צו מניעה זמני – מהו ובאילו מקרים בית המשפט יאשר אותו?

צו מניעה זמני
צו מניעה זמני

מהו צו מניעה זמני?

צו מניעה זמני הוא צו אשר ניתן בתחילתו או במהלכו של ההליך המשפטי לפרק זמן מוגבל. מטרתם של צווי מניעה זמניים הוא לשמר מצב קיים על מנת שההליך המשפטי לא יתנהל לחינם. בסיומו של ההליך המשפטי צו מניעה זמני יכול להפוך לצו מניעה קבוע, או לחלופין, תוקפו של צו המניעה יכול לפקוע.

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק מזה למעלה מעשור בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות לקבלת צווי מניעה. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

צו מניעה זמני קבוע בתקנה 109 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018, אשר קובעת כך:

בית המשפט רשאי להורות למשיב להימנע מלעשות או להימנע מלהוסיף ולעשות, בעצמו או באמצעות מי מטעמו, פעולה כלשהי, אם שוכנע כי קיים חשש סביר שאי-מתן הצו יכביד באופן ממשי על ביצועו הראוי של פסק הדין.

לדוגמה: פלוני מעוניין למכור דירה. אלמוני טוען שהוא למעשה בעליה של הדירה, ויש לו סכסוך בעניין זה עם פלוני. אלמוני יכול לפנות לבית המשפט ולבקש צו מניעה זמני, עוד לפני סיום בירורה של התביעה, אשר יאסור על פלוני למכור את הדירה עד לסיום בירורו של הסכסוך המשפטי ביניהם.

אם אלמוני לא יבקש צו מניעה זמני, פלוני ימכור את הדירה ואז כל ניהול ההליך בין פלוני ואלמוני יתנהל למעשה לחינם, כי בעת סיומו של ההליך יתברר שהדירה נמכרה כבר לצד ג'.

בית המשפט העליון הדגיש בפסיקות רבות שאם מבוקש צו מניעה זמני אשר מטרתו לשנות מצב קיים (ולא לשמר מצב קיים), אז ברוב המקרים הבקשה תדחה. כך לדוגמה נקבע בעמ"מ 7143/15 יובל זמר נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה חוף השרון:

רוב הסעדים הזמניים על סוגיהם השונים, מיועדים בעיקר לשמירת המצב הקיים, העלול להשתנות אם לא יינתן הסעד הזמני (אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 908 (מהדורה אחת עשרה, 2013), להלן: גורן סוגיות בסדר דין אזרחי). בענייננו, מתן צו המניעה לו עותר המבקש לא יביא ל"הקפאה" של המצב החוקי שהיה קיים עובר להגשת הערעור. מערכת הנסיבות השוררת כעת בשטח היא שמלאכת בניית המפעל, שהחלה זה מכבר, נמשכת ומתקדמת מכוח היתר שניתן עוד בפברואר 2015. קבלת הבקשה למתן צו מניעה משמעה הקפאה, הלכה למעשה, של ההיתר שניתן להקמת המפעל, ולכן יש לראותה כמעין צו עשה שמשמעותו שינוי של הסטטוס קוו החל כעת.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין מסביר על צו מניעה

באופן דומה נקבע על ידי בית המשפט העליון בעניין צו מניעה זמני, כך (רע"א 1379/16 מראון נופי נ' סאמי נופי):

מעבר לכך, על אף שמדובר בצו מניעה, בעניין זה נראה כי זהו סעד זמני שיוביל בהינתנו לשינוי המצב הקיים, שכן הוא ייצור בפועל, ואף אם באופן זמני, הסדר חדש בין בעלי הדין. ידוע כי בית המשפט יעניק סעד זמני שיהיה בו משום שינוי המצב הקיים במקרים חריגים בלבד, וזהו אינו המקרה.

באילו מקרים ינתן צו מניעה זמני?

לצורך קבלת צווי מניעה זמניים יש לשכנע את בית המשפט שישנו סיכוי לתביעה להתקבל וישנן ראיות מספיקות לכאורה לקיומה של עילת התביעה במסגרת תביעה אזרחית.

בית המשפט יבחן גם את נחיצות הסעד לצורך השגת המטרה, האם הסעד נדרש לצורך שמירה על מצב קיים, והאם הוא הכרחי עוד בשלב מוקדם של ההליך המשפטי.

כמו כן, בית המשפט יבדוק את מאזן הנוחות (מי מהצדדים עשוי להיפגע יותר אם ינתן או לא ינתן הצו), שיקולים הרלוונטיים לתום לב, והאם ישנו שיהוי בהגשת הבקשה.

צו מניעה זמני
קבלת צו מניעה זמני מבית המשפט

לאחרונה התנאים למתן צו מניעה זמני, לרבות ספרות משפטית רלוונטית ופסיקה מחייבת של בית המשפט העליון, סוכמו היטב בהחלטת המפקח על הבתים המשותפים בפתח תקווה (מספר תיק 6/458/2021):

המסגרת הנורמטיבית – צו מניעה זמני

תכליתם של סעדים זמניים מוסברת בתקנה 94 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "התקנות") הקובעת כי "מטרת הסעד הזמני היא להבטיח זכות לכאורה במהלך ההליך המשפטי ואת קיומו התקין והיעיל של ההליך או את ביצועו הראוי של פסק הדין".

בהתאם להוראות התקנות, בבוא הערכאה הדיונית להחליט בדבר מתן סעד זמני, יעמדו מול עיניה השיקולים הבאים: סיכויי התביעה וקיום ראיות מספיקות לכאורה לקיומה של עילת התביעה; נחיצות הסעד הזמני להשגת המטרה ובכלל האמור כי הסעד נדרש לשם שמירה על המצב הקיים וכי הוא הכרחי עוד בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה (תקנה 95(ב) ו – (ג)) ; בחינת מאזן הנוחות ושיקולים שביושר ובכללם תום לב הצדדים, הן לעניין ההליך והן לעניין הבקשה, ולרבות התייחסות קונקרטית לשיהוי (תקנה 95(ד)(3)).

כלומר, בהכרעה בבקשה למתן סעד זמני יש לשקול שלושה שיקולים עיקריים: הראשון, קיומה לכאורה של עילת תביעה, כאשר די בכך שהערכאה הדיונית תשתכנע כי התובענה מעלה לכאורה שאלה רצינית ואיננה בגדר תביעת סרק; השני הוא מאזן הנוחות שבו ייבדק הנזק שעשוי להיגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שייגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני וכן נזק שעלול להיגרם לצד שלישי; השלישי, הוא שיקול שביושר ובצדק (ראו רע"א 645/21 פלונית נ' פלונית, בפסקה 4 (נבו, 21.2.2021); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי עמוד 711 (מהדורה 13, 2020).

יצוין כי התיקונים שנעשו בפרק הסעדים הזמניים במסגרת התקנות, הם ברובם תיקונים נקודתיים ושינויי נוסח בלבד. הסיבה לכך היא שבמסגרת תיקון מספר 6 של התקנות הישנות משנת 2001 תוקן פרק הסעדים הזמניים באופן נרחב. (רע"א 1556/21 מיכאל (מיקי) עירון נ' עו"ד אלרן שפירא בר-אור, בפסקה 13 (נבו, 22.04.2021); יששכר רוזן-צבי, הרפורמה בסדר הדין האזרחי: מורה נבוכים, 24 (2021)),

ומשכך הפסיקה שהתייחסה לתקנות בנוסחן הקודם, עודנה רלבנטית גם לתקנות הקיימות וקובעת, בין היתר, כי בין שני השיקולים הראשונים (עילת תביעה ומאזן הנוחות) מתקיים "מקבילית כוחות", וכך ככל שהערכאה הדיונית תתרשם כי סיכויי המבקש לזכות בתביעתו גבוהים, תפחת הדרישה בדבר מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 343/21 אליהו יפרח נ' רשות מקרקעי ישראל, בפסקה 8 (נבו,  09.05.2021); רע"א 7396/16 גרין נט מחזור וטיפול בפסולת בע"מ נ' עיריית ירושלים (נבו, 22.11.2016); רע"א 8734/13 עבדאללה נ' מדינת ישראל רשות מקרקעי ישראל (נבו, 21.1.2014); רע"א 706/09 קופת חולים מאוחדת נ' המרכז הכירורגי ירושלים (נבו, 10.3.2009)).

עוד נקבע כי גם השיקול השלישי (יושר וצדק) עשוי להכריע את הכף על אף התנאים האחרים (ר' רע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח תעשיות בע"מ (פורסם בנבו, 12.1.2010); רע"א 6685/17 הר של הצלחה וברכה בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (נבו (10.9.2017).

יש להדגיש, כי על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים בנפרד, שאם לא כן, לא יינתן לו הסעד זמני (רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ (נבו, 20.4.2006)).

מתי יש לבקש צו מניעה זמני?

צו מניעה זמני יש לבקש מיד או בסמוך מאוד למועד בו נודע שצו המניעה נחוץ בפועל. אם הבקשה למתן הצו תוגש בשיהוי בית המשפט יוכל לדחות את הבקשה מטעם זה (הנימוק עשוי להיות שהבקשה למתן הצו נדחית משום שהשיהוי מעיד כי הסעד אינו באמת נחוץ, אחרת בעל הדין היה פונה מיידית לבית המשפט).

עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים צו מניעה זמני או קבוע? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

לסיכום

צו מניעה זמני הוא סעד זמני שניתן לבקש בתחילתו או במהלכו של ההליך המשפטי על מנת לשמר מצב קיים. יש לבקש צו זה מיד או בסמוך למועד שבו גיליתם שיש בו צורך. אי הגשת בקשה לקבלת הצו במועד עשויה להוביל לדחייתו ולו רק מסיבה זו.

בית המשפט יעתר לבקשה לקבלת צו מניעה זמני רק כאשר יש ראיות טובות ומספקות לתמיכה בטענותיכם. ללא ראיות טובות הבקשה עשויה להדחות.

שאלות נפוצות בעניין צו מניעה זמני

 • האם בכל תביעה אפשר לדרוש ולקבל צו מניעה זמני?

  לא. ישנם הליכים משפטיים שאינם מאפשרים לקבל צווים מסוג זה, לדוגמה במסגרת תביעה קטנה. גם במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית יהיה קושי לא מבוטל לקבל צו שכזה.
  מסיבה זו נפגע אשר מעוניין לקבל צו שכזה מגיש תביעה כספית לבית משפט השלום או בית המשפט המחוזי.

 • כמה זמן לוקח לקבל צו מניעה זמני?

  מדובר בבקשות בעלות דחיפות רבה ולכן הן מוכרעות בדרך כלל תוך זמן קצר מאוד (במקרים מסויימים באופן כמעט מיידי). אם הבקשה הוכרעה באופן כמעט מיידי סביר להניח שבית המשפט הכריע בה על בסיס טענותיו של המבקש בלבד (צו ארעי), ולכן יקבע תוך זמן קצר דיון במעמד הצדדים כדי לדון בבקשה מחדש על מנת שישמעו טענות המשיב.

 • מה ההבדל בין צו עשה זמני לבין לבין צו מניעה זמני?

  צו עשה מטרתו לשנות מצב קיים. צו מניעה מטרתו לשמר מצב קיים.

 • מהו גובה שכר טרחת עורך דין מקובל לצורך קבלת צו זמני?

  גובה שכר הטרחה במקרים אלה תלוי מאוד במורכבות הסוגיה, וגם במידת הדחיפות. לרוב בקשות לקבלת צו זמני לא יפחתו משכר טרחה בגובה אלפי שקלים, ובחלק גדול מהמקרים גם יותר מכך.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 63

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

הקליקו על הכותרת כדי לחזור לחלק הרלוונטי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מאמרים באותו נושא

איך כותבים כתב הגנה
תביעות ופרוצדורה משפטית

כתב הגנה לפי תקנות חדשות – איך כותבים כתב הגנה נכון?

מה זה כתב הגנה? כתב הגנה הוא מסמך שמוגש כתגובה על כתב תביעה, ובו מפרט הנתבע את כל טענות ההגנה ביחס לטענות התובע. אי הגשת כתב הגנה כלל או במועד תוביל לקבלת פסק דין כנגד הנתבע, ובמקרה זה הנתבע יצטרך להגיש בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה, או לפעול

קרא עוד »
חקירה נגדית במשפט אזרחי
תביעות ופרוצדורה משפטית

חקירה נגדית במשפט אזרחי – עצות מועילות לתובע או הנתבע

חקירה נגדית במשפט אזרחי זהו שלב מאוד חשוב, ואף מכריע בניהול ההתדיינות המשפטית. שלב זה עשוי לקבוע האם יש מקום לדחות או לקבל תביעה אזרחית או תביעה כספית שהגשתם או שהוגשה נגדכם. זהו למעשה השלב שבו בעל הדין נאלץ "להתמודד" עם עורך דינו של הצד שכנגד, והוא כמעט ולא יוכל

קרא עוד »
רשימת בקשות
תביעות ופרוצדורה משפטית

רשימת בקשות לפני קדם משפט ראשון – זה מה שכדאי לדעת

רשימת בקשות לפני קדם משפט ראשון זוהי פרוצדורה משפטית חדשה, אשר נכנסה לתוקף החל משנת 2021. מטרתה של רשימת בקשות היא להתמודד עם תופעה שהייתה רווחת מאוד במסגרתה בעלי הדין היו מגישים אין ספור בקשות לבית המשפט לפני קדם המשפט, ומאלצים את השופט להשקיע זמן רב כדי להכריע בבקשות אלה

קרא עוד »
תביעת נזיקין - עורך דין נזיקין
תביעות ופרוצדורה משפטית

תביעת נזיקין – מה זה ומתי תוכלו להגיש תביעה נזיקית?

מה זה תביעת נזיקין? תביעת נזיקין (או תביעה נזיקית) היא תביעה אשר עוסקת בנזק כלשהו שנגרם לתובע על ידי הנתבע. הבסיס להגשת תביעת נזיקין עשוי להיות נזק ממוני (נזק שניתן להעריך אותו בכסף – לדוגמה: נזק שנגרם לרכב) או נזק לא ממוני (נזק שלא בהכרח ניתן להעריך אותו בכסף –

קרא עוד »
תיקון פסק דין
תביעות ופרוצדורה משפטית

תיקון פסק דין – האם אפשר לתקן פסק דין אחרי שנשלח לצדדים?

תיקון פסק דין זאת פעולה חריגה מאוד שמתרחשת לעיתים רחוקות מכיוון שנקודת המוצא היא שאם ישנה טעות בפסק הדין יש להגיש ערעור לערכאה הגבוהה יותר (אם לדוגמה מדובר בפסק דין של בית משפט השלום יש להגיש את הערעור לבית המשפט המחוזי). יחד עם זאת, ישנם מספר מקרים בהם ניתן לדרוש

קרא עוד »
בדיקת דירה חדשה מקבלן
תביעות ופרוצדורה משפטית

בדיקת דירה חדשה מקבלן – מה עושים אם יש ליקויים בדירה חדשה?

בדיקת דירה חדשה מקבלן חייבת להתבצע בכל מקרה לפני שאתם חותמים על טפסים בהם אתם מאשרים את קבלת הדירה. בחלק גדול מהמקרים, באותם טפסים הקבלן ידאג לציין שבדקתם כל מה שרציתם ושלא נמצאו שום ליקויים בדירה, והכל לשביעות רצונכם. היו זהירים בחתימה על מסמכים שכאלה, במיוחד אם לא טרחתם ולא

קרא עוד »

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב