פגישת מהו"ת תתקיים בכל תביעה אזרחית או תביעה כספית בסכום העולה על 40 אלף שקלים, למעט בתובענה לפיצויים בשל נזק גוף ותובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. גם במסגרת תביעה ייצוגית אין חובה לקיים פגישת מהו"ת.

שופט רשאי לקבוע שיש לקיים פגישת מהו"ת גם בתביעות בסכומים הנמוכים מ-40 אלף שקלים, אך זה קורה לעיתים נדירות.

פגישה זו תתקיים בין אם בעלי הדין מיוצגים על ידי עורכי דין ובין אם לא.

פגישת מהו"ת מתקיימת עם מגשר שאינו קשור לאף אחד מהצדדים. מטרתו של המגשר הוא לשכנע את הצדדים לקיים הליך גישור, והכל במטרה להוריד את העומס הרב על בתי המשפט. אם הצדדים מסכימים לקיים הליך גישור, המגשר יגבה מכל צד 436 שקלים בתוספת מע"מ לשעת גישור (הסכום מתעדכן מעט מדי שנה).

עורך דין אדי בליטשטיין מייצג מזה למעלה מעשור תובעים ונתבעים במסגרת תביעות מורכבות. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין מסביר על פגישת מהו"ת

הוראת הדין לפיה ישנה חובה לקיים פגישת מהו"ת

תקנה 37 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018, היא התקנה המסדירה את כל סוגיית פגישת מהו"ת, והיא קובעת כך:

(א) בתקנה זו –

"יחידת הגישור" – כהגדרתה בתקנות רשימת המגשרים;

"מגשר מהו"ת" – כמשמעותו בתקנות רשימת המגשרים;

"ממונה" – עורך דין ביחידת הגישור, שופט או רשם, שנשיא בית המשפט הסמיך אותו לממונה מטעמו לנושא פגישת מהו"ת ומנגנון חלופי ליישוב סכסוך;

"פגישת מהו"ת" – פגישת מידע, היכרות ותיאום לבחינת האפשרות ליישב את הסכסוך באמצעות מנגנון חלופי ליישוב סכסוך;

"תקנות רשימת המגשרים" – תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), התשע"ח-2017.

(ב) לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים לאחר שהוגש כתב הטענות האחרון, ימנה הממונה מגשר מהו"ת לצורך קיום פגישת מהו"ת בתובענה שסכומה או ששווי נושאה עולה על 40,000 שקלים חדשים, למעט בתובענה לפיצויים בשל נזק גוף ותובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, בין אם בעל הדין באותה תובענה מיוצג בידי עורך דין ובין אם לאו; בית המשפט יודיע לצדדים על מינוי מגשר המהו"ת ויעביר אליו את כתבי הטענות; לעניין זה דין בקשת רשות להתגונן כדין כתב הגנה.

(ג) על מינוי מגשר מהו"ת יחולו הוראות אלה:

(1) יחידת הגישור תורה, בכל תובענה, על זהות מגשר המהו"ת שיקיים את פגישת המהו"ת בכל תובענה, מתוך רשימת המגשרים על יסוד השיקולים המפורטים להלן:

(א) תחומי התמחותו של מגשר המהו"ת ותחום עיסוקו;

(ב) אזורי פעילותו;

(ג) השפות שהוא דובר;

(ד) מאפיינים מיוחדים הנדרשים לצורך הגישור באותה תובענה;

(2) החלטה בדבר זהות מגשר המהו"ת תיעשה, ככל האפשר, באופן שוויוני, ובכפוף לשיקולים המפורטים בפסקה (1);

(3) פרטי מגשר המהו"ת שקיים את פגישת המהו"ת יפורסמו באתר האינטרנט של בתי המשפט.

(ד) פגישת המהו"ת תתקיים בלא עלות, לא יאוחר משלושים ימים ממועד המצאת ההודעה על מינוי מגשר המהו"ת; דינה של הזמנה לפגישת מהו"ת כדין הזמנה לדיון בבית המשפט.

(ה) בפגישת המהו"ת יסביר מגשר המהו"ת לבעלי הדין את עקרונות פגישת המהו"ת ואת היתרונות הגלומים ביישוב הסכסוך במנגנון חלופי ליישוב סכסוך, ויבחן עמם את הנושאים העיקריים שבמחלוקת ואת האפשרות ליישב את הסכסוך.

(ו) בתוך ארבעה עשר ימים מעת פגישת המהו"ת, יודיע מגשר המהו"ת לממונה אם בעלי הדין מסכימים להעביר את הסכסוך לגישור.

(ז) בכל עניין הנוגע למועד פגישת המהו"ת, מקומה, זהות מגשר המהו"ת או זהות המשתתפים והתייצבותם או השתתפותם בהיוועדות חזותית, רשאי מגשר המהו"ת או אחד מבעלי הדין להביא את העניין להנחיית הממונה.

(ח) הרואה את עצמו נפגע מהנחיית הממונה, שהוא עורך דין ביחידת הגישור, רשאי להעביר את העניין לעיונו ולהכרעתו של הממונה שהוא רשם או שופט.

(ט) לפגישת מהו"ת יתייצבו בעלי הדין, ורשאים הם להתייצב עם עורכי דינם; ואולם על בעלי דין המפורטים להלן יחול ההסדר המיוחד שלצדם:

(1) לגבי בעל דין המתגורר דרך קבע מחוץ לגבולות המדינה, ולא נמצא בארץ, יתייצב לפגישת מהו"ת מיופה כוחו;

(2) אם בעל הדין הוא תאגיד, יתייצב לפגישת מהו"ת נציג מטעמו שהוא בעל תפקיד הבקיא בפרטי הסכסוך עם עמדה מוסמכת בעניין העברת התובענה לגישור, ורשאי הוא להתייצב עם עורך דין מטעם בעל הדין;

(3) אם בעל הדין הוא המדינה, רשות מקומית או חברת ביטוח – יגיע הפרקליט או עורך הדין המטפל בתיק עם עמדה מוסמכת בעניין העברת התובענה לגישור, ורשאי הוא להתייצב עם נציג מטעם בעל הדין שהוא בעל תפקיד הבקיא בפרטי הסכסוך.

(י) לא התייצב מי מבעלי הדין לפגישת מהו"ת, יחייבו הממונה בהוצאות מגשר המהו"ת ובהוצאות בעלי הדין שהתייצבו לפגישה, זאת בלי לגרוע מסמכויות בית המשפט לגבי אי-מילוי הוראות פרק זה, זולת אם מצא הממונה כי קיימים טעמים שלא לחייב בהוצאות כאמור.

(יא) פגישת מהו"ת תתקיים בבתי המשפט המפורטים בתוספת השנייה.

(יב) הוראות החלות על גישור לפי סעיף 79ג(ג) ו-(ד) לחוק וכן תקנות לעניינן, יחולו על פגישת מהו"ת.

פגישת מהו"ת
חובה לקיים פגישת מהו"ת כמעט בכל תביעה מעל 40 אלף שקלים

מבנה פגישת מהו"ת

מבנה פגישת מהו"ת הוא כמפורט כאן:

פגישת מהו"ת היא פגישה ללא עלות

פגישת מהו"ת היא פגישת חובה ועל הצדדים להתייצב אליה (גם אם בעלי הדין לא מיוצגים). לעיתים במקום לקיים פגישת מהו"ת במשרדו של המגשר, מסכימים על קיומה באמצעות זום. פרקטית קיום פגישה כזו באמצעות זום הרבה יותר נוח, במיוחד אם אחד הצדדים או שניהם יודעים שאין בכוונתם להסכים לקיים הליך גישור.

במהלך פגישת מהו"ת המגשר ינסה להבין בקווים כלליים מאוד מהן טענות הצדדים, למרות שלפני פגישה זו המגשר יבקש לקבל העתק מכתבי הטענות של הצדדים (כתב תביעה, כתב הגנה, כתב תשובה), והאם הצדדים מוכנים לקיים הליך גישור.

לעיתים המגשרים "ילחצו" על הצדדים לקיים את הליך הגישור, ויציגו את יתרונותיו הרבים של הליך הגישור. התנהלות זו של המגשרים מובנת משום שבניגוד לפגישת המהו"ת שאינה כרוכה בתשלום, בגין הליך הגישור המגשרים יגבו סך של 436 ש"ח בתוספת מע"מ מכל צד, בגין כל שעת גישור.

חשוב להבין שלא מדובר בסכום גבוה במיוחד. הליך גישור שיתקיים ללא קשר לקיומה של פגישת מהו"ת יעלה לצדדים בדרך כלל הרבה יותר (תלוי בזהותו של המגשר). גישור בפני שופט בדימוס עולה בדרך כלל יותר מ-1500 ש"ח בתוספת מע"מ לשעה, מכל צד.

למה חשוב לשים לב בעת קיומה של פגישת מהו"ת?

בין אם את מוכנים לקיים הליך גישור ובין אם לא, כדאי מאוד להגיע לכל פגישת מהו"ת עם "אוזניים פתוחות". לעיתים במסגרת פגישה זו הצדדים יחשפו נתונים או מסמכים שנמצאים ברשותם שכלל לא הייתם מודעים להם.

אמנם כל מה שנאמר במסגרת פגישת מהו"ת הוא חסוי ולא ניתן להציגו בבית המשפט. יחד עם זאת, ברגע שאתם מודעים לנתון מסוים ניתן לפעול בדרכים חלופיות כדי להשיג אותו. אחת הדרכים היא באמצעות הליכי גילוי מסמכים או שליחת שאלון, אפשרות נוספות היא באמצעות זימון עדים רלוונטיים שיוכלו להעיד בעניין הרלוונטי.

אם אתם נדרשים לדבר במסגרת פגישת מהו"ת תשתדלו להצמד כמה שיותר לאמור בכתבי הטענות על מנת שהצד שכנגד לא יגלה נתונים נוספים שעשויים לסייע לו בעת ניהול התביעה.

יתרונות פגישת מהו"ת על פני ניהול תביעה עד סיומה

כפי שאתם בוודאי יודעים, לנהל תביעה מתחילתה עד למתן פסק דין עשוי לקחת זמן רב מאוד. ככל שהתביעה מורכבת יותר, כך פרק הזמן צפוי להיות ארוך יותר.

פגישת מהו"ת מתקיימת בדרך כלל זמן קצר לאחר הגשת כתב הטענות האחרון בתיק. מדובר בשלב מאוד התחלתי של התביעה. אם הצדדים יסכימו לקיים הליך גישור לאחר פגישת מהו"ת הם יוכלו לסיים את הסכסוך ביניהם תוך פרק זמן קצר מאוד.

יתרה מזאת, על אף שהליך הגישור כרוך בתשלום, מדובר בתשלום נמוך יחסית, וזאת בוודאי בהשוואה לעלויות ניהול תביעה מורכבת (עלויות שעשויות להגיע לעשרות או מאות אלפי שקלים).

יתרון בולט שלישי זו היכולת של הצדדים לעצב את הסכם הגישור בהתאם לרצונם, וזאת בניגוד לפסק דין שאינו בשליטת מי מהצדדים.

יתרונות אלה – חסכון בזמן, חסכון בכסף, והיכולת לעצב את הסכם הגישור, מצדיקים במקרים מסוימים לנהל פגישת מהו"ת ולאחריה גישור. יחד עם זאת, חשוב לשים לב שבוחרים במגשר שמבין בסוגיה הספציפית הרלוונטית לתביעה (ניתן להגיש בעניין זה בקשה לבית המשפט). מגשר שאינו בקיא בתחום הרלוונטי יתקשה מאוד לנהל הליך גישור אפקטיבי.

עורך דין אדי בליטשטיין
זקוקים לליווי משפטי בעת ניהול תביעה או פגישת מהו"ת? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

לסיכום

פגישת מהו"ת היא פגישת חובה עם מגשר חיצוני. פגישה זו תתקיים כמעט בכל תביעה בסכום העולה על 40 אלף שקלים. מטרתה של הפגישה הוא להוריד את העומס הרב שבה מצויה מערכת המשפט.

לפגישת מהו"ת יש מספר יתרונות בולטים מאוד: חסכון בזמן, חסכון בכסף, והיכולת לעצב את הסכם הגישור בהתאם לרצון הצדדים. יחד עם זאת, מניסיוננו, בפועל, רוב פגישות המהו"ת הן בגדר בזבוז זמן.

חובה לקיים פגישת מהו"ת (שאינה כרוכה בתשלום) אך אין חובה להסכים בסיומה לקיים הליך גישור (שכרוך בתשלום).

שאלות נפוצות בעניין פגישת מהו"ת

 • האם חובה לקיים פגישת מהו"ת?

  במרבית התביעות בסכום העולה על 40 אלף ש"ח ישנה חובה לקיים פגישת מהו"ת.

 • האם פגישת מהו"ת כרוכה בתשלום?

  לא.
  שימו לב שכל מטרתה של פגישת מהו"ת הוא לשכנע את הצדדים להסכים לנהל הליך גישור. הליך הגישור כן כרוך בתשלום.

 • מי מקיים את פגישת המהו"ת?

  פגישה זו מקויימת על ידי מגשר שנבחר על ידי בית המשפט. אם למגשר ישנה הכרות קודמת אם אחד הצדדים הוא יודיע זאת לבית המשפט, ובית המשפט ויבחר במקומו מגשר אחר.

 • כמה זמן נמשכת פגישת מהו"ת?

  בדרך כלל כחצי שעה. במקרים חריגים לא יותר משעה.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 61

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

פגישת מהות
פגישת מהות
הקליקו כאן כדי לחזור לחלק ספציפי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע משפטי בווידאו

מידע משפטי במגוון נושאים
13 קטעי וידאו
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
0 +
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
% 0
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב