רח' ההגנה 13, ראשון לציון

חוק מכירת רכב משומש – כיצד הוא יכול לסייע לרוכש לא מרוצה?

מה זה חוק מכירת רכב משומש?

חוק מכירת רכב משומש הוא חוק המסדיר את היחסים בין המוכר לרוכש רכב משומש, אבל רק כאשר המוכר הוא אדם אשר עוסק במכירת רכבים משומשים (סוחר רכבים). הוראות חוק זה אינן יכולות לסייע לאדם שרכש רכב משומש מאדם פרטי.

חוק מכירת רכב משומש קובע מה סוחר הרכבים חייבים לעשות ואיזה מסמכים לספק לרוכש רכב יד שניה. אי קיום הוראות החוק עשוי לאפשר לרוכש הרכב להגיש תביעה נגד סוחר הרכבים ולזכות בסעדים רבים.

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק מזה למעלה מעשור בייצוג תובעים נגד סוחרי רכבים חדשים ומשומשים. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

מה קובע חוק מכירת רכב משומש?

חוק מכירת רכב משומש, או בשמו המלא חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), תשס"ח – 2008, הוא חוק קצר מאוד ולא מורכב שכדאי להכיר, במיוחד לפני רכישת רכב יד שניה או רכישת משאית יד שניה מסוחר רכבים. גם כיום הרבה מאוד סוחרי רכבים אינם מקפידים לקיים את הוראות החוק והדבר עשוי להקל עליכם לדרוש ביטול עסקת רכב יד שניה אם וכאשר תצוץ בעיה כלשהי.

אלה הוראות חוק מכירת רכב משומש:

1. בחוק זה –

"מבטח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

"מידע" – מידע על תיקונים או טיפולים שבוצעו ברכב או כל מידע אחר שיש בו כדי להעיד על מצב הרכב ותקינותו, ולעניין מבטח – סכום תגמולי הביטוח ששולמו בעד הרכב ופירוט סוג הנזק או ירידת הערך שבשלם שולמו;

"עוסק ברכב" – עוסק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, שעיסוקו מכירת רכב משומש;

"רכב משומש" – רכב שנרשם לפי פקודת התעבורה, וניתן עליו רישיון רכב.

עורך דין לענייני רכב
עורך דין לענייני רכב אדי בליטשטיין מסביר על הוראות חוק מכירת רכב משומש

2. (א) מי שרכש רכב משומש זכאי לקבל מכל מוסך שבו תוקן או טופל הרכב ומכל מבטח שביטח את הרכב, כל מידע שיש בידיהם על הרכב.

(ב)  מוסך ומבטח רשאים לגבות תשלום בעד ההוצאות הכרוכות במסירת מידע כאמור בסעיף קטן (א).

3. (א) מוסך ישמור מידע על רכב שתוקן או טופל בו למשך שבע שנים מיום התיקון או הטיפול או מיום שהמידע הגיע לידיו.

(ב)  מבטח ישמור מידע על רכב שביטח למשך שבע שנים מיום שהמידע נוצר על ידו או מיום שהגיע לידיו.

4. (א) לא יעשה עוסק ברכב עסקה בעניין מכירת רכב משומש, אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) נחתם חוזה בכתב בינו לבין רוכש הרכב (בסעיף זה – החוזה);

(2) העוסק ברכב מסר לרוכש הרכב, עד למועד חתימת החוזה ובנפרד מהחוזה, טופס חתום בידו, שמפורטים בו הפרטים כאמור בסעיף קטן (ב) (בסעיף זה – טופס גילוי);

(3) רוכש הרכב אישר בחתימת ידו את קבלת טופס הגילוי.

(ב)  עוסק ברכב יפרט במדויק, בטופס הגילוי, את הפרטים שלהלן:

(1) שמו המלא, מספר הזהות שלו ומענו המלא; היה העוסק ברכב תאגיד – גם את סוג התאגיד, מספרו ומענו המלא;

(2) שמו המלא של בעל הרכב, מספר הזהות שלו ומענו המלא; היה הבעלים תאגיד – גם את סוג התאגיד, מספרו ומענו המלא;

(3) מספר הבעלים הקודמים של הרכב, וככל הידוע לו – אם הבעלים הקודמים היה חברה שעיסוקה החכר – גם את שמה ומספרה של החברה;

(4) פגיעות שנגרמו לרכב, ככל הידוע לעוסק ברכב, עד למועד מסירת טופס הגילוי;

(5) מספר הקילומטרים שעבר הרכב, ככל הידוע לעוסק ברכב, מיום רישומו לראשונה ועד למועד מסירת טופס הגילוי;

(6) הסכום שישולם בעבור הרכב.

(ג) בכל עסקה בעניין רכישת רכב משומש, שהעוסק ברכב הוא המוכר בה, יגלה העוסק ברכב לרוכש הרכב כי הוא מוכר או משווק כלי רכב דרך עיסוק.

 (ד)  בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יראו לעניין אותם סעיפים קטנים מי שמוכר רכב משומש, שאינו רשום כבעליו ברישיון הרכב, כעוסק ברכב, אלא אם כן הוכיח אחרת; ואולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שמוכר רכב משומש של בן משפחתו מדרגה ראשונה.

5. העובר על הוראות סעיף 4, דינו – קנס פי שבעה מהקנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

6. (א) במועד ביצוע המבחן השנתי לכשירותו לתנועה של רכב משומש לפי פקודת התעבורה, תמסור תחנת הבדיקה לרשות הרישוי, את מספר הקילומטרים שעבר הרכב הנבדק בשנה שקדמה למועד הבדיקה.

(ב)  רשות הרישוי תציין ברישיון הרכב את מספר הקילומטרים שעבר הרכב הנבדק לפי ההודעה האחרונה שקיבלה מאת תחנת הבדיקה כאמור בסעיף קטן (א) ואת המועד שבו נמסרה לה ההודעה האמורה.

7. שר התחבורה והבטיחות בדרכים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות לעניין דרכי מסירת המידע והמועדים למסירתו לפי סעיף 2.

8. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר.

9. (א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 6, ארבעה חודשים מיום פרסומו.

(ב)  תחילתו של סעיף 6, ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010).

חוק מכירת רכב משומש
חוק מכירת רכב משומש הוא זה שיכול לסייע לכם לבטל את העסקה

החובות המוטלות על סוחר רכבים מכוח חוק מכירת רכב משומש

חוק מכירת רכב משומש מסדיר במסגרת סעיף 4 את החובות של סוחר הרכבים בפני הרוכש. סעיף זה מתמקד בחובת הסוחר לבצע גילוי נאות בפני הרוכש המתעניין ברכישת הרכב המשומש.

החוק קובע במפורש שהסוחר יעמוד בחובותיו רק אם יחתים את הרוכש על טופס גילוי נאות שבו יפרט פרטים מהותיים על הרכב. כלומר סוחר הרכבים לא יהיה פטור אם רק יפרט את הליקויים בעל פה, אלא עליו לעשות זאת באמצעות מסמך בכתב, ובנפרד מחוזה מכירת הרכב.

על סוחר הרכבים לגלות במסגרת חובת הגילוי הנאות שהוא סוחר רכבים (לא תמיד סוחר רכבים מגלה זה לרוכש), את מספר הבעלים הקודמים, האם מדובר ב"ידיים" פרטיות או לא, כל הפגיעות שנגרמו לרכב ובמיוחד אם זה רכב שעבר תאונה או מוגדר רכב אובדן להלכה (או אפילו טוטאל לוס), מספר הקילומטרים שהרכב עבר עד למועד מסירת טופס הגילוי (זה לא תמיד עוזר ולעיתים מגלים בדיעבד כי מד הקילומטראז' זויף).

זאת בדיוק "נקודת החולשה" של סוחרי רכבים רבים. או שהם לא מגלים את כל הנתונים שעליהם לגלות על פי החוק או שהם כלל לא מוסרים ומחתימים את רוכשי הרכבים על טופס זה. עוצם העובדה שהסוחרים לא מקיימים את הוראות החוק והעובדה שמתקיימת הסתרת מידע במכירת רכב, אלה מסייעים לרוכש שנפגע לדרוש ביטול עסקה ופיצוי כספי.

מה לעשות אם סוחר הרכבים הפר את הוראות חוק מכירת רכב משומש ויש "בעיה"?

למשרדנו מגיעות פניות רבות בנושא זה ורובן המוחלט מתמקדות בסוחרי רכבים אשר הסתירו תאונות שהרכבים עברו (ובמיוחד רכבים בסטטוס אובדן גמור להלכה) או שמד הקילומטראז' שונה ומספר הקילומטרים הופחת באופן משמעותי.

מדובר בפגמים מהותיים ודי באחת מהם על מנת לדרוש ביטול עסקה. הבעיה האמיתית היא שסוחרי הרכבים לא משתפים פעולה על אף שלפחות בחלק מהמקרים ידוע להם היטב שהם פעלו בניגוד לחוק.

במקרים אלה ישנה חשיבות רבה לפעול מהר משום שככל שהזמן עובר הדבר פועל לרעת הרוכש. תחילה כדאי לפנות לסוחר בשיחת טלפון מוקלטת או בהודעת וואטסאפ (העיקר שיהיה תיעוד שניתן להציגו בבית המשפט) ולהודיע לו שהוא הפר את הוראות חוק מכירת רכב משומש בכך שלא גילה לכם על פגם מהותי ברכב.

אם סוחר הרכבים לא ישתף איתכם פעולה (ולרוב הוא לא ישתף פעולה) צרו קשר עם עורך דין לענייני רכב לצורך שליחת מכתב התראה לפני הגשת תביעה. לרוב גם זה לא יעזור.

אם סוחר הרכבים לא ישתף פעולה לאחר שליחת מכתב התראה לא יהיה מנוס מהגשת תביעה כספית או תביעה אזרחית כנגדו, ולדרוש במסגרתה גם ביטול עסקה, גם פיצוי כספי וגם הוצאות משפט.

קחו בחשבון שניהול תביעה בגין הפרת הוראות חוק מכירת רכב משומש אורכת לרוב יותר משנה.

עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים ליווי משפטי בעניין הפרת חוק מכירת רכב משומש? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

לסיכום

חוק מכירת רכב משומש עוסק ביחסים בין רוכש שהוא אדם פרטי לבין מוכר שהוא סוחר רכבים. חוק מכירת רכב משומש לא יכול לסייע במצב שבו קיימת מחלוקת בין רוכש ומוכר שהם שני אנשים פרטיים.

הוראות חוק מכירת רכב משומש מטילות חובת גילוי נאות על סוחר הרכבים. סוחר הרכבים חייב להחתים את הרוכש על טופס גילוי נאות, שהוא מסמך נפרד מהסכם ההתקשרות. במסגרת טופס זה על סוחר הרכבים לגלות לרוכש הפוטנציאלי על כל פגם ברכב שידוע לו עליו.

במקרים רבים סוחרים רכבים אינם מקיימים את הוראות חוק מכירת רכב משומש ולרוכש לא נותרת ברירה אלא לפנות לערכאות משפטיות. במקרים אלה, לפני הגשת תביעה לבית המשפט כדאי מאוד להיערך בהתאם ולאסוף את כל הנתונים הרלוונטיים כדי להוכיח שהסוחר לא קיים את חובתו על פי החוק (לדוגמה: התכתבויות לפני ואחרי ביצוע העסקה).

מומלץ מאוד להסתייע בשירותיו של עורך דין מנוסה בתחום זה. משרדנו ייצג בהצלחה תובעים רבים כנגד סוחרי רכבים בתחום זה.

שאלות נפוצות על חוק למכירת רכב משומש

 • על מי חלות הוראות חוק מכירת רכב משומש?

  הוראות חוק זה מטילות חובות על סוחרי רכבים אך לא על אנשים פרטיים שמוכרים את רכבם.

 • האם חוק מכירת רכב משומש מאפשר לבטל עסקה?

  חוק זה אינו נוקב בסנקציה ספציפית עקב הפרתו, אך הפרת החוק מאפשרת להגיש תביעה ולדרוש מבית המשפט סעד בדמות ביטול עסקה, פיצוי כספי והחזר הוצאות משפט. משרדנו ייצג בהצלחה רבה תובעים רבים נגד סוחרי רבים בתחום זה.

 • כמה זמן אורכת תביעה העוסקת בהפרת חוק מכירת רכב משומש?

  לרוב סוחרי הרכבים מעוניינים להאריך את ניהול ההליך ככל הניתן ולכן תביעות מסוג זה נמשכות לרוב יותר משנה.

 • מה גובה הפיצוי הכספי שניתן לקבל לאור הפרת חוק מכירת רכש משומש?

  גובה הפיצוי משתנה ממקרה למקרה ואין סכום אחיד שנפסק בכל התביעות.
  חשוב מאוד להגיע מוכנים לתביעה ולא להגיש תביעה ללא נתונים מספקים או ראיות.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 102

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

חוק מכירת רכב משומש
חוק מכירת רכב משומש
הקליקו כאן כדי לחזור לחלק ספציפי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע משפטי בווידאו

מידע משפטי במגוון נושאים
13 קטעי וידאו
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
0 +
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
% 0
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב