רח' ההגנה 13, ראשון לציון

פסק דין בהעדר הגנה – באילו מקרים ניתן לקבל אותו?

מה זה פסק דין בהעדר הגנה?

פסק דין בהעדר הגנה הוא לרוב פסק דין שניתן כאשר בעל הדין לא התגונן מפני התביעה, כלומר לא הגיש כתב הגנה במועד הקבוע בהוראות החוק. בתביעות מעל 75 אלף שקלים יש להגיש כתב הגנה תוך 60 יום מיום קבלתו של כתב התביעה. לעומת זאת, במסגרת תביעה בסדר דין מהיר (דיון מהיר) יש להגיש כתב הגנה תוך 45 ימים מיום קבלת כתב התביעה.

יחד עם זאת, אי הגשת כתב הגנה זה לא המקרה היחיד בו ניתן לקבל פסק דין בהעדר הגנה, ומאמר זה יסקור מקרים נוספים בהם ניתן יהיה לדרוש קבלת פסק דין בהעדר הגנה, גם אם הנתבע הגיש בפועל כתב הגנה.

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק מזה למעלה מעשור בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות אזרחיות – מסחריות מורכבות. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

פסק דין בהעדר הגנה
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין מסביר על פסק דין בהעדר הגנה

פסק דין בהעדר הגנה – במצב שבו לא מוגש כתב הגנה

כפי שכבר צוין, המקרה הנפוץ ביותר לקבלת פסק דין בהעדר הגנה הוא אכן מצב שבו הנתבע לא הגיש כתב הגנה.

ניתן לדרוש קבלתו של פסק דין בהעדר הגנה מכוח תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, אשר קובעת כך:

נתבע שלא הגיש כתב הגנה בתוך המועד שנקבע לכך או שכתב ההגנה נמחק, רשאי בית המשפט לדרוש מהתובע הוכחה מספקת של התביעה, כולה או מקצתה, או לתת פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד.

על פי תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי ניתן לקבל פסק דין בהעדר הגנה בשני מצבים:

 1. הנתבע לא הגיש כתב הגנה במועד שנקבע לכך.
 2. כתב ההגנה של הנתבע נמחק בהחלטה שיפוטית.

כמו כן, חשוב לשים לב לכך שבית המשפט אינו חייב לתת פסק דין בהעדר הגנה באופן מיידי, אלא השופט רשאי לדרוש מהתובע הוכחה מספקת של התביעה, כולה או חלק ממנה.

פסק דין בהעדר הגנה לאור אי קיום הליכי גילוי מסמכים

במסגרת כל תביעה בגין סכום העולה על 75 אלף שקלים הצדדים מחוייבים לקיים הליכי גילוי מסמכים ומענה על שאלונים (שלב שידוע כקיום הליכים מקדמיים).

סוגיה זו מוסדרת בסעיף 60 לתקנות סדר הדין האזרחי, אשר קובעת כך:

א. הליכי גילוי ועיון נאותים מהווים תנאי בסיסי לקיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן; סבר בית המשפט שבעל דין לא קיים כראוי את חובתו לפי פרק זה, רשאי הוא לחייבו באופן מיידי בהוצאות ובמקרים מיוחדים אף למחוק את כתב טענותיו.

ג. בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), בעל דין שאינו מגלה מסמך שיש לגלותו או שאינו נענה לדרישה לעיין במסמך שגילה, לא יהיה רשאי להגיש את המסמך כראיה מטעמו באותה תובענה, אלא ברשות בית המשפט לאחר שנוכח לדעת כי היה לבעל הדין הצדק סביר למחדלו, ואם מדובר במסמך המזיק לעניינו של בעל הדין רשאי בית המשפט להורות על מחיקת כתב התביעה או כתב ההגנה, לפי העניין, ואם לא הורה כן, יורה על חיובו בהוצאות זולת אם מצא טעמים מיוחדים שלא לעשות כן.

שימו לבמחיקת כתב הגנה או כתב תביעה זהו סעד קיצוני ולרוב בית המשפט יעדיף לפסוק לחובת בעל דין שלא קיים הליכי גילוי מסמכים הוצאות משפט (לעיתים בסכומים משמעותיים מאוד). על מנת שבית המשפט יורה על מחיקת כתב טענות הזלזול של בעל הדין צריך להיות חמור במיוחד (לדוגמה: התעלמות מהחלטות חוזרות ונשנות אשר מחייבות את בעל הדין לקיים את הליכי גילוי המסמכים או המענה על השאלון).

פסק דין בהעדר הגנה עקב אי התייצבות לדיון

בעל דין מחויב להגיע לדיונים בעניינו, ולרוב לפני הדיון ניתנת החלטה שיפוטית שקובעת עניין זה במפורש. נתבע שאינו מגיע לדיון מסתכן בכך שבית המשפט יתעלם מכתב ההגנה שלו. השופט רשאי לנהוג כך מכוח תקנה 75 לתקנות סדר הדין האזרחי, אשר קובעת כך:

75. לא התייצב בעל דין ולא ניתן טעם סביר לאי-ההתייצבות, יחולו הוראות אלה:

 1. לא התייצב התובע, ימחק בית המשפט את כתב התביעה או ידחה את התביעה אם מצא טעמים מיוחדים לדחייה;
 2. לא התייצב הנתבע והתובע התייצב, רשאי התובע להוכיח את תביעתו, ויהיה זכאי לסעד שביקש לפי הראיות שהתקבלו.

שימו לב – אי התייצבות הנתבע לא מובילה בהכרח באופן אוטומטי לקבלת פסק דין בהעדר הגנה, אלא התובע רשאי להוכיח את תביעתו ולקבל את הסעד הנדרש. משמע, שאם בית המשפט לא יתרשם מכל טענות התובע יתכן שלפחות חלק מתביעתו לא בהכרח תתקבל.

פסק דין בהעדר הגנה או התייצבות
ניתן לקבל פסק דין בהעדר הגנה עקב אי התייצבות לדיון

פסק דין בהעדר הגנה עקב אי הגשת סיכומים

הגשת סיכומים שהוא השלב האחרון בכל תביעה. בעלי הדין מסכמים את כל טענותיהם לאורך ההליך המשפט. בעל דין שאינו מגיש סיכומים רואים אותו כבעל דין שלא התייצב לדיון, ובית המשפט רשאי להתעלם מכתב ההגנה שלו.

כפי שקראתם בפסקה הקודמת משמעות הדברים שבית המשפט רשאי לקבל את התביעה על בסיס האמור בכתב התביעה בלבד.

עניין זה מוסדר במסגרת תקנה 74(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, אשר קובעת כך:

דין אי-הגשת סיכומי הטענות בכתב במועד, כדין אי-התייצבות לדיון.

פסק דין בהעדר הגנה עקב אי תשלום שכרו של המומחה

בהליכים משפטיים מסוימים עשוי להתעורר הצורך במינוי מומחה ובהגשת חוות דעת מומחה לתיק. ככל שמדובר במינוי מומחה מטעם בית המשפט, לרוב נקבעת חלוקה שווה לתשלום שכר הטרחה על ידי הצדדים.

צד שלא משלם את שכרו של המומחה מסתכן במחיקת כתב טענותיו מכוח תקנה 92(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, אשר קובעת כך:

92. (א) בית המשפט רשאי להורות על שכרו והוצאותיו של מומחה מטעם בית המשפט ועל אופן תשלומם, לרבות בעניין המענה לשאלות ההבהרה והחקירה בבית המשפט ולהטילם על בעלי הדין או על מי מהם.

(ג) לא נענה בעל דין להוראה לפי תקנה זו, רשאי בית המשפט למחוק את כתבי טענותיו או לדחות את הדיון בתובענה למועד אחר עד שיקיים את ההוראה כאמור.

כלומר, אם הנתבע לא שילם את שכרו של המומחה ובית המשפט יורה על מחיקת כתב הגנתו, התובע יהיה רשאי לקבל פסק דין בהעדר הגנה.

ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה

קבלת פסק דין בהעדר הגנה זהו אינו סוף פסוק מבחינת הנתבע, משום שהנתבע רשאי להגיש בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה. העניין מוסדר במסגרת תקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי, אשר קובעת כך:

נתן בית המשפט החלטה לפי צד אחד והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לבטלה, בתנאים שייראו לו; הוראה זו לא תחול על פנייה לבית המשפט לפי תקנה 33(ד).

כלומר, נתבע רשאי להגיש בקשה לביטול פסק דין בהעדר התגוננות (או לאחר מחיקת כתב ההגנה שלו), תוך 30 ימים מיום שהומצא לו פסק הדין. קחו בחשבון שביטול פסק דין בנסיבות אלה אינו דבר פשוט לאור פסיקתו העדכנית של בית המשפט העליון. במקרים אלה כדאי מאוד להתייעץ עם עורך דין הבקיא בהוראות הדין והפסיקה העדכנית.

עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים ליווי משפטי מקצועי לצורך ביטול פסק דין בהעדר הגנה? צרו קשר עם משרדנו.

לסיכום

המצב הנפוץ ביותר שבו ניתן פסק דין בהעדר הגנה הוא כאשר הנתבע אינו מגיש כתב הגנה. יחד עם זאת, ישנם מקרים נוספים שנקבעו בתקנות סדר הדין האזרחי המאפשרים לבית המשפט למחוק את כתב ההגנה של הנתבע, ולאפשר לתובע להוכיח את תביעתו ולקבל פסק דין בהתאם לאמור בכתב התביעה בלבד.

קבלת פסק דין בהעדר הגנה אינה סוף פסוק, והנתבע רשאי להגיש בקשה לביטול פסק דין שכזה. אם הבקשה תדחה, הנתבע רשאי להגיש ערעור על פסק הדין והעניין יבחן שוב על ידי ערכאת הערעור.

שאלות נפוצות בעניין פסק דין בהעדר הגנה

 • האם ניתן לבטל פסק דין שניתן לאחר שהנתבע לא הגיש כתב הגנה?

  כן, אך לא תמיד מדובר במשימה פשוטה, וזאת לאור פסיקה עדכנית של בית המשפט העליון.
  כדאי מאוד להתייעץ עם עורך דין אשר בקיא בהליכים אלה ובפסיקה העדכנית ביותר של בית המשפט העליון.

 • באילו מקרים ניתן לקבל פסק דין בהעדר הגנה?

  המצב הנפוץ ביותר הוא כאשר הנתבע לא מגיש כתב הגנה. יחד עם זאת, ישנם מצבים נוספים, שפורטו במאמר זה, שבהם בית המשפט רשאי להורות על מחיקת כתב ההגנה של הנתבע לאור מחדלים דיוניים, ובאותם מצבים התובע יהיה רשאי לקבל פסק דין על בסיס כתב התביעה.

 • האם בית המשפט חייב לתת פסק דין לטובת התובע אם לא הוגש כתב הגנה?

  לא.
  בית המשפט רשאי לדרוש מהתובע להוכיח את תביעתו. אם התובע לא יצליח לשכנע את בית המשפט בטענותיו, בית המשפט אינו חייב לתת פסק דין לטובתו.

 • האם בית המשפט חייב למחוק כתב הגנה אם הנתבע לא קיים הליכי גילוי מסמכים?

  לא.
  משמעות מחיקת כתב ההגנה היא שהתובע יהיה רשאי לדרוש קבלת פסק דין בהעדר הגנה. מדובר בסנקציה מרחיקת לכת, ולרוב בית המשפט יעדיף להטיל על הנתבע הוצאות משפט במקום מחיקת כתב ההגנה.
  במקרים שמדובר בהתנהלות מזלזלת מצידו של הנתבע, אשר חוזרת על עצמה, יש סבירות לכך שבית המשפט יורה על מחיקת כתב הגנה וקבלת פסק דין על בסיס כתב התביעה בלבד.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 83

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

פסק דין בהעדר הגנה
פסק דין בהעדר הגנה
הקליקו כאן כדי לחזור לחלק ספציפי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע משפטי בווידאו

מידע משפטי במגוון נושאים
13 קטעי וידאו
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
0 +
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
% 0
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב