רח' ההגנה 13, ראשון לציון

תביעה בסדר דין מהיר – מה משמעותה ומה ההבדל מתביעה רגילה?

מה זה תביעה בסדר דין מהיר?

תביעה בסדר דין מהיר (או בשמה העדכני בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות – דיון מהיר) היא תביעה עד לסכום של 75 אלף שקלים, גם אם היא כוללת סעדים נוספים (כגון: צו עשה, צו מניעה וכו'). תביעה זו בעלת מאפיינים ייחודיים ושונים מתביעות אחרות, וכל מטרתה הוא להוביל לפיתרון מהיר (עד כמה שניתן) של המחלוקת בין הצדדים. מסיבה זו להליך זה ישנו פרק ייחודי בתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 המפרט מתי ניתן להגיש תביעה במסגרת דיון מהיר ולפי איזו פרוצדורה.

לפני הגשת תביעה עד לסכום של 75 אלף שקלים מומלץ להתייעץ עם עורך דין כדי שיסייע לכם לנסח את כתב התביעה נכון, ולצרף אליו את כל המסמכים הרלוונטיים (שימו לב – לכתב תביעה בסדר דין מהיר יש לצרף מסמכים שלא מצרפים לרוב לתביעה בסדר דין רגיל).

חשוב לדעת כי שופט רשאי להעביר תביעה כספית או תביעה אזרחית שהוגשה בסדר דין מהיר להליך של תביעה בסדר דין רגיל אם לדעתו המקרה אינו מתאים להתברר במסגרת סדר דין מהיר.

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק מזה למעלה מעשור בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות בסדר דין מהיר (דיון מהיר). צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין מסביר על תביעה במסגרת דיון מהיר

הבדלים בין תביעה בסדר דין מהיר לעומת תביעה בסדר דין רגיל?

 1. תביעה בסדר דין מהיר מוגבלת עד 75,000 ש"ח בלבד.
 2. לא ניתן להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית כתביעה בסדר דין מהיר.
 3. לא ניתן להגיש תביעה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 כתביעה בסדר דין מהיר.
 4. כתב הגנה יש להגיש תוך 45 ימים מיום קבלת כתב תביעה, ולא תוך 60 ימים כפי שנהוג בתביעה בסדר דין רגיל.
 5. יש לצרף לכתבי הטענות בסדר דין מהיר את כל המסמכים והראיות עליהם הצדדים מתכוונים להסתמך במסגרת ההליך (המטרה לקצר את הפרוצדורה כדי להגיע לפסק דין מהר יותר).
 6. תביעה במסגרת דיון מהיר מחייבת לצרף תצהיר לכתבי טענותיהם.
 7. יש להגיש רשימת עדים ביחד עם קדם התביעה.
 8. לא ניתן להגיש כתב תשובה במסגרת דיון מהיר (בעניין זה ראו פסיקת בית המשפט המחוזי ברע"א 39228-07-22 מלאכי שמואל נ' מדינת ישראל, החלטה מיום 1.8.2022).
 9. בתביעה בסדר דין מהיר ישיבת קדם משפט ראשונה תתנהל תוך 90 ימים לכל היותר ממועד הגשת כתב ההגנה.
 10. בתקנות סדר הדין האזרחי נקבע כי במסגרת תביעה בסדר דין מהיר ראוי שתתקיים ישיבת קדם משפט אחת בלבד.
 11. דיון ההוכחות במסגרת תביעה בסדר דין מהיר יקבע תוך 6 חודשים ממועד הגשת כתב ההגנה. בסדר דין רגיל דיון ההוכחות עשוי להתקיים גם לאחר יותר משנה ממועד הגשת כתב ההגנה.
 12. החלטה על בקשת ביניים במסגרת תביעה בסדר דין מהיר תנתן תוך 7 ימים ממועד הדיון בה או תוך 7 ימים ממועד הגשת התשובה, לפי העניין. בסדר דין רגיל החלטה בבקשת ביניים יכולה להנתן תוך פרק זמן ארוך בהרבה.
 13. פסק דין במסגרת תביעה בסדר דין מהיר צריך להנתן תוך 14 ימים מתום הדיון, אלא אם כן השופט קיבל אישור חריג מנשיא בית המשפט לתת את פסק הדין במועד מאוחר יותר. אין חובה דומה במסגרת תביעה בסדר דין רגיל.

מה יש לצרף לכתב טענות במסגרת תביעה בסדר דין מהיר?

סוגיית המסמכים שאותם יש לצרף לכתב טענות במסגרת תביעה בסדר דין מהיר מוסדרת בתקנה 79 לתקנות סדר הדין האזרחי, אשר קובעת כך:

(א) בעל דין יצרף לכתב טענות בתובענה בדיון מהיר –

(1) תצהיר מטעמו ערוך לפי נוסח טופס 5 שבתוספת הראשונה לשם אימות העובדות שבכתב הטענות, וכן חוות דעת מומחה, אם נדרש; תצהיר בעל דין שלא צורף לכתב הטענות בעת הגשתו, לא יוגש, אלא ברשות בית המשפט; בעל דין רשאי לצרף תצהיר של אדם אחר, ובלבד שיפרט בתצהיר מטעמו מדוע העובדות שבכתב הטענות אינן בידיעתו;

(2) רשימה של המסמכים הנוגעים לעניין הנדון, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו, ושאיתר לאחר חקירה ודרישה; אם המסמך מצוי ברשותו, יצרף העתק שלו לכתב הטענות; אם המסמך אינו מצוי עוד ברשותו או בשליטתו, יפרט את הנסיבות הקשורות לכך.

(3) רצה בעל דין להזמין לעדות עדים נוספים, יגיש יחד עם כתב טענותיו רשימה כאמור בתקנה 62.

תביעה בסדר דין מהיר
צריכים להכיר את הפרוצדורה במסגרת תביעה בסדר דין מהיר

נוסח התצהיר שיש לצרף לכתב הטענות

לתביעה בסדר דין מהיר יש לצרף תצהיר מקוצר. נוסח התצהיר קבוע בטופס 5 שבתוספת הראשונה בתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018.

זהו נוסח התצהיר:

תצהיר לכתב טענות בתובענה בדיון מהיר

(כתב תביעה / כתב הגנה / הודעת צד שלישי – בתובענה בסדר דין מהיר)

בבית משפט השלום ב     

שם התובע:       מס' זהות:      

– נגד –

הנתבע:       מס' זהות      

תצהיר התובע / הנתבע / צד שלישי

אני החתום מטה       מס' זהות       לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור:

1.        אני התובע / הנתבע / צד שלישי (אם המצהיר אדם אחר – יש לפרט את זהותו, זיקתו לעובדות שבכתב הטענות, והטעמים לכך שהוא נותן את התצהיר במקום בעל הדין).

2.        תצהירי זה ניתן לתמיכה בכתב תביעה / כתב הגנה / הודעה לצד שלישי בתובענה לסדר דין מהיר      .

3.        האמור בסעיפים       שבכתב התביעה / כתב ההגנה / הודעה לצד שלישי הוא בידיעתי האישית.

4.        האמור בסעיפים       שבכתב התביעה / כתב ההגנה / הודעה לצד שלישי הוא נכון לפי מיטב ידיעתי ואמונתי, המקור לידיעתי ולאמונתי הוא      .

5.        אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.

                                      

אישור

אני החתום מטה, עורך דין      , מאשר בזה כי ביום       הופיע לפניי       המוכר לי אישית / שזיהיתיו לפי תעודת זהות מספר       ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניי.

עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים עורך דין לתביעה בדיון מהיר? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

האם ניתן לדרוש צווים במסגרת תביעה בסדר דין מהיר?

תקנה 78(א) לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת אילו תביעות יכולות להתברר במסגרת דיון מהיר, והיא קובעת כך:

(א) פרק זה יחול על תביעה, באחד ממקרים אלה:

(1) תביעה שסכומה או שווי נושאה אינו עולה על 75,000 שקלים חדשים, זולת כל אלה:

(א) תביעה שהוגשה בקשה לאשרה כתובענה ייצוגית;

(ב) תביעה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975;

(2) תביעה לפינוי מושכר.

תקנה זו מתייחסת לתביעות כספיות בסכום שאינו עולה על 75 אלף שקלים אך אינה קובעת דבר ביחס לצווים כגון צו עשה או צו מניעה. יש הסבורים שבמקרים שנדרש צו עשה או צו מניעה יש להגיש תביעה בסדר דין רגיל, גם אם סכום התביעה אינו עולה על 75 אלף שקלים.

פסק הדין במסגרת ת"א 8488-07-21 חליל חרוב נ' ה.ס נט מחשוב וענן בע"מ מעניין במיוחד בהקשר זה משום ששם בית המשפט מחק תביעה שהוגשה בסדר דין רגיל, בה סכום התביעה היה נמוך מ-75 אלף שקלים, אך נדרשו במסגרתה צווים. מכיוון שפסק הדין אינו ארוך הוא מובא כאן במלואו:

מהות פסק הדין והמחלוקת בין הצדדים

עניינו של פסק דין זה הוא תביעה בסדר דין רגיל על סך של 11,332 ₪ בה נדרש סעד של "צו מניעה, צו עשה 11,332 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, אגרות ושכ"ט עו"ד ומע"מ.

כעולה מהתביעה, התובע מלין על כך שהנתבעת התחזתה לחברת בזק "והביאה אותו להתקשר עמה בעסקה לרכישת ראוטר, זאת תוך מירמה, הונאה, מצגי שווא והתחזות לחברה אחרת, ותוך שהיא גורמת לו להפר את ההסכם מול בזק".

התובע עותר לקבל הסכומים הבאים:

סך של 800 ₪ אשר שולם בכלל לחברת בזק. לטעמו של התובע הוא זכאי לסכום זה "בגין גרם הפרת חוזה" מצד הנתבעת.

סך של 10,000 ₪ כפיצוי בגין עגמת נפש, מרמה, הטעיה, חוסר תום לב והפרת חוק הגנת הצרכן.

התובע מוסיף עותר לחייב את הנתבעת להשיב מלוא הסכומים שגבתה שלא כדין. עם זאת הקפיד התובע לא לנקוב בסכום אותו הוא דורש ולא לפרט מה הסכומים אשר הוא דורש השבתם. נראה שלא בכדי הקפיד התובע לעשות כך שכן עם הגשת כתב ההגנה התברר שהתובע ביטל את חיובי האשראי לנתבעת. אפשר וזו הסיבה שהקפיד לא לפרט מה הם החיובים הנדרשים.

התביעה הוגשה כאמור בסדר דין רגיל ולא ב"דיון מהיר" כמשמעו בפרק י"ב לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018. מכאן, לא צורפו לתביעה תצהיר וכן כל הנדרש כאמור בסעיף 79 לתקנות.

פסק הדין ניתן לאחר שהצדדים התעלמו מהחלטות שניתנו בעניינם, על כך בפסקה הבאה.

החלטות המורות לצדדים להתייחס לשאלה האם אין מדובר בהליך שיש להגישו בסדר דין מהיר. הצדדים התעלמו מהחלטות אלה

הצדדים לא מתייצבים לישיבת קדם המשפט – ההליך נקבע לקדם משפט ליום 27/3/2022 בשעה 10:00. אף אחד מהצדדים או ב"כ לא התייצב לדיון. לאחר מועד הדיון ובשעה 10:52 הוגשה בקשה מוסכמת לדחיית הדיון תוך ציון העובדה שב"כ התובע נמצאה חיובית בבדיקת קורונה.

החלטה מיום 27/3/2022 – בהחלטה שניתנה ביום 27/3/2022 ולמד איחולי בריאות, קבעתי שבטרם קביעת מועד דיון חדש על הצדדים להתייחס לאופן הגשת וניהול ההליך. וכך נקבע, בין היתר:

"… בטרם קביעת מועד חדש יואילו הצדדים להתייחס לשאלה האם התביעה אינה הליך בסדר דין מהיר, לפי סכומה, והאם אין מקום למחוק התביעה כך שתוגש יחד עם תצהיר וכל הנדרש על פי הדין בתביעות בסדר דין מהיר"

במסגרת ההחלטה נקבע שעל הצדדים להעביר התייחסותם לאמור לעיל עד ליום 11/4/2022.

התובע והנתבעת מתעלמים מהחלטת יום 27/3/2022 – התובע וכן הנתבעת התעלמו מההחלטה מיום 27/3/2022 ולא הגישו תגובתם. לא ביום 11/4/2022 ואף לא לאחר מכן.

החלטה נוספת, מיום 19/4/2022 – ביום 19/4/2022 הסבתי תשומת לב התובע והנתבעת לכך שהתעלמו מהחלטתי מיום 27/3/2022. עוד נקבע – "לעיון ולמתן החלטה ליום 26/4/2022.

התובע והנתבעת מתעלמים גם מהחלטת יום 19/4/2022 – התובע וכן הנתבעת הוסיפו והתעלמו גם מההחלטה מיום 19/4/2022 ולא הגישו תגובתם.

יש למחוק ההליך

מהות ההליך הוא תביעה שהוערכה על ידי התובע בסך של 11,332 ₪, קרי פחות מהסך של 75,000 ₪. גם סכום האגרה ששולם (377 ₪) תואם לסכום התביעה, הנמוך מהסך של 75,000 ₪.

תביעת אשר שווין אינו עולה על הסך של 75,000 ₪ יש להגיש בדרך של "דיון מהיר". לענין זה ר' פרק י"ב לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 וכן סעיף 78(א)(1) לתקנות המחיל את פרק הדיון המהיר על "תביעה שסכומה או שווי נושאה אינו עולה על 75,000 שקלים חדשים".

התובע לא הגיש תביעתו בדרך של "דיון מהיר". התובע לא צירף תצהיר לאימות העובדות ולא פעל בהתאם לאמור בסעיף 79 לתקנות.

התובע גם התעלם לחלוטין מהחלטות המורות לו להתייחס לשאלת אופן הגשת התביעה. החלטה מיום 27/3/2022 והחלטה מיום 19/4/2022.

מעבר לעובדה שיש לקיים החלטות בית משפט, הרי החלטות אלה סיפקו לתובע אפשרות לנמק מדוע תביעה על סך של 11,332 ₪ הוגשה בניגוד לדין ובסדר דין רגיל. לחילופין יכול היה התובע לבקש להוסיף תצהיר וכל הנדרש על מנת להתאים ההליך לסדר דין מהיר.

בנסיבות אלה, כאשר התביעה לא הוגשה כדין אין להותיר התביעה על כנה. עם זאת התביעה לא תידחה אלא רק תימחק כך שככל שהתובע עדיין עומד על בירור המחלוקת, יוכל להגיש תביעתו כדין.

סוף דבר

התביעה נמחקת. בנסיבות הענין איני עושה צו להוצאות – זאת בשל השלב המוקדם בו נמחקת התביעה, בשל סכומה וכן בהינתן העובדה שגם הנתבעת הגישה אך ורק כתב הגנה ולא הוגשו תגובות כאמור בהחלטות בית המשפט.

כתב תביעה בסדר דין מהיר – דוגמה

כתב תביעה במסגרת דיון מהיר לדוגמה פורסם באתר הרשות השופטת, אשר גם מספק פרטי הסבר נוספים בעניין תביעה בסדר דין מהיר.

לעיונכם נוסח כתב תביעה לדוגמה בו תוכלו לעשות שימוש בעת הגשת תביעה לבית משפט השלום. קראו היטב את ההוראות וההנחיות בקובץ ודאגו למלא את כל הפרטים הנחוצים, וכן, לצרף את כל המסמכים הנחוצים.

לסיכום

תביעה במסגרת דיון מהיר נועדה לצורך תביעות שאינן עולות על סך 75 אלף שקלים. הליך זה הוא הליך מהיר הרבה יותר מכיוון שמלכתחילה מצרפים את כל המסמכים שיש בידי בעלי הדין לכתבי הטענות, והמועד להגשת כתב ההגנה קצר הרבה יותר.

אמנם הליך זה קצר הרבה יותר, אך חשוב להקפיד על הפרוצדורה המשפטית הרלוונטית. לדוגמה; אם לא תצטרפו לכתב הטענות תצהיר, לא תוכלו לעשות זאת בהמשך ללא אישור בית המשפט, שלא תמיד ינתן (ואם ינתן, סביר להניח שבית המשפט ישית עליכם הוצאות משפט). אם לא יהיה בתיק תצהיר מטעמכם סביר להניח שלא תוכלו לזכות כלל בתביעתכם.

כדאי מאוד להתייעץ עם עורך דין תביעות המנוסה בהליכים בסדר דין מהיר על מנת להצליח בתביעתכם.

שאלות נפוצות בעניין תביעה בסדר דין מהיר

 • מהו סכום הפיצוי המקסימלי שניתן לדרוש במסגרת תביעה בסדר דין מהיר?

  לא ניתן לדרוש יותר מ-75 אלף שקלים במסגרת הליך זה. אם תרצו להגיש תביעה על סכום גבוה יותר תצטרכו להגיש כתב תביעה בסדר דין רגיל.

 • מה ההבדלים העיקריים בין תביעה בסדר דין מהיר לתביעה בסדר דין רגיל?

  תביעה בסדר דין רגיל ניתן להגיש על סכום העולה על 75 אלף ש"ח (במהיר עד 75 אלף ש"ח), כתב הגנה בסדר דין רגיל מוגש תוגש 60 ימים (במהיר תוך 45 ימים), לכתב טענות בסדר דין רגיל אין צורך להגיש תצהיר (במהיר צריכים להגיש תצהיר בג"צי), לכתב טענות בסדר דין רגיל אין צורך לצרף רשימת מסמכים (במהיר חובה לצרף רשימת מסמכים ולצרף את כל המסמכים בפועל).

 • האם תביעה בסדר דין מהיר זהו הליך משפטי מהיר יותר מתביעה בסדר דין רגיל?

  כן.
  מכיוון שלכתב תביעה בסדר דין מהיר מצרפים את כל המסמכים שבידי בעלי הדין, ומכיוון שמלכתחילה המועד להגשת כתב הגנה קצר יותר, ומכיווון שבאופן כללי הסוגיות בהליך זה הן פשוטות יותר (לאור סכום התביעה שאינו עולה על 75 אלף שקלים), ברובם המוחלט של המקרים תביעות במסגרת הליך זה יגיעו לפסק דין הרבה יותר מוקדם מתביעות בסדר דין רגיל.

 • האם ניתן להגיש כתב תשובה על כתב הגנה במסגרת תביעה בסדר דין מהיר?

  לא.
  כדי להגיש כתב תשובה במסגרת תביעה בסדר דין מהיר צריכים להגיש בקשה ולבקש את רשותו של בית המשפט. תובע שיגיש כתב תשובה ללא קבלת רשות מסתכן בכך שכתב התשובה שלו ימחק מהתיק והוא יחויב בהוצאות משפט.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 52

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

תביעה בסדר דין מהיר
תביעה בסדר דין מהיר
הקליקו כאן כדי לחזור לחלק ספציפי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע משפטי בווידאו

מידע משפטי במגוון נושאים
13 קטעי וידאו
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
0 +
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
% 0
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב